Uhlikove pastove elektrody v HPLC analyze genotoxickych aromatickych aminu v prostredi methanolu

Page: 0

UNESCO Laborator elektrochemie zivotniho prostredi, Prirodovedecka fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

 

Full text (PDF)