(1)
Romanova, K.; Hutta, M. HPLC Analysis of Pyrethroids. Chem. Listy 2002, 96.