(1)
Hartman, M.; Trnka, O.; Svoboda, K.; Vesely, V. Turbulent Fluidization. Chem. Listy 2001, 95.