(1)
PMA 2011 - Dodatky. Chem. Listy 2011, 105, 429-434.