Chemické listy 90, 119-120 (1996)


NOMENKLATURA A TERMINOLOGIE


POUŽÍVÁNÍ ZKRATEK PRO NÁZVY POLYMERNÍCH LÁTEK (1986)

Česká komise pro makromolekulami nomenklaturu předkládá se souhlasem Českého komitétu pro chemii českou verzi dokumentu vydaného v roce 1986 Mezinárodní unií pro čistou a užitou chemii (IUPAC) jako doporučení k používání zkratek pro názvy polymerů a polymerních materiálů. V seznamu zkratek podle doporučení IUPAC jsou uvedeny názvy odpovídající anglickému originálu odvozené od názvů monomerů, případně názvy podle struktury polymerů, většinou ve shodě s nomenklaturou organické chemie IUPAC z roku 1979. V seznamu zkratek podle normy ISO je nutno některé uvedené názvy chápat jako přívlastky, které vyžadují připojené jméno, jako je polykondenzát, pryskyřice, kaučuk, atd. I když všechny zkratky v publikacích mají být vždy definovány, Komise vyzývá autory, aby pro názvy polymerů uvedené v dokumentu nepoužívali jiné než zde doporučené zkratky.


Komise IUPAC pro makromolekulami nomenklaturu se domnívá, že nastala vhodná doba pro nový dokument týkající se používání zkratek pro názvy polymerů a polymerních materiálů. Předchozí doporučení1 této Komise bylo publikováno v roce 1974 a posléze začleněno Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) do rozšířené mezinárodní normy.2

Komise prohlašuje, že v současnosti není jejím záměrem navrhnout nový systém zkratek vzhledem k nevyhnutelným potížím při určování systematických a jediných zkratek pro struktury polymerů. Komise připomíná čtenářům zásady IUPAC pro používání zkratek v chemické literatuře3, které - mimo jiné - deklarují, že "je výhodné definovat všechny zkratky... na jednom nápadném místě v každém článku, nejlépe v seznamu na jeho začátku." Důraz se však klade na to, aby každá zkratka byla plně definována, jakmile se v textu poprvé vyskytne a aby se zkratky nepoužívaly v názvech publikací.

Ty, kdo chtějí použít zkratky neuvedené v dokumentu1 z roku 1974, odkazujeme na platný seznam ISO (viz 2). Pro potřebu čtenáře jsou zde oba zmíněné seznamy reprodukovány. Nutno poznamenat, že seznam vydaný ISO užívá názvosloví, které není vždy ve shodě s doporučeními IUPAC.

SEZNAM ZKRATEK PODLE DOPORUČENÍ IUPAC (1974)

PAN   PAN polyakrylonitril   PS   polystyren
PCTFE   PCTFE poly(chlortrifluorethylen)   PTFE   poly(tetrafluorethylen)
PEO   PEO poly(ethylenoxid)***   PVAC   poly(vinylacetat)
PETP   PETP poly(ethylentereftalat)   PVAL   poly(vinylalkohol)
PE   polyethylen   PVC   poly(vinylchlorid)
PIB   poly isobutylen***   PVDC   poly(vinylidendichlorid)****
PMMA   PMMA poly(methylmethakrylat)   PVDF   poly(vinylidendifluorid)****
POM   poly(oxymethylen); polyformaldehyd   PVF   poly(vinylfluorid)
PP   polypropylen        

*
Členové komise: M. Beneš, P. Čefelín, J. Kahovec, J. Kotas, P. Kratochvíl, B. Meissner, J. Pouchlý, J. Roda, J. Vohlídal.
**
Use of Abbreviations for Names of Polymeric Substances (1986), Pure Appl. Chem. 59, 691 (1987). Přetištěno v Compendium of Macromolecular Nomenclature (W. V. Metanomski, Ed.), Blackwell Scientific Publications, Oxford 1991, str. 157-159.
***
Poznámka české komise: Dle nomenklatury organické chemie IUPAC nejsou názvy monomerů korektní. U PEO je správný název monomeru oxiran a polymer je tedy polyoxiran, doporučuje se však název podle opakující se konstituční jednotky, tj. po1y(oxyethylen) se zkratkou POE. Pro PIB je správný název poly(2-methylpropen).
****
Poznámka české komise: V praxi se používaly a dosud přežívají i neúplné názvy poly(vinylidenchlorid), resp. poly(vinyliden-fluorid).

SEZNAM ZKRATEK PODLE MEZINÁRODNÍ NORMY ISO 1043-1986 (1984)4

Homopolymery a přírodní polymery

CA   acetat celulosy   PBT   poly(butylentereftalat)
CAB   acetat/butyrat celulosy   PC   polykarbonat
CAP   acetat/propionat celulosy   PDAP   poly(diallylftalat)
CF   kresol-formaldehyd   PF   fenol-formaldehyd
CMC   karboxymethylcelulosa   PUR   polyurethan
CN   nitrát celulosy   PVB   poly(vinylbutyral)
CP   propionat celulosy   PVFM   poly(vinylformal)
EC   ethylcelulosa   PVK   poly(vinylkarbazol)
EP   epoxid; epoxy   PVP   poly(vinylpyrrolidon)
MF   melamin-formaldehyd   SI   silikon
PA   polyamid   UF   močovina-formaldehyd
PB   poly(l-buten)   UP   nenasycený polyester
PBA   poly(butylakrylat)      

Kopolymerní materiály

ABS   akrylonitril/butadien/styren   MPF   melamin/fenol-formaldehyd
A/MMA   akrylonitril/methylmethakrylat   S/B   styren/butadien
ASA   akrylonitril/styren/akrylat   S/MS   styren/d-methylstyren
A/EPDM/S   akrylonitril/ethylen-propylen-dien/styren   VC/E   vinylchlorid/ethylen
E/EA   ethylen/ethylakrylat   VC/E/MA   vinylchlorid/ethylen/methylakrylat
E/P   ethylen/propylen   VC/E/VAC
  vinylchlorid/ethylen/vinylacetat
EPDM   ethylen/propylen/dien   VC/MA   vinylchlorid/methylakrylat
E/VAC   ethylen/vinylacetat   VC/MMA   vinylchlorid/methylmethakrylat  
FEP   perfluor(ethylen/propylen);
tetrafluorethylen/hexafluorpropylen
  VC/VAC   vinylchlorid/vinylacetat  
        VC/VDC   vinylchlorid/vinylidendichlorid  

LITERATURA

1. International Union of Pure and Applied Chemistry, "List of Standard Abbreviations (Symbols) for Synthetic Polymers and Polymer Materials 1974", Pure Appl. Chem. 40, 473 (1974).
2. International Organization for Standardization, International Standard ISO 1043-1986, "Plastics - Symbols and Codes - Part 1: Symbols for basic polymers and their modifications, and for plasticizers".
3. International Union of Pure and Applied Chemistry, "Use for Abbreviations in the Chemical Literature", Pure Appl. Chem. 52, 2229 (1980).
4. Neúplný upravený seznam normy2 .


Chemické listy 90, 119-120 (1996)