Plasma properties of transverse blowing arc under atmospheric pressure

Page: s1403

I. Prysiazhnevych, V. Chernyak, S. Olzewski, V. Yukhymenko

2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry, 31st August - 4th September 2008 Brno, Czech Republic

 

 

Full text (PDF)