(1)
Barek, J.; Skopalov√°, J. Cena Metrohm 2016. Chem. Listy 2017, 111, 455-458.