(1)
Barek, J. Aqua Vitae. Chem. Listy 2019, 113, 477.