Bulletinový úvodník na cestu do nového tisíciletí


Zdá se to dávno, v roce 1866 byla založena společnost chemiků v Čechách a zahájila svoji činnost tak, jak se sluselo a patřilo. V peripetii dob různých se vinula svým charakterem tu i onde ale, domníváme se, že není nic, za co by se její členové museli ohlížet zpět s pouzarděním.

Čas oponou trhnul a změnil se svět. Opět se to zdá dávno, kdy jednoho letního odpoledne roku 1992 seděla skupina chemiků, nad kávou či sklenkou sodové vody (bylo vedro a oni museli posléze pracovat či řídit) na zahrádce dole na Václavském náměstí, a meditovali o tom, zda má smysl vložit dalsí energii do spolku, který sice funguje, ale jehož členů i akcí ubývá, a jehož časopis je sedý jako galose manekýnky z 60. let. Seděli a povídali si. Jejich rozhodnutí bylo prostinké. Ano, má smysl vložit energii (jak by řekl novodobý básník "krev, pot a slzy") do spolku, ale nikoli v jeho tehdejsí podobě.

Bude nutno porozhlédnouti se po tom, co dělají a jak to dělají jiní a vtisknout spolku tvář, která bude obrážet poměry, které se stále více ekonomizovaly, ve kterých na sebe narážely mocenské a mocné skupiny lidí více či méně skloňující pojmy z chemického slovníku, nicméně, aniž často věděli co činí či hovoří. Poměry doby, která jakoby nepřála spolkaření, altruizmu, podpoře dobrého ale ani kvalitní odborné práci ve fabrice, skole či na ústavu honosícím se právem či neprávem přívlastkem "vědecký".

Bude nutno změnit vztah členů k vlastnímu spolku, podstatně zvýsit příspěvky, zlepsit práci časopisu, ale hlavně - vynalézt a stále vynalézat aktivity, které přinesou do nekonzervativního systému spolku tolik potřebný a aktivitu podporující příliv materializované energie, peněz.

Zmínění chemici přemluvili několik jiných o kterých předpokládali, že se na věci dívají podobně a souhlasili se svojí kandidaturou do voleb Hlavního výboru. Shodou okolností byli zvoleni.

Sesli se mnohokrát a naposledy i u skvělého vína z Moravy a přemýsleli, co se jim podařilo a co nikoli. Ne proto, že by se chtěli chlubit (to dělá každý moula), ale proto, aby tím, že poukáží na to, co se povedlo rukou společnou a nerozdílnou, přivedou dalsí členy i nečleny spolku na podobnou linii "směrem ke kvalitní profesní organizaci".

Jsou věci, které se jim nepodařily. Nepodařilo se zavést "neprůstřelný" systém do členské evidence tak aby vsichni, kdož cítí potřebu býti v adrese oslovováni jako např. "docenti" mohli toto potěsení v plné míře užívat. Nepodařilo se zajistit dostatek peněz na to, aby každý člen dostával časopis chemiků zdarma každý měsíc. Nepodařilo se promluvit do duse Zákonodárcovy, aby bylo možno získávat sponzorské příspěvky tak, aby sponzor dával jen a jen tomu, komu dát chce. Nepodařilo se iniciovat skutečně fungující komise pro názvosloví a terminologii ve vsech oborech chemie. Atd., atd. Sice se to i to nepodařilo, ale vznikl kouzelný seznam bodů, které je možno kousek po kousku splnit v budoucnosti.

Podařilo ze vsak to, že spolek dramaticky zlomil negativní tendenci změn členské základny a schůze Hlavního výboru začaly obcházet složky obsahující desítky a stovky nových členských přihlásek.

Časopis českých chemiků, jako nejviditelnějsí a nejhezčí z pozitivních výsledků práce spolku, ztloustl, vyrostl a rozkvetl do barev a konjunkcí se svým mladsím bratříčkem Bulletinem se stal největsím (kromě toho, že je nejstarsím a jediným impaktovaným) odborným časopisem chemické obce v Česku (a na Slovensku). Po zrusení časopisu Chemický průmysl převzal do jisté míry i jeho náplň a dokonce vydal několik "průmyslově a inženýrsky" orientovaných čísel. V těchto aktivitách koordinuje své úsilí s Českou společností průmyslové chemie a Českou společností chemického inženýrství.

Člen spolku dnes může využívat z bohaté nabídky členských služeb na jaké jsme se dívali dříve jenom skvírkou v drátěném plotě kdesi na Sumavě. Ať již jde o služby spojené se získáváním literatury, předplatných slev, zvýhodněných nákupů či pronájmů, prostě členská legitimace začala mít najednou "váhu".

Spolek "prorubil okno do Evropy". Způsobem, jehož mechanizmus je pochopitelný patrně jen zasvěcencům, byl přijat za plnoprávného člena orgánu udělujícího titul "Evropský chemik", byl přijat za člena Chemické rady Evropského sdružení dlouho před tím, než Česká republika začala koketovat s termíny svého vlastního přijetí do EU. Z přihlížejícího a pasivně (na základě dolarových souchotin) souhlasícího člena Federace evropských chemických společností se stal jednou z jeho nejaktivnějsích složek, což se obrazilo ve zvolení předsedy spolku do Exekutivy FECS ale i v tom, že téměř na každé schůzi je buď spolek citován anebo je projednáván nějaký z jeho návrhů. Zde malé odbočení - na jednom ze sjezdů bylo vedení spolku kritizováno vnímavým členem, že na "služební" cestu na zasedání FECS jeli zbytečně dva z nich. Netajená byla jejich radost z možné odpovědi: "Ano, byli jsme tam dva, jeli jsme vlastním autem, bydleli u kamaráda a to vsechno za své". Odpovídá to politice současného vedení spolku - nezatěžovat výdaji na mezinárodní kontakty spolkovou kasu a opatřit na jejich krytí prostředky, tak jak je možné - "mimo ni".

Spolek stojí jako členská součást v aktivitách posuzujících úroveň chemického vzdělávání v rámci Evropy, tj. v komisi udělující titul Evropský chemik (ECRB), v radě obhospodařující seznamy kvalifikací (vytvořených na popud Evropské komise) na základě kterých lze titul Evropský chemik udělit (ECCC) a v neformálním společenství přes 50 univerzit a organizací financovaných Evropskou komisí, které zmapovaly chemické vzdělávání v Evropě a použily výsledek tohoto mapování k vytvoření počítačových testů úrovně chemické vzdělanosti (ECTN). Beta verze těchto testů je v současné době testována v českém překladu, který vznikl výhradně péčí spolku.

Spolek, aniž sáhl na ekonomickou či odbornou podstatu a samostatnost bratrského časopisu Collection (jak se mnohdy proslýchalo) vstoupil do sdružení evropských chemických společností vydávajících (jako určitou protiváhu k těm americkým) prestižní evropské časopisy. Vlajkovou lodí těchto časopisů je Chemistry - A European Journal, časopis, který je úspěsný vědecky i ekonomicky. Naopak s časopisem Collection spolupracuje jak na marketingové tak na technické úrovni.

Za pomoci odborníků a nadsenců z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Vysoké skoly chemicko-technologické zbudoval pro své časopisy, svoji agendu a pro své členy webové informační centrum www.csch.cz.

Spolek nalezl vnímavé partnery v Parlamentu, ministerstvech skolství, průmyslu a obchodu, zdravotnictví, životního prostředí i jinde a získal po kousíčkách podporu pro své aktivity a zejména pro vydávání časopisu chemiků. Nejen to, spolek je zařazen do seznamu těch, kterým jsou zasílány nové zákony k posouzení z odborného hlediska a ve výse uvedených institucích se nalézají stále více partneři, kteří žádají o odborná stanoviska.

Spolek získal a přemluvil ke spolupráci desítky firem, institucí a skol, které se na svět dívají podobnýma očima a které ať již jako členové kolektivní, či jakoukoliv jinou vhodnou formou pomáhají rozvíjet vzájemně prospěsnou činnost a užitečnou práci.

Nalezl i několik takových, jmenujme za ně dr. Alfreda Badera a jeho choť Isabelu, společnosti Merck, Sigma-Aldrich a Shimadzu, kteří mu pomohli vytvořit stabilní systém ocenění mládeže v oboru. Můžeme důvodně přepokládat, že jako ceny v soutěžích mladých chemiků v Česku bude v roce 2001 rozděleno necelých půl milionu korun.

Spolek přijal stanovy jejichž nedílná část (ne vlastní iniciativou, za úkol to dostal od FECS) je požadavek jistých etických norem tak, aby spolu se strukturovaným členstvím mohl v budoucnosti poskytnout svým členům oporu v zaměstnání tam, kde bude (např. pro splnění požadavků jakési normy ISOXXXX) nutný definovaný stupeň profesionální záruky ale i zastání (předpokládejme i právního).

Spolek "vymyslel a založil" Asociaci českých chemických společností a ke svému členství v Radě vědeckých společností přidal jestě členství v Českém svazu vědecko-technických společností. Posílil tím možnosti informovanosti svých členů a možnosti horizontálních kooperací, ale i organizační stabilitu. Asociaci do vínku vložil svůj časopis chemiků.

Spolek měl, má a nalezl dalsí z členů, kteří jako zásadní pilíř práce organizují sjezdy, sněmy, konference, kolokvia, workshopy, publika a cukrbliky a co více, neváhají na tuto činnost sehnat peníze od firem, movitějsích spolků, nadací, UNESCO a mnoha dalsích a co jestě více, neváhají pro tuto činnost obětovat vlastní čas, krev, pot a slzy.

Spolek nalezl (i když zatím skrovné) zdroje pro to, aby ti, kteří pro něj pracují mohli nalézt spolkové zkusenosti tam, kde takovou práci umí. Spolek se dohodl se Slováky, Poláky, Maďary, Rakusany, Slovinci, a dalsími, že se budou "zádama k sobě" podporovat a konzultovat svoje aktivity tak, aby i bez "toho tam dubiska" mohly odolávat časům, pokud budou krusné.

Úvaha těch chemiků se neuzavírá ale ubírá se dál. Ptají se má smysl být členem spolku? Má smysl opět kandidovat do toho či onoho výboru? Je oprávněné dalsí zvýsení příspěvků člena? Má smysl PRACOVAT (i když za to člověk třeba sklidí nepochopení těch, kteří tomu nerozumí)?

Připili si a řekli: "MÁ!"

Shodli se na tom, že musí poděkovat vsem chemikům, kteří přidali svoji trochu do společné kádě, do díla, které může být vsem jen ku prospěchu, zdaru a stěstí. QBFFFQS.

Vilím Simánek a Pavel Drasar


Nobelova cena v medicíně v roce 1947 - manželé Coriovi - objasnění průběhu katalytické konverze glykogenu


Dne 26. října 2000 se sesel v Salmovské ulici a o chvíli později v Petrské ulici v Praze nenápadný hlouček. Byly prosloveny krátké projevy a na závěr byly odhaleny dvě pamětní desky. Přítomen byl pan Thomas Carl Cori za rodinu Coriových a pan Michal Prokop za organizátory akcí Praha, Evropské město kultury 2000 a asi dvě desítky pozvaných.

Dvě odhalené pamětní desky budou nyní připomínat , že se v uvedených domech v Praze narodili dva spičkoví vědci, kteří dotáhli svůj výzkum až k metám nejvyssím - k Nobelově ceně. Byli to Carl Ferdinand Cori a jeho manželka Gerty Theresa Cori, rozená Radnitzová.

Kdo byli manželé Coriovi?

Carl Ferdinand Cori se narodil 5. prosince 1896 v Praze na Novém Městě, v Salmovské ulici č.p. 6/1693. Dva roky po jeho narození odesla celá rodina do Terstu, aby se krátce po rozpadu Rakousko-Uherska v r.1918 vrátila zpět do Prahy, hlavního města samostatného Československa. Již 4 roky předtím vsak, v r. 1914, odesel studovat mladý Carl Ferdinand do Prahy na německou Karlo-Ferdinandovu univerzitu, kde se také seznámil se svou budoucí manželkou, slečnou Gerty Theresou Radnitzovou.

Gerty Theresa Radnitzová se narodila 15. srpna 1896 v Praze na Novém Městě, v Petrské ulici č.p. 25/1168 (dnes č. orientační 29) a prožila své dětství a mládí v rodném městě. Do svých 10 let byla vyučována doma. V letech 1906-1912 navstěvovala dívčí lyceum v Praze. Po samostudiu složila v r. 1914 maturitní zkousku na reálném gymnáziu v Děčíně. Aby se mohla dále věnovat chemii, svému oblíbenému předmětu, přihlásila se ke studiu na německou Karlo-Ferdinandovu univerzitu a v tomtéž roce byla ke studiu přijata.

Oba mladí lidé úspěsně vystudovali a byli slavnostně promováni v oboru medicíny s titulem doctor medicinae universae na tehdy Pražské německé univerzitě (Deutsche Univerzität Prag) v roce 1920. Poté, jestě v témže roce, společně odesli do Vídně, kde v kostele sv. Josefa proti vůli svých rodičů uzavřeli manželství. Jejich odchod byl způsoben jednak problémy, které vyvstávaly z židovského původu Theresy Radnitzové a ne-židovského původu pana Coriho a také proto, že tehdejsí pražská společnost nebyla připravena přijmout ženu vědkyni. Začali svůj manželský život v samém centru bývalého Rakousko-Uherska s úmyslem usadit se zde natrvalo - on začínal jako farmakolog na univerzitách ve Vídni a Stýrském Hradci, ona jako lékařka ve vídeňské dětské nemocnici (Karolinen Kinderspital). Nepříznivé podmínky existenční a pracovní, které jim Vídeň nabídla, byly hlavními příčinami jejich rozhodnutí opustit v r. 1922 Evropu a odejít do Ameriky. Zde pracovali nejprve ve Státním ústavu pro výzkum zhoubných nemocí ve městě Buffalo (stát New York) a od r. 1931 se usadili v Saint Louis (stát Missouri), kde bok po boku pracovali na George Washington Univerzity. V roce 1936, se jim narodil jediný syn, kterému dali jméno Carl, po jeho otci i dědovi, a Thomas, po prezidentu Tomási Garrigue Masarykovi. Jejich společné vědecké bádání v oblasti biochemie a medicíny bylo korunováno objevem průběhu katalytické konverze glykogenu - spojované od té doby s jejich příjmením (v anglicky psané odborné literatuře "CORI cycle"). V odborném názvosloví se vseobecně používají pojmy CORI ester - glukoso-1-fosfát, pojmem "CORI disease" se označují jednotlivé poruchy v metabolismu glykogenu.Jedná se o deficienci glukoso-6 fosfatasy (Cori type I), amylo-1,4-a-glukosidasy (Cori type II), amylo-1,6-a-glukosidasy (Cori type III), amylo-(1,4-1,6)transglukosidasy (Cori type IV) svalové fosforylasy (Cori type V) a jaterní fosforylasy (Cori Type VI). V roce 1947 manžele Coriovy za jejich společný objev odměnila Královská svédská akademie věd Nobelovou cenou za medicínu.

Paní Gerty Theresa Radnitzová-Coriová zemřela po vleklé chorobě dne 26. října 1957. Pan Carl Ferdinand Cori přežil svou choť o sedmadvacet let, odesel ze Saint Louis a až do své smrti působil na Harvard Univerzity v městě Cambridge (stát Massachusetts), kde zemřel 20. října 1984. V jejich rodových liniích se vyskytují jména dalsích významných osobností kulturního a vědeckého života (Frantisek Martin Pelcl, Franz Wilhelm Lippich, Theresa Lippichová, Ferdinand Lippich, Carl Isidor Cori, Zachariás Frankel, Robert Wolf Raudnitz, Charlotte Radnitzová).

Tom Cori - úspěsný syn slavných rodičů

Dr. Tom Cori, PhD, jediný syn manželů Coriových, žije nyní v St. Louis. Jeho mládí bylo silně ovlivněno prací rodičů, kteří si přáli, aby se stal také lékařem. On vsak vystudoval biochemii na Harvardské univerzitě a věnoval se vědecké práci v oblasti syntézy nukleotidů. Po dokončení postgraduálního studia přesel do výzkumných laboratoří firmy Sigma. Tam prosel postupně řadou pozic, nyní je předsedou správní rady. V současnosti vědeckou práci zcela neopustil, i když jeho hlavní činností je hledání nových investičních projektů.

Při příležitosti odhalení pamětních desek rodičů přijel do Prahy. Nebyla to jeho první návstěva, ale Praha je pro něj stále zajímavá a má pro něj hluboké kouzlo. Navstívil řadu oblíbených míst a také pražskou pobočku firmy. Velmi živě se zajímal o situaci v české chemii a také o obecnou, politicko-ekonomickou situaci. Vyjádřil možnost, že firma Sigma-Aldrich by mohla investovat do inovativních programů v České republice. A tak je možné, že kořeny, které jeho rodiče museli před osmdesáti lety přetrhnout z ekonomických, rasových a jiných důvodů, budou mít nové pokračování v podobě ekonomické spolupráce.

mf


Centrum analytické chemie molekulárních struktur Univerzity Palackého v Olomouci - Jak dál?


Dne 25. října 2000 se konalo na Přírodovědecké fakultě UP přednáskové odpoledne, organizované olomouckou pobočkou České společnosti chemické, k ukončení projektu MSMT r.č. VS 96 021 s názvem "Centrum analytické chemie molekulárních struktur". Kvalitní přednásky pracovníků v průměrném věku 32 let, málo obvyklém na českých vysokých skolách, mne vedly k napsání následující informace.

Centrum vzniklo v prosinci 1996 v rámci programu MSMT "Posílení výzkumu na vysokých skolách" jako samostatné středisko UP a jeho hlavním cílem bylo vytvořit pracovní místa pro mladé lidi se zájmem pracovat na výzkumných programech vysoké skoly. Prostředkem k tomu mělo být vytváření výzkumných center, jejichž jádrem měli být předevsím lidé s ukončenou vědeckou výchovou a doktorandi. Renomovaní odborníci mohli participovat na programu jako odborní konzultanti. Program finančně podporoval investice do přístrojového vybavení, řesil mzdové náklady a umožňoval aktivní účast členů týmů na domácích i zahraničních kongresech a konferencích.

Centrum analytické chemie molekulárních struktur UP bylo tvořeno týmem osmi lidí, z nichž pět bylo plně placeno z prostředků grantu a dalsí tři pracovali na částečný úvazek 0,2. Jejich průměrný věk byl 27 let. Centra koordinovali odborní konzultanti z Ústavu lékařské chemie a katedry analytické chemie UP a z Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně. Ihned na počátku činnosti bylo Centrum vybaveno moderní přístrojovou technikou (LC-MS, fluorescenční spektrofotometr a ultracentrifuga). Skupina začala intenzivně pracovat na projektu, při jehož řesení se spojily znalosti a dovednosti z analytické a bioorganické chemie, biochemie a experimentální farmakologie. Členové řesitelského týmu si rychle osvojili moderní instrumentální metody a postupy a už po roce bylo jasné, že v rámci univerzity vznikla nová, plně funkční, flexibilně pracující a komunikativní jednotka, která byla schopna pomoci i při řesení odborných problémů jiných pracovisť, např. Fakultní nemocnice. Pracovníci Centra velice záhy začali publikovat své výsledky a to z velké části v kvalitních mezinárodních časopisech a byly předneseny na mnoha domácích a mezinárodních sympoziích a kongresech. Kromě toho se pracovníci Centra podíleli na výuce pregraduálních studentů a doktorandů Přírodovědecké a Lékařské fakulty. Během pětileté existence Centra analytické chemie molekulárních struktur bylo pracovníky Centra úspěsně podáno sest grantových projektů, dva výzkumné institucionální záměry a jeden projekt do programu MSMT "Výzkumná centra", který byl přijat.

Tím, že právě posledně jmenovaný projekt byl neúspěsný, vyvstala otázka co dál, neboť tímto Centrum formálně po pěti letech zaniká. Vedení Centra se rozhodlo jeho pracovníky začlenit do dvou institucionálních záměrů. Zde vsak budou moci pracovat pouze za podmínky, že v dalsích letech dojde k navýsení finančních prostředků na tento typ projektu. Nestane-li se tak, ukončí se patrně i neformální odborná spolupráce bývalých kolegů z Centra. Jedná se o mladé lidi, na jejichž vzdělání byly za dobu pěti let vloženy nemalé finanční prostředky, o lidi, kteří prokázali, že jsou schopni a ochotni pracovat s obrovským nasazením, zájmem a elánem. Jsou to mladí vědečtí pracovníci plynně hovořící alespoň dvěma světovými jazyky, se zkusenostmi získanými při dlouhodobých pobytech na zahraničních pracovistích. Pro ty nebude podle mého názoru problém si nalézt zaměstnání zcela mimo Univerzitu. Je to možná skoda a není to zcela v souladu s původním záměrem programu MSMT "Posílení výzkumu na vysokých skolách", ale není to také tragédie. Tito lidé budou možná nuceni akademickou půdu opustit, ale třeba se jednou vrátí zkusenějsí. Snad se v tomto nemýlím.

Jaromír Sousek


Ze života chemických společností


Stanovy ČSCH

Stanovy ČSCH, přijaté na 52. sjezdu byly dne 10/11 2000 registrovány na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VSP/1-2562/90-R.

Hanusova medaile dr. Vladimíru Hanusovi

Dne 23. listopadu 2000 bylo na základě návrhu mnoha osobností z celého světa udělena Hanusova medaile České společnosti chemické panu RNDr. Vladimíru Hanusovi, CSc. (členu ČSCH od r. 1969) za přínos k rozvoji hmotové spektrometrie ve Střední Evropě, zvlástě pak v bývalém Československu.

Dr. Hanus byl žákem profesora Heyrovského v průběhu konce čtyřicátých a začátku padesátých let. Spolu s profesorem Wiesnerem objevil kinetické proudy v polarografii a významně přispěl k teorii polarografických procesů. Začátkem padesátých let dr. Hanus ve spolupráci s Vladimírem Čermákem a Čestmírem Jechem postavili první hmotový spektrometr ve střední Evropě. Za tento mimořádný vědecký a technický čin obdrželi jmenovaní v r. 1955 Státní cenu. Dr. Hanus se v průběhu své dalsí, dnes již skoro padesátileté, vědecké činnosti věnoval hmotové spektrometrii organických látek. Jeho práce o tropyliových iontech, uveřejněná v časopise Nature v r. 1959 představovala průkopnický čin, který ovlivnil dalsí rozvoj hmotové spektrometrie ve světě. Hanusovy práce na objasňování struktury alkaloidů patří do klasických svazků chemie přírodních látek a byly vzorem generacím analytických chemiků po celém světě.

Kromě objasňování struktury přírodních látek se dr. Hanus zajímal o rozvoj přístrojové techniky v hmotové spektrometrii. V jeho laboratoři na Vinohradech v Máchově ulici č. 7 vznikla první sonda pro přímé napoustění méně těkavých látek (alkaloidů, steroidů, cukrů, apod.) do vakuového systému. Odehrály se tam také první pokusy o srážkovou aktivaci iontů a fotodisociaci laserem, které, ač ne zcela úspěsné, představovaly světové prvenství.

Díky své morální pevnosti a snad i východočeské paličatosti byl dr. Hanus často svědomím české a slovenské vědecké komunity. V těžkých dobách r. 1969 po náhlém úmrtí akademika Rudolfa Brdičky se dr. Hanus ujal nevděčné funkce úřadujícího ředitele Ústavu fyzikální chemie a jeho čestný postoj mu později značně přitížil v očích normalizovaného režimu. Hanusovy nesmlouvavé, ale vždy korektní, střety s lokaji a pochlebovači režimu v tehdejsím Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského byly legendární. Je jen typické, že dr. Hanus byl zvolen jedním z prvních členů Učené společnosti založené prof. Zahradníkem po r. 1990.

Jsem pevně přesvědčen, že česká chemická veřejnost dlužila dr. Vladimíru Hanusovi jasné oceněni jeho zásluh. Udělení Hanusovy medaile nomen omen vědci světového formátu je beze sporu takovým oceněním.

Frantisek Tureček
profesor chemie a vedoucí katedry analytické chemie,
Univerzity of Washington, Seattle, WA, USA
Jan Trojánek, čestný člen České společnosti chemické

Dne 23. listopadu 2000 bylo na základě návrhu "pražské" pobočky ČSCH uděleno čestné členství České společnosti chemické panu Ing. Dr. Janu Trojánkovi, DrSc. Dr. Trojánek je členem ČSCH více než 50 let (od roku 1948). Po celou dobu svého členství aktivně pracoval v několika odborných skupinách  a  Pražské pobočce ČSCH. Jeho vědecká činnost byla oceněna v roce 1982 Hanusovou medailí. Patří k nasim předním odborníkům v chemii přírodních látek. Poprvé jsem se s Janem Trojánkem setkal v roce 1970, kdy jsem byl vědeckým aspirantem prof. Vystrčila a asistentem na ústavu prof. Santavého. Poznal jsem jej jako vynikajícího odborníka, člověka ochotného poradit, ale náročného i laskavého v posuzování práce druhých. Vážím si toho, že po třiceti letech dělících nase první setkání od slavnostního okamžiku předání čestného členství, jsem se setkal s člověkem, kterého si cením a mohl jsem mu osobně předat uznání, které mu právem příslusí.

Vilím Simánek
Baderova cena za rok 2000

Novým držitelem Ceny Alfreda Badera udělované každoročně komisí ČSCH za finanční podpory dr. Alfreda Badera za organickou a bioorganickou chemii pro české chemiky do 35 let se stal Dr. Ing. Vladimír Církva, z Ústavu chemických procesů AV ČR. Dr. Církva předložil soubor prací s tématem nové fluorované sloučeniny pro krevní náhrady a biokompatibilní polymery.

Dosavadními nositeli Ceny Alfreda Badera jsou: v r. 1994 RNDr. Ivo Starý, CSc. (33), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha, v r. 1995 RNDr.Martin Smrčina, CSc. (34), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, v r. 1996 Dr. Ing.Vladimír Havlíček (29), Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, v r. 1997 Ing. Pavel Lhoták, CSc. (34), Ústav organické chemie VSCHT, Praha, v r. 1998 Ing. Michal Hoskovec, CSc. (35) Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a  v roce 1999 Ing. Michal Hocek, CSc. (30) Ústav organické chemie a biochemie AV ČR.

Přihlásky uchazečů o Cenu Alfreda Badera za organickou chemii v r. 2001

Uzávěrka přihlásek do konkursu o Cenu v roce 2001 za organickou chemii (včetně studia reakčních mechanismů) byla stanovena na 15. červen téhož roku (případné datum postovního razítka). Podmínky a náležitosti přihlásky zůstávají stejné jako v minulých letech: Cena se uděluje za práce v oblasti organické chemie uchazečům, kteří nepřekročí věk 35 let v den uzávěrky přihlásek a je dotována částkou 100 000 Kč. Soubory přihlásených prací mohou rovněž zahrnovat studie mechanismů. Uchazeči o Cenu se zpravidla přihlasují sami na sekretariátu České společnosti chemické, návrh vsak mohou podat kolegové, instituce a rovněž vědecké rady a senáty. Cena je udělována nejlepsímu souboru prací bez ohledu na to, kolikrát se autor o ni ucházel.

Hlavní částí přihlásky jsou separáty publikovaných prací a k nim zpracovaný autorův komentář k dosaženým výsledkům v rozsahu 3-6 běžných strojopisných stran; přiložený životopis by měl zachytit odborný vývoj, mj. téma diplomové a doktorské (kandidátské disertace), získaná ocenění, stáže a jejich tematické zaměření, získané granty apod. Řada publikací vzniká týmovou činností a z toho důvodu je potřeba uvést, jak se uchazeč na publikaci a jejím zveřejnění podílel (např. se jednalo o diplomovou práci, zadané téma doktorské práce, řesení grantu získaného uchazečem, samostatně řesená část projektu, vlastní projekt, vedení diplomanta nebo doktoranda apod.; publikaci zpracoval skolitel resp. vedoucí, uchazeč do publikace přispěl určitou částí (např. experimentální, teoretickou), zpracoval celou publikaci, byl korespondujícím autorem apod.). Hodnotící komise uvítá rovněž doporučení skolitelů, vedoucích  apod., avsak přihláska je plně platná i bez těchto doporučení.

Autoři nejlepsích kolekcí, kteří nebyli v předchozích létech oceněni, získali privilegium permanentní přihlásky (do věku 35 let); privilegium jim umožňuje, aby v roce, kdy se hodlají opět soutěže zúčastnit, poslali pouze doplněk  předchozího souboru, případně jej aktualizovali dle svého uvážení.

Oldřich Paleta
Cena A. Badera na rok 2001 za bioorganickou a bioanorganickou chemii

Díky mimořádnému pochopení čestného člena ČSCH, dr. Alfreda Badera, dění v tomto koutku světa a nutnosti podpory mladé generace umožní tento mecenás zřízení paralelní nové ceny, podobné té, která je již udělována a která se zaměří na bioorganickou a bioanorganickou chemii. Téma ceny původní se teoreticky zúží o bioorganickou chemii, nicméně i sám dr. Bader je si vědom možnosti jistého tematického překryvu obou. ČSCH na žádost dr. Badera jmenovala dvanáctičlennou komisi, jíž povede jako předseda prof. Tomás Trnka z PřF UK Praha.

Komise předpokládá, že uzávěrka přihlásek do soutěže o Cenu A. Badera za bioorganickou a bioanroganickou chemii bude v druhé polovině roku. Podmínky přihlásení, s výjimkou témat, budou analogické jako u Ceny Alfreda Badera pro chemii organickou.

pad
Český komitét pro chemii novým členem Asociace

Na základě jednání, které zavrsilo necelý rok sbližovacího procesu, shledala jak Asociace českých chemických společností (AČCHS) tak Český komitét pro chemii (ČKCH) nevyhnutelnost sjednocení vzájemného úsilí o polohu chemie ve společenském vnímání ale i dalsí oblasti společného zájmu, ve kterých více méně spolupracovaly. V těchto oblastech je nutno jmenovat zejména práci osvětovou, normotvornou a nomenklaturní. Propojení Komitétu s Asociací umožní lepsí komunikaci a zmensí na minimum drobnosti v rozdílných pohledech na některé odborné otázky a posílí odbornou pozici vsech sdružených partnerů. Komitét reprezentuje české chemiky v International union of pure and applied chemistry (IUPAC) a jeho pověřený člen, Ing. J. Kahovec, CSc. pečuje o mezifází mezi názvoslovnými orgány IUPAC a českými chemiky. Předseda Komitétu prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc. a jeho místopředsedkyně doc. RNDr. Daniela Walterová, CSc. navstívili několik schůzí Asociace a s jejím předsedou, Ing. Tomásem Mískem, DrSc. uzavřeli dohodu o přistoupení. Na základě této dohody pak vznikla nová verze Asociační smlouvy, která je k nahlédnutí v sekretariátu chemických společností.

pad
Nový časopis na horizontu chemické biologie

Je to již mnoho let, co začalo budování portfolia evropských chemických časopisů spojenými silami chemických společností z Evropy jako určitá protiváha mediím ACS. Prvý úspěsný titul se oddělil od své mateřské lodi pod názvem Chemistry - An European Journal a již od svého spustění na vodu zamířil vysoko. Jeho "impakt faktor" se pohybuje mezi 8 a 9. Akce byla úspěsná. Poté se od mateřské lodi Angewandte Chemie oddělily European Journal of Organic Chemistry a European Journal of Inorganic Chemistry. Opět jako prestižní publikace na úrovni impakt faktoru kolem 4-5. Konsorcium chemických společností ve své vizi nepolevilo a podněcováno velikány světové chemie a biochemie připravilo k vyplutí na bedrech mateřské Angewandte dvě nové prestižní publikace, ChemPhysChem a ChemBioChem.

Politika umožňující vznik nového časopisu jako "přílohy" žurnálu se světovým jménem a s početnou klientelou je jednou z mála možností jak spustit "nový" časopis a dát mu do vínku čtenářskou bázi, kterou potřebuje ke svému životu s tím, že za 3-4 roky se nový časopis oddělí a zahájí samostatný život. Protože v nasich podmínkách je taková akce finančně neuskutečnitelná (investice do spustění takového časopisu se pohybují vysoko nad 20-30 miliony korun) je příjemné, že česká obec nezůstala mimo a že u vzniku těchto nových časopisů je zastoupena Českou společností chemickou.

Nový časopis pro chemickou biologii byl založen podle výse uvedeného schématu nakladatelstvím J. Wiley-VCH a konsorciem evropských chemických společností jako evropský žurnál chemické biologie, který se zařadí mezi nejlepsí časopisy svého druhu na světě. Očekávaný impakt faktor po "oddělení" je vysoko nad hodnotou 10. Časopis je koncipován jako prestižní mezinárodní forum pro kritické a aktuální informace o chemické biologii, bio(an)organické chemii a biochemii. Pro čtenáře, který je i není specialistou v těchto oborech poslouží ChemBioChem jako zdroj primárních informací nejvyssí kvality (krátká sdělení, původní články) a kriticky vybrané sekundární informace (reviews, highlights, concepts). Kvalita je samozřejmě zaručena nejvyssí dosažitelnou úrovní recenzí a redakčního zpracování. Výsledky Angewandte Chemie a Chemistry EJC jsou toho dostatečnou zárukou. Dalsím příspěvkem k očekávanému výsledku je mezinárodní "Advisory Board" vedená takovými jmény jako Jean-Marie Lehn a Alan R. Fersht. Českou komunitu v Advisory Board zastupuje Antonín Holý, ředitel ÚOCHB AV ČR. Pro chemické společnosti sdružené v konsorciu je zárukou úspěchu i vedoucí redaktor Peter Görlitz. Prvé reakce na časopis mohou být zájemci nalezeny na www.wiley-vch.de/home/chembiochem.

ChemBioChem nechce být pouze nějakým novým časopisem, který soutěží v siroké konkurenci s mnoha dalsími. Vytknul si za cíl být od začátku mezi nejlepsími v oboru. Česká odborná obec je u toho - jak organizačně, tak autorsky. Již v čísle 2/2000 je článek Semisynthesis of Ht31(493-515): Involvment of PAK-Anchoring Proteins in the Regulation of the cAMP-Dependent Chloride Current in Heart Cells ozdobený (z naseho pohledu) autorstvím Václava Čeřovského z ÚOCHB AV ČR.

Pro snadnějsí rozsíření je ChemBioChem volně na webu: www.interscience.wiley.com/trial/chembiochem. Zaváděcí cena ročního předplatného je 148 ECU. O výtisk na ukázku lze požádat na adrese cs-journal@wiley.co.uk.

Granty pro mladé vědce od fy Sigma Aldrich

Ve dnech 17. až 19. května 2001 se bude na Křivoklátsku konat první ročník konference mladých vědeckých pracovníků v oborech chemie, biochemie a molekulární biologie. Kromě samotné konference budou dva autoři odměněni grantem ve výsi 50 tisíc Kč ve formě volného nákupu chemikálií v uvedené částce od firmy Sigma Aldrich. Podrobnosti v rubrice Odborná setkání.

mf
Nově jmenovaní profesoři z řad členů Společnosti

Prezident republiky jmenoval s účinností od 1. listopadu 2000 následující členy:

Prof. RNDr. Miroslav Holík, CSc., pro obor fyzikální chemie, PřF Masarykova univerzita Brno

Prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc., pro obor fyzikální chemie, PřF Univerzita Palackého Olomouc

Prof. Ing. Petr Losťák, DrSc., pro obor chemie a technologie anorganických materiálů, Univerzita Pardubice

Prof. RNDr. Ivan Lukes, CSc., pro obor anorganická chemie, PřF Karlova univerzita

Prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc., pro obor anorganická chemie, Univerzita Pardubice

Prof. Ing. Václav Svorčík, DrSc., pro obor materiálové inženýrství, Vysoká skola chemicko-technologická Praha

BLAHOPŘEJEME.

pad

Členská oznámení a služby


ČSCH přijata do ČSVTS

Na valném shromáždění dne 31. 11. 2000 přijal Český svaz vědeckotechnických společností jako nového řádného člena Českou společnost chemickou.

Členské legitimace ČSCH

Legitimace jsou letos rozesílány vsem členům již spolu se složenkou na úhradu předplatných a příspěvků. Pokud z jakýchkoliv důvodů člen během ledna nedostane legitimaci, sekretariát ČSCH žádá o sdělení, spolu s členským číslem a adresou na kterou má být zaslán duplikát. Příčinou může být chyba v adrese používané k rozesílání korespondence.

Volby Hlavního výboru ČSCH

Vedení ČSCH vyzývá vsechny členy k tomu, aby zasílali na adresu sekretariátu návrhy kandidátů do voleb Hlavního výboru a revizorů Společnosti. Návrhy zasílejte do konce února 2001 tak, aby v dubnovém čísle Chemických listů mohla vyjít kandidátka a pokyny pro volby. Ve shodě se stanovami je též možno zaslat svůj hlas elektronicky na adresu společnosti csch@csch.cz.


Chemik na studiích, cestách


Granty a cestovní aktivity podporované EU

Německá chemická společnost (GDCh) získala od EU grant, který bude možno použít na cesty, zejména mladsích chemiků za poznáním. Vzhledem k charakteru projektu bude jeho plánované použití vázáno na přímý kontakt financujícího centra s potenciálními zájemci pomocí E-mailu. Každého člena ČSCH proto tímto vyzýváme, aby zvážil, zda chce poskytnout svoji E-mailovou adresu s tím, že jejich seznam bude poskytnut sekretariátu GDCh s výlučnou možností použití pro výse uvedené informace. Jako základ seznamu bude použit ten, jež veřejně funguje na stránkách společnosti www.csch.cz. Člen, který v tomto seznamu není, nebo není tam uveden správně, nechť požádá správce seznamu (link na straně seznamu) o doplnění či opravu. Naopak člen, který si nadále nepřeje být v takovém seznamu uveden, učiní podobnou akci a bude ze seznamu vyřazen.

pad
Chemik na cestách internetem

Několik praktických rad pro chemiky, kteří putují po internetu. Nikdy si nemyslete, že je vaše počínání anonymní. Až zarážející množství nejrůznějsích lidí se snadno dozví kdo jste a kudy chodíte. Pokud cítíte potřebu na internetu komunikovat, nepoužívejte diakritiku, v řadě databázových programů zejména s původem v USA to nadělá pravou "neplechu". Může to vypadat jako např. From: =?koi8-r?B?4dLUo80g8M/Qz9c, nebo Vase přijmení Neksíček bude zobrazeno jako Nek=B9=ED=E8ek. V tom se vyzná málokdo. pad


Z vědeckých, odborných a zahraničních společností


Cena IUPAC pro mladé chemiky

IUPAC oznámil zřízení ceny pro mladé chemiky, kteří dokončili PhD úroveň studia. Cena je udělována na základě jejich popisu disertační práce, který má rozměr 1000 slov. Cena je doprovázena prémií ve výsi USD 1000. Podrobnosti na www.iupac.org/news/prize.html.

Priority pro Sestý rámcový program EU

Pátý rámcový program EU je za svou polovinou a schyluje se ke konci. Je čas zamyslet se nad nastavením priorit pro Sestý rámcový program. Evropská komise již předala svůj návrh složkám jí nadřízeným v hierarchii evropských úřadů v říjnu 2000. Zde je prezentován abstrakt tohoto dokumentu.

V první řadě klade Evropská komise důraz na to, aby výzkum prováděný v zemích evropské patnáctky a v přidružených zemích vykazoval jednoznačný evropský rozměr a směřoval ke zvýsení potenciálu evropské vědy na světovém poli bádání. Z tohoto úvodního obecného pohledu na koncepci Sestého rámcového programu se odvíjejí obecná kriteria pro Sestý rámcový program:

Vědecké aktivity: Zlepsení mezinárodní prestiže evropského výzkumu, zvlástě v oblasti vnitroevropské spolupráce ve vědě a technice, v koordinaci užsích vztahů Sestého rámcového programu s národními programy podpory vědy, v dalsí podpoře center evropské spolupráce a Center výjimečnosti, která budou integrovat ve větsí míře i evropský privátní sektor.

Výzkum a inovace, podpora pro nastartování realizačních projektů a podpora malého a středního podnikání: Posílení kapacit technologické inovace v EU zejména zvýsením podpory výzkumu a malého a středního podnikatelského sektoru, podporou transferu "know-how" a vyvinutých technologií, rozsiřováním výsledků výzkumu vsemi možnými prostředky a podporou obchodu s technologiemi.

Výzkumná infrastruktura: Posílení evropské výzkumné infrastruktury začleněním evropské politiky v této oblasti a to zejména posílením podpory pro vznik elektronických modelů tvorby a rozsíření spolupráce mezi evropskými pracovisti univerzitního a technologického typu.

Lidské zdroje: Při podpoře vývoje a znalostí posílit evropské lidské zdroje ve vědě, technologii a inovacích, zejména usnadněním a zvýsením mezinárodní mobility vědců, podporovat výstavbu evropské kariéry spičkových vědců i mladých studentů, zvýsit podíl žen a mensin ve spičkových profesích a vytvořit v Evropě vědecké prostředí dostatečně atraktivní pro mladé evropské vědce i vědce ze zemí třetího světa.

Věda, společnost a obyvatelstvo: V evropském měřítku vytvořit nové kontrakty mezi vědou a společností zaměřením se zejména na ty otázky, ze kterých společnost může mít prospěch, na to, co společnost v Evropě postrádá a znovu tím posílit možnosti transferu technologií pro zlepsení úrovně života v Evropě.

Ke splnění těchto obecných kriterií je třeba dodržovat tři obecně platné zásady:

 • Usilovat o integraci v evropské spolupráci ve vědě a technologii při tvorbě vsech programů a projektů;

 • Sledovat regionální měřítko programů a projektů snahou a maximální zapojení regionálních lidských zdrojů ve vědě, technologii a inovacích;

 • Spojovat regionální aktivity do mezinárodních dimenzí a tímto způsobem zpětně vytvářet podmínky pro integraci evropské spolupráce.

  A jak jsou tedy nastaveny priority pro Sestý rámcový program EU? Které obory se v něm "najdou" lehce a které z nich mohou být chápány tak, že jsou buď vsude a nebo nikde? Na tyto otázky snad odpoví seznam priorit pro Sestý rámcový program EU v podobě, jak byl v návrhu Evropské komise jejím nadřízeným složkám definován:

 • Výzkum nejvážnějsích chorob v měřítku a komplexnosti pohledu vyžadovaném potřebami Evropy tak, aby se tato oblast výzkumu mohla včlenit do celosvětového úsilí při výzkumu chorob.

 • Nanotechnologie a mezioborový výzkum v mnoha podobách a oborech.

 • Výzkum potřebný pro vývoj informačních technologií, zejména s ohledem na snahu vytvořit celoevropskou funkční a jednotnou informační elektronickou soustavu (tzv. e-Europe).

 • Výzkum a vývoj v oblastech, v nichž osamocená země či společnost nemůže uspět, což se týká zvlástě oblastí aeronautiky a výzkumu vesmíru, kde je významná světová konkurence.

 • Výzkum o oblastech, v nichž existuje, díky obecně nedostatečným poznatkům, zvýsená možnost neúspěchu a rizik, která jednotlivý stát nebo společnost nejsou schopny nést.

 • Výzkum zaměřený do oblasti podpory snah EU o začlenění efektivního modelu vývoje společnosti v nejsirsím slova smyslu.

  Priority Sestého rámcového programu EU byly definovány. Úkolem pro vsechny státy, výzkumné organizace, průmyslové giganty či malé a střední podniky, které se chtějí do Sestého rámcového programu EU účinně zapojit, je co nejúčinnějsí prosazení podmínek na regionálních úrovních, vhodných pro vstup regionálního potenciálu lidského, vědeckého a technologického do celoevropských integračních programů. Evropa si moc dobře uvědomuje, že svým vědeckým a technologickým potenciálem v mnoha oblastech obtížně konkuruje potenciálu americkému či japonskému. Je vsak Sestý rámcový program dobře nastaveným programem pro léčbu tohoto Evropského problému? To mohou naznačit už výsledky dosažené v průběhu Pátého rámcového programu, z jehož vývoje nové Evropské priority ve vědě, technologii a inovačním potenciálu vycházejí.

  Zdeněk Wimmer
  ÚOCHB AV ČR, Praha a člen Technického výboru chemie
  COST, Brusel
  Současné a předpokládané pracovní možnosti

  Podle materiálů EU (European S&T Week 2000) je v současné době v jejím rámci na 500000 volných míst v informačních a komunikačních technologiích. Toto číslo vzroste na 1,6 milionů do roku 2002 (podle EU-supported Futures project). University ve Velké Británii jsou na pokraji značných nesnází v zaměstnanosti v r. 1996/97 bylo přes 28 % zaměstnanců v akademických funkcích ve fyzice a chemii starsích než 55 a odejdou proto do důchodu před rokem 2007. Skoly sledují i problém, že počet britských nově graduovaných učitelů klesl z 553 v r. 1993 na 181 v 1998. (Times Higher Education Supplement 12/11/99).

  Od roku 1996 se počet studentů končících vysokou skolu s přírodovědní kvalifikací a pokračujících dále ve studiu snížil o 12 %. Třetina francouzských vědeckých a výzkumných pracovníků odejde do důchodu do roku 2010. Statistické údaje jsou nesmlouvavě stejné po celé EU. Zdá se, že nejhůře je na tom fyzika jako disciplina (Nature Vol. 401, 21/10/99). V Německu se počet nových studentů fyziky snížil od roku 1991 na polovinu a počet graduovaných je hluboko pod požadavky průmyslu i výzkumu (Nature Vol. 394 6/08/98). 7500 učitelů zde odejde do důchodu do roku 2008. V Belgii klesá tendence studovat inženýrské obory o ca 5 % každý rok. Akademický rok 1999 přinesl poloviční počty inženýrů ve srovnání se stavem před pěti lety (Le Soir 25/2/2000), ačkoli byl vidět malý vzrůst zájmu v roce 2000.

  V Japonsku se počet mladých učitelů snížil z 11,6 % v r. 1977 na 4,5 % v roce 1995 a statistika předpovídá vážné nedostatky do budoucna. (Nature Vol. 3911/01/98)

  Ačkoliv ve Spojených státech se počet vysokoskoláků studujících matematiku nebo přírodní vědy zvýsil o ca 10 % během 90. let, úhrnné počty studentů na přírodovědné a inženýrské programy klesl z 436.000 na 405.000 mezi lety 1993 a 1998. Tato tendence povede k významnému nedostatku na trhu pracovních sil jež byly již zaznamenány v počítačových vědách, zdravotnictví a inženýrských oborech. (NSF, Division of Science Resources Studies, Data Brief XII/99).

  Situace u nás je skoro jako v Kocourkově na náměstí. Přes mnoho pokusů Asociace českých chemických společností nepodpořil nikdo z pozvaných jinak, než verbálně, snahu o napodobení Národních dnů chemie či vědy v ČR na celostátní základně, směřovaných zejména na mládež a jejich rodiče. Osamocené pokusy některých jedinců či institucí zůstanou vniveč. Velká media na pozvání k účasti při udělení Baderovy ceny s prémií 100 000 Kč mladému vědci zůstanou u reakce buď, že to by v Liblickém zámku muselo hořet, aby přijeli, anebo ať vsichni přijdou k nim do redakce a podobně. Snad s výjimkou Hospodářských novin tisk informuje o vědě a technice spíse na úrovni zpravodajů hornorakouských matek proti jakémukoliv Temelínu.

  Zatímco nasi odborníci jsou přímo odsáváni tahem finančních turbin na Západ, nase úřady si stále pletou (s výjimkou pedagogů) odborníky z Východu, kteří by byli vděční i za platy ve státní sféře (a klaněli by se až po pás majíce problémy s včasnými odchody z práce podle nového Zákoníku práce), s pololegálními kopáči, i když i zde musíme připustit, že hodně jich má vysoké akademické tituly. Legislativa v nasí zemi neudělala pro podobný "brain drain" z Ukrajiny, Běloruska, Rumunska, Bulharska, Vietnamu, Indie skoro nic. Nestane-li se vsak něco během velmi krátké doby, budou důchodci sotva se držící vycházkových holí učit děti, které půjdou na universitu jen proto, aby nemuseli pracovat či jít na vojnu.

  Rád písi pozitivně. Co tedy potřebujeme, to, co Asociace požadovala při jednání s mocnými tohoto světa. Totální vydělení odborníků z potupných procedur a kvót na zahraniční pracovníky a maximální zkrácení administrativních procedur (mohou trvat i tři čtvrtě roku). Masivní vložení financí do pozitivní propagandy o technice, vědě, přírodě a učitelství spolu s promyslenou státní zakázkou na tento nelehký úkol následované okamžitým vyřesením možnosti pracovní (a bydlící) mobility pro lidi, kteří tomu uvěří. Kterákoliv vláda se k tomu rozhodne, neuvidí vsak výsledky sama, a proto to žádnou z nich nebolí.

  Nové století by nasi republiku mohlo (za určitých okolností) uvítat jako ostrovy života ne pro kožené valise, ale pro mladé odborníky ze vsech zemí, kde si to jestě neuvědomili. Už to vidím, jak se k nám jezdí učit na zkusenou specialisté na zaměstnanost v přírodních a technických vědách z USA a Japonska.

  pad

  Evropský koutek - European Column


  Po dohodě řady evropských chemických společností bude v národních časopisech vycházet oddíl v anglickém jazyce, přinásející "mezinárodní aktuality".

  GDCh Honorary Membership for Rudolf Zahradník

  Rudolf Zahradník, President of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Prague), was made an honorary member of the GDCh on September 18, 2000. The honour, the highest the GDCh can bestow, places him in the company of such luminaries as Otto Hahn, Hermann Staudinger, Ernst Fischer and Jean-Marie Lehn. The 71-year-old chemist is among the leading scientists in the borderline area between physical, theoretical and organic chemistry and is considered, along with Jaroslav Koutecký, a founder of Prague quantum chemistry. Zahradník's work on the electronic structure of unusual molecules, chemical reactivity and the physicochemical foundation of the structure-activity relationship in biological systems has afforded him a global reputation. In 1990, after the fall of the Iron Curtain, he was named director of the Heyrovský Institute. This honour was not based, however, on his 350 scientific works alone, but equally upon his supremely uncompromising conduct as a democrat and his role as a paragon of correct scientific behaviour in politically difficult times. Even before the Wende, the political shift that opened up Eastern Europe a decade ago, there were intensive contacts with scientists living in the former German Democratic Republic (East Germany) on not only a professional but also a personal basis. After 1990, Professor Zahradník contributed measurably to the reform of the Academy of Sciences of the Czech Republic. On the occasion of the awarding of his honorary membership in Bonn, he held a talk on the topic "EU Expansion and Cooperation in Teaching and Research".

  Gerhard Karger
  A Univerzity Degree in Chemistry: Good Prospects for the Future

  According to a recent study by the Society of Germany Chemists (GDCh), there were fewer German univerzity graduates in the field of chemistry last year than in previous years.

  "In a few years, there will be too few younger-generation chemists", warned GDCh president Professor Dr. Gerhard Erker, even though in 1999 the number of first-year students in chemistry increased slightly over previous years to 3,299. As a result of the sharp reduction in enrolments of first-year students since 1991, however, the numbers of graduates are now declining. There was a slight decrease in the number of new students in the field of biochemistry.

  The job market has continued to improve for chemistry graduates, as the following selected figures show:  Of the chemistry students receiving the doctorate in the past year, 35 percent (more than 630 individuals) began their careers in the chemical industry. Almost 18 percent of the young chemists found positions in other sectors of the economy. Only nine percent were still looking for employment, the lowest number since 1989.

  The number of graduates with the doctor's degree in chemistry will fall below 1000 as of 2003, as will the number of graduates with the German Diplom (= +/- M.S.) as early as 2001. In view of these statistics, the GDCh has joined with other chemistry organisations and with univerzities and employment bureaus to launch a variety of activities to inform young people about the prospects and requirements for univerzity studies in chemistry. http://www.gdch.de/arbeitsv/stat1999.htm

  Gerhard Karger
  German-American Symposium in Seeon

  At the invitation of the Society of German Chemists (GDCh) and the American Chemical Society (ACS), the elite of the next generation of US and German researchers met from July 6 to July 9, 2000, for a symposium on the "Frontiers of Chemistry - the Future of Chemistry" in Seeon, Bavaria. For three days, 80 young chemists discussed the challenges facing research in the next millennium and explored possibilities for closer cooperation.

  Eight general themes offered a mixture of well-established topics and topics that are currently "in": synthesis, catalysis, self-organisation, nano-structured materials, functional polymers, the limits of measurements in analytical chemistry, cell-cell interaction and genomics. However, both chemical societies aimed to accomplish more through this event than "merely" to present high-quality science. Exchange between the two countries was to be further intensified: GDCh president Gerhard Erker and the immediate past president of the ACS, Edel Wasserman, were of one mind about this. Germany must work up a higher international profile with its "centres of excellence", so that young American researchers come to Germany to work in these institutes, and the exodus of German researchers is checked.

  The initiative receives ubstantial support from the Volkswagen Foundation in Hannover and from the National Science Foundation in Washington, DC. During its planning phase, the symposium was supported by the German-American Academic Council, the later phases by chemical companies.

  Gerhard Karger
  Code of Behaviour Opposing Discrimination against Foreigners

  In view of the growing number of racist and radical right-wing incidents reported in Germany, on September 18, 2000, at its annual meeting, the GDCh unanimously passed a code of behaviour to combat discrimination, racism and hostility against foreigners. The resolution committed the GDCh and its members to active support of freedom, tolerance, and scientific probity while at the same time appealing to both students and scientists to put solidarity into practice vis-a-vis foreign guests and fellow-citizens of foreign extraction.

  The resolution states: "Science is not an abstraction. It gains a real presence in our culture only through the individuals who teach, learn and practice science. The GDCh is proud that many foreign students and scientists decide to come to Germany, just as it is gratified whenever Germans are received as welcome guests abroad."

  Gerhard Karger
  Golden KNCV Medal 2000 for Ellen de Brabander

  The Royal Dutch Chemical Association (KNCV) has rewarded the Golden KNCV Medal to Ellen de Brabander (37). Her successful and multi-faceted chemical research into dendrimers and other molecular architectures has earned her this award. The jury was impressed with the number of times de Brabander could switch research topics and still come up with good results in a short amount of time.

  The Golden KNCV Medal is annually awarded to a young chemist who has performed outstanding chemical research. The Golden KNCV Medal is regarded as one of the most important distinctions for young scientists and has been rewarded since 1965. Earlier recipients include the professors J.H. van Boom, R. van Santen, P.L. Lemstra, P. Smith, A. Bax and A. Meyerink. Only once before has the medal been awarded to a female.

  Currently de Brabander is director of both R&D at DSM Coating Resins and New Business Development.

  Gerhard Karger
  DSM from Chemicals to Specialty Company

  By 2005 the Dutch chemical company DSM wants a place among the world's leading specialty companies, characterized by high added value, strong growth and stable results. DSM will transform itself into a company specializing in (bio)chemical specialties and performance materials. DSM's strategy will be to concentrate on securing leading global positions in activities that offer higher added value and are less sensitive to economic cycles. At the same time the petrochemical activities will joint with a partner. The petrochemicals businesses (Hydrocarbons, Polyethylenes and Polypropylenes) is based at sites in Geleen (Netherlands) and Gelsenkirchen (Germany).

  In five years' time, DSM expects te be a company with sales of EUR 10 billion, of which at least 80% from specialties - advanced chemical and biotechnological products and performance materials.

  In the mean time the 1000 researchers in Geleen are worried about their future, because this laboratory ia mainly occupied with research on petrochemicals. The continuation of this work will strongly depend on the strategy of the new partner.

  ten Hagen & Stam

  Výuka chemie


  Studentská odborná konference MSSCH

  Dne 22. listopadu 2000 se na ÚMCH AV ČR konala Studentská odborná konference ve které vystoupili žáci Masarykovy střední skoly chemické se svými přednáskami a postery. Konferenci zahájil emocionálním projevem "Kam kráčí současná chemie?" prof. Rudolf Zahradník. Po něm přednesl populárně laděnou přednásku "Historie a perspektivy polymerů" doc. Miroslav Raab.

  V soutěžním odborném programu vystoupili studenti, kteří větsinou vypracovali své práce pod patronací pedagogů z VSCHT  Praha. Jako nejlepsí práce byla vyhodnocena přednáska P. Roďana (T4, vypracovaná na VSCHT pod vedením ing. Svobody): Příprava a reaktivita substituovaných benzylalkoholů.

  Vítězové i účastníci byli odměněni cenami, které věnovala Česká společnost chemická.

  pad
  (e)-vzdělávání

  Americká chemická společnost na http://www.acs.org/education/professional/internet.html nabízí kurzy:

  Basic Statistical Analysis of Laboratory Data

  Chemistry for the Non-Chemist: Part 1, Atoms and Molecules

  Chemical Laboratory Calculations

  Computer Desktop Applications

  Introduction to Gas Chromatography

  Laboratory and Industrial Safety

  Přihlásit se je možno na www.uol.com/acs.

  pad
  Sedlčanstí gymnazisté na Fakultě chemické technologie VSCHT v Praze

  V posledním říjnovém týdnu se uskutečnila jednodenní návstěva 18 studentů sedlčanského gymnázia se zájmem o přírodní vědy na Fakultě chemické technologie Vysoké skoly chemicko-technologické v Praze. Program dne byl připravován ve spolupráci s děkanátem fakulty, představiteli jednotlivých ústavů skoly a kabinetem chemie na gymnáziu v Sedlčanech. Uvítání hostů se ujal bývalý děkan FCHT a současný vedoucí Ústavu organické technologie, profesor Ing. Libor Červený, DrSc. V krátkosti shrnul přednosti studia přírodních věd, zvlástě pak chemie a příbuzných oborů. Rovněž upozornil na úskalí spojená s přechodem ze střední skoly na skolu vysokou. Studenti s velkým zájmem vyslechli jeho vyprávění o historii skoly, o slavných i méně slavných absolventech a o trendech moderního chemického výzkumu. Poté se studentů ujal Ing. Martin Míka z Ústavu skla a keramiky, který je ve svém odborném, avsak velmi přitažlivou formou prezentovaném, příspěvku informoval o konstrukci a posledním vývoji bateriových článků. Po krátké přestávce dopolední program pokračoval dvěma hodinovými přednáskami přejatými z hodin Toxikologie pro první ročník FCHT. První z nich, na téma Historie toxikologie, se zabývala v minulosti používanými rostlinnými, živočisnými a anorganickými jedy a byla doplněna řadou příkladů historicky doložených případů otrav. Druhá přednáska byla zaměřena na osud cizorodých látek v organismu na úrovni mezibuněčné komunikace.

  Studenti byli pozváni na oběd do menzy ve Studentském domě a po obědě se krátce prosli mezi objekty dejvických vysokých skol. Následovala exkurze na Ústav pevných látek, přesněji řečeno do mineralogických sbírek ústavu. Sbírky umístěné v několika sálech jsou srovnatelné svým rozsahem se sbírkami v Národním muzeu, avsak vědeckou hodnotu exponátů muzeální sbírky, podle názoru odborníků, jednoznačně převysují. Velké pozornosti se těsily obrovské monokrystaly, meteorické kameny, expozice tvarů a zpracování nejznámějsích diamantů, a dalsí. Po hodině mezi minerály následovala návstěva Studijního a informačního centra - Ústřední knihovny. Tam se studenti dozvěděli, jak jsou pro vědeckého pracovníka důležité odborné informace, jakým způsobem jsou tříděné, jakým způsobem se k nim mohou dostat a jakou mohou mít formu. Pozornost byla věnována využití databází a moderních způsobů přenosů dat. Cestou z knihovny si gymnazisté vyzkouseli zasednout do lavic ve velké posluchárně a seznámili se s moderním technickým zázemím velkého přednáskového sálu.

  Odpolední program pokračoval v Laboratoři aplikované katalýzy a speciálních chemikálií na Ústavu organické technologie. Prakticky byly předvedeny některé laboratorní postupy: destilace, rektifikace, práce za zvýseného a sníženého tlaku, a dále plynová a kapalinová chromatografie, vyspělé metody instrumentální analýzy. Studenti PGS, kteří se gymnazistům věnovali, předvedli výsledky své práce, předevsím z oblasti přípravy vonných a chuťových látek. Následovala přednáska Určování struktury organických látek, zaměřená na nukleární magnetickou rezonanci, hmotnostní spektrometrii, UV-VIS absorpční spektrometrii a na infračervenou spektroskopii. Přednáska byla doplněna návstěvou pracovistě hmotnostní spektrometrie Ústavu organické technologie, které jako jedno z mála v České republice používá vyspělou techniku iontové pasti k detekci molekulárních fragmentů. Studenti shlédli praktickou ukázku řesení struktury neznámé organické látky s použitím rozsáhlých databází hmotnostních spekter látek. Na programu bylo jestě povídání o moderních simulačních počítačových programech pro chemii, nezbyl vsak bohužel čas. Bylo půl sesté odpoledne a studenti spěchali na autobus.

  Podobné exkurze je možné připravit pro libovolnou skupinu středoskoláků se zájmem o přírodní vědy. Náklady spojené s akcí lze, alespoň z části, hradit z fakultní nadace zřízené pro podobné účely. Prosíme zájemce z řad středoskolských učitelů chemie, aby se v případě zájmu obrátili na následující adresu:

  Děkanát Fakulty chemické technologie, VSCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, nebo elektronicky na adresu: krivskaa@vscht.cz, případně telefonicky: 02 2435 3768 nebo 02 311 17 46.

  V případě zájmu je možné během měsíců, kdy neprobíhá intenzívní výuka v laboratořích (září, leden, únor, květen, červen) připravit i prakticky zaměřené atraktivní chemické pokusy. Navíc, pro pražské středoskoláky, jsou již po dobu 5 let celoročně organizovány oblíbené (bezplatné) chemické kroužky. Informaci o kroužcích je možné získat rovněž na adrese děkanátu FCHT.

  Petr Klusoň, Stanislava Hlaváčková

  Osobní zprávy


  K pětasedesátinám Prof. RNDr. Karla Waissera, DrSc.

  14. února oslaví 65. narozeniny čestný člen České společnosti chemické a profesor Univerzity Karlovy v Praze RNDr. Karel Waisser, DrSc.

  U příležitosti jeho sedesátin si na společná léta studií zavzpomínali a jubilantovu dalsí profesní dráhu čtenářům Chemických listů přiblížili I. Němec, M. Tichý a V. Vsetečka (Chem. Listy 90, 132 (1996), jeho kolegové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde K. Waisser studoval v letech 1956-61. Poté na ní působil ve skupině prof. A. Vystrčila i jako pedagog na katedře organické chemie. V roce 1967 využil možnosti vycestovat ke studijním pobytu v Kanadě (University of New Brunswick, Fredericton a Université Laval, Québec). Po návratu v roce 1969 dále pracoval na Přírodovědecké fakultě UK jako vědecký pracovník. Po obnovení studia farmacie na Univerzitě Karlově se vrací v roce 1972 do rodného města jako odborný asistent katedry anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. V té době jsem ho poznal jako učitele, který na jedné straně nejen že dokonale ovládal svůj obor, ale dovedl i pro něj získat nás, své studenty, a věnoval se nám nad rámec svých povinností, na druhé straně spolu s námi chodil na přednásky z farmakologie či jiných farmaceutických oborů, které ho zaujaly. S přechodem do Hradce Králové se změnilo i zaměření vědecké práce jubilanta, v níž se plně soustřeďuje na studium potenciálních chemoterapeutik, zejména antituberkulotik, k nimž v poslední době přibyly látky s antifungálními účinky. Jako jeden z prvních u nás začal pro predikci účinků biologicky aktivních látek používat kvantitativní analýzu vztahů mezi chemickou strukturou a biologickou aktivitou látek (QSAR - quantitative structure-activity relationships) a v řadě kursů, které organizoval, s ní seznamoval odbornou veřejnost. Přes nesporné výsledky své vědecké a pedagogické práce se dr. Waisser mohl stát docentem teprve v roce 1988. V roce 1992 obhájil doktorskou disertaci v oboru farmaceutických věd a v roce 1993 byl jmenován profesorem organické chemie. Ve funkci vedoucího katedry, jímž se stal v roce 1990, koncipoval výuku organické a bioorganické chemie, kterou vedle dalsích specializovaných disciplin přednásí v magisterském studiu farmacie, tak, aby byly zdůrazněny ty její partie, které mají aplikaci ve farmaceutické chemii a farmakologii. Pro takto zaměřenou výuku napsal i potřebné učebnice, a to Organickou chemii I. a II. (spoluautorem druhého dílu je M. Pour) a Bioorganickou chemii, zúročil při tom své zkusenosti získané při psaní učebních textů pro studenty Přírodovědecké fakulty UK a kapitol celostátní učebnice Organická chemie pro farmaceutické fakulty. Přes nové úkoly, k nimž v letech 1994-96 patřilo i vykonávání funkce proděkana pro vědeckou činnost Farmaceutické fakulty UK, nepolevila intenzita jeho vědecké práce, také díky úspěsnosti v získávání grantových prostředků. Od roku 1993 byl prof. Waisser řesitelem 15 grantových projektů, z toho 3 pro Grantovou agenturu ČR. Se svými spolupracovníky, domácími i zahraničními, publikoval na 250 původních vědeckých prací a přednesl více než 100 sdělení na vědeckých konferencích, mimo to přednásel i na řadě německých, italských a polských univerzit. S vědeckou činností prof. Waissera a jeho spolupracovníků také bezprostředně souvisí doktorské studium interdisciplinárně chápaného oboru bioorganická chemie, o jehož akreditaci na Farmaceutické fakultě UK se významně zasloužil. Nejvyssí ocenění, jímž jubilanta poctila česká společnost chemická, bylo již zmíněno, z celé řady dalsích uveďme Weberovu cenu, kterou za vědeckou, pedagogickou a organizátorskou činnost ve prospěch farmacie jubilantovi udělila Slovenská farmaceutická společnost.

  Milý Karle, jménem Tvých přátel a spolupracovníků Ti přeji hodně zdraví, osobní spokojenosti a jestě dalsí nadané žáky, kteří budou pokračovat v Tvé práci.

  Milos Macháček
  Prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc. - čilým sedesátníkem

  V únoru 2001 se dožívá významného životního jubilea - 60 let pan prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc. Narodil se 12. 2. 1941 v Olomouci. Po maturitě na Průmyslové skole chemické v Přerově (1959) studoval na VSCHT v Praze na Fakultě organické technologie. Po úspěsném absolvování vysokoskolského studia pokračoval ve vědecké aspirantuře na téma "Chemie alkaloidů, kterou úspěsně absolvoval v roce 1969 na VSCHT v Praze. V letech 1965-1976 pracoval na Katedře lékařské chemie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci u prof. F. Santavého na problematice izolace alkaloidů z rostlinného materiálu a jejich strukturní identifikaci, a to zejména pyrrolizidinových alkaloidů získaných z rostlin rodu Senecio a Ligularia. V této oblasti opublikoval celkem 41 prací v renomovaných mezinárodních časopisech (CCCC, Tetrahedron Letters). V Olomouci se také v roce 1975 habilitoval na docenta v oboru Organická chemie na Přírodovědecké fakultě UP. V témže roce přesel na Fakultu technologickou ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně. V této době se jeho vědecké zaměření soustředilo na studium metod odchromování usňových činěných odpadů a metod roubování želatinových substrátů akryláty. Výsledky těchto studií shrnul ve své doktorské práci v oboru Nekovové materiály, kterou obhájil v roce 1988. V roce 1989 byl jmenován profesorem pro obor Technologie kůže, plastů a pryže. V posledních pěti letech se vrátil ve své badatelské činnosti k "čisté" organické chemii, kde se svou výzkumnou skupinou zabývá syntézou a studiem reaktivity chinolonových derivátů (výsledky těchto prací publikoval zejména v J. Heterocycl. Chem., Heterocycles a Tetrahedron). Ve své pedagogické činnosti prof. Klásek přednásel základní kursy organické chemie, ale také speciální kapitoly zaměřené zejména na reakční mechanismy v organické chemii a základy biochemie. Významnou část své vědecko-pedagogické kapacity věnuje také výchově nové generace vědců jako skolitel v doktorském studiu. V letech 1986-1989 zastával funkci vedoucího Katedry gumárenské a plastikářské technologie, 1985-1989 byl děkanem FT Zlín a od roku 1997 zastává funkci proděkana pro vědu a výzkum. Podílel se na řesení mnoha projektů Grantové agentury ČR, státních výzkumných úkolů, od roku 1970 působí také jako soudní znalec Krajského soudu v Brně. Je členem Vědecké rady FT VUT Zlín (od roku 1976), Vědecké rady VUT Brno (1985-1989, 1997-2000) a Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.

  Aktivně se účastnil celé řady mezinárodních kongresů v oboru organické chemie, byl předsedou organizačního výboru 50. sjezdu chemických společností ve Zlíně (1997). Je členem České společnosti chemické (od r. 1965) a od roku 1993 je místopředsedou odborné skupiny makromolekulární chemie při AV ČR, členem mezinárodní společnosti heterocyklické chemie (od r. 1999), New Yorkské Akademie věd (od r. 1996) a členem komise pro udělování Ceny Alfreda Badera (od r. 2000).  Je autorem nebo spoluautorem 89 původních a 25 přehledných prací, dvou částí v zahraničních monografiích, 11 učebních textů, 34 výzkumných zpráv, 5 patentů, 67 příspěvků na konferencích a symposiích.

  Milý Antoníne, kolego a příteli: při životním výročí za vsechny Tvé přátele přijmi upřímné přání mnoha tvořivých nápadů, životní síly a optimismu do dalsích let.

  Lubomír Lapčík
  K sedesátinám Doc. Ing. Jana Vymětala, CSc.

  Vzpomínám si na jeden z výletů do Tater v době svých vysokoskolských studií, kdy se mě jeden z kamarádů, tehdy student organické chemie, při průjezdu přes Moravu ptal: "Vís, že tady na Valassku máte machra na pyridiny?" Nevěděla jsem, studovala jsem jiný obor. Po mnoha letech, když jsem nastoupila do chemičky ve Valasském Meziříčí, jsem si na tuto otázku vzpomněla. Tehdy jsem netusila, že mluvíme o mém budoucím séfovi, doc.ing. Janu Vymětalovi, CSc. Třináctého února 2001 oslaví již své sedesáté narozeniny.

  Nejdříve tedy několik životopisných dat a informací. Střední průmyslovou skolu chemickou absolvoval Jan Vymětal v Ostravě v roce 1959. Jako čerstvý maturant nastoupil do ostravských Urxových závodů (nynějsí Deza, a.s.). Veskeré jeho dalsí studium pak probíhalo při zaměstnání. Dálkové studium na katedře organické chemie VSCHT v Praze ukončil diplomovou prací "Směsné elektrolytické redukce homologů pyridinů s ketony" v roce 1969 pod vedením prof. Ferlese. Pyridinům se věnoval i jako externí aspirant na katedře koksárenství a plynárenství pražské VSCHT. Vědecko-kvalifikační studium ukončil v roce 1972 obhájením disertační práce "Studium složek vysokovroucích pyridinových zásad černouhelného dehtu".

  V té době již pracoval ve Valasském Meziříčí, kam byla přemístěna větsina výroben ostravského závodu. V podnikovém Výzkumném ústavu pro koksochemii se jako výzkumný pracovník zaměřil předevsím na oblast dehtochemických technologií, na oblast pyridinových a chinolinových zásad, na oxidace, na destilační procesy a na aplikace moderních analytických metod. Výsledky svých prací hojně publikoval. Je autorem dlouhé řady odborných článků, desítek patentů a mnoha ústních sdělení na odborných konferencích.

  Své znalosti též předával a předává studentům. Jako externí pedagog působí předevsím na VSB-TU v Ostravě, na PřF OU v Ostravě a na VOS Valasské Meziříčí. V roce 1994 se habilitoval pro obor chemické a energetické využití paliv na VSB-TU v Ostravě prací "Destilační dělení koksárenského pracího oleje".

  Druhou profesí doc. Vymětala, ve které je neméně úspěsný, je oblast práce s informacemi. Po třicetiletém působení ve výzkumu se již 10 let zabývá informatikou v chemické firmě. Jako vedoucí informačního střediska zužitkoval dlouholeté zkusenosti z práce s literaturou z pohledu výzkumného chemika i metodiku výzkumné práce - tedy kritické posouzení problému ze vsech úhlů. Na téma práce s informacemi přednásí a publikuje. Zasazuje se o zavádění předmětu ˝zpracování informací˝ ve skolách. Z této činnosti vzesly i publikace, ve kterých figuruje jako vedoucí autor. Jedná se o knihy "Informační středisko ve firemní praxi" a "Úvod do studia odborné literatury".

  Mezi typické charakterové vlastnosti, které měly výrazný podíl na výsledcích práce doc. Vymětala patří předevsím schopnost systematické práce, pečlivost, důslednost a vytrvalost. Mnoho těžkých životních situací mu pomohly přestát právě tyto jeho vlastnosti.

  Doc. Vymětala vsak nemalou měrou formoval i jeho vztah k hudbě. Doposud aktivně hraje na housle v místním komorním orchestru. Podílí se též na organizování kulturního života ve Valasském Meziříčí, je předsedou Kruhu přátel hudby.

  Milý Jene, do dalsích let Ti přejeme pevné zdraví, pohodu v rodinném životě, hodně elánu a vytrvalosti v dalsích aktivitách a dobré ovoce aktivit stávajících.

  Miriam Váchová a spolupracovníci
  K jubileu Vladimíra Jokla

  V lednu oslaví RNDr. PhMr. Vladimír Jokl, DrSc., profesor Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, 75. narozeniny. Jsem velice rád, že je stále aktivním členem nasí katedry analytické chemie. Ceníme si jeho zkuseností, sirokého rozhledu, rozvahy a rad, kterými nám pomáhá dotvářet příznivou atmosféru pro plnění pedagogických úkolů i pro tvůrčí výzkumnou činnost. Činí tak se samozřejmostí a rád, za což mu i touto cestou srdečně děkujeme.

  Životní dráha prof. Jokla nebyla jednoduchá - od začátků vysokoskolského učitele na Farmaceutické fakultě v Brně, přes budování katedry analytické chemie na tehdy celostátní Farmaceutické fakultě v Bratislavě, až po komplexní vybudování zcela nového a dobře fungujícího pracovistě v Hradci Králové. Byla to vsak dráha naplněná poctivou tvořivou prací, organizátorskou činností, ale předevsím prací se studenty. Prof. Jokl je vynikající pedagog, který má ten dar, že se dovede vcítit do chápání posluchače a vysvětlit i složitý a vysoce odborný jev s lehkostí a výstižností; osobně jsem se o tom už jako student mnohokráte přesvědčil. Měl jsem to stěstí vedle jubilanta mnoho let pracovat a poznal jsem, že i přes mnoho nepříznivých okolností lze velkou pílí a usilovností nejen odkrývat nové nepoznané skutečnosti a dosáhnout úspěchy, ale předevsím poctivě žít. Velice si proto vážím jeho odborných a předevsím lidských kvalit.

  Nechci na tomto místě dělat výčet dlouhé řady jeho prací; s dílem jubilanta, který je uznávaným specialistou předevsím v oblasti elektromigračních analytických metod, se může čtenář blíže seznámit např. v článku v Chemických listech 1996, 90, str. 68.

  Chtěl bych prof. Joklovi u příležitosti jeho jubilea za vse poděkovat. Je pro nás velkým vzorem, od kterého se máme stále co učit.

  Do dalsích let Vám pane profesore, jménem svým a jménem vsech spolupracovníků přeji pevné zdraví a hodně tvůrčích sil i spokojenosti.

  Rolf Karlíček
  K 65. narozeninám profesora Ingra

  Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc., patří mezi nejvýznamnějsí potravinářské chemiky v nasí republice. Narodil se dne 19. 2. 1936 v Kelčanech na Hodonínsku a dodnes nezapře svůj původ charakteristickou výslovností a družnou, slováckou povahou, včetně záliby v moravských písničkách. K zájmu o potravinářskou technologii přispělo absolvování Střední průmyslové skoly konzervárenské v Bzenci, odkud odesel na Potravinářskou fakultu Vysoké skoly chemicko-technologické v Praze. Tam se zaměřil na technologii konzervárenství a masa. Po jejím ukončení v roce 1961 působil několik let v potravinářském průmyslu.

  Vědeckou dráhu nastoupil jubilant ve Výzkumném ústavě veterinárního lékařství v Brně, kde po vědecké aspirantuře dosáhl hodnosti CSc. Po několika dalsích letech se v roce 1976 habilitoval a nastoupil jako docent na Vysoké skole zemědělské (dnesní Mendelova zemědělská a lesnická univerzita). Věnoval se zde hlavně chemii a technologii masa a na základě rozsáhlé vědecké činnosti (dodnes více než 300 vědeckých a odborných publikací) dosáhl titulu DrSc. a hodnosti profesora. Díky svým vynikajícím organizačním schopnostem se stal brzy proděkanem a pak prorektorem, nyní zastává již v druhém období funkci děkana Agrotechnické fakulty. Na MZLU založil specializaci Technologie potravin, která se setkala s velkým zájmem posluchačů. Zasloužil se také o výstavbu nové budovy pro toto studium.

  Kromě působení na universitě je prof. Ingr dlouhá léta činný v řadě společností a organizací, z nichž bych jmenoval členství v České akademii zemědělských věd od jejího založení, dále je dlouholetým funkcionářem Společnosti pro výživu, členem hodnotitelské komise potravinářského veletrhu Salima aj. V České společnosti chemické je po mnoho let funkcionářem a nyní místopředsedou odborné skupiny pro potravinářskou a agrikulturní chemii. Pravidelně na jaře pořádá hojně navstěvované semináře věnované jakosti potravin a potravinářských surovin. Ve vsech jeho funkcích se osvědčuje jeho spolehlivost, pečlivost a organizační talent.

  Mezi přáteli (a myslím, že nepřátele ani nemá) i studenty je oblíbený pro svou obětavost a své srdečné jednání. Proto mu nejen já, ale celá obec potravinářských odborníků srdečně blahopřejeme.

  Jan Pokorný
  K 80. narozeninám prof. Ing. Jana Hampla, CSc.

  Prof. Hampl nastoupil ke studiu na VSCHTI jestě před 2. světovou válkou. Po okupaci ČSR a uzavření vysokých skol v roce 1939 musel studia přerusit a pracoval nejprve na stavbě letenského tunelu a později v mlékárně. Po znovuotevření vysokých skol svá studia dokončil v roce 1948.

  Po absolvování VSCHTI nastoupil do Výzkumné stanice mlynářské při Vysoké skole zemědělského a lesního inženýrství v Praze - Dejvicích Toto pracovistě bylo již před válkou významným a váženým kontrolním pracovistěm. Podílelo se také na výchově odborníků pro obory zpracovávající obiloviny.

  Po zrusení potravinářské výuky na VSZLI převzala v roce 1952 bývalé pracovistě Výzkumné stanice mlynářské nově vzniklá Fakulta potravinářské technologie VSCHT. Zmíněné pracovistě se stalo součástí katedry technologie glycidů. Prof. Hampl nastoupil na katedře jako odborný asistent a zahájil zde výuku mlýnské a pekárenské technologie, jejíž jednotlivé předměty sice byly během předchozích 50 let vyučovány na České technice v Praze a v Brně, ale nikdy do té doby nebyla uceleně soustředěna v celém souhrnu. Přitom např. časopis Cereal Chemistry patří k nejstarsím potravinářským chemickým časopisům a je vydáván Americkou asociací pro cereální chemii již 77 let. Jednotliví odborníci byli v té době i u nás a jako první v Evropě zorganizovali první mezinárodní kongres cereálních chemiků v roce 1927 v Praze. Na základě těchto aktivit byla později v roce 1953 založena Mezinárodní asociace pro cereální chemii a technologii (ICC), která ovsem díky vznikající "železné oponě" dostala sídlo ve Vídni, kde je ústředí dodnes. V rámci omezených možností tehdejsích styků udržoval prof. Hampl průběžné kontakty s ICC, takže jsme byli aspoň zčásti informováni o dalsím rozvoji cereální chemie.

  Na Fakultě potravinářské technologie (později přejmenované potravinářské a biochemické technologie) tak prof. Hampl vytvořil první ucelenou "skolu cereální chemie a technologie" u nás a připravil první souhrnné studijní materiály. Zde také v r. 1958 obhájil kandidátskou disertační práci a v r. 1963 se habilitoval. Vychoval pro nás obor několik generací odborníků, z nichž ti nejstarsí se již také dožívají penzijního věku a řada mladsích patří v současné době mezi nejvýznamnějsí představitele podniků těchto oborů. Nelze opomenout ani spolupráci prof. Hampla a po několik let i vedení ve funkci ředitele tehdejsího Výzkumného ústavu mlýnsko-pekárenského průmyslu, kterému se snažil vtisknout vědečtějsí styl práce oproti dřívějsímu převážně pragmatickému přístupu.

  Přestože v době vzniku potravinářské fakulty byl prof. Hampl mladým asistentem, patří mezi nevelkou skupinu potravinářských chemiků, zakladatelů dobré úrovně a poválečné tradice na VSCHT. Pro nás vsechny, jako spolupracovníky, zastižené již stále se rozsiřující multidisciplinární výukou do oblastí inženýrství, automatizace, programování a výpočetní techniky, nových odvětví biochemie atd., byl a je dodnes prof. Hampl nedostižným vzorem znalostí z chemie, ať již jde o anorganickou a organickou chemii, či o klasickou analytiku a instrumentální analýzu. Přitom ovsem vsichni kolegové s úctou oceňují jeho rozsáhlý přehled z oblasti kulturní, historické i hudební. Při jeho stálé dusevní svěžesti jsou v tomto směru jeho občasné návstěvy na Ústavu chemie a technologie sacharidů vítanou vzpruhou.

  Věřím, že jménem fakulty i ČSCH můžeme přát prof. Hamplovi jestě dlouhá spokojená léta v rodinném kruhu a stálé zachování stávající svěžesti.

  J. Příhoda

  Střípky a klípky o světových chemicích


  Fritz Haber (1868-1954)

  Haber pocházel z židovské rodiny prodejce chemikálií a barev ve Wroclawi (tehdejsí Breslau). Chodil do humanitního gymnasia, rád četl, zvlástě Goetha a Kanta, psal verse v hexametrech a chtěl se stát dokonce hercem. Chemii a fyziku začal studovat na universitě v Berlíně, ale přesel do Heidelbergu, kde na jeho fyzikálněchemickou orientaci měl velký vliv profesor Bunsen. Absolutorium Haber získal až na technice v Berlíně pod vedením C. Liebermanna v oboru organických barviv. Přesto se stále věnoval fyzikální chemii a po peripetiích v průmyslu zakotvil na technice v Karlsruhe jako profesor technické chemie. Po nástupu fasismu v roce 1955 se vystěhoval do Svýcarska, kde rok nato v Basileji zemřel na infarkt.

  Haber se proslavil jako autor katalytické syntézy amoniaku, která byla propracována u firmy BASF Earlem Boschem v technologický proces. Za tuto syntézu byl Haber poctěn roku 1918 Nobelovou cenou. Předání ceny ve Stockholmu roku 1919 se odmítli zúčastnit Francouzi na protest proti Haberovi, který byl za války vedoucím organizátorem použití chemických látek. Byl dokonce na seznamu válečných zločinců, uprchl do Svýcar, ale brzy se vrátil a snažil se o izolaci zlata z mořské vody, aby ulehčil své vládě se splácením reparací. Tyto pokusy, které se opíraly o nadnesené odhady koncentrací zlata, byly neúspěsné.

  Haber byl dvakrát ženat. S Clarou Immerwahrovou, se kterou se znal z mládí, se oženil až roku 1902, jelikož její rodiče dlouho bránili sňatku kvůli Haberovu nezajistěnému postavení. Paní Haberová, doktorka chemie, po stálých neshodách, mimo jiné i kvůli manželovu angažování se na výzkumu bojových látek, spáchala sebevraždu. Druhá žena Charlotte Nathan, o mnoho mladsí, Haberovi nerozuměla a po deseti letech se rozvedli. Haber neměl na rodinný život nikdy dost času, ale svým dvěma vnučkám u syna Hermanna se rád věnoval. Haber trpěl nespavostí a anginou pectoris (stále nosil lahvičku s nitroglycerinem). Na jeho zdraví nepříznivě působila i přezíravost některých zahraničních kolegů (jestě roku 1955 se Rutherford odmítl setkat s Haberem při jeho návstěvě v Cambridgi). Haber, velmi majetný, zval k sobě spolupracovníky, spisovatele, umělce a diplomaty, s oblibou vyprávíval své oblíbené zážitky a přitom často dost přeháněl, aby své hosty pobavil. U studentů byl oblíben, jeho přednásky byly vynikající. Při Haberově odchodu do Berlína, kde byl od roku 1911 ředitelem Ústavu císaře Viléma pro fyzikální chemii a elektrochemii, jeho studenti uspořádali dvoudenní rozloučení. Jako examinátor byl profesor Haber sice náročný, ale trpělivý. Na otázku, jak se získává jod, jeden student odpověděl, že z jakéhosi stromu. Profesor se ptal na ten strom, který kandidát zevrubně popisoval a že prý roste v Indii a v Brazílii a kvete na podzim. Nato profesor: Tak příteli, nashledanou na podzim až ten strom bude kvést.

  LITERATURA

  Nachmaschn D.: German-Jewisch Pioneers in Science
  1900-1955. Springer Verlag Berlin, 1979.

  Coates J. E.: J. Chem. Soc. 1939, 1642.

  Stock J. T.: J. Chem. Educ. 65, 557 (1988).

  Deichmann U.: Chem. Unserer Zeit 30, 141 (1996).

  Miloslav Ferles

  Technické zajímavosti a služby


  Obsah této rubriky může naplňovat charakter sdělení vymezeného Kodexem reklamy (Rada pro reklamu, březen 1997) označeného jako INZERÁT-REKLAMA ve smyslu Zákona O regulaci reklamy a doplnění Zák. 468/91 Sb (Sb. 40/95). Zájemci o publikování technických novinek jsou vítáni, ať již to budou odborníci, kteří ze své praxe něco chtějí pochválit, nebo firmy, které se chtějí pochlubit.

  Pokud není k dispozici ve Vasem výtisku CHL odpovědní pohlednice, použijte prosím korespondenční lístek  nebo poslete E-mail na adresu csch@csch.cz.

  KaleidaGraph v novém kabátě

  Zavedení programu KaleidaGraph v.3.5 v dubnu 2000 byl obchodně i uživatelsky velký úspěch. Společnost Synergy zaznamenala významnou frekvenci objednávek "upgrade" tohoto programu pro platformu Windows i Macintosh. Na základě marketingových aktivit se ukázalo, že program je žádán nejen chemiky ale i biology a geology. Více o programu KaleidaGraph se lze dozvědět na www.synergy.com/press.htm pod heslem "KaleidaGraph - Scientific Workhorse".

  Nová verze programu, v.3.5.1 je expedována od konce prosince 2000. Upgrade pro vlastníky verze v.3.5 bude zdarma na www.synergy.com/download.htm nebo za formální poplatek pro ty, kteří ji budou chtít na CD-ROM.

  Nové vlastnosti programu zahrnují: časové osy s plným ovládáním značek na osách od let až po sekundy. Plné znění nových vlastností je na www.synergy.com/newinfo.htm. (#1101)

  Vaše dokumenty a ChemOffice

  Od roku 1986, kdy byl ChemOffice uveden na trh má každý uživatel stohy dokumentů, které obsahují obrazy vytvořené v tomto nejpopulárnějsím editoru struktur. Nová verze ChemOffice Ultra obsahuje "prohledávač souborů" ChemFinder for Word - prográmek, který podobně jako správce souborů umožní najít vsechny soubory ve vašem počítači, pokud obsahují obrázky ChemDraw. Vytvoří jejich přehled a pak už jimi můžete jen listovat a listovat.

  Aplikace obsahuje také ChemDraw Document Manager, serverový produkt, který automaticky archivuje a rejstříkuje zprávy skupin i celé instituce. Více informací naleznete na www.chemnews.com/art.cfm?S=133. (#1102)

  ChemNavigator.com iResearch System

  Použití iResearch System s jeho vyhledáváním substructur z databáze kolem 1,000,000 sloučenin umožní vybudovat kvalitní baterii sloučenin pro vase studie SAR. Přečtěte si http://www.chemnavigator.com/go?id=20023 a zaregistrujte se zdarma a zkuste používání iResearch System již dnes. (#1103)

  Automatic Structures from Chemical Names

  Jedna z nejpopulárnějsích funkcí z balíku Ultra verze ChemDraw a ChemOffice je funkce Name=Struct, novodobá technologie převádění systematických a triviálních názvů (zatím v angličtině) na jejich grafické zpodobnění ve formě odpovídající chemické struktury.

  Chemici mívali dlouho k použití programy s implementovanými funkcemi jako Beilsteinův Autonom, který je již delsí dobu zahrnut do ChemDraw Ultra k tomu, aby převedli chemickou strukturu na název podle IUPAC nomenklatury tak, jak to používá encyklopedie Beilstein. Nová funkce Name=Struct doplňuje sortiment o opačný směr převodu. Výhodou je, že tato funkce je otevřená k "samoučení" nových názvů. Přečtěte si více na www.chemnews.com/art.cfm?S=128. (#1104)

  Plynové generátory od výrobce Domnick Hunter - NITROX

  Domnick Hunter NITROX vodíkový generátor je určen pro kontinuální výrobu ultra čistého vodíku přímo z deionizované vody. Je ideální jako nosný plyn pro GC a současně pro činnost mnoha detektorů, např.: TCD, NPD, FID, FPD. Čistota vyrobeného vodíku je 99,99999%. Podobně, Zero Air Generators, generátory vzduchu, které jsou určeny speciálně pro GC-FID a produkují ultra čistý vzduch z okolního vzduchu a zajisťují celkový obsah uhlovodíků měřeného jako methanu < 0,1 ppm. Dusíkové generátory Nitrogen Generators jsou ideálním zdrojem nosného plynu v plynové chromatografii, ale také slouží jako pomocný plyn u detektorů, např.: FID, FPD, NPD, ECD atd. Dalsí využití je také v LC MS, ICP-OES, ELSD. Tyto generátory se vyrábí také v kombinaci se vzduchovým generátorem. Čistota dusíku je od 98 % do 99,9995+ % dle typu generátoru. Dalsími přístroji řady jsou High Purity Nitrogen a Variable Purity Nitrogen, případně Zero Nitrogen, ICP Nitrogen, LCMS Nitrogen. Přídavné zařízení CO2 Removal Purifiers je ideální pro FT-IR promývání, NMR, CO2 < 0,1 ppm. Generátory pure air vyrábí úplně čistý stlačený vzduch. Teplota -40 °C je standardní, hodnota methanu je mensí než 0,01 ppm.
  Dagmar Dydňanská (#1105)

  Hichrom

  Firma HPST s.r.o. stala autorizovaným distributorem firmy HICHROM LTD v České republice. Od roku 1978 HICHROM zásobuje laboratoře špičkovými kolonami pro HPLC. Kolony jsou distribuovány do více než 50 zemí celého světa prostřednictvím distributorů. Kompletní informace o sortimentu naleznete na webové stránce: www.hichrom.co.uk. Ceny kolon najdete na www.hpst.cz. HICHROM není pouze výrobcem chromatografických kolon, ale také distributorem HPLC kolon téměř z celého světa. Dagmar Dydňanská (#1106)

  Matematika na Webu

  Firma Design Science, Inc., developer a výrobce programů WebEQ, MathType a Equation Editor, který je lokalizován v Microsoft Office oznámila, že spustila na vodu nový balík produktů, které umožní tvořit a vystavovat matematické a podobné výrazy na webu - MathPlayer, MathPage a nová verze WebEQ jsou připraveny k distribuci. MathPlayer je plug-inový produkt pro Microsoft Internet Explorer 5.5, který umožní zobrazení MathML na Webových stranách. Úmyslem firmy je přinést takový nástroj jako MathML mezi "masy" a umožnit vědcům, inženýrům a učitelům ale i studentům komunikovat efektivně na webu. Firma předpokládá, že MathPlayer bude zdarma na webu společnosti Design Science. MathPage uchová dokumenty Microsoft Word jako webové stránky a převede výrazy MathType či Equation Editor do MathML kódu či na GIF obrazy. MathPage je v současnosti jako beta verze a bude v nejbližsí budoucnosti použit jako MathType upgrade. Společnost Design Science získala WebEQ k rozsíření svých produktů i o dynamické matematické formule. Zahrnuje WebEQ Equation Editor a Page Wizard pro tvorbu MathML, editovatelný Math Viewer applet pro zobrazení dynamických stran s matematikou, Equation Input Control pro vkládání matematických vzorců do Webových formulářů, a řádkově programovatelný Page Wizard pro CGI scripty nebo jiné serverové software k "obrobení" MathML. (#1107)

  Nové nosiče pro syntézu na pevné fazi od Sigma-Aldrich nazvané JandaJels[tm]

  JandaJels[tm] jsou nové nerozpustné nosiče, které obsahují  flexibilní cross-linker odvozený od tetrahydrofuranu (Obr. 1). Oproti jiným, komerčně dostupným nosičům na bázi polystyrenu, nabízí nový nosič několik výhod1. Ty jsou patrné při syntéze organických molekul na pevné fázi při použití tohoto nosiče:

 • Vnitřní prostor, který je v porovnání s materiály síťovanými divinylbenzenem, daleko  podobnějsí prostředí organického rozpoustědla.

 • Větsí botnavostní/solvatační  charakteristiky v běžných rozpoustědlech použitých v syntéze na pevné fázi (Obr. 2).

 • Zvýsená dostupnost a tedy vyssí stupeň derivatizace pryskyřice.

 • Vyssí homogenita.

  Tyto pryskyřice byly použity v sirokém rozsahu aplikací od recyklovatelných katalyzatorů2, po syntézy pftalátových3 aminových4 knihoven. Dalsí aplikace jsou stále zkoumány5.

   Objemy byly měřeny v injekční stříkačce opatřené fritou po jedné hodině. JandaJels měly středně dobré botnavostní charakteristiky v ethyl etheru a 1:1 THF:voda. Kromě uvedených byly zkouseny také voda, acetonitril a ethanol ale bez významné botnavosti. Suchý objem vsech pryskyřic byl cca 1,5 ml/g

  Botnavostní charakteristiky JandaJel nosičů. Objem nabotnalé pryskyřice (ml/g)
  Zasíťování pryskyřice Modifikace
  (mmol/g)
  dioxan THF DMF benzen CH2Cl2
  JandaJel-Cl-2% 1,0 11,4 11,6 9,0 10,8 10,8
  PS/DVB-Cl-2% 1,0 5,0 5,0 4,0 5,4 5,4
  Merrifield-1% 1,0 6,0 6,4 4,8 6,6 6,0
  JandaJel-OH-2% 0,9 10,0 9,4 7,8 8,4 10,2
  PS/DVB-OH-1% 1,1 6,8 7,0 5,6 4,8 7,6
  JandaJel-NH2-2% 1,3 17,6 12,0 14,0 12,0 11,8
  PS/DVB-NH2-2% 1,1 9,4 8,0 5,2 8,2 7,4
  JandaJel-Wang-2% 0,9 11,4 12,0 10,0 9,8 11,4
  PS/DVB-Wang-2% 0,9 6,2 6,6 4,4 5,0 5,4
  fig2

  LITERATURA

  1. Toy P. H., Janda K. D.: Tetrahedron Lett. 40, 6329 (1999).

  2. Toy P. H., et al.: J. Comb. Chem. submitted for publication (2000).

  3. Reger T. S., Janda K. D.: J. Am. Chem. Soc. 122, 6929 (2000).

  4. Garibay P., et al.: Synlett. 9, 1438 (1999).

  5. Toy, P. H., et al. Org. Lett. 2, 2205 (2000).

  6. JandaJels je chráněná známka (trademark) společnosti Sigma-Aldrich Co.

  7. Tyto gely lze identifikovat pod následujícími katalogovými čísly: 52,453-0 JandaJel[tm]-Cl 50-100 mesh, 52,454-9 JandaJel[tm]-Cl 100-200 mesh, 52,455-7, JandaJel[tm]-Cl 200-400 mesh, 52,460-3 JandaJel[tm]-NH2 50-100 mesh, 52,461-1, JandaJel[tm]-NH2 100-200 mesh, 52,463-8 JandaJel[tm]-NH2 200-400 mesh, 52,456-5, JandaJel[tm]-OH 50-100 mesh, 52,457-3, JandaJel[tm]-OH 100-200 mesh, 52,458-1, JandaJel[tm]-OH 200-400mesh, 52,464-6, 1, JandaJel[tm] -Wang 50-100 mesh, 52,465-4, JandaJel[tm] -Wang 100-200 mesh, 52,466-2. JandaJel[tm]-Wang 200-400 mesh. (#1108)

  Katalog Bachem na webu

  Přes 7000 produktů pro vědy o živé přírodě jako peptidy, deriváty aminokyselin, pryskyřice, stavební bloky pro kombinatoriální chemii, enzymové substráty a inhibitory a mnoho dalsích specialit je nyní k nahlédnutí on-line na adrese www.bachem.com . Katalogy jsou stále k dispozici i v tistěné či CD podobě. Zájemcům zboží fy. Bachem doveze společnost SciTech s.r.o. Praha. (#1109)

  Spartan pro Linux

  Společnost Wavefunction oznámila prodej balíku Spartan pro prostředí Linux. Umožňuje práci v technologii molekulárního modelování. Požadavky na HW jsou skromné Pentium II, 64 MB RAM, CD-ROM, RedHat (6.1) nebo SuSE (6.3) Linux. Očekávaná cena kolem 200 tis. Kč v plné verzi a 50 tis. Kč v akademické. Více informací na www.wavefun.com. (#1110)

  Nejprodávanějsí vědecké programy

  Mezi nejprodávanějsí vědecké programy se na základě mimořádného zájmu zákazníků koncem roku staly složky balíku CS ChemOffice (#1111), Reference Manager (#1112) a MathType (#1113).


  Zákony, které ovlivní život chemiků


  Redakce uvítá upozornění na normy, které se v této rubrice měly objevit.

  Nařízení vlády 495., (Částka 144) kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb.

  Vyhláska Ministerstva práce a sociálních věcí 497. (Částka 144), kterou se zrusují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby.

  Nařízení vlády 480. (Částka 139) o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

  Vyhláska 474. (Částka 137) Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva.

  Vyhláska 475. (Částka 137) Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláska Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv.

  Vyhláska 476. (Částka 137) Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláska Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

  Vyhláska 477. (Částka 137) Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláska Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkousení zemědělských půd a zjisťování půdních vlastností lesních pozemků.

  Vyhláska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství 472. (Částka 136), kterou se stanoví správná klinická praxe a bližsí podmínky klinického hodnocení léčiv.

  Vyhláska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství 473. (Částka 136), kterou se stanoví podrobnosti o registraci, jejích změnách, prodloužení, určování způsobu výdeje léčivého přípravku, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku. (Částka 132), rozeslaná dne 29. prosince 2000.

  Nařízení vlády 461., (Částka 132) kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé dalsí zákony.

  Nařízení vlády 462. (Částka 132) k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

  Vyhláska Ministerstva zdravotnictví 465. (Částka 132), kterou se mění vyhláska Ministerstva zdravotnictví č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a způsob jejich úpravy, ve znění vyhlásky č. 241/1998 Sb.

  Nařízení vlády 446. (Částka 132), kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.

  Vyhláska Ministerstva práce a sociálních věcí 448. (Částka 132), kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výse sazeb stravného, výse sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výse průměrných cen pohonných hmot.

  Nařízení vlády 430. (Částka 120), kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví skodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějsích předpisů.

  Vyhláska Ministerstva životního prostředí 390, kterou se mění vyhláska Ministerstva životního prostředí č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno.

  Vyhláska Ministerstva financí 431. (Částka 120), kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2001.

  Zákon 402. (Částka 120), Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 149/2000 Sb.

  Zákon 400. (Částka 112). Úplné znění zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 191/1999 Sb. a zákonem č. 116/2000 Sb.

  Zákon 401. (Částka 112) Úplné znění zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 148/1996 Sb., zákonem č. 93/1998 Sb. a zákonem č. 28/2000 Sb.

  Vyhláska Ministerstva životního prostředí 391, kterou se mění vyhláska Ministerstva životního prostředí č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližsí podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků.

  Vyhláska Ministerstva vnitra 383, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějsího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

  Vyhláska Ministerstva zdravotnictví 376, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

  Vyhláska Ministerstva průmyslu a obchodu 348, kterou se mění vyhláska Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv.

  Nařízení vlády 344, kterým se zrusuje nařízení vlády č. 174/1998 Sb., o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.

  Vyhláska Ministerstva průmyslu a obchodu 324, kterou se mění vyhláska Federálního ministerstva hospodářství č. 540/1992 Sb., kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkousení drahých kovů (puncovní zákon).

  Vyhláska Ministerstva zdravotnictví 317, kterou se zrusuje vyhláska č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky.

  Zákon 308, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkousení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějsích předpisů.

  Zákon 304, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějsích předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějsích předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějsích předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb.

  Vyhláska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství 296, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližsí podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv.


  Knihy a literatura


  CERAPIE

  Vydavatelé Chemistry Education: Research And Practice in Europe oznamují, že ročník 1, skládající se ze tří dílů publikovaných v roce 2000 je k dispozici zdarma na webu http://www. uoi.gr/conf_sem/cerapie. Vydavatelé hledají zájemce o tuto publikaci, které by mohli informovat přímo. Autoři mohou kontaktovat přímo vydavatele.

  Georgios Tsaparlis
  Nová knížka o průmyslové vážící technice

  V těchto dnech mohou získat pracovníci se zájmem o moderní průmyslové vážení  knížku Průmyslová vážící technika, kterou ve druhém vydání připravila firma Schenck spol. s r.o. Po čtyřech letech, které uplynuly od prvního vydání, bylo třeba, vzhledem k rozsířenému využití výkonných počítačů s moderní elektronikou, popsat dokonalejsí automatizaci ve vsech oblastech průmyslového vážení. V posledních letech se objevily na trhu i nové typy vah a vážících systémů, z nichž větsina svým výkonem a objevnými způsoby řesení umožňuje nasazení vah v oblastech, kde to dříve nebylo možné. V knížce jsou popsány nové, přesnějsí a spolehlivějsí snímače zatížení, vsechny užívané typy diskontinuálních vah, jejich elektronika a programové vybavení. Trvale je věnována pozornost vahám pro vážení silničních a kolejových vozidel v klidu a za pohybu. Je respektován větsí zájem o kontinuální vážení a dávkování sypkých materiálů v chemickém, potravinářském a cementářském průmyslu. Na sedmdesáti stránkách této bohatě ilustrované knížky je zachycen současný stav elektromechanického vážení v průmyslu a v dopravě, které se v České republice rozsířilo na patřičné úrovni teprve v uplynulém desetiletí.

  Jiří Černohorský
  Úvod do studia odborné literatury

  Jan Vymětal a Miriam Váchová, Nakladatelství Orac, s.r.o., Praha 2000, 287 stran, 25 obrázků, 28 tabulek, ISBN 80-86199-19-3

  Příručka zevrubně pojednává o vsech aktivitách, spojených se získáváním, tříděním a předáváním informací. Autoři charakterizují současné informační prostředí, ve kterém se nacházíme, klasifikují informační zdroje, podrobně se věnují nejen primárním zdrojům, tedy časopisům, patentům, normám, firemní literatuře apod., ale čtenář zde najde také podrobné informace o referátové literatuře, bibliometrii, dále pak o encyklopediích, monografiích, slovnících apod. Samostatná kapitola je věnována také elektronickým informačním zdrojům, databázím a internetu. V knize lze nalézt také dalsí užitečné informace - adresář hlavních knihoven v ČR, včetně jejich URL a e-mailových adres, rovněž pak kontakty na vybrané poskytovatele informačních služeb u nás. Samozřejmostí je i seznam doporučené literatury k dalsímu studiu na konci příručky.

  Mladí vědci a výzkumníci, a nejen oni, jistě ocení pasáže, věnované doporučením, jak dobře napsat rukopis odborného článku či patentové přihlásky, jakými fázemi rukopis prochází než je publikace vytistěna. Autoři předkládají čtenáři také svá doporučení jak připravit a přednést přednásku a jak nejlépe upoutá posterové sdělení.

  Kniha pochází od autorů, kteří dlouho působí v oboru chemické informatiky. Řada příkladů v textu proto jistě zaujme chemiky a chemické inženýry. Lze ji proto doporučit předevsím studentům jako učební text pro semináře z tohoto oboru, dále pak doktorandům jako průvodce pro orientaci v informačních zdrojích a při přípravě svých prvních publikací a vlastních prezentací.

  Jiří Hanika

  Poezie


  The Penguin

  by Brian Richardson (With apologies to Edgar Allan Poe)
   

  Once upon a Tuesday dreary, while I pondered, weak and weary,

  Installing the same version of Windows once more.

  While I cursed the constant crashing, I made a fist and started bashing,

  Started bashing the computer case and CD-ROM drive door.

  "Piece of crap," I muttered, bashing the CD-ROM drive door,

  "I will take this crap no more!"
   
   

  Distinctly I do remember, when I bought my PC in December,

  The marketing man said this software would crash no more.

  Eagerly I wished to borrow a tool to inflict pain and sorrow

  So that one day, perhaps tomorrow, I could go to my computer store

  For the chance to make the salesman sell this crap no more.

  Only this and nothing more.
   
   

  So after wasting countless hours, I unplugged the beige mini-tower.

  My day was looking very tragic like the old poetry of gothic lore,

  But suddenly there came a tapping, rhymthic like the beats of rapping.

  Actually, it sounded like flippers flapping, flapping at my apartment door.

  "That is very odd," I muttered, "the time is nearly half past four,

  Who is knocking on my door?"
   
   

  The door was opened but it only revealed a penguin standing quite lonely,

  Standing with a bag of CD-ROMs on the stoop before my apartment door.

  I thought at first it was a delusion, for I was wrought with great confusion

  Over the presence of a flightless Antarctic bird at my apartment door.

  So I stood there, looking quite the fool, with my jaw down to the floor.

  Then the bird said, "Pay no more!"
   
   

  I thought to call the SPCA ... perhaps it escaped the zoo today.

  But instead I brought the talking Aptenodytes forsteri inside my door.

  He looked around, he looked at me ... and then he waddled to my PC.

  I followed fast and I did see him place his disc in my drive door.

  His program booted and began to install software I'd never seen before,

  Then the bird said, "Pay No More!"
   
   

  He brought me LINUX to install, said it rarely crashed at all.

  Then he showed me some books while the software installed some more.

  The interface, it looked like UNIX ... but 'twas much cheaper than QNX.

  In fact, the code was open, so the source of bugs was hidden no more

  It made wonder about the penguin's disc, behind my CD drive door ...

  And why the bird said, "Pay No More."
   
   

  So I tried this new installation, at first with fear and trepidation,

  But soon I found it more stable than the OS I used before.

  The files were in different places, and I put Linux through its paces

  And very rarely made odd faces ... it didn't crash like Windows did before.

  For this fat penguin made me see a way to use my computer as never before.

  Then the bird said, "Pay No More!"
   
   

  So once upon a morning sunny, I installed Linux for no money,

  With the CD-ROM brought by a penguin to my apartment door.

  After cursing the old installation, I reduced my overall frustration

  And with a bit of determination I removed the software I used before.

  Now I read Linux books and Web sites to use my free operating system more.

  Quoth the penguin, "Pay No More."

  ral

   

  Betulin blues

  zpívá se na nápěv písně J. Suchého "Pramínek vlasů", podle dochované tradice je autorem převážné části textu Arno Záruba

  Když z kůry březové cosi jsem vyloužil,
  asák mi poradil, vodpař ten líh,
  aby ses laborkou bez cíle neploužil,
  betulín izoluj, pak přejde tě smích.

  Já kamínek varný vzal jsem si potají,
  nad lázní vařící zůstal jsem stát,
  bublinky nebublaj, jen páry stoupají,
  já ptám se svědomí zda mám ho tam dát.

  Když do baňky přehřáté ten šutr sem upustil
  a ten den popáté hořel mi stůl,
  prosil sem asáka, aby mi odpustil,
  že už sem pochopil, jakej sem vůl.

  Tím pádem shořely všechny mé naděje,
  zítra je vodveze pohřební vůz,
  ať se mi prosím vás, nikdo už nesměje,
  že zpívám nad baňkou Betulin blues.


  Zajímavosti ze světa vědy a techniky


  Ceny Zlatý Chemtec 2000

  Ze 17 exponátů od 11 vystavovatelů vybrala komise k ocenění cenou Zlatý Chemtec 2000 na prvém místě publikaci Vývoj chemického průmyslu v Československu v létech 1918-1990 vystavovatele VSCHT Praha a na 2-3 místě nové granulované hnojivo Synferta(r) N22 nitrosulfátového typu vystavovatele Aliachem a.s. Synthesia a plastové, membránové pneumatické čerpadlo pro agresivní chemikálie Almatec A - Series, A15 EEE vystavovatele Chem Resist Europe, s.r.o.

  pad
  Globalizace zasahuje i svět chemického software

  Výhradně pro "akceleraci výzkumu" převzala společnost Pharmacopeia Inc. významné softwarové a databázové firmy Molecular Simulations Inc. (www.msi.com), Synopsys Scientific Systems (www.synopsys.co.uk) a Oxford Molecular (www.oxmol.com) pod svá mateřská křídla. Dohromady nabízejí unikátní nabídku simulačního a informačního software jako WebLab (WieverPro s 3D utilitami a MedChem Explorer), Accord, Materials Studio a mnoho dalsích.

  Virtuální chemické publikace a Online-only chemické časopisy

  Sigma-Aldrich a Proteome Systems ohlásily strategickou alianci

  Sigma-Aldrich, výrobce a distributor produktů v oblasti Life Science a kvalifikované chemie ohlásila svůj záměr vstoupit do výrobní a distribuční aliance s firmou Proteome Systems. Dle této dohody bude  Sigma-Aldrich vyrábět a exkluzivně distribuovat produkty Proteome Systems určené pro proteomové analýzy. Tato dohoda je úspěsným pokračováním těsné spolupráce obou firem.

  Proteome Systems je jedna z předních  inovativních firem se zaměřením na výzkum Proteomu a kromě aliance se Sigma-Aldrich, má dále úzkou spolupráci  se Shimadzu corp., jmenovitě s její divizí Kratos Analytical (hmotnostni spektroskopie, Manchester, UK), dále s MicroFab Technologies (Plano, Texas USA), Gradipore (Sydney, Austrálie) a s Geneva Bioinformatics (Ženeva, Svýcarsko). Proteome Systems také v současné době otvírá novou továrnu ve Woburnu, MA.


  Aprílový klub


  Složitý formaldehyd

  Nedělní Lidové noviny (10/12), str. 23, přinesly podnětný článek "Europa a Titan: dva světy na kterých může být život", zde napsal Ing. Marcel Grün, ředitel Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy: "..vyvolávají chemické reakce. Při nich by se z vody a oxidu uhličitého mohly vytvářet složité organické molekuly, jako je kupříkladu formaldehyd." S pozdravem "porkanům zdar!"

  Petr Sedmera
  Magnetické rezonance nově

  Magnetický frekvenční rezonátor instalovaný na palivovou hadici způsobí frekvenční rezonanci silným magnetickým polem neodymových supravodičů. Rezonance oddělí uhlovodíkové řetězce v protékající pohonné látce. Dochází tak k procesu třístění molekulových shluků a vzduch má snadnějsí přístup k jednotlivým molekulám. Tímto procesem dochází ke snadnějsímu a efektivnějsímu spalování a úspoře pohonné látky. Dr. Robert Kane, president IRD (International Research & Development) rozsířil teorii magnetické rezonance vytvořenou dr. Felixem Blockem a dr. Edwardem Purcelem, za kterou obdrželi Nobelovu cenu, i o Neodym, který působí jako katalyzátor. Tito vědci dokázali, že pomocí magnetické síly je možné změnit molekulární strukturu. FuelMax Neodymový supravodič prodává za necelých 2000 Kč firma F. Toman ze Strakonic. Protože jakékoliv informace z jeho stránek http://www.fuelmax.cz/ mohou být použity jen s písemným souhlasem Tank Plus Strakonice dovolili jsme si, ve shodě s literou autorského zákona malou parafrázi jeho reklamní pohlednice. Domníváme se, že takovou pitomost a zneužití směsi informací s hloupostmi musíme přinést i nasim čtenářům abychom je po silvestru o něco neochudili. Za upozornění děkujeme p. Grametbauerovi. Firmě Tank Plus, panu Tomanovi i vynálezcům takových hloupostí udělujeme virtuální cenu Chemsmejd II. třídy s řetězy a ratolestmi.

  pad
  Pomalé glycidy

  Zamyslí-li se člověk nad termínem pomalé glycidy, které byly vynalezeny v reklamních či výzkumných laboratořích společnosti Opavia napadnou ho jejich partnerské "glycidy rychlé", které se vyznačují tím, že po jejich požití si raději subjekt pokusu připraví standardní zásobu toaletního papíru v délce odpovídající výsce jeho postavy.

  pad

  Odborná setkání


  Redakce časopisu Chemické listy i Bulletinu se shodly na tom, že příliv rukopisů pro rubriku Odborná setkání převysuje kvantitou publikační možnosti časopisu a zavedly proto pravidla pro přednostní zveřejnění rukopisů. V nejbližsím možném termínu bude zveřejněn rukopis, který redakce obdrží dva měsíce před plánovaným vydáním čísla (t.r. např. č. 1 20. ledna, č. 2 20. února atd.), jenž u oznámení akcí budoucích nepřekročí 1/2 rukopisné stránky 30 × 60 (tj. cca 900 znaků) a u hodnocení dvojnásobek (1 strana 30 × 60, 1800 znaků). Rukopisy nesplňující toto pravidlo budou "v záloze" bez ohledu na termín akce. Výjimky jsou možné pouze po dohodě s redakcí. Redakce uvítá jakýkoliv příspěvek v tistěné podobě a na disketě.

  Konference "Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2000"

  Ve dnech 5.-6. září se v Pardubicích uskutečnila již třetí konference "Pokroky v chromatografii a elektroforéze", organizovaná Katedrou analytické chemie UPa ve spolupráci s Odbornou skupinou pro chromatografii a elektroforézu České společnosti chemické. Odborný program konference byl zaměřen na teoretické a praktické aspekty moderních separačních analytických technik, předevsím vysokoúčinné kapalinové a plynové chromatografie a kapilární elektroforézy a úpravy vzorků před vlastní analýzou. Během dvou dnů bylo prezentováno 31 přednásek a 69 posterů. Konference se zúčastnilo 180 odborníků od nás i ze zahraničí. Celou akci, její dosah a smysl možná nejlépe charakterizuje úvodní pasáž ze sborníku anotací:

  "Letos se setkáváme na půdě Univerzity Pardubice u příležitosti pro nasi Almu Mater výjimečně významného jubilea, padesáti let vysokého skolství v nasem městě. Uspořádání tohoto odborného setkání má být malou připomínkou role, kterou ve výchově mladých generací chemiků i v chemickém výzkumu v uplynulém půlstoletí hrála bývalá VSCHT, nynějsí Fakulta chemicko-technologická zdejsí univerzity. Proto nás velmi těsí, že se konference v hojném počtu účastní i nasi bývalí absolventi.

  Dvojnásob jsme potěseni, že v roce konání konference slaví v plném zdraví a stálé svěžesti významné životní jubileum i profesor Jaroslav Churáček, který zavedl výuku chromatografie a zahájil výzkum v oboru analytických separací na nasí katedře analytické chemie jako na první vysoké skole v tehdejsím Československu. V jeho osobě spatřujeme personifikaci spojení mezi (nejen) pardubickým vysokým skolstvím a separačními metodami.

  Je pro nás velkou poctou, že na konferenci můžeme přivítat větsinu nasich předních odborníků v oblasti chromatografie a elektroforézy. Obzvlástě milými hosty jsou nasi přátelé ze Slovenska, jejichž odborná skupina pro chromatografii a elektroforézu je letos poprvé spolupořadatelem naseho setkání, což - jak doufáme - se v přístích letech stane tradicí, možná i v sirsím středoevropském měřítku v rámci nově založené "Central European Group for Separation Sciences". Srdečně vítáme v Pardubicích i nase kolegy z Polska, Nizozemí, Itálie a Francie".

  Konferenci předcházel dvoutýdenní výukový kurz "Modern separation methods in analytical chemistry" v anglickém jazyce, určený předevsím pro frekventanty postgraduálního studia na FChT a dalsích českých a slovenských univerzitách. Lektorem byl prof. H. Claessens z Technical University of Eidhoven a kurz byl zaměřen předevsím na nejnovějsí poznatky v hodnocení stacionárních fází pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii, kapilární elektroforézu a elektrochromatografii.

  Pavel Jandera, Karel Ventura
  XXIX. konference Syntéza a analýza léčiv

  Setkání farmaceutických chemiků, resp. vsech, kteří se zabývají problematikou syntézy a analýzy léčiv, je už každoročně tradiční. Organizátory konference jsou Česká a Slovenská farmaceutická společnost za spoluúčasti vždy jedné ze tří farmaceutických fakult (Hradec Králové, Brno, Bratislava). Letosní, v pořadí XXIX. konference, se konala na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, ve dnech 11.-13. září.

  V úvodu konference byly uděleny Weberovy ceny za dlouhodobý přínos pro rozvoj syntézy a analýzy léčiv prof. RNDr. Karlu Waisserovi, DrSc. (Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové) a prof. RNDr. Magdě Sarsúnové, DrSc. (bývalá pracovnice Státneho ústavu pre kontrolu liečiv Bratislava) a cena Slovenské farmaceutické společnosti Ing. Miroslavu Kuchařovi, DrSc. (VÚFB-Léčiva, Praha) za celoživotní práci v oblasti syntézy léčiv.

  Úvodní vyžádané referáty byly věnovány přehledům ve výzkumu některých léčiv v ČR za posledních zhruba 10 let, novějsím biologicky aktivním látkám a činitelům podílejícím se na některých degenerativních onemocněních. V následujících dnech odezněly referáty s tématikou jak syntézy, tak analýzy léčiv, jejich biologického účinku a léčiv získávaných z přírodních zdrojů (12 referátů). Převažující část prezentace tvořila plakátová sdělení zahrnující prakticky vsechny oblasti syntézy léčiv a farmaceutické analýzy (80 příspěvků).

  V dřívějsích dobách jsme bývali svědky řady honosných konferencí. Syntéza a analýza léčiv tento charakter tradičně nemá a je to velmi dobře - je více času na osobní setkání, ze kterých vzcházejí dobré pocity a dobré nápady. Je potěsitelné, že tato konference je dále posílila a rozmnožila.

  Lubomír Opletal
  2nd International Symposium Separations in the BioSciences - SBS 2001

  Mezinárodní symposium o separacích v biovědách se uskuteční ve dnech 17-20. září 2001 v Centru doktorandských a manažerských studií Univerzity Karlovy, CDMS Krystal, J. Martího 2, Praha 6. Setkání je přímým pokračováním série sympozií "Biomedical Applications of Chromatography and Electrophoresis" založené již v 60. letech a poté několikrát organizované Odbornou skupinou chromatografie a elektroforézy ČSCH, která je i hlavním organizátorem setkání v přístím roce.

  Vědecký program sympozia bude obsahovat ústní i plakátová sdělení tematicky rozdělená do následujících sesti hlavních sekcí s úvodními plenárními přednáskami mezinárodně uznávaných odborníků jako mj. F. Regnier, F. Foret, W. Thormann, F. Tagliaro, S. Fanali, P. G. Righetti, J. L. Viovy, M. E. Legaz. Přihlásky a dalsí informace o sympoziu lze získat na adrese: Dr. Václav Kasička, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6, tel./fax 02-33323956, e-mail kasicka@uochb.cas.cz; http://www.natur.cuni.cz/sbs2001.

  Konference pořádaná na Křivoklátsku

  Ve dnech 17.-19. května 2001 se bude na Křivoklátsku konat první ročník konference mladých vědeckých pracovníků v oborech chemie, biochemie a moleklulární biologie. Tato konference bude plně financována firmou Sigma Aldrich a odborné garance na sebe vzaly výbory České společnosti chemické a České společnosti pro biochemii a molekulární biologii. Konference je určena pro nejlepsí vědce, věkové omezení je 35 let dovrsených v roce 2001, tedy roky narození 76 a mladsí. Zúčastnit se mohou jak studenti závěrečných ročníku univerzit a vysokých skol, postdoktorální studenti, i samostatní vědečtí pracovníci. Jediným požadavkem je vysoká kvalita jejich práce. Tato konference je určena pro 45 vědeckých pracovníků. Účastníky vybere podle doslých přihlásek komise složená ze zástupců obou vědeckých společností.

  Kromě samotné konference budou dva autoři odměněni grantem ve výsi 50 tisíc Kč ve formě volného nákupu chemikálií v uvedené částce od firmy Sigma Aldrich.

  Přípěvky budou akceptovány od vědeckých pracovníků pracujících v českých vědecko-výzkumných institucích, kteří pracují v oboru chemie, biochemie, bioorganické chemie, molekulární biologie a příbuzných oborech a nepřesáhli věk 35 let. Příspěvky budou akceptovány v rozsahu 1 strany tedy, 30 řádků s 60 úhozy, řádkování 2, font velikosti Ariel 12. Z příspěvků bude vybráno komisí 15 pro ústní formu přednesení a 30 pro formu posterovou. Příspěvky budou publikovány v Chemických listech č. 5 rok 2001. Příjímání přihlásek s abstraktem v uvedeném rozsahu : do 15. února 2001

  Adresa pro zasílání přihlásek s abstraktem (v tistěné formě spolu se záznamem na disketě): Dr. Vladimír Pouzar, UOCHB AV ČR, Flemingovo 2, 166 10 Praha 6.


  Akce v ČR a v zahraničí

  rubriku kompiluje Lukáš Drašar, drasarl@vscht.cz

  ČSCH nesouhlasí s obchodním a úplatným využitím tohoto seznamu. Akce jsou řazeny podle data. Hvězdičkou jsou označeny nové přírůstky seznamu. Pokud hledáte konferenci a nenacházíte ji v nasem seznamu, navstivte URL http:// www.chemsoc.org/events/post.htm. Redakce rubriky má stále málo informací z České republiky a Slovenska.

  50th Oliseed Conf. 21.-23.1.2001 Inf.: New Orleans, 50th Oilseed Conf., P.O. Box 3489, Champaign, IL 61826-3489, USA, (217)-3592344 fax -3518091, meetings@aocs.org

  Pharmapack 24.-25.1.2001 Inf.: Paris, 33148-918989 fax -434994, oriex@oriex.fr, www.pharmapack.com.fr

  Additives for Coatings, Inks & Adhesives 29.-31.1.2001 Inf.: Orlando, Janet Saratay, Paint Research Assoc., 8 Waldegrave Rd., Teddington, Middlesex TW11 8LD, UK, 44181 614-4811 fax -4812, j.saraty@pra.org.uk, http://www.pra.org.uk

  Infomex 2001 30.1.-2.2.2001 Inf.: New Orleans, Lee Morris, Synthetic Organic Chemical Manufactores Assoc., 1850M St. N.W., Suite 700, Washington DC 20036, USA, (202)721-4100, lee.morris@socma.com, http://www.infomex.org

  * PRODEXPO 2001 5.-9.2.2001 Inf.: Moscow, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002 fax -45607740, www.messe-duesseldorf.de

  * Health Care 2001 7.-9.2.2001 Inf.: Tokyo, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002 fax -45607740, www.messe-duesseldorf.de

  * Aktuální otázky vodárenské biologie 7.-8.2.2001 Inf.: Praha, Vodní zdroje Ekomonitor, spol s. r. o., 0455/68-2303 fax -2310, http://www.ekomonitor.cz

  * HOSPMedica INDIA 2001 9.-12.2.2001 Inf.: Mumbai, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002 fax -45607740, www.messe-duesseldorf.de

  * Practice Oriented Results on Use Plant Extracts and Pheromones in Integrated and Biological Pest Control 10.-11.2.2001 Inf.: Cairo, Dr. R. Wolf, Trifolio-M GmbH, Sonnenstr. 22, D-35633 Lahnau BRD, info@trifolio.de

  American Assoc. for the Advancement of Science Ann. Mtg. & Science Innovation Exhibition 15.-20.2.2001 Inf.: San Francisco, AAAS Meetings Office, 1200 New York Ave., N.W. Washington, DC 20005, USA, (202)-3266450 fax -2894021, aaasmeeting@aaas.org, http://www.aaas.org/meetings

  * India Expo 2001 15.-19.2.2001 Inf.: New Delhi, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002 fax -45607740, www.messe-duesseldorf.de

  * Glass & Ceramics India 2001 16.-18.2.2001 Inf.: Mumbai, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002 fax -45607740, www.messe-duesseldorf.de

  25th Biennial Western Coatings Soc. Symp. 18.-21.2.2001 Inf.: Anaheim, Sandra Dickinson, (909)626-4855

  4th Industrial Energy Efficiency Symp. & Expo 19.2.2001 Inf.: Washington DC, http://www.oitexpo4.com

  5th Symp. on the Interface of Regulatory & Analytical Sciences for Biotechnology Products 20.-23.2.2001 Inf.: Washington DC, Joan Oefner, 156 South Spruce Ave., Suite 207A, San Francisco, CA 94080-4556, USA, (650)876-0792 fax -0793, joefner@casss.org, http://www.casss.org/wcbp

  PITTCON 2001 4.-9.3.2001 Inf.: New Orleans, The Pittsburgh Conference, 300 Penn Center Boulevard, Suite 332, Pittsburgh, PA 15235-5503, USA, 1 +(412)825-3220 fax -3224, http://www.pittcon.org

  7th Ann. F. A. Cotton Medal Symp. 6.3.2001 Inf.: Texas, Emile Schweikert, (979)845-9826, chemhead@mail.chem.tamu.edu

  2nd Intl. Conf. on Heterocyclic Chemistry 7.-9.3.2001 Inf.: Gainesville, Scientific Update, Wyvern Cottage, High St., Mayfield East Sussex TN20 6AE, UK, 44 1435-873062, sciup@scientificupdate.co.uk, www.scientificupdate.co.uk

  * Seminář o průmyslové vážící technice pro chemický průmysl 7.3.2001 v hotelu Diplomat, Evropská 15, Praha 6, 10-14 h. Schenck, sro, Lužná 591, 160 00  Praha 6 tel.: (02) 33094111, fax: (02) 35360116, 35365889, www.schenck.cz, E-mail: info@schenck.cz

  14th Biennial Marvel Symp. 11.-13.3.2001 Inf.: Tucson, Dominic V. McGrath, Dept of Chemistry U of Arizona, P.O. Box 210041, Tucson, AZ 85721-0041, USA, (520)626-4690, marvel@arizona.edu, http://www.chem.arizona.edu/marvel

  * Recovery of Phosphates 12.-13.3.2001 Inf.: Holland, Tineke Kabbes, Groenhof Promotions, Groenhof 19, 1261 NP Blaricum, The Netherlands, (31)35-5262020 fax -5257132, groenhof@groenhofpromotion.nl

  19. DECHEMA Jahrestagung der Biotechnologen 13.-15.3.2001 Inf.: Leipzig, Ilona Langguth, Gesselschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e. V., Theodor-Heuss-Allee 25, D-60486 Frankfurt am Main, Germany, 069 7564-254 fax -176, Iangguth@dechema.de, http://www.dechema.de/djb2001

  Natl. Petrochemical & Refiners Assoc. Ann. Mtg 18.-20.3.2001 Inf.: New Orleans, NPRA, 1899 L St., N. W., Suite 1000, Washington DC 20036, USA, (202)457-0480 fax -0486

  Chemiedozententagung 2001 18.-21.3.2001 Inf.: Lepzig, Gesellschaft Deutscher Chemiker Abteilung Tagungen, 0697917-358 fax -475, tg@gdch.de, http://www.gdch.de

  4th Intl. Conf. on Organic Process Research & Development 19.-21.3.2001 Inf.: Hong Kong, Scientific Update, Wyvern Cottage, High St., Mayfield East Sussex TN20 6AE, UK, 44 1435-873062 fax -872734, sciup@scientificupdate.co.uk, http://www.scientificupdate.co.uk

  Interphex and PhiEX 2001 20.-22.3.2001 Inf.: Philadelphia, Reed Exhibition Cos., (203)840-5648, inquiry@interphex.reedexpo.com, www.interphex.reedexpo.com

  Ann. Drug, Chemical & Allied Trades Assoc. Dinner 22.3.2001 Inf.: New York City, DCAT, 510 Route 130, Suite B1, East Windsor, NJ 08520, USA, info@dcat.org, http://www.dcat.org

  * CUKRBLIK 2001 22.3.2001 Inf.: Praha, Doc. Ing. Jitka Moravcová, CSc., Ústav chemie přírodních látek VSCHT, Technická 5, 166 10 Praha 6, 02/24354283 fax: 02/3119990, jitka.moravcova@vscht.cz, www.biomed.cas.cz/mbu/biotrans/

  * METALTEC-EXPO 2001 27.-30.3.2001 Inf.: Moscow, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002 fax -45607740, www.messe-duesseldorf.de

  Congreso De Ciencias Farmaceuticas De Las Americas 24.-29.3.2001 Inf.: Orlando, 703-5188428, sponsors@aaps.org, www.aaps.org/edumeet/pca

  TechnoPharm 2001 27.-29.3.2001 Inf.: Nurenberg, NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, D-90471 Nürnberg, Germany, +49(0)911-86060 fax -8606 228, info@nuernbergmesse.de, www.nurenbergmesse.de

  * HOSPMedica MEXICO 2001 28.-30.3.2001 Inf.: Mexico, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002, www.messe-duesseldorf.de

  221st ACS Natl. Mtg. 1-6.4.2001 Inf.: San Diego, ACS Meetings, 1155-16th St., N.W., Washington, D.C. 20036-48, USA, (202)872-4396 fax -6128, natlmtgs@acs.org

  6th Nürnberg Cong.: Creative Advances in Coatings Technology 2.-4.4.2001 Inf.: Nurenberg, Dip Dasgupta, fax : 44208 6144812

  European Coatings Show 3.-5.4.2001 Inf.: Nurenberg, Vincentz Verlag, P.O. Box 6247, 30062 Hannover, Germany, fax : 49511 9910279

  IV. Intl. Cong. on Chemistry and XIII Caribbean Conf. on Chemistry & Chemical Engineering 16.-20.4.2001 Inf.: Havana, Alberto J. Nuenz Selles, Sociedad Cubana de Quimica, Ave 21&200, Atabey, Apdo. 16042, CP 11600, Havana, Cuba, 537-218178 fax -336471, cqf@infomed.sld.cu

  * Cluster Dynamics 18.-20.4.2001 Inf.: U of Durham, Conferences and Awards, Royal Society of Chemistry, Burlington House, London W1V 0BN, UK, conferences@rsc.org, www.rsc.org/conferences

  * Natural Products Europe 2001 22.-23.4.2001 Inf.: London, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002, www.messe-duesseldorf.de

  Hannover Fair 2001 23.-28.4.2001 Inf.: Hannover, Hannover Fairs USA, 103 Cambridge Ctr., Princeton, NJ 08540, USA, hannoverfair@hfusa.com

  Pragomedica 2001 24.-27.4.2001 Inf.: Praha, Ing. Marcela Benesová, Incheba Praha, spol. s. r. o., Opletalova 23, 11121 Praha 1, 02-2289455 fax -24210798, pragomedica@incheba.cz, http://www.incheba.cz

  Process Industries Expo 24.-26.4.2001 Inf.: Houston, Intl. Exposition Co., 15 Franklin Str., Westport, CT 06880, USA, (203)221-9232, info@processexpo.com, http://www.processexpo.com

  In-Cosmetics Europe 24.-26.4.2001 Inf.: Düsseldorf, Robert Fisher, 49821325-8311 fax -8323, vci@sofw.com, http://www.in-cosmetics.com

  159th Rubber Div. Spring Technical Mtg. 24.-27.4.2001 Inf.: Providence, C. Koone, Rubber Div., P.O. Box 499, Akron, Ohio 44309-0499, USA, (330)972-7815 fax -5269, clm3@uakron.edu

  * SHK BRNO 2001 24.-28.4.2001 Inf.: Brno, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002 fax -45607740, www.messe-duesseldorf.de

  * Rubber Symposium of the Countries on the Danube 26.-28.4.2001 Inf.: Budapest, Ulrike Weber, Deutsche Kautschuk-Gesellschaft ev (DGK), Postfach 90 03 60, D-60443 Frankfurt, Germany, +4969 7936-153, rubber.dgk@t-online.de, www.rubber-dkg.de

  ACHEMASIA 7.-11.5.2001 Inf.: Beijing, DECHEMA e. V., Theodor-Heuss-Alle 25, D-60486 Frankfurt, Germany, http://www.achemasia.de

  * XXV. Konference organických chemiků 14.-17.5.2001 Inf.: Kutná Hora, Jiří Kulhánek, Kat. org. chem., FChT Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice, liri.kulhanek@upce.cz, www.upce.cz/~koch

  Chiral USA 2001 14.-15.5.2001 Inf.: Boston, Scientific Update, Wyvern Cottage, High St., Mayfield East Sussex TN20 6AE, UK, 44 1435-873062 fax -872734, sciup@scientificupdate.co.uk, http://www.scientificupdate.co.uk

  OVZDUSI 2001 14.-16.5.2001 Inf.: Brno, Prof. Dr. Ivan Holoubek, RECETOX - TOCOEN, Veslarska 230B, 637 00 Brno, +420 543-210395 fax -321295, holoubek@chemi.muni.cz, http://recetox.chemi.cz/

  24th Intl. Symp. on Capillary Chromatography & Electrophoresis 20.-24.5.2001 Inf.: Las Vegas, Liza Hansen, 9015 Westminster Pl., St. Louis, MO 63108, USA, fax : (314)367-0210, liza_h_cce@yahoo.com

  14th International Congress of Comparative Endocrionology Unity & Diversity 26.-30.5.2001 Inf.: Italy, Studio Congressi Cicala-de Pertis, Via S. Anna dei Lombardi 38, 80134 Napoli, Italy, +3908155-11668 fax -28835, www.napoli. com/studiocongressi

  ESCAPE-11 27.-30.5.2001 Inf.: escape11@kt.dtu.dk, www.escape11.kt.dtu.dk

  * SHK Moscow 2001 28.-31.5.2001 Inf.: Moscow, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002 fax -45607740, www.messe-duesseldorf.de

  34th ACS Middle Atlantic Regional Mtg. 30.5.-1.6.2001 Inf.: Towson, L. J. Boucher, Towson U, Dept of Chemistry, 8000 York Rd., Towson, MD 20252-0001, USA, (410)830-3057 fax -4265, lboucher@towson.edu

  In Situ & On Site Bioremediation 4.-7.6.2001 Inf.: San Diego, The Conference Group, 1989 West Fifth Ave., Suite 5, Columbus, OH 43212-1912, USA, (614)-4245461 fax -4885747, conferencegroup@compuserve.com

  CHEMRAWN XIV: Toward Environmentaly Benign Processes & Products 9.-13.6.2001 Inf.: Boulder, Dennis L. Hjeresen, Environmental Management Programs, Los Alamos Natl. Lab., MS J591. Los Alamos, NM 87545, USA, (505)665-7251, dennish@lanl.gov, http://cires.colorado.edu/env_prog/chemrawn

  75th Colloid & Surface Science Symp. 10.-13.6.2001 Inf.: Pittsburgh, S. Garoff, Carmegie Mellon U, Dept of Physics, Pittsburgh, Pa. 15213, USA, (412)-2686877 fax -6810648, sg2e@andrew.cmu.edu

  4th Carbohydrate Bioengineering Meeting 10.-13.6.2001 Inf.: Sweden, Tuula T. Teeri, Royal Institute of Technology, Stockholm, Tuula@biochem.kth.se

  Natl. Organic Symp. 10.-14.6.2001 Inf.: Bozeman, Mont. G. Molander, U of Pensylvania, Dept of Chemistry, 231 South 34th St., Philadelphia, PA 19104-6323, USA, (215)573-8604 fax -7165, gmolandr@sas.upenn.edu

  ACS Joint Central/ Great Lakes Regional Mtg. 11.-13.6.2001 Inf.: Grand Rapids, R. J. McCabe, Parke-Davis Pharmaceutical, 188 Howard Ave., Holland, MI 49424, USA, (616)392-2375 fax -8916, richard.mccabe@wl.com

  11th ISVPC International Symposium on Wood and Pulping Chemistry 11.-14.6.2001 Inf.: France, Dr. Christine Chirat, Centre Technique du Papier, BP 251, F 38044 grenoble Cedex 9, France, christine.chirat@ctp.inpg.fr

  Laboratory Automation in Process R&D 11.-13.6.2001 Inf.: York, Scientific Update, Wyvern Cottage, High St., Mayfield East Sussex TN20 6AE, UK, 44 1435-873062, sciup@scientificupdate.co.uk, http://www.scientificupdate.co.uk

  2001 Intl. Containment & Remediation Technology Conf. & Exhibition 11.-13.6.2001 Inf.: Orlando, Skip Chamberlain, Dept of Energy, Cloverleaf Bldg., EM-53, 19901 Germantown RD" Germantown, MD 20874-1290, USA, (301)903-7248 fax -1530, grover.chamberlain@em.doe.gov

  * INCHEBA 2001 13.-15.6.2001 Inf.: Bratislava, Ing. Ivan Veselý, INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3, 85251 Bratislava, SK, 00421 767-272218 fax -247101, ivesely@incheba.sk, www.incheba.sk

  56th ACS Northwest Regional Mtg. 14.-17.6.2001 Inf.: Seattle, S. Jackels, Dept. of Chemistry, Seattle U, 900 Broadway, Seattle, WA 98122, USA, (206)296-5946 fax -5786, sjackels@seattleu.edu

  * 9th Meeting on Stereochemistry 15.-18.6.2001 Inf.: Prague, 9th Meeting Stereochemistry, c/o Dept. of Organic Chemistry, ICT Prague, VSCHT, CZ-16628 Prague, http://uoch.vscht.cz/stereochemistry

  6th Natural Gas Conversion Symp. 17.-22.6.2001 Inf.: Girdwood, Secretariat, 6th NGCS, 1110 North Glebe RD., Suite 610, Arlington VA 22201, USA, (703)-5221324 fax -2767662, ngcs@kcihq.com, http://www.ngcs.org

  HPLC 2001 - 25th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 17.-22.6.2001 Inf.: Maastricht, hplc@congres.net

  Natl. Chemical Information Symp. 24.-28.6.2001 Inf.: Waterville, J. Manrique, jmanrique@camsoft.com, www.lib.uchicago.edu/cinf/ncis_2001.htm

  BIO 2001 24.-27.6.2001 Inf.: San Diego, Biotechnology Industry Org., 1625 K St., N. W., Suite 1100, Washington DC 20006, USA, (202)857-0244 fax -0357, http://www.bio.org

  30th ACS Northeast Regional Mtg. 24.-27.6.2001 Inf.: Durham, N. H. Howard Mayne, U of New Hampshire, Dept. of Chemistry, Durham, NH 038824, USA, (603)862 1550, howard.mayne@unh.edu

  2nd International Symposium on Multifunctional Reactors 26.-29.6.2001 Inf.: Nuremberg, ISMR-2, c/o Technische Chemie B, Univerzity of Dortmund, D-44221 Dortmund, Germany, (++49)231 755-2799, ismr@ct.uni-dortmund.de

  * CHINAPLAS 2001 26.-29.6.2001 Inf.: China, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002 fax -45607740, www.messe-duesseldorf.de

  3rd European Congress of Chemical Engineering 26.-28.6.2001 Inf.: Nurenberg, Christina Hess, DECHEMA e. V.,Congress Office, P.O. Box 150104, D-60061 Frankfurt am Main, Germany, +697564-384, ECCE@dechema.de

  41st IUPAC General Assembly 29.6.-8.7.2001 Inf.: Brisbane, secretariat@iupac.org, http://www.iupac.org/symposia/conferences/ga01

  4th G.-M. Schwab Symposium 8.-12.7.2001 Inf.: Berlin, Kirsten Müller, DECHEMA e.V., Theodor-Heuss-Allee, D-60486 Frankfurt am Main, Germany, +49(0)69 7564-242 fax -304, mueller@dechema.de, http://dechema.de/schwab

  9th International Congress of Toxicology 8.-13.7.2001 Inf.: Brisbane, Intermedia Convention & Event Management, P.O. Box 1280, Milton QLD 4064, Australia, +6107 3369-0477, ictiw2001@im.com.au, www.uq.edu.au/ICT9

  13th International Zeolite Conference 8.-13.7.2001 Inf.: Montpellier, Francois Fajula, +33 (0)46714-4323 fax -4349, izc13@argon.enscm.fr, http://www.izc13.enscm.fr

  20th P.M.M. Discussion Conf. (IUPAC) : Scattering Methods for the Investigation of Polymers 9.-12.7.2001 Inf.: Praha, Sekretariát PMM, c/o, Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, CZ, 20403111 fax : 367981, sympo@imc.cas.cz

  41th P.M.M. Microsymposium (IUPAC): Polymer Membranes 16.-19.7.2001 Inf.: Praha, Sekretariát PMM, c/o, Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, CZ, 20403111 fax : 367981, sympo@imc.cas.cz

  The Gordon Conference on Statistics Chnemistry and Chemical Engineering 22.-27.7.2001 Inf.: Williamstown, Randall Tobias, Randy.Tobias@sas.com, http://www.amstat.org/sections/spes/GRC2001.htm

  Molecular Quantum Mechanics: The Right Answer for the Right Reason 22.-26.7.2001 Inf.: Seattle, Prof. W. T. Borden, Dept. of Chemistry, Univerzity of Washington, P.O. Box 351700, Seattle, WA 98195-1700, USA

  XXXII Annual Congress in Québee City 4.-8.8.2001 Inf.: Canada, ISPNE 2001, CHUL Research Centre, RC-9800, 2705 boul. Laurier, Sante-Foy, Québec G1V 4G2, Canada, ispne2001@crchul.ulaval.ca

  IUPAC International Congress on Analytical Sciences 6.-10.8.2001 Inf.: Tokyo, icas2001@laser.t.u-tukyo.ac.jp, http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jsac/icas2001

  7th Scandinavian Symposium on Chemometrics 19.-23.8.2001 Inf.: Copenhagen, +45 3318-4848 fax -4899, bme@ida.dk, http://www.ssc7.dk

  39th TIAFT Meeting 25.-30.8.2001 Inf.: Prague, Ms. Martina Sustová, Czech Medical Association J. E. Purkině, P.O. Box 88, Sokolská 31, 120 26 Praha, +420 229-7271 fax -4610, sustova@cls.cz

  222nd ACS Natl. Mtg. 26.-31.8.2001 Inf.: Chicago, ACS Meetings, 1155-16th St., N.W., Washington, D.C. 20036-48, USA, (202)872-4396 fax -6128, natlmtgs@acs.org

  * 10th International Conference on Bioorganic Chemistry 26.-31.8.2001 Inf.: http://www.cerm.unifi.it/icdic10.html

  1st International Conference on Life Cycle Management 27.-29.8.2001 Inf.: Copenhagen, dk-Teknik Energy & Environment, 15, Gladsaxe Moellevej, DK-2860 Soeborg, Denmark, +4539-555999 fax -696002, aajensen@dk-teknik.dk, www.Icm2001.org

  Ion Mobility Spektrometry and its Application in Forensic Cemistry and Toxicology 31.8.2001 Inf.: Praha, Marie Balíková, 1. LF UK, Ústav soudního lékařství a toxikologie, Na Bojisti 3, 121 08 Praha 2, 02-96151332 fax -24911267, mbali@lf1.cuni.cz, www.congress.cls.cz

  * 53. Zjazd chemických spoločností 3.-6.9.2001 Inf.: Banská Bystrica, Sekretatiát 53. Zjazdu CHS, Katedra chémie, Fakulta prírodních vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystryca, +421 88-4230988 fax -4138643, 53zchs@fpv.umb.sk, http://www.fpv.umb.sk/~53zchs

  * HOSPITALAR 2001 5.-8.6.2001 Inf.: Sao Paulo, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002 fax -45607740, www.messe-duesseldorf.de

  * XIX Conference on Isoprenoids 8.-14.9.2001 Inf.: Warsaw, Dr. S. Marczak, Polis Academy of Sciences, P.O. Box 58, ul. Kasprzaka 44, 01-224 Warszawa 42, Polan, +4822632-8117, izopren@icho.edu.pl, www.icho.edu.pl

  115th AOAC International Annual Meeting and Exposition 9.-13.9.2001 Inf.: Kansas City, Diana Hopkins, AOAC International, 481 N Frederick Ave, Suite 500, Gaithersburg, MD 20877-2417, USA, +1 301924-7077 fax -7089, dhopkins@aoac.org

  * Symposium on Heterocyclic Compounds II 9.-12.9.2001 Inf.: Hradec Králové, SHC, Faculty of Pharmacy, Charles Univerzity, Heyrovského 1203, CZ-500 05 Hradec Králové, +42049-5067277 fax -5210002, shc@faf.cuni.cz, http://www.faf.cuni.cz/HeterocyclicSymposium2001

  * Chemistry 2001 10.-14.9.2001 Inf.: Moscow, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002 fax -45607740, www.messe-duesseldorf.de

  Deutscher Lebensmittelchemikertag 2001 10.-12.9.2001 Inf.: Braunschweig, Gesellschaft Deutscher Chemiker Abteilung Tagungen, 0697917-358 fax -475, tg@gdch.de, http://www.gdch.de

  ImSaT - 5 11.-13.9.2001 Inf.: Rechenberg, Prof. Dr. W. Knatlehner, FH Aalen, Fb Chemie/Organische Chemie, Beethovenstr. 1, 73430 Aalen, Germany, 07361 576-152 fax -250

  * KERAMSTEKLOPROM 2001 11.-14.9.2001 Inf.: Moscow, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002, www.messe-duesseldorf.de

  "Quality" : The Bridge to global competetion 19.-21.9.2001 Inf.: Istambul, Necatibey Caddesy, No: 112, 06100 Bakanliklar, Ankara, Turkey, +90 312-414725 fax -417357, eoq2001@tse.org.tr

  Jahrestangung Chemie 2001 23.-28.9.2001 Inf.: Würzburg, Gesellschaft Deutscher Chemiker Abteilung Tagungen, Postfach 900440, 60444 Frankfurt am Main, 0697917-358 fax -475, tg@gdch.de, http://www.gdch.de

  6th World Congress of Chemical Engineering 23.-27.9.2001 Inf.: Melbourne, The Meeting Planners, 108 Church Street Hawthorn, Victoria 3122, Australia, chemeng@meetingplanners.com.au, www.chemengcongress.com

  * Biologicaly-Activr Phytochemicals in Food 26.-28.9.2001 Inf.: UK, Conferences and Awards, Royal Society of Chemistry, Burlington House, London W1J 0BA, UK, +44(0)207-4378656, conferences@rsc.org, www.rsc.org/conferences

  27th Ann. Conf. of Federation of Analytical Chemistry & Spectroscopy Societes 5.-12.10.2001 Inf.: Detroit, Div. of Analytical Chemistry, FACSS, USA, (505)-8201648 fax -9891073, http://facss.org/info.html

  * BioTechnica 9.-11.10.2001 Inf.: Hannover, Deutsche Messe AG, Messegelände, D-30521 Hannover, Germany, 0511/89-32128, www.biotechnica.de

  160th Rubber Div. Fall Technical Mtg. and Expo '01 16.-19.10.2001 Inf.: Cleveland, C. Koone, Rubber Div., P.O. Box 499, Akron, Ohio 44309-0499, USA, (330)972-7815 fax -5269, clm3@uakron.edu

  Veletrh umělých hmot a kaučuku 25.10.-1.11.2001 Inf.: Brno, Výstavistě 1, 647 00 Brno, 4115-2813 fax -3051, info@bvv.cz

  * IMME 2001 6.-9.11.2001 Inf.: Calcutta, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0) 211-456002 fax -45607740, www.messe-duesseldorf.de

  * FOODPROCESS INDIA 2001 9.-13.11.2001 Inf.: Mumbai, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002, www.messe-duesseldorf.de

  * CHEMINDIA 2001 9.-13.11.2001 Inf.: Mumbai, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002 fax -45607740, www.messe-duesseldorf.de

  * PHARMA INDIA 2001 9.-13.11.2001 Inf.: Mumbai, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002 fax -45607740, www.messe-duesseldorf.de

  * INDPACK 2001 INTERNATIONAL 9.-13.11.2001 Inf.: Mumbai, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002, www.messe-duesseldorf.de

  * ENVIRON/WATERTEC INDIA 2001 9.-13.11.2001 Inf.: Mumbai, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002, www.messe-duesseldorf.de

  * IX Latin American Section Congress & Exhibition 27.-29.11.2001 Inf.: San Jose, Kathay Atchley, AOCS, P.O. Box 3489, 2211 W. Bradley Ave, Champaign, IL 61826-3489, USA, (217)-3592344 fax -8091, kathya@aocs.org, www.aocs.org

  * ZDRAVOOKHRANENIYE 2001 3.-7.12.2001 Inf.: Moscow, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002, www.messe-duesseldorf.de

  * ASEANPLAS 2002 12.-15.3.2002 Inf.: Singapore, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002 fax -45607740, www.messe-duesseldorf.de

  223rd ACS Natl. Mtg. 7.-12.8.1998 Inf.: Orlando, ACS Meetings, 115-16th St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396 fax -6128, natlmtgs@acs.org

  * EUROCLIMATHERM 2001 28.-31.5.2002 Inf.: Paris, Messe Düsseldorf GmbH, P.O. Box 101006, Stockumer Kirchstrasse 61, 40001 Düsseldorf, Germany, +49(0)211-456002 fax -45607740, www.messe-duesseldorf.de

  19. sjezd Mezinárodní společnosti pro hypertenzi 23.-28.6.1999 Inf.: Praha, Dr. Kunes, CSc., 4752420

  XXIst International Carbohydrate Symposium 7.-12.7.2002 Inf.: Australia, Bob Stick, Univerzity of Western Australia, Nedlands, Australia, +61 89380-3200 fax -1005, rvs@chem.uwa.edu.au

  21st P.M.M. Discussion Conf. (IUPAC): Electronically Active Polymers 15.-18.7.2002 Inf.: Praha, Sekretariát PMM, c/o, Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, CZ, 20403111 fax: 367981, sympo@imc.cas.cz

  XXXVth International Conference on Coordination Chemistry - ICCC 35 21.-26.7.2002 Inf.: Heidelberg, Gesellschaft Deutscher Chemiker Abteilung Tagungen, tg@gdch.de, www.rzuser.uni-heidelberg.de/~il1/ICCC.html

  17th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics - ICCT - 2002 28.7.-2.8.2002 Inf.: Rostock, Gesellschaft Deutscher Chemiker Abteilung Tagungen, 0697917-358 fax -475, tg@gdch.de, http://www.gdch.de

  4th World Congress on Alternatives and Animal use in the Life Sciences 4.-8.8.2002 Inf.: Massachusetts, Dona Pease, Human Society of the United States, 2100 L Street, NW, Washington, DC 20037, USA, dpease@hsus.org

  224th ACS Natl. Mtg. 8.-13.9.2002 Inf.: Boston, ACS Meetings, 115-16th St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396, natlmtgs@acs.org


  Bulletin představuje


  Redakce Chemických listů chce umožnit představení významných chemických entit, a to předevsím z ČR nebo alespoň s významnými vazbami na tento region jak kapitálovými, tak obchodními. Příspěvky do rubriky jsou vítány. Předpokládaný rozsah 1 strana rukopisu 30×60.

  Potravinářský průmysl v českých zemích v období 1945-1992

  Jako u ostatních oborů, byla i v případě potravinářského průmyslu charakteristickým znakem poválečného vývoje výrazná centralizace. Z asi 42 tisíc závodů, provozoven a dílen v celém Československu v r. 1946 klesl tento počet na 28600 v r. 1950, na 9300 v r. 1955 a dále asi na 2000 koncem 80. let (z toho asi třetina na Slovensku).

  Znárodněné závody pod správou podnikových ředitelství byly podřízeny ministerstvu výživy, které se v r.1951 změnilo v ministerstvo potravinářského průmyslu. Od r. 1952 byly místo podnikových ředitelství zřízeny hlavní správy, podléhající přímo ministerstvu. V r. 1953 byl zrusen přídělový systém prodeje potravin. Pokračovalo prosazování úlohy centra v řízení a plánování. V polovině 60. let se organizační struktura potravinářského průmyslu v podstatě stabilizovala až do konce 80. let, kdy v ČSR ministerstvo zemědělství a výživy řídilo 13 výrobně- hospodářských jednotek včetně VHJ Strojobal. U 7 VHJ byla uplatněna organizačně - právní forma "koncern" (průmysl mlékárenský, drůbežářský, masný, tukový, cukrovarnický, lihovarsko-konzervárenský a pivovarsko-sladovnický). Ve formě oborových podniků byly organizovány mrazírny, skrobárny a čokoládovny a 1 VHJ jako trust (mlýnsko-pekárenský průmysl).

  Z hlediska oborové struktury zaujímaly počátkem 90. let nejvyssí podíl z produkce průmyslu potravin a pochutin výrobky jatečné a masné 23 %, mlékárenské 21 %, pivovarské 7 %, cukrovarské 6 % a pekárenské 6 %. Ostatní jednotlivé obory zaujímaly podíl do 5 % .Celý potravinářský průmysl se podílel na hrubé průmyslové výrobě ČR v r. 1989 (která představovala asi 691 mld. Kčs) 17,2 procenty. Významnou úlohu v racionalizaci potravinářského průmyslu ve sledovaném období sehrála výzkumná základna. Za víceméně ustálené situace počátkem 80. let tvořily vědecko-výzkumnou základnu potravinářského průmyslu v ČSR kromě rezortního Výzkumného ústavu potravinářského průmyslu v Praze následující oborové ústavy: Výzkumný ústav mlékárenský, Praha, Výzkumný ústav tukového průmyslu, Praha, Výzkumný ústav masného průmyslu, Brno, Výzkumná základna cukrovarnického průmyslu Praha- Modřany, Výzkumný ústav konzerváren a lihovarů, Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Praha, Výzkumný ústav mlýnského a pekárenského průmyslu, Praha, Pracovistě oborového výzkumu při oborovém podniku Skrobárny, Havlíčkův Brod, Vědecko-výzkumná základna o.p. Čokoládovny, Praha-Modřany.

  Úkolem rezortního výzkumného ústavu zřízeného v r. 1958 bylo pokrytí obecnějsích problémů potravinářského průmyslu se zřetelem na racionální výživu, z technologických aspektů zejména zavádění technologií. Úkoly v technické oblasti pomáhaly Výzkumnému ústavu potravinářského průmyslu realizovat jeho vývojové dílny v Hrusovanech nad Jevisovkou. Adekvátní informační servis potravinářskému průmyslu zajisťovalo v rámci tohoto ústavu Středisko technických informací potravinářského průmyslu (STI) ve spolupráci s oborovými informačními středisky. Důležitou součástí STI byla i Ústřední potravinářská knihovna.

  V r. 1953 byl založen Potravinoprojekt jako speciální projektová organizace pro potravinářský průmysl. Měl klíčovou úlohu při rekonstrukci dosavadních kapacit i výstavbě nových závodů včetně kombinátů. Kromě řesení koncepce staveb a ekonomiky investiční výstavby spadala mezi úkoly Potravinoprojektu i problematika hospodaření s energií a problematika životního prostředí ve vztahu k potravinářským výrobám.

  Solidním vědeckým zázemím, ale předevsím hlavním výchovným učilistěm odborníků, byla pro potravinářský průmysl Potravinářská fakulta Vysoké skoly chemicko-technologické v Praze, založené v r. 1952, která vznikla z podstatné části koncentrací dosavadních vysokoskolských pracovisť, zabývajících se potravinářskou problematikou v Praze a v Brně. Fakulta (od r. 1969 Fakulta potravinářské a biochemické technologie) pokrývala vsechny potravinářské disciplíny, ale měla i siroké zázemí inženýrských disciplín.

  Také vyspělé střední potravinářské skolství, tedy hlavně Střední průmyslová skola (SPS) potravinářské technologie v Praze, SPS technologie masa v Praze, SPS mlékárenská v Kroměříži, SPS potravinářské technologie v Pardubicích a SPS konzervárenská v Bzenci se významně podílely na personálním zajistění příslusných oborů. I výuka pro dělnické profese byla zabezpečena adekvátní sítí učebních oborů.

  Poměrně dobrou informovanost siroké odborné veřejnosti zajisťovala řada potravinářských časopisů, z nichž některé mají za sebou úctyhodnou tradici (např. Listy cukrovarnické, Mlékařské listy). V r. 1950 začal vycházet časopis Průmysl potravin, později s přílohami Potravinářská a chladicí technika a Mlékařské listy. Spolu s dalsími oborovými časopisy (Kvasný průmysl, Mlýnsko-pekárenský průmysl, Masný průmysl) měly tak vsechny obory své publikační fórum.

  Hlavní trendy vývoje technologie a techniky potravinářského průmyslu ve sledovaném období je možno charakterizovat takto: návaznost na centralizovanou zemědělskou velkovýrobu, racionalizace toku materiálu, mechanizace zpracování surovin, mechanizace, později automatizace důležitých technologických operací, kontinualizace některých výrobních procesů, rozvoj obalové techniky, zejména v oblasti spotřebitelského balení, modernizace skladů a manipulační techniky.

  Důležitým systémovým opatřením v oblasti potravinářství bylo uplatňování technicko - hospodářských norem a také norem jakosti. V r. 1962 vznikla Státní inspekce jakosti potravinářských výrobků, která zabezpečovala kontrolu jakosti pomocí rozsáhlého inspekčního a kontrolního systému.

  Vývoj modernizace jednotlivých oborů nebyl rovnoměrný. Vysoký stupeň opotřebení vykazovala větsina pivovarů, lihovarů, sladoven, cukrovarů, mlýnů a pekáren, zatímco poměrně moderní závody měl větsinou mrazírenský, masný a drůbežářský průmysl. Podle údajů z r. 1985 byla např. míra opotřebení základních fondů v cukrovarnickém průmyslu 60 % a naopak u mrazíren 31,4 %.

  Výrazným znakem ekonomické reformy na přelomu 80. a 90. let byla rychlá dezintegrace dosavadních VHJ. V této fázi transformace převažují i v potravinářském průmyslu problémy, vyplývající z nedokončení privatizačního procesu, neujasněnosti vlastnických vztahů, vzájemné zadluženosti odběratelů a dodavatelů a ovsem i ze ztráty zázemí systémově budovaných velkých celků. Liberalizace cen a omezení exportních možností do oblasti někdejsí RVHP prověřuje adekvátnost vybudovaných výrobních kapacit.

  Vývoj některých potravinářských oborů ve sledovaném období je možno charakterizovat stručně takto: Pokud jde o cukrovarnictví, pracovalo v první kampani po 2. světové válce z celkového počtu 98 cukrovarů 95 závodů. I když se jejich počet snížil do r. 1990 přibližně o polovinu, průměrná denní zpracovatelská kapacita byla jestě koncem 80. let 8-10 krát nižsí než u spičkových evropských cukrovarů. Od r. 1945 byly vystavěny 3 nové závody, a to v Opavě, Hrochově Týnci a Hrusovanech nad Jevisovkou. Mezi hlavní změny ve výrobě během sledovaného období patří modernizace skladování a doprava řepy k řezačkám, výměna starých Robertových difuzních baterií za kontinuální extrakci cukru, zavedení výkonných řízkolisů, zdokonalení saturace, používání ionexových baterií pro úpravu lehké sťávy, zavedení automatických recyklujících odstředivek, filmových odparek, kontinuálních krystalizátorů, fluidních susáren a rozsíření automatů pro balení cukru. Transformace českého cukrovarnictví v 90. letech byla provázena celou řadou nepříznivých okolností, počínaje velkou morální i fyzickou opotřebovaností z minulých let a konče rozdrobením organizační struktury průmyslu do velkého počtu relativně malých samostatných společností. Privatizace cukrovarů proběhla převážně kupónovou metodou a to mělo za následek, že do průmyslu nebyly vneseny potřebné finanční zdroje. Po ukončení privatizace doslo nutně k opětovné koncentraci vlastnické a organizační struktury vstupem zahraničního kapitálu. Rozhodující vliv v průmyslu postupně získaly francouzská společnost Sucreries et Distilleries de l´Aisne (SDA), britsko-francouzská společnost Eastern Sugar a rakouská Agrana. Nejsilnějsí je skupina francouzské společnosti SDA v čele s cukrovarem Dobrovice.

  Pokud jde o obor mlýnsko-pekárenský, po 2. světové válce bylo u nás v provozu asi 6500 mlýnů a přes 10000 pekáren, z nichž asi 1 % mělo průmyslový charakter. Již v polovině 70. let byla výroba soustředěna asi do 1500 závodů. Z nově vybudovaných mlýnů: Praha-Holesovice, Senov, z nových velkopekáren: Opava, Brno, Blansko.

  Také dalsí obory, vycházející ze sacharidů, totiž výroba čokolády, cukrovinek a trvanlivého pečiva prosly fází koncentrace a specializace. Z oblasti fermentačních technologií uveďme na prvním místě vývoj v pivovarství. Tento obor s úctyhodnou tradicí v českých zemích byl po 2. světové válce výrazně postižen jak nedostatkem surovin, tak nedostatkem kovových konstrukčních materiálů. V r. 1945 bylo v českých zemích 252 pivovarů, které vyrobily 4877 tis. hl piva při spotřebě na hlavu 45,3 l a exportu 5 tis. hl, zatímco v r. 1992 vyrobilo 70 pivovarů 19464 tis. hl při exportu 961 tis. hl a spotřebě na hlavu 166,8 l na hlavu. Po 2. světové válce byly v českých zemích postaveny pouze 2 nové pivovary, a to v Nosovicích (1970) a v Mostě 1976. Byly vybaveny převážně zařízením českého strojírenského průmyslu, hlavně ZVÚ Hradec Králové, Destily Brno a Chotěbořských strojíren. Asi od 60. let se místo hlávkového chmele začaly uplatňovat chmelové přípravky jako chmelový extrakt nebo mleté a granulované chmele. Koncem 60. let nastoupila v zahraničí a koncem 70. let také u nás v hlavním kvasení a dokvasování piva revoluční změna a to instalace velkoobjemových cylindrokónických tanků o objemu až 5 000 hl. Pro zlepsení biologické trvanlivosti piva se v pivovarech rozsiřovala pasterace lahvového piva zavedená již před 2. světovou válkou. Byla také úspěsně řesena čirost lahvového piva sorpcí prekurzorů koloidních zákalů. Velké změny zaznamenal v poválečném období podíl lahvového piva k pivu sudovému. Zatímco v r. 1945 bylo pouze 9,7 % v lahvích, v r. 1992 vzrostl tento podíl na 56 %. Do r. 1950 se vyrábělo asi 30 % tmavých piv z celkového ročního výstavu. V následujících letech vsak poklesla jejich obliba, v 90. letech až na 0,5 % roční produkce. Od r. 1972 se začalo vyrábět pivo pro diabetiky a od r. 1976 začaly pivovary dodávat na trh nízkoalkoholická piva s obsahem alkoholu do 0,75 %.

  Také lihovarsko-drožďárenský obor měl v nasich zemích velkou tradici a z ní čerpal i v poválečném období. Počet zemědělských lihovarů klesl po 2. světové válce ze 444 na 126 a počet průmyslových lihovarů z 20 na 10. Po reorganizaci v 50. letech zůstalo v českých zemích 6 drožďárenských závodů. Nové drožďárny byly v 70. letech postaveny v Kolíně, Olomouci- Hodolanech a v Nýřanech. V polovině 50. let byl u lihovaru v Rájci postaven závod na výrobu butanolu a acetonu, který patřil mezi nejmodernějsí kvasné závody u nás. Efektivita výroby byla vsak nízká. Po několikaletém provozu byl závod uzavřen.

  Požadavek zvýsení výroby bílkovin byl v 50. letech realizován výstavbou torulárny v Úničově o kapacitě o 4 až 6000 t suché biomasy z melasy ročně. Pro výrobu mikrobní biomasy se hledaly levné suroviny, které by nevyžadovaly přílis mnoho úprav. Pozornost se obrátila na hydrolyzáty lignocelulosových materiálů (rychle rostoucí dřevo, sláma aj.) a na petrochemické suroviny (n-alkany, syntetický ethanol a methanol). Ze vsech těchto projektů byl koncem 70. let realizován u lihovaru Kolín postup používající kvasinku Candida ethanolitolerans, rostoucí na syntetickém ethanolu. Ale ani tato výroba nepřežila dlouho nové ekonomické podmínky po r. 1989. Jediná výroba krmné biomasy, která běží od založení závodu v Paskově v 80. letech je výroba na bázi magnesium hydrogensiřičitanových výluhů.

  Ve výrobě octa doslo do r. 1975 k redukci octáren ze 60 na 15, které vyráběly asi 270 tis. hl 10 % octa. To stačilo na pokrytí celostátní spotřeby.Intenzifikace výroby se zajisťovala i cestou submersních ocetnic.

  Rozvoj mlékárenského průmyslu ve sledovaném období závisí do značné míry na rozvoji prvovýroby mléka. Ta byla do r. 1990 značně extenzivní, rozhodujícím kritériem bylo množství mléka. V 80. letech dosáhla republika ve výrobě mléka a mlékárenských výrobků soběstačnosti a zvýsil se tlak na export másla, suseného mléka a sýrů. Při znárodnění se počet mlékáren snížil asi o 2/3. Ve výrobě pokračovalo 73 závodů a 211 k nim organizačně přičleněných provozoven. V letech 1950-90 bylo postaveno na 20 nových závodů s denní výrobní kapacitou od 200 do 500 tis. l mléka. Velkým přínosem byla zejména výstavba moderně projektované mlékárny OLMA Olomouc (1970), vybavená moderními zahraničními technologiemi pro výrobu konzumního mléka, másla a susení mléka. Ke spičkovým domácím závodům se zařadila i nová konzumní mlékárna Laktos Kyje s výrobou "ice creamů". Problematický průběh privatizace mlékárenského průmyslu počátkem 90. let vedl k nepřehledným změnám v majetkových vztazích u mnoha novějsích velkokapacitních mlékáren, zatížených úvěry až k likvidaci těchto podniků. V téže době se v ČR začalo prosazovat několik zahraničních mlékárenských firem (předevsím Danone), které díky svému kapitálovému vybavení i "know-how" zahájily vesměs úspěsný rozvoj v některých oblastech mlékárenské výroby (jogurty, plísňové sýry, kojenecká a dětská výživa).

  Z poměrně značné poválečné kapacity tukového průmyslu vznikají po r. 1948 velké Čs. tukové závody, zahrnující podniky na výrobu olejů, tuků, mýdla, detergentů a kosmetiky. Největsí závody oboru byly v Ústí nad Labem, Nelahozevsi, Rakovníku, Čáslavi a Olomouci. Výroba kosmetiky byla roztřístěna do několika set malých podniků, z nichž větsina byla postupně uzavřena. Dochází k významným změnám v surovinové skladbě. Podzemnice olejná a kopra se přestávají pro výrobu jedlých tuků používat. Vedle domácí klasické řepky olejné a lnu se zpracovává slunečnice a omezeně sója. Po r. 1980 dochází jednoznačně k orientaci na zpracování domácí bezerukové řepky a v závěru 80. let se dominantně uplatňuje bezeruková řepka se sníženým obsahem glukosinolátů. Ve větsině operací proběhla kontinualizace zejména od 60. let. Týkala se předevsím získávání olejů, rafinace, ale i dalsích operací.

  Oleochemická výroba, zpracování technických olejů a tuků a zpracování olejů pro výrobu fermeží a laků je koncentrována předevsím do Severočeských tukových závodů. Počátkem 90. let se začíná v podniku Milo Olomouc budovat transesterifikační jednotka na výrobu bionafty - methylesterů mastných kyselin řepkového oleje. Výroba mýdla zůstala zachována v Ústí nad Labem, Nelahozevsi a Olomouci.

  K nejvýraznějsím změnám dochází v průběhu 60. let v oblasti výroby detergentů. V podniku Rakona byla zrusena potravinářská výroba a byla zde zahájena výroba aktivní látky technologií sulfatace a sulfonace hydrofobních látek na bázi ropných produktů oxidem sírovým. Práskové detergenty se vyrábějí v Severočeských tukových závodech. Kapalné detergenty se kromě Rakony, jejichž značka "Jar" se stala synonymem kapalných detergentů, začaly vyrábět v nové moderní části podniku Kosmos. Výroba kosmetiky se rozvíjela v Severočeských tukových závodech, které se staly dominantním výrobcem na tuzemském trhu zubních past. V podniku PTZ Nelahozeves byl postaven nový provoz na výrobu emulzní kosmetiky - krémů a kosmetických mlék.

  Obor zpracování masa se formoval po válce z více než 10 000 provozoven, z nichž 95 % mělo živnostenský charakter. Rychlou koncentraci a modernizaci, realizovanou zejména v řadě nových závodů masného průmyslu (Praha - Písnice, Čakovice, Kladno, Planá nad Lužnicí, Česká Skalice, Mladá Boleslav, Martinov) vzrostla výrazně produktivita práce a rozsířil se sortiment výrobků. Významným pokrokem bylo také zavedení umělých klihovkových střev tuzemské výroby (Cutisin Kořenov). Často vsak byla preferována kvantitativní hlediska nárůstu výrobních kapacit v porovnání s tvrdě prosazovanými veterinárně-zdravotními kritérii v zemích EHS, takže teprve postupně bylo docíleno schopnosti exportovat u několika výrobních kapacit (Studená, Klatovy, Planá nad Lužnicí). Po r. 1989 doslo po odbourání dotací také ke snížení spotřeby masa, takže některé zpracovatelské kapacity se ukázaly nadbytečné. Také zpracování drůbeže a vajec je příkladem oboru, který v poválečných desetiletích nabyl průmyslový charakter. Totéž lze konstatovat i o oboru zpracování ryb.

  Předválečných asi 300 výroben, zabývajících se konzervací ovoce a zeleniny bylo v 50. letech výrazně centralizováno a výroba racionalizována i příslusnou specializací. Největsí nové závody byly postaveny ve Znojmě a v Lednici. Pokud jde o mrazírny, bezprostředně po 2. světové válce byly v provozu 3 mensí výrobny (Litoměřice, Olomouc, Visňové). Původní poválečná mrazírenská kapacita vzrostla do konce 80. let asi desetinásobně. Nově byly vybudovány závody v Praze - Sedleci, Mochově, Táboře, Brně, Opavě a Kunovicích.

  Jako ostatní hospodářská odvětví proslo i potravinářství od konce 40. let výraznou centralizací. U řady potravinářských oborů to znamenalo přechod z živnostenského na průmyslový charakter výroby. Nelze při tom přehlédnout snahu o určitá systémová řesení. Více či méně centrálně řízené obory měly své výzkumné základny s příslusným informačním a normalizačním servisem, technologickým i strojním vývojem, zpravidla v návaznosti na projekční útvary. Tyto ústavy často se značnými problémy kompenzovaly obtížnost dovozu vyspělé západní techniky. Modernizace jednotlivých oborů neprobíhala stejnoměrně. Přechod z plánovaného hospodářství, kalkulujícího s dotovanými cenami a zpravidla i s nenasyceným trhem pokud jde o kvalitní potravinářské výrobky, na liberální tržní prostředí byl pro potravinářský průmysl velmi těžký. Liberalizace cen a omezení exportních možností prověřuje adekvátnost vybudovaných výrobních kapacit. To vse je doprovázeno rozpadem organizační struktury velkých výrobních celků a neujasněností vlastnických vztahů. Představa vytvoření potravinářských podniků různých velikostí s pluralitním domácím i zahraničním kapitálovým zázemím, které by byly schopny dynamicky reagovat na náročné požadavky domácího i zahraničního trhu, se od počátku 90. let jen pozvolna naplňuje.

  Článek je výtahem z kapitoly "Potravinářství" z připravované publikace "Studie o technice v českých zemích 1945-1992". Na zpracování zmíněné kapitoly dále spolupracovali: G. Basařová, O. Bedrník, J. Čopíková, V. Filip, L. Forman, P. Kadlec, J. Příhoda, M. Rychtera a A. Weiglová.

  Dusan Čurda

  Volná místa


  Chemie přírodních látek

  Pražské pracovistě přijme SS či VS na experimentální organickou chemii v oblasti syntézy přírodních látek a příbuzných systémů. Požadován je zájem o práci v oboru, znalost alespoň pasivní angličtiny a dobrý zdravotní stav. Vzhledem k tomu, že ubytování nemůže být zajistěno, předpokládáme zájemce z Prahy a okolí. Platové ohodnocení podle platných tabulek pro státní výzkumné organizace. Nabídky s životopisem do redakce tohoto listu pod značkou CSCH11.


  Noví členové ČSCH


  Kateřina Andelová, studující Univerzita Ostrava, Ostrava

  Ing. PhD. Raymond Asuquo, Gumotex Břeclav

  Jan Bacáček, studující SPSCh Brno

  Jan Balzer, studující FarmF UK Hradec Králové

  Mgr. PhD. Martina Bancířová, PřF UP Olomouc

  Róbert Bardač, studující Gymnázium Bratislava, Slovensko

  Lukás Bartek, studující VSCHT Praha

  Vít Benda, studující VSCHT Praha

  Michal Bernauer, studující VSCHT Praha

  Michal Bláha, studující Gymnázium Strakonice

  Tomás Brezula, studující Gymnasium J.Skody Přerov

  Jiří Břicháč, studující PřF UK

  Kateřina Cihlářová, studující VSCHT Praha

  Jaroslav Čermák, Aktiva, s.r.o. Kaznějov

  Kateřina Daňková, studující VSCHT Praha

  Ing. Barbora Dousová, VSCHT Praha

  Ing. Ales Eisner, Univerzita Pardubice

  Jakub Fiala, studující SPS Chemická a stavební Ústí nad Labem

  Ing. Jaroslav Fidler, VAZ, a.s., Boskovice

  Marie Fryčová, studující VSCHT Praha

  Martin Fürbach, studující PřF UK Praha

  Ing. Dana Gabrovská, VÚPP Praha

  RNDr. Jiří Gracias, OHS Liberec

  Ing. Jan Hajduch, VSCHT Praha

  Ing. Helena Hessingerová, VSCHT Praha

  Erika Houstecká, studující VSCHT Praha

  Ing. Oldřich Hrabík, Univerzita Pardubice

  Vlastimil Hruska, studující PřF UK Praha

  Lucie Husáková, MBÚ AV ČR Praha

  Martina Hřibová, studující PřF UK Praha

  Ales Chupáč, studující Univerzita Ostrava, Ostrava

  Mgr. Marie Chvátalová, ZS Plzeň

  Ing. Roman Jambor, Univerzita Pardubice

  Vojtěch Jančík Bc., PřF MU Brno

  Ing. Miroslava Jaresová, Univerzita Pardubice

  Ing. Eva Jírovcová, FZem JU České Budějovice

  Jan Jirsák, studující PřF UK Praha

  Mgr. Alena Jonáková, LF Palackého Univerzity Olomouc

  Ivana Jungová, studující VSCHT Praha

  Mgr. Hana Kacerovská, ZS Chudenice

  RNDr. Jiří Kadleček, Praha

  Ondřej Kaman, studující Gymnázium J.S. Machara Brandýs nad Labem

  Jakub Kaminský, studující VSCHT Praha

  Ing. Tereza Kleinová, VÚ živočisné výroby Praha Uhříněves

  Petra Kopová, studující VSCHT Praha

  Petr Kosák, studující FarmF UK Hradec Králové

  Soňa Koukolíková, studující PedF ZČU Plzeň

  Mgr. Dusan Koval, ÚOCHB AV ČR Praha

  Hana Kovářová, studující VÚT Brno

  Iva Králová, studující VÚT Brno

  Pavel Kratina, studující VSCHT Praha

  Petr Krejčí, studující PřF Palackého Univerzity Olomouc

  Veronika Kremláčková, studující PřF UK Praha

  Markéta Kroulíková, studující VSCHT Praha

  Ing. PhD. Josef Krýsa, VSCHT Praha

  Ing. Hana Krýsová, ÚFCH JH AV ČR Praha

  Lukás Kumprecht, studující Gymnázium Broumov

  Ing. Kateřina Kurečková, Univerzita Pardubice

  Doc. Ing. Antonín Kuta, CSc., VSCHT Praha

  Ing. Radka Kurfürstová, Nový Jičín

  Jiří Kysilka, Gymnázium Chlumec nad Cidlinou

  Jiří Kwiecen, studující SPS textilní Dvůr Králové nad Labem

  Ing. Eva Lavičková, TLP, s.r.o. Praha

  Ing. Michaela Ledvinová, Plzeňský Prazdro, a.s. Plzeň

  Ing. Jitka Lisková, Pepsi/Toma General Bottlers Praha

  Ing. Júlia Ludiková, VSCHT Praha

  Irena Matulková, studující PřF UK Praha

  Kateřina Melicharová, studující VSP Hradec Králové

  RNDr. Ph.D. Jiří Mosinger, PřF UK Praha

  Ondřej Němeček, studující PřF UK Praha

  Ing. Jitka Očenásková, VÚT Brno

  RNDr. Miroslav Otmar, CSc., ÚOCHB AV ČR Praha

  Markéta Pavlíková, studující PřF UP Olomouc

  Prof. RNDr. Václav Pelouch, CSc., 2.LF UK Praha

  Jan Petr, studující PřF UP Olomouc

  Ing. Jan Pícha, VSCHT Praha

  Ing. Vladimír Pitschmann, CSc., Oritest, s.r.o. Praha

  Ing. Milan Peřina, FarmF UK Hradec Králové

  RNDr. Jiří Podesva, CSc., ÚMCH AV ČR Praha

  Dana Provazníková, studující PřF UK Praha

  Vladimír Vrkoslav, studující Jičín

  Hana Richterová, studující VSCHT Praha

  Ing. Jana Rysová, VÚPP Praha

  Doc. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., MBÚ AV ČR Praha

  Petr Sečkář, studující PřF UK

  Pavlína Sečkářová, studující PřF MU Brno

  Petr Sehnal, studující PřF UK

  Jana Skořepová, studující VSCHT Praha

  Magdalena Sládková, studující PřF UK Praha

  Mgr. Vladimír Smolka, PřF Ostravská Univerzita, Ostrava

  RNDr. PhD. Marie Solárová, PřF Ostravská Univerzita, Ostrava

  Ing. Jan Sponar, Česká inspekce životního prostředí Praha

  David Staněk, studující SPS Chemická Ostrava

  Radim Staněk, studující VSCHT Praha

  Petr Stanovský, studující VSB Ostrava

  Ing. Hana Střítecká, Univerzita Pardubice

  Irena Sýkorová, studující PedF ZČU Plzeň

  Bc. Petr Svoboda, LF MU Brno

  Ing. Drahoslav Sikola, EurChem., Jablonec nad Nisou

  Ing. Hana Sikolová, EurChem. Lukas-Autobrzdy, Jablonec nad Nisou

  Ing. Michal Skavrada, Univerzita Pardubice

  PaeDr. Jana Skrabánková, Gymnázium Mikuláse Koperníka Bílovec

  Petr Slejhar, studující VSCHT Praha

  Tomás Smejkal, studující Gymnázium, Rokytnice nad Rokytnou

  Ivana Spirochová, studující VSCHT Praha

  Ing. Martin Sustr, FarmF UK Hradec Králové

  Alena Svarcová, studující VSCHT Praha

  Dusan Svarny, studující PřF UP Olomouc

  Helena Svomová, studující VSCHT Praha

  Oldřich Tokar, Ústí nad Labem

  RNDr. PhD. Jaromír Tousek, PřF MU Brno

  Michal Turek, studující PřF UK Praha

  Tomás Trenz, studující SPS Chemická Ostrava

  Zdeněk Trenz, studující PřF UP Olomouc

  Mgr. Milan Urban, PřF UK Praha

  Lukás Váňa, studující VSCHT Praha

  Michal Valásek, studující PřF UK Praha

  Marie Veselá, studující PřF UP Olomouc

  Ing. Pavel Veverka, ÚCHP AV ČR, Praha

  Ing. Pavel Vlasák, CSc., VÚ pro hydrodynamiku, Praha


  Výročí a jubilea


  Životní jubilea členů společnosti ve 2. čtvrtletí 2001
   
   

  80 let

  Ing. Jaroslav Tesař, (7.5.), nyní v důchodu Praha

  Ing. Želimír Procházka, CSc., (7.5.), dříve ÚOCHB AV ČR Praha, nyní v  důchodu Praha
   
   

  75 let

  Ing. Milan Zaoral, CSc., (5.5.), dříve ÚOCHB AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha

  Ing. Lubomír Lochman,  DrSc., (22.5.), dříve ÚMCH AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha

  Doc. Ing. Jiří Hodek, CSc., (25.5.), dříve VSCHT Praha, nyní v důchodu Praha

  Ing. Ivo Hlaváček, CSc., (5.6.), dříve Západočeské Pivovary Plzeň, nyní v důchodu Plzeň

  Ing. Jaroslav Prestr,CSc., (9.6.), dříve Státní plánovací komise Praha, nyní v důchodu Praha

  Prof. RNDr. Lubor Jensovský, CSc., (15.6.) dříve PřF UK Praha, nyní v důchodu Praha

  Ing. Antonín Kaspar, (21.6.) dříve ÚKZUS Brno, nyní v důchodu Opava

  Ing. Josef Kavina, (21.6.), dříve Potravinářský obchod, nyní v důchodu Brno-Žabovřesky
   
   

  70 let

  Ing. Josef Barvíř, (13.4.), dříve SIJVPP Praha, nyní v důchodu Praha

  Doc. Ing. Vratislav Rábl, CSc., (2.5.), VSCHT Praha

  RNDr. Milos Havránek, CSc., (12.5.), dříve Izotopová laboratoř AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha

  Ing. Miloslav Srb, (24.5.), dříve SVUOM Praha, nyní v důchodu Jílové u Prahy

  RNDr. Ivan Rubeska, CSc., (16.6.), dříve Ústřední ústav geologický Praha nyní v důchodu Praha
   
   

  65 let

  RNDr.Antonín Živný, CSc., (8.4.), ÚMCH AV ČR Praha

  Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., (1.5.), Magistrát Hlavního města Prahy

  Ing. Bohumil Navrátil, CSc., (3.5.), dříve VÚ gumárenské a plastikářské technologie, Zlín, nyní v důchodu Zděchov

  Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc., (19.5.), Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno

  Doc. Ing. Ladislav Forman,CSc., (21.5.), VSCHT Praha

  Doc. Ing. Prokop Nekovář, CSc., (24.5.), VSCHT Praha

  Jiří Tolman, (4.6.), Bratři Tolmanové, s.r.o. Roztoky u Křivoklátu

  Prom. ped. Josef Litman, (8.6.), dříve Gymnázium Nové Strasecí, nyní v důchodu Nové Strasecí

  Ing. Milan Benes, CSc., (19.6.), ÚMCH AV ČR Praha

  Prof. Ing. Jan Kupec, CSc., (23.6.), VÚT, Zlín

  Prof. Ing. Josef Tichý, DrSc., (25.6.), Univerzita Pardubice
   
   

  60 let

  Prof. RNDr. Pavel Peč, DrSc., (5.4.), PřF Univerzita Palackého Olomouc

  Ing. Pavel Sedláček, CSc., (5.4.), OÚ ref. životního prostředí Tábor

  Prom. biol.Karel Pecháček, (8.4.), Gymnázium Prachatice

  RNDr. Ladislav Kohout, DrSc., (22.4.), ÚOCHB AV ČR Praha

  Prof. Ing. Ondřej Wein, CSc., (22.4.), ÚCHP AV ČR Praha

  Ing. Ivan Koruna, CSc., (17.5.), ASLAB VÚ vodohospodářský TGM Praha

  Ing. Jana Vočková, (3.6.), Immunotech, a.s., Praha

  Prof. Ing. Karel Volka, CSc., (28.6.), VSCHT Praha
   
   

  Zemřelí členové Společností v roce 2000
   
   

  RNDr. Ota Borecký, dříve PřF UK Praha, nyní v důchodu Praha, zemřel dne 24.1.2000, ve věku 73 let

  Ing. Jiří Forman, dříve Úřad předsednictva vlády Praha, nyní v důchodu Kosice, Slovensko, zemřel dne 18.5.2000, ve věku 86 let

  Doc. Ing. Dr. Zdeněk Kučera, dříve VSCHT Praha, nyní v důchodu Praha, zemřel dne 25.10.2000 ve věku 75 let.

  Ing. Miloslav Lidařík, CSc., dříve Synpo, a.s., nyní v důchodu Pardubice, zemřel dne 10.8.2000, ve věku 73 let

  Prof. Ing. Dr. Josef Mleziva, DrSc., emeritní profesor Univerzity Pardubice, zemřel dne 23.6.2000, ve věku 76 let

  Ing. Ivan Rubes, dříve VSCHT Praha, nyní v důchodu Praha, zemřel dne 27.12. 2000, ve věku nedožitých 83 let

  Doc. Ing. Artur Stoy, dříve ÚMCH AV ČR, nyní v důchodu Praha, zemřel dne 1.5. 2000 ve věku 94 let

  Ing. Miloslav Staud, dříve VÚ chemických zařízení Brno, nyní v důchodu Brno, zemřel dne 26.3.2000, ve věku 80 let

  Ing. Václav Vokřál, Lovochemie, a.s.,Lovosice, zemřel dne 19.5.2000, ve věku nedožitých 60 let

  Ing. Čestmír Vyroubal, dříve Kaučuk Kralupy nad Vltavou, nyní v důchodu Kralupy nad Vltavou, zemřel dne 1.2.2000, ve věku 73 let

  Ing. Václav Zimerman, dříve Chemoprojekt Praha, nyní v důchodu Praha, zemřel dne 4.2.2000, ve věku nedožitých 69 let
   
   

  Čest jejich památce