Jak studenti hodnotili učitele na VŠCHT


Koncem zimního semestru akademického roku 1999/2000 proběhla na VŠCHT v Praze anonymní anketa "Jak studenti hodnotí své učitele". Anketa zahrnovala tři výroky:

A Výuka byla dobře připravena, podávané informace byly logicky a přehledně uspořádány.

B Prezentace informací byla srozumitelná a upoutala pozornost posluchačů.

C Vyučující se snažil vyvolat zájem o vyučovaný předmět, podporoval aktivitu posluchačů a ochotně reagoval na jejich podněty a dotazy,

Studenti hodnotili výroky čtyřbodovou stupnicí, přičemž negativnost hodnocení rostla s výší přiřazených bodů. Hodnoceno bylo 389 učitelů, tj. 93 % z počtu vyučujících v zimním semestru. Odevzdáno bylo 10 483 anketních lístků, z nichž nejednoznačně vyplněných bylo 174. Z počtu 10 309 platných lístků vyplynulo, že své učitele hodnotilo 56 % studentů bakalářských a magisterských studijních programů. Tato účast svědčí o tom, že většina studentů VŠCHT má zájem o studijní problematiku a chce sdělit své názory na průběh výuky.

Hodnocení výroků je patrné z následující tabulky.

Magisterské studijní programy mají v I. až III. ročníku na VŠCHT zhruba ve stejném rozsahu předměty tzv. společného chemicko-inženýrského základu. Jak byla hodnocena výuka na přednáškách a cvičeních z těchto předmětů, uvádí následující tabulka.

Oborová výuka je soustředěna především do IV. a V. ročníku a jen částečně prolíná do nižších ročníků. Jak byla hodnocena výuka na přednáškách a cvičeních z těchto předmětů, je pro jednotlivé studijní programy uvedeno v následující tabulce.

O tom jak byly výroky hodnoceny v jednotlivých ročnících, si lze udělat představu z následující tabulky.

Detailnější statistiku výsledků lze nalézt na webových stránkách VŠCHT (www.vscht.cz).

Co z ankety vyplynulo:

Úroveň výuky je na VŠCHT Praha celkově vyrovnaná, neboť nejsou výrazné rozdíly v hodnocení mezi předměty společného základu a oborovými, mezi přednáškami a cvičeními, mezi jednotlivými ročníky studia, mezi jednotlivými fakultami včetně celoškolských kateder a mezi jednotlivými ústavy.

Výroky A a C jsou hodnoceny zhruba srovnatelně a ve všech případech lépe než výrok B.

Z průměru všech hodnocení plyne, že studenti hodnotí své učitele počtem bodů 1,65.

Z těchto obecných poznatků vyplývá, že je nutné se zaměřit zejména na zlepšování srozumitelnosti prezentovaných informací a tomu přizpůsobit i jejich rozsah. Důraz by měl být kladen na podstatu probírané látky, aby výuka upoutala větší pozornost a zlepšila se i orientace studentů v probíraném učivu. Pozitivní průměrné hodnocení učitelů neznamená, že všichni byli hodnoceni stejně dobře. Výsledky ankety byly předány děkanům fakult, kteří je na své úrovni projednali s vedoucími ústavů, a ti pak individuálně s jednotlivými učiteli, což se může promítnout do jejich individuálního hodnocení již v příštím akademickém roce. Ne všichni učitelé byli v zimním semestru hodnoceni. Čeká nás proto ve stejné podobě anketa i v letním semestru. Je proto na studentech, s jakou vážností anketu přijmou a využijí k informování svých učitelů o problémech, které je tíží a jejichž řešení může přispět k celkovému záměru zlepšovat výuku na VŠCHT.

Významnou součástí ankety byla "Poznámka", neboť ta dávala studentům možnost uvést své doplňující názory, což si řada z nich neuvědomila. V zimním semestru byla využita ve 295 anketních lístcích. Poznámky se nejvíce týkaly výuky předmětů společného základu a celofakultních předmětů. Z nich vyplynulo, že určitým nedostatkem je různá obtížnost získání zápočtu od různých učitelů v jednom předmětu. Na základě těchto sdělení, byli již vedoucí ústavů požádáni o zkontrolování požadavků k udělení zápočtů, o preferování kvantifikovatelných kriterií, o nevyužívání kriterií sporně definovaných, např. typu "aktivní účast" apod., a aby zvolená kriteria využívali vyučující srovnatelným způsobem. Jinou frekventovanou připomínkou je využívání audiovizuální techniky, zejména v přednáškách. O názorech "Meotar je zkáza soustředění", "Meotar je poměrně slušné uspávadlo", "Rychle klade blány", "Kombinace puštěného Meotaru a tichého hlasu p. profesora - nebylo chvílemi slyšet", "Špatně čitelné folie pro výklad", "Nestíhali jsme si dělat zápisky", "Přednášky přednášeny na Meotaru", "Méně používat Meotar", atd. budou informováni příslušní učitelé. Naopak studenti oceňují přehledně a zajímavě podané informace s čitelným zápisem na tabuli, s výrazným a hlasitým přednesem ve velkých posluchárnách. U pedagogů vedoucích cvičení oceňují sympatičnost, schopnost výkladu, přátelský poměr k studijní skupině a spravedlivost při udělování zápočtů. Z formulací poznámek je často zřejmé, že jde o subjektivní hodnocení, ale na druhé straně není možné nevzít v úvahu více připomínek stejného typu kritiky k témuž učiteli, navíc jde-li o splnitelné požadavky na hlasitost, případně rychlost výkladu. Výtky se týkají také návaznosti přednášek, pokud kurz přednáší více učitelů, vztahu ke studentům charakterizovaným jako arogance, ztrapňování, nevhodné vtipy. Studenti oceňují a kritizují i vzhled učitelů. Poznámky oceňující přednášející jsou často formulovány jako obdiv "George je skvělý", " Největší borec pod sluncem - je to bůh", "Dobrý duchovní vůdce", "Super", "Moc perfektní člověk!", "Jsou to skvělé hodiny a skvělá žena", "Pan ..... je poněkud moc upovídaný, díky tomu i pomalý. Leč roztomilý jako plyšový medvídek a nelze se na něj zlobit".

Z 10 309 odpovědí bylo odevzdáno i 14 připomínek k formulaci výroků nejvíce ve smyslu "Tento stručný dotazník nevystihuje můj názor", "Otázka B špatně formulována", "Prezentace byla srozumitelná, ale neupoutala", "Špatně formulovaný formulář", "Zvolit jiný způsob tohoto hodnocení učitelů. Nemá žádnou vypovídací hodnotu". V rámci těchto připomínek byly některé formulovány razantněji: "Otázky A, B, C jsou docela blbě formulovány, a tak se dle mého názoru dozvíte houby s octem. ........ Takže milí uředníčci jste si početli a stejně se nic nezmění. Ale máte práci, a tudíž i peníze (daň.popl.), že?". Tato poznámka plyne asi z nedostatečné informovanosti dotyčného studenta. Anketa nebyla připravována "uředníčky", jak se mohl dozvědět v Hlavě'89 , ale byla vytvořena za významného přispění studentů. I přes to, že počet těchto připomínek je malý, a v poznámkách jsou i zcela opačné názory, tvůrci ankety rádi přijmou konstruktivní návrhy na nové formulace výroků, které se následně mohou promítnout do modifikace ankety. Návrhy lze předat nebo zaslat na pedagogické oddělení VŠCHT Praha.

Jiří Havrda


Porovnání názvoslovných programů


Počítačové zpracování strukturního vzorce dosáhlo v současné době několika významných úspěchů. Za prvé, orgány IUPAC zabývající se názvoslovím se vědomě propojily s předním výrobcem názvoslovného software (ACD) členstvím zástupce firmy v komisi a umožnily přes svoje stránky propojení na službu počítačové tvorby chemických názvů zdarma na www.acdlabs.com - služba má jistá omezení, může pojmenovávat struktury s méně než 50 atomy, struktura nemůže obsahovat více než 3 cykly ve kterékoliv polycyklické části a dovoleny jsou pouze atomy: C, H, N, P, O, S, F, Cl, Br, I, Li, Na, K. Vzhledem k tomu, že software ACD/Name je vyvinuto pro organické chemiky, pokrývá obecnou organickou chemii a některé skupiny přírodních látek jako cukry, peptidy, steroidy, terpeny a alkaloidy. V současné verzi neumožňuje pojmenování komplexních anorganických sloučenin, organokovů, a klastrů. Ten, pro koho budou omezení služby Free Naming Service přílišným omezením, má možnost použít plné komerční verze I-Labu. U plné komerční verze I-Labu není účtován žádný poplatek tehdy, pokud software název neumožní vytvořit. Pro individualisty je zde i PC orientovaný balík ACD Name. Alternativou k I-Labu je plná komerční verze pro PC či síť, a to orientovaná na IUPAC názvosloví nebo na názvy CAS.

Za druhé bylo podstatným úspěchem to, že firma ACD byla pozvána CAS ke spolupráci na programu, který povede k automatizovanému tvoření názvů podle názvosloví Chemical Abstracts (program Index Name).

Za třetí došlo ke spojení vedoucího softwarového domu v oblasti chemické grafiky a nejpopulárnějšího chemického modelování, Cambridge Software s nakladatelstvím vydávajícím populární kompendium Beilstein, a k včlenění názvoslovného programu AutoNom do souboru programů CS ChemOffice.

Za čtvrté, kvalita názvů vytvořených nejlepšími verzemi programů začala být taková, že tyto názvy rutinně převzaly farmaceutické firmy a patentoví odborníci do své praxe. Není tudíž daleko doba, kdy dojde k tomu, že strojově vytvořený název bude jednoznačnou charakteristikou dané struktury natolik, že "lidová tvořivost" a profesionální pocity názvoslovných odborníků budou odsunuty stranou. Kriteriem bude právě takováto jednoznačnost, potvrzená například souvztažností na registr čísel CAS nebo indexy ACX.

Redakci se podařilo zajistit materiál ke srovnání názvoslovných programů ACD/Name 4.0 version, výrobek firmy Advanced Chemistry Development Inc., AutoNom 4.0 version, produkovaný společností Beilstein Informationssysteme GmbH a Nomenclator module for Chemistry 4-D Draw version 3.0 Pro, od společnosti ChemInnovation Software. Nomenklaturní názvy generované počítačovými programy jsou ponechány v původním tvaru, redakce připojila jen několik poznámek. Materiál také v předložené kondenzované formě nepopisuje co který program opravdu dovede (o tom píší manuály) ale uvádí určitá omezení plynoucí z vývojového stupně programů, zejména pro informaci specialistů.

Úvodem je nutno dále říci, že programy podléhají tak dynamickému rozvoji, že to, co napíšeme a otiskneme dnes, je v praxi již minulostí a že je i důvod pro to, aby někdy firmy dodávající software neuváděly číslo verze, ale například ročník; nicméně i během kalendářního roku se může objevit několik verzí. Obvyklé je i to, že každá firma po dobu danou svými obchodními podmínkami ke každé prodané verzi dodá zdarma novou verzi (upgrade). U některých firem si takovou službu lze předplatit.

Nomenclator:

ethyl(ethylsulfonyl)sulfone

U některých názvů se setkáváme s problémy v přiřazení funkčních skupin.

ACD/Name:

ethane-1,2-disulfonic acid

AutoNom:

Ethane-1,2-disulfonic acid

Nomenclator:

zeroane

ACD/Name:

ethane-1,1,2-trisulfonic acid

AutoNom:

Ethane-1,2,2-trisulfonic acid

Nomenclator:

Crash (program "spadne")

ACD/Name:

oxalic acid or ethanedioic acid

AutoNom:

Oxalic acid

Nomenclator:

zeroane

V případě esterů a hydrazidů má AutoNom potíže s jejich pojmenováním jako derivátů kyselin podle doporučení IUPAC. Nomenclator pojmenuje hydrazidy jako deriváty amidů.

ACD/Name:

ethyl butyrate, ethyl butanoate

AutoNom:

Butyric acid ethyl ester

Nomenclator:

ethyl butanoate

ACD/Name:

propanohydrazide

AutoNom:

Propionic acid hydrazide

Nomenclator:

N-aminopropanamide

AutoNom pojmenuje pouze hydrazidy odvozené od karboxylové kyseliny. Nomenclator nerespektuje prioritu skupin.

ACD/Name:

benzenesulfonohydrazide

AutoNom:

Structure contains unidentified functional group

Nomenclator:

hydrazinophenylsulfone

AutoNom nepojmenuje některé amidy podle doporučení IUPAC jako deriváty kyselin. Nomenclator nepojmenuje amidy korektně s ohledem na prioritu lokantů.

ACD/Name:

N,3-dimethylpentanamide

AutoNom:

3-Methyl-pentanoic acid methylamide

Nomenclator:

3-methyl-N-methylpentanamide

ACD/Name:

(1E)-1-phenylethanone O-acetyloxime

AutoNom:

Structure contains unidentified functional group.

Nomenclator:

(1E)-1-aza-2-phenylprop-1-enyl acetate

ACD/Name:

Structure contains atom(s) in disallowed valence state!

AutoNom:

You have broken the valency rules while entering your structure.

Nomenclator:

tetramethylamine (!!!)

AutoNom a Nomenclator nepodporují záměnný princip u pojmenování řetězců.

ACD/Name:

2,4,6,8-tetraoxadecan-10-oic acid

AutoNom:

Methoxymethoxymethoxymethoxy-acetic acid

Nomenclator:

2-{[(methoxymethoxy)methoxy]methoxy}acetic acid

ACD/Name:

5,9,13,17-tetraoxo-4,8,12,16-tetraazanonadecan-1-amide

AutoNom:

3-{3-[3-(3-Propionylamino-propanoylamino)-propanoylamino]-propanoylamino}-propionamide

Nomenclator:

N-(2-carbamoylethyl)-3-{3-[3-(propanoylamino)propanoyl-amino]propanoylamino}propanamide

U cyklických systémů se setkáváme s tím, že AutoNom nepojmenuje systémy, které nenalezne ve své interní databázi. Nomenclator pojmenuje řadu kondenzovaných molekul podle von Baeyerova způsobu.

ACD/Name:

tetradecahydro-1H-cyclobuta[a]fluorene

AutoNom:

Ring system is a good candidate for our next ring dictionary update. Sorry for the present. Will you let us know?

Nomenclator:

tetracyclo[7.6.0.0,7.0,13]pentadecane

ACD/Name:

7,8-dihydro[1,4]oxazino[3˘˘,2˘˘:4˘,5˘]cyclopenta[1˘,2˘:5,6]pyrido[3,4-f]quinoxaline

AutoNom:

7,8-Dihydro-11-oxa-1,4,6,8-tetraaza-indeno[1,2-a]phenanthrene

WARNING: Replacement nomenclature used: fusion ring name might be better?

Nomenclator:

9-hydropyrazino[2˘˘,3˘˘-7˘,8˘]isoquinolino[3˘,4˘-1,2]cyclopenta[3,4-b]morpholine

Nomenclator nekorektně přiděluje označení vyznačeného vodíku a vyznačení předpon -hydro-

ACD/Name:

3,4-dihydro-2H-pyran

AutoNom:

3,4-Dihydro-2H-pyran

Nomenclator:

4,5,6-trihydro-2H-pyran (!!!)

ACD/Name:

2H-indene

AutoNom:

2H-Indene

Nomenclator:

2-hydroindene (!!!)

AutoNom nepoužije doporučení IUPAC stran vodíku.

ACD/Name:

quinolin-2(1H)-one

AutoNom:

1H-Quinolin-2-one

Nomenclator:

hydroquinolin-2-one (!!!)

Nomenclator nerozeznává další dvojné vazby u kondenzovaných systémů, např. u tohoto "nesmyslného" uhlovodíku název neurčí ACD/Name ani AutoNom ale Nomenclator napíše naprostou hloupost.

ACD/Name:

Cycles with contiguous formal unsaturated bonds are not supported in current version!

AutoNom:

Cumulative double bonds in a ring system. Too complex for this version

Nomenclator:

naphthalene (!!!)

ACD/Name:

trispiro[2.1.2.1.2.1]dodecane

AutoNom:

Ring system is a good candidate for our next ring dictionary update. Sorry for the present. Will you let us know?

Nomenclator:

This function will be supported in future releases - complex spiro rings

ACD/Name:

tetracyclo[5.5.1.12,6.18,12]pentadecane

AutoNom:

Ring system is a good candidate for our next ring dictionary update. Sorry for the present. Will you let us know?

Nomenclator:

tetracyclo[5.5.1.1,6.1,12]pentadecane

AutoNom a Nomenclator považuje aromatické vazby ve von Baeyerovských polycyklech za fixní v rozporu s doporučeními IUPAC.

ACD/Name:

2-azabicyclo[7.3.1]trideca-1(13),9,11-triene pro oba

AutoNom:

2-Aza-bicyclo[7.3.1]trideca-1(12),9(13),10-triene

2-Aza-bicyclo[7.3.1]trideca-1(13),9,11-triene

Nomenclator:

2-azabicyclo[7.3.1]trideca-1(13),9,11-triene

2-azabicyclo[7.3.1]trideca-1(12),9(13),10-triene

Nomenclator vytvoří několik různých názvů v závislosti na způsobu nakreslení molekuly a používá "thiopheno" namísto doporučeného "thieno"

ACD/Name:

thieno[3,4-b]thiophene

AutoNom:

Thieno[3,4-b]thiophene

Nomenclator:

thiopheno[2,3-c]thiophene, thieno[3,2-c]thiophene, thieno[3,4-b]thiophene

ACD/Name:

Dispiro[3.1.3.2]undecane

AutoNom:

dispiro[3.1.3.2]undecane

Nomenclator:

spiro[3.1.3.2]undecane and spiro[3.2.3.1]undecane

Struktury skládající se z několika částí dělají programům potíže:

ACD/Name:

4-aminobenzoic acid hydrochloride

AutoNom:

4-Amino-benzoic acid; compound with GENERIC INORGANIC NEUTRAL COMPONENT*. Warning: Generic second component substitute: replace with real name

Nomenclator:

4-aminobenzoic acid, chloride

* AutoNom generuje název, jen když je vodík v chlorovodíku explicitně nakreslen (nakreslíme čárku znamenající CH3-CH3 a vyměníme jeden konec za vodík klávesou H a druhý za chlor klávesou Shift-C):

4-Amino-benzoic acid; hydrochloride

Nomenclator nepojmenuje strukturu s náboji, protože Chem 4D Draw je ani nenakreslí:

ACD/Name:

sodium propanoate

AutoNom:

Sodium; propionate

Nomenclator:

charged structures cannot be drawn and named

Složitější soli dělají nepopsatelný problém pro AutoNom

ACD/Name:

dipotassium 1,4-benzenedicarboxylate

AutoNom:

More than two components in structure. Not supported at present

Nomenclator:

charged structures cannot be drawn and named

Také více nábojů může vytvořit problém

ACD/Name:

magnesium propanedioate nebo magnesium malonate

AutoNom:

Charge(s) too complex

Nomenclator:

charged structures cannot be drawn and named

AutoNom nepoužívá abecední uspořádání substituentů ke zvolení acyklického základního řetězce. Tím jsou vytvořeny i různé názvy v závislosti na způsobu nakreslení.

ACD/Name:

1,4-dibromo-2,3-bis(chloromethyl)butane (stejné jméno pro všechny tři struktury)

AutoNom:

1-Bromo-3-bromomethyl-4-chloro-2-chloromethyl-butane, 2,3-Bis-bromomethyl-1,4-dichloro-butane and 1,4-Dibromo-2,3-bis-chloromethyl-butane

Warning: Alphabetic order of prefixes ignored while selecting parent chain

Nomenclator:

2,3-bis(chloromethyl)-1,4-dibromobutane (!!)

AutoNom nepoužije abecední pravidlo pro nalezení vhodného číslování. Název opět závisí na způsobu nakreslení. Nomenclator nerozlišuje substruktury a jejich oddělené číslování.

ACD/Name:

2-bromo-2˘-chloro-1,1˘-biphenyl

AutoNom:

2˘-Bromo-2-chloro-biphenyl and 2-Bromo-2˘-chloro-biphenyl

Nomenclator:

2-bromo-1-(2-chlorophenyl)benzene

AutoNom a Nomenclator mají mnoho omezení v pojmenování struktur obsahujících různé prvky a nepojmenují organokovy:

ACD/Name:

trimethylaluminium

AutoNom:

Atom(s) out of range in organic component

Nomenclator:

This function will be supported in future releases - hetero group

AutoNom přehání používání spojovníků k rozdělení částí názvů:

ACD/Name:

1,4-bis(2-bromoethyl)-2,3-bis(chloromethyl)cyclopentane

AutoNom:

1,4-Bis-(2-bromo-ethyl)-2,3-bis-chloromethyl-cyclopentane

(4 spojovníky navíc a 2 oddělující znaky chybí)

Nomenclator:

1,4-bis(2-bromoethyl)-2,3-bis(chloromethyl)cyclopentane

Nomenclator nepoužívá číslic v horním indexu (superscript) a kurzívního proznačení tam, kde to doporučuje pravidlo IUPAC

ACD/Name:

tricyclo[4.2.1.12,5]decane

AutoNom:

Tricyclo[4.2.1.12,5]decane

(což se bohužel kopíruje do MS Wordu jako Tricyclo[4.2.1.12,5]decane)

Nomenclator:

tricyclo[4.2.1.1,5]decane

V pojmenování dlouhých řetězců je omezení, které jsme již citovali. Uveďme příklad:

Jakkoliv může být takové srovnání zaujaté pohledem experimentátora, nebo i výběrem použitých struktur a testovaných pravidel, zdá se, že soudobé názvoslovné možnosti programů vycházejí pro jednoznačné doporučení ACD programů. Hovoří pro ně nejen to, že existují jak ve verzi zpracovávající nomenklaturu IUPAC i Chemical Abstracts Service, ale i to, že od dubna t.r. jsou její nomenklaturní programy ACD IUPAC Name vybaveny i procedurou Name-to structure, která převede název na strukturní vzorec. Trochu na pováženou je však srovnání cenové. Za cenu (velmi zhruba) ACD Name programu, který "zdarma" obsahuje jenom ACD ChemSketch (který je zdarma stejně jako freeware), lze pořídit celý balík CS ChemOffice, kde máme k AutoNomu přibalen celý MOPAC a MM2 a databáze s půl milionem chemických specialit včetně otevřeného strukturovaně programovatelnému databázovému balíku ChemFinder. Za stejnou cenu pak lze pořídit minimálně pět licencí Nomenclatoru. Pro volbu AutoNom může zase naopak hovořit integrace se systémem Beilstein. Jakkoliv je výběr těžký je dobře, že takové programy máme k dispozici a že jejich verze se čím dále víc blíží nejenom představám běžného chemika, ale i fundamentalistických nomenklaturistů. Internetový systém I-Lab (www2.acdlabs.com/ilab/), používající ACD Name i Index Name pracuje na bázi předplatného, platby za každý název a ve výše popsané omezené verzi i zdarma.

pad


Ze života chemických společností


Kikuo Fujiwara, čestný člen České společnosti chemické

Na přelomu dubna a května navštívil Českou republiku pan Kikuo Fujiwara, předseda představenstva firmy Shimadzu, Kyoto, Japonsko. Firma patří k dlouholetým kolektivním členům ČSCH a od roku 1999 sponzoruje cenu Shimadzu udílenou za původní vědeckou práci z oboru analytické chemie pro chemiky mladší 35 let. Předsednictvo ČSCH se rozhodlo udělit čestné členství panu Kikuo Fujiwarovi jako ocenění podpory, kterou společnost Shimadzu poskytuje prostřednictvím ČSCH českým chemikům. Předání čestného členství se uskutečnilo v sídle ČSCH dne 2. května 2000. Kromě laueráta se účastnili pánové Shigetsugu Tanaka, Hiroshi Fujino, Hans-Dieter Bätz, Robert Kaubek a Theodor Petřík, pracovníci vedení Shimadzu v Japonsku a Evropě. Pan Fujiwara po předání ocenění vyjádřil svůj pocit odpovědnosti, který vznikl jeho členstvím ČSCH a vyslovil plnou podporu dosavadní angažovanosti Shimadzu v aktivitách ČSCH. K. Fujiwara je 33. zahraničním čestným členem a prvním z Japonského císařství.

Firma Shimadzu má v České republice dvě referenční pracoviště; jedno na katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, druhé na Ústavu lékařské chemie a biochemie Palackého Univerzity v Olomouci. Rektorka Palackého Univerzity Prof. Jana Mačáková ocenila dosavadní oboustranně prospěšnou spolupráci mezi Lékařskou fakultou a firmou Shimadzu udělením Pamětní medaile Univerzity Palackého panu Kikuo Fujiwarovi. Pamětní medaili předal 30. dubna t.r. v nových prostorách obchodního zastoupení firmy děkan lékařské fakulty Doc. Čestmír Čihalík. Tohoto aktu se účastnil i Jeho Excelence velvyslanec Japonského císařství v Praze H. Ishida se svou paní. Ve svém proslovu vyslovil uznání nad spoluprací firmy s vysokými školami v České republice. Zdůraznil, že oboustranně prospěšná spolupráce nemůže být založena pouze na snaze špičkovou technologii prodat, ale musí být vyvážena konkretní snahou úspěšné firmy přispívat k předávání znalostí a na druhé straně čerpání poznatků z vědeckého potenciálu země, kde firma působí. Předseda představenstva pak předal oběma vysokoškolským pracovištím uznání za pětiletou úspěšnou spolupráci. Za Masarykovu Univerzitu převzal toto vyznamenání prof. Josef Havel a za Univerzitu Palackého Prof. Vilím Šimánek.

Spolupráce mezi výrobními a obchodními společnostmi a ČSCH je jednou z forem oboustranně prospěšné aktivity. Solidní prezentace firmy v členském tisku, podpora tvůrčí aktivity formou cen a na straně druhé využívání odborníků učené společnosti je formou jaká se osvědčila ve všech vyspělých státech. ČSCH má ve svém programu tyto aktivity podporovat a přispívat k jejich dalšímu rozvíjení.

Vilím Šimánek

Profesoři jmenovaní s účinností od 17. května 2000

Prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. pro obor farmaceutická chemie
Prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. pro obor chemie a technologie ochrany životního prostředí
Prof. Ing. Václav Janda, CSc. pro obor chemie a technologie ochrany životního prostředí
Prof. RNDr. Václav Pelouch, CSc. pro obor lékařská chemie a biochemie

Česká společnost průmyslové chemie v roce 1999

Činnost Společnosti průmyslové chemie byla orientována, podobně jako v minulých letech, na organizaci odborných akcí, publikační činnost a na spolupráci s Českou společností chemickou, s Českou společností chemického inženýrství v rámci Asociace českých chemických společností. ČSPCH byla v roce 1999 řádným členem Svazu chemického průmyslu ČR. Rovněž aktivně spolupracovala se Svazem vědeckotechnických společností prostřednictvím prof. Ducháčka, který působil v předsednictvu ČSVTS.

Představenstvo ČSPCH se pravidelně scházelo na svých řádných zasedáních, na kterých byly projednávány především následující okruhy činností:

Spolupráce s partnerskými Společnostmi

Asociaci českých chemických společností v současné době tvoří tři společnosti ČSCH, ČSCHI a ČSPCH. Hlavním cílem Asociace je koordinace aktivit jednotlivých členských Společností v oblasti pořádání Sjezdu, konferencí, přednášek, v ediční činnosti a při propagaci chemie. V pořadí druhou akcí Asociace bylo Přátelské setkání na Univerzitě Pardubice (23.3.99) se zástupci Akademie věd, Grantových agentur, Národního komitétu pro chemii, Svazem chemického průmyslu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a chemických vysokých škol. Další podobné setkání se uskuteční pravděpodobně v rámci Sjezdu chemických společností, České Budějovice, září 2000.

Odborné akce

Významná je odborná činnost České společnosti průmyslové chemie a jejích pracovních skupin, která byla v roce 1999 soustředěna na tradičně vyhledávané akce. Společnost se podílela především na organizaci: Semináře o historii chemického průmyslu - "Akademik Viktor Ettel", (Holub, Ferles, Pašek, Zbirovský), "Z historie českého sklářství" (Smrček), NTM Praha, 29. 4. 1999; Zjazd chemických spoločností Nitra 99, 6.-9. 9. 1999; Aktiv "Pryžová drť" Zlín, 9. 9. 1999; Chemický veletrh a výstava CHEMTEC'99 a PLASTY'99, 12.-15. 10. 1999; Seminář Asociace českých chemických společností: "50 let výuky chemie a technologie polymerů na VŠCHT v Praze" (Ducháček); "Výroba plastů v českých zemích v letech 1895 až 1945" (Vlk); "100 let ústecké elektrolýzy" (Křička); Konference APROCHEM'99, Milovy, 25.-27. 10. 1999

fujikawa1g fujikawa2g

Gumárenská skupina Zlín - místní pobočka ČSPCH dokončila v minulém roce kurzy z oboru gumárenské technologie, započaté v roce 1998: Kurz technologie lisované pryže a kurz technologie výroby autoplášťů.

Publikační činnost

Pro akciovou společnost Česká rafinerská, a.s. byl v minulém roce zpracován rukopis publikace Historie výroby kapalných paliv na území ČR. Editoři jsou předseda Pracovní skupiny pro historii chemického průmyslu Společnosti Ing. Holub a Dr. Švajgl, z Chemopetrol a.s.

V roce 1999 pokročily práce na vydání monografie Studie o historii chemické technologie v Československu v období let 1918 až 1990, sepsáné členy Pracovní skupiny pro historii chemického průmyslu naší Společnosti pod vedením Ing. Holuba. Monografie vyjde ve Vydavatelství VŠCHT Praha. Táž pracovní skupina také spolupracovala s Národním technickým muzeem na publikaci Studie o technice v českých zemích.

Gumárenská skupina Zlín vydávala v loňském roce 3. ročník čtvrtletníku Gumárenské listy.

Členská základna

Počet členů České společnosti průmyslové chemie v posledním období stagnoval. Zvrat dlouhodobě nepříznivého trendu ve vývoji počtu členů ČSPCH může vyvolat lepší informovanost chemických podniků a všech chemiků a chemických inženýrů o aktivitách Společnosti a propagace její činnosti jak mezi pracovníky v chemických závodech a společnostech, tak i mezi studenty středních a vysokých škol. Studentům středních škol je každoročně směrována podpora ČSPCH na ceny pro celostátní kolo Chemické olympiády.

Bude zřejmě užitečné iniciovat diskusi o užitečnosti existence určité profesní organizace analogické inženýrské komoře pracovníků činných ve výstavbě, sdružující chemiky a chemické inženýry v průmyslové a podnikatelské sféře. Náměty pro takovou diskusi přijímá sekretariát ČSPCH Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na stejné adrese lze rovněž získat přihlášku pro členství v ČSPCH.

Hospodaření ČSPCH

Rozpočet ČSPCH byl v roce 1999 přibližně vyrovnaný. Hlavní příjmy tvořily členské příspěvky, podíl z hospodaření ČSVTS, výnosy z vlastní činnosti, naopak výdajové položky představovaly náklady na provoz sekretariátu, osobní náklady, autorské honoráře, pronájem sálů, poštovné, telefonní a internetové poplatky. Celkový obrat činil cca 200 000 Kč.

Činnost v roce 2000

Společnost průmyslové chemie se samozřejmě soustřeďuje na spolupořádání tradičních odborných akcí: Sjezd chemických společností, České Budějovice, září 2000; konference APROCHEM'2000 (Milovy); tradiční Semináře o historii chemického průmyslu (80 let Synthesia Pardubice, 27. 4. 2000, NTM Praha); výstava CHEMTEC'2000 Praha; Konference COLORCHEM (květen, Špindlerův Mlýn); Semináře Anorganická pojiva a pigmenty (7.-8. 11. 2000, Ústí n.L.) a pod. ČSPCH byla také spolupořadatelem Valného shromáždění evropských Akademií věd ALLEA, 30. 3.-1. 4. 2000 Praha a bude samozřejmě nadále spolupracovat s partnerskými chemickými společnostmi v ČR v rámci Asociace českých chemických společností.

Gumárenská skupina Zlín připravuje 8. Mezinárodní sympozium Nové směry v gumárenství, 7.-8. 11. 2000 Zlín. Další aktivity bude směřovat na zajištění světové gumárenské konference, která se pod záštitou International Rubber Conference Organization uskuteční v Praze v roce 2002. Dále budou organizovány pokračující Kurzy gumárenské technologie, aktiv Gumárenské suroviny a v přípravě jsou semináře Technologie vstřikování kaučukových směsí do forem a Gumárenské zkušebnictví, mezilaboratorní zkoušky a normalizace.

Odborná skupina pro historii chemického průmyslu připravuje rubriku Z dějin chemie pro bulletin Aliachem Dnes, dále pak přednášky a publikaci Filatelistická procházka historií chemie.

Pro další období je nezbytné soustředit činnost Společnosti průmyslové chemie směrem k aktivizaci členů, event. poboček, dále pak na organizaci korespondenčních voleb nového představenstva. Návrhy na nové kandidáty na členy představenstva přijímá sekretariát ČSPCH Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 do 30. 9. 2000.

han

OS Katalýza ČSCH

V odborné skupině Katalýza byl v korespondenčních volbách zvolen nový výbor a na jeho první schůzi byli zvoleni funkcionáři:

Doc. Ing. B. Bernauer, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav anorganické technologie, bohumil.bernauer@vscht.cz, předseda výboru
Ing. J. Čejka, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd České republiky, Praha, jiri.cejka@jh-inst. cas.cz, člen výboru
Ing. K. Jeřábek, CSc., Ústav chemických procesů, Akademie věd České republiky, Praha, jerabek@icpf.cas.cz, člen výboru
Ing. K. Jirátová, CSc., Ústav chemických procesů, Akademie věd České republiky, Praha, jiratova@icpf.cas.cz, pokladník výboru
Ing. P. Klusoň, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav organické technologie, p.kluson@vscht.cz, člen výboru
Ing. Z. Sobalík, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd České republiky, Praha, zdenek.sobalik@ jh-inst.cas.cz, místopředseda výboru
Doc. RNDr. J. Vohlídal, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Katedra fyzikální a makromolekulární chemie, vohlidal@ natur.cuni.cz, jednatel výboru

Důležitou a tradiční akcí odborné skupiny je Sympozium o katalýze, pořádané každoročně s významnou zahraniční účastí Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze. Předsedou organizačního výboru je Ing. J. Čejka, CSc. a informace o 32. Symposiu, které se bude konat ve dnech 6.-7. 11. 2000, lze získat na adresách: jiri.cejka@jh-inst.cas.cz nebo na http://www. jh-inst.cas.cz/~catsymp/.

Založení odborné skupiny Zeolity při České společnosti chemické

V říjnu 1999 byla v rámci České společnosti chemické založena nová odborná skupina Zeolity, jejíž činnost bude zaměřena zejména na přípravu, charakterizaci a využití zeolitů a jim blízkých mikroporézních a mesoporézních anorganických materiálů. Tato skupina se bude také podílet na organizaci vědeckých akcí a přednášek renomovaných našich a zahraničních pracovníků v oblasti zeolitů.

Vznik této skupiny byl iniciován profesorem H. van Bekkumem z university v Delftu, presidentem Evropské federace zeolitových asociací (FEZA), který nás v posledních letech několikrát kontaktoval a žádal o vytvoření této skupiny. Na založení této skupiny se podíleli pracovnící z Ústavů organické a anorganické technologie VŠChT v Praze, Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského a Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze a Výzkumného ústavu anorganické chemie v Ústí nad Labem. V současné době má skupina Zeolity asi 30 členů a všichni další zájemci jsou zváni, aby se k této skupině připojili.

Složení současného výboru odborné skupiny Zeolity: Jiří Čejka, předseda (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, AV ČR, Praha); Bohumil Bernauer, místopředseda (Ústav anorganické technologie, VŠCHT Praha); Markéta Navrátilová, sekretářka (Ústav organické technologie, VŠCHT Praha); Květa Jirátová, člen výboru (Ústav chemických procesů, AV ČR, Praha); Blanka Wichterlová, člen výboru (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, AV ČR, Praha)

Kontaktní adresa: Ing. Jiří Čejka, CSc., ÚFCH Jaroslava Heyrovského, AV ČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8 (telefon: 02/6605 3795, fax: 02/858 2307, e-mail: cejka@jh-inst.cas.cz).


Chemik na studiích, cestách


Pittcon 2000

Lze si obtížně představit necelou čtvereční míli zaplněnou stánky 1 279 firem, kolem nichž se zvědavě prochází 27 670 registrovaných účastníků, 1 000 platících studentů a 170 akreditovaných novinářů. Taková akce se koná každoročně, letos tomu bylo v Morialově centru v New Orleans při největší expozici všeho nového v chemii na světě. Kromě toho proběhlo 114 kvalifikačních kurzů, obrovitá burza práce pro chemiky a to vše v konjunkci s maratonem konferenčních sdělení a posterů, tiskových konferencí a sponzorovaných snídaní, obědů, večeří atd. Týden nabitý novými informacemi k prasknutí. Charakteristickou tendencí letošní akce bylo mnoho nového v elektronických informačních zdrojích, (e)-obchod, webové akce, technické prohledávací a databázové systémy, dot-komy, webově orientované verze časopisů. Elektronizace obchodu jde tak daleko, že v rytmu prohlášení zástupce fy Shimadzu, že "(e)-obchod je tu a zůstane, pokud v něm nejste účastni, během několika let nebudete účastni v obchodě vůbec". Waters nabídl obchod (c.shop.waters.com) s 8 000 chromatografickými kolonami, díly pro SPE a filtraci aj., Sigma-Aldrich se chlubil 5% obratu z webu s cílem 50 % do roku 2003. Podle specialistů SciQuest.Com (e)-obchod ušetří odborníkům 75 % času při hledání a nákupu potřeb pro laboratoře. Není divu, že CambridgeSoft se přejmenoval na CambridgeSoft.com a nabízí prostřednictvím svého softwarového prostředí nejen přístup ke katalogům asi 200 firem s více než půl milionem specializací, ale nabízí i on-line tabulky, databáze biologicky aktivních látek, burzu chemikálií a v poslední řadě i regulérní internetový obchod s laboratorními potřebami. Dalším rysem současného vývoje je i extrémní zvýšení nároků na prostupnost analytických a screeningových laboratoří. Kapacita screeningového přístroje, má-li být považována za soudobou, je 100 vzorků za den. Prostupnost klinické laboratoře je 1 000 vzorků za týden. Nepominutelnou skutečností je i to, že ke splnění takových cílů se spojují dohromady (říkají tomu dnes strategické aliance) firmy, o nichž bychom to před několika lety nikdy neřekli. Výsledky je vidět m.j. i na oceněných exponátech. Stručně se dá říci, že Pittcon je nejkvalitnější a největší přehlídkou a to nejenom módní. Charakteristická jsou i hesla "Věda pro 21. století", "Věda pro život".

Tradice Pittconů velí, že odborní novináři na výstavě akreditovaní, udělí tři medaile za významné novinky. Zlatou plaketu získal Bioanalyzátor Agilent 2100, přístroj vyvinutý spolu s Calpiers Technologies Corp. na analýzu nukleových kyselin založený na mikročipové a mikrofluidní technologii. Klíčový čip použitý v analyzátoru obsahuje mikrokanálky a mikrokomůrky, ve kterých je provedena příprava vzorku i sama analýza. Je to cosi jako kapilární elektroforéza velikosti poštovní známky. Analyzátor může analyzovat fragmenty DNA od 100 do 12 000 jednotek bází ale i RNA a mRNA. Přístroj, spolu s dvěma sadami čipů (každá s 25 čipy), programem a příslušenstvím stojí bratru 20 tisíc dolarů. Více se lze dozvědět na http://www.agilent. com/chem/labonachip.

Druhá cena byla udělena P/ACE MDQ CE - Finnigan LCQ DUO, prvému přístroji integrujícímu CE a MS. Systém obsahuje elektroforézu od Beckmana Coultera a Finnigan LCQ Deca iontovou past MS.

Třetí cena byla udělena NIR analyzátoru zrní od Textron Systems pro sklizňový kombajn na rýži Case. Miniaturní NIR analyzátor proteinů a vlhkosti byl instalován v největším exponátu výstavy, olbřímím kombajnu. Přístroj umožní analýzu kvality sklízeného zrna již při sklizni spolu s tím, že bude možno okamžitě hodnotit pole podle kvality sklizně a vyhodnocovat vhodnost jejich hnojení.

Dalšími "nominovanými" exponáty byly: Rapid GC-MS Varian, Brukerův LC-NMR-MS, Ettan od Amersham Pharmacia Biotech, Multisizer 3 Beckmana Coultera, Bruker AXS D8 Discover s GADDS, Matrix FT-NIR od Bruker Optics, HPS Prep od High Purity Standards, AXIMA CFR od Kratose, Saturn Digitizer 5200 od Micrometrixů, PalmSPEC od Ocean Optics, Pentroda od Orionu, polarimetr Autopol IV od Rusolph Research Analytical, Cyberlab od Scientific Software, SET Line od Setaramu, Spectro Sort OES od Spectro Analytical Instruments, SOLAAR M Series od TJA Solutions, hybridní vývěva RC5 fy Vacuubrand a spektrofluorometr Cary Eclipse od Variana.

Mezi 16 hlasujícími redaktory byly (na pozvání Americké chemické společnosti) zastoupeny svým želízkem v ohni i Chemické listy.

Velké výstavy mají i svá minus. Nejen že není téměř možno vidět vše, není možno se s nikým potkat, ale v masivním nasazení na stáncích ne vždy pracují odborníci. Přístroj honosící se hlavní cenou byl charakterizován brožurou, která byla přibalena v rozdávaném bombonu (lepší nemají), CE-MS stroj neměl brožuru vůbec. NIR analyzátor byl v informační sféře na úrovni zlaté medaile. Velkou chválu lze seslat na adresu organizátorů, vše pracovalo jak mělo, účastníci měli dokonce k dispozici malé občerstvení, kvalitně fungující dopravu a na kilogramy sborníků, suvenýrů a prospektů dostali i hezký batoh. Materiály z výstavy i symposia jsou k dispozici v sekretariátu ČSCH.

pad


Z vědeckých, odborných a zahraničních společností


Zpráva o zasedání výkonného výboru Federace evropských chemických společností (Executive Committee of FECS), Brusel 4. a 5. dubna 2000.

Ve dnech 4. a 5. dubna jsem se zúčastnil jako volený člen výkonného výboru FECS zasedání výboru v budově CEFIC, Brusel, Belgie. Na programu bylo celkem 16 bodů. Mezi významné patřilo projednání společných připomínek k materiálu TOWARDS A EUROPEAN RESEARCH AREA, který předložil v lednu t.r. Philippe Busquin, komisař EU k diskusi před předložením do orgánů EU. Připomínky předkládá 6 evropských organizací (FECS, CEFIC, CERC3, COST, EurChem, EFCE) a týkají se postavení chemie v současném evropském výzkumu. Ze strany EC FECS je základní připomínkou absence chemie v 5. FW a nevyužívání zkušeností těchto organizací v určování dalších směrů a perspektiv vývoje v evropských zemích. Všech 6 partenerů tvoří AllChemE alianci, která každoročně organizuje pracovní semináře, jejichž obsahem je posílení stávajícího a vytváření nového pojetí organizace výzkumu a vývoje chemie v Evropě a spolupráce mezi akademickou a průmyslovou sférou v oblasti vysokoškolské chemické výchovy a chemického výzkumu. Podle stanoviska jednotlivých členů EC FECS je důležité zesílit mobilitu odborně vzdělaných chemiků ze třetích zemí do zemí EU a to jako studentů PhD programů a na stipendijní místa PostDoc. Tímto způsobem je plně saturována potřeba výzkumných pracovníků ve všech oborech chemie v USA.

Zajímavým poznatkem je rezervovaný postoj representantů Spojeného království jak ke zprávě, tak i k iniciativě zprávu připomínkovat ze strany EC FECS. Tento postoj je i vyjádřen tím, že na rozdíl od kontinentálních členů FECS se angličtí kolegové nepodílejí na vydávání společných vědeckých časopisů z různých oborů chemie, které v současné době již významně konkurují vědeckým časopisům vydávaným Americkou chemickou společností.

FECS připravuje na první týden října setkání předsedů 52 vědeckých a odborných chemických společností, které jsou členy FECS. Setkání se uskuteční v Rimini, Itálie.

Budoucí aktivita FECS se orientuje především na dokončení curriculum vitae pro jednotlivé obory chemie a na posílení významu kvalifikační evaluace vzdělání známé jako Evropský chemik. Toto ohodnocení kvality vzdělání chemika významně usnadní posouzení jeho odbornosti v případě mobility. V České republice dosud o toto ověření požádalo 52 chemiků, kteří jsou pak oprávněni jej používat ve svých personaliích.

Materiály (program jednání, zápis a další) jsou k dispozici členům ČSCH na sekretariátu Novotného lávka 5, Praha.

Vilím Šimánek

Chemická olympiáda (kategorie A) v roce 2000 aneb od Bangkoku po Kodaň

Kysilka Celostátní kolo: na VUT v Brně (24. až 27. ledna). Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí disponuje už druhý rok posluchárnami, laboratořemi a ubytovacími prostorami, jaké bych našim studentům i učitelům přál. Ekvivalentní formě bylo i zabezpečení. Nejlepší byl Pavel Augustinský (G Havířov), který se společně s Jiřím Kysilkou (G Nový Bydžov) s 80 % možných bodů, podělili o první místo. Svoji pozici potvrdili na dvou kontrolních soustředěních, odkud už vede přímá cesta na 32. mezinárodní chemickou olympiádu, která se chystá na 2. až 11. července v Kodani ( http://www.icho2000.gymfag.dk ).

Jsou velikonoce roku 2000 a s jistým, leč nutným předstihem píšu tyto řádky o chemické olympiádě pro třetí letošní "bulletinové" číslo. Až se dostane ke čtenáři, bude o obou momentálně dosti frekventovaných tématech jasno. Doufám.

Téma první: budou letošní výsledky našich olympioniků odpovídat tradici? Odpověď/tip těžká/ý, ale protože jsme pro dobrou reprezentaci udělali co se dalo, jsem optimista a čtveřice, která prošla školním, oblast- ním a celostátním kolem a následně dvěma týdenními soustředěními (Úvaly a PřF UK) má dobré vyhlídky. Jsou to Pavel Augustinský, Jiří Kysilka, Ondřej Vaněk (G Benešov) a Tomáš Šmejkal (G Třebíč), náhradníkem je Michal Bláha (G Strakonice). Ovšem - bude mít nejmladší z nich Jiří Kysilka možnost si mezinárodní soutěž v příštím roce zopakovat? A tak jsem plynule přešel k daleko méně přehlednému tématu druhému: bude vůbec 33. mezinárodní chemická olympiáda a kde? Proč není 33. IChO v Hradci Králové, co na to Pardubice (a co Jan Tleskač?). Kdo převezme 11. července olympijskou standartu? To jsou otázky, které se derou ze všech stran. "Česká cesta" selhala, je na čase vrátit se k osvědčeným organizačním schématům. Virtuální realita v praxi neobstála. Některé skvrny sice nejde odstranit bez porušení podstaty a důvěru lze ztratit i bez vlastního přičinění, ale čo bolo, bolo, terazky je před námi 37. ročník.

Karel Ventura

Druhé narozeniny Chemsoc dot org

Jedno z nejvíce navštěvovaných míst na webu, www.chemsoc.org slaví druhé výročí spuštění na vodu. Chemsoc.org si klade za cíl být komunikačním kanálem zejména pro zelenou, analytickou, kombinatoriální chemii, vědy o ochraně životního prostředí a nástěnkou evropské sítě chemie. Přináší informace o zaměstnání, 109 vizuálních elementů, kalendář konferencí, elektronickou knihovnu a webový seznam a v neposlední řadě internetovou výuku.

Vývoj strategie vzdělávání

Ve dnech 20.-21. února t.r. zasedal v Londýně výbor IUPAC pro vývoj strategie vzdělávání (ESDC). Ustavení tohoto ad hoc výboru bylo důsledkem kritického hodnocení viceprezidenta IUPAC na loňském Valném shromáždění v Berlíně a jeho úkolem je zkoumat roli IUPAC ve vzdělávání. Zvláštní pozornost bude přitom věnována současnému stálému výboru pro vyučování chemie (CTC). ESDC zváží, zda CTC nepotřebuje rozšířit svůj záběr, uplatnit se ve více činnostech a nově uváží směry jeho činnosti.

Ve snaze najít strategické myšlenky a nové nápady a shromáždit názory nezúčastněných vyzývá Výbor všechny zájemce k zaslání svých názorů, nápadů a myšlenek předsedovi Výboru na e-mailovou adresu peter.atkins@lincoln.ox.ac.uk. Informace o strategii vzdělávací politiky IUPAC lze nalézt na webové stránce http://www.iupac.org/organ/ad_hoc_cmt/education/note_PWA.html.

Jaroslav Kahovec

219 ACS National Meeting

Koncem dubna se v San Franciscu uskutečnil národní kongres Americké chemické společnosti. Sešlo se 18 521 účastníků, kteří se podíleli na 8 200 prezentovaných příspěvcích v 786 zasedáních. Na připojené výstavce 289 firem v 488 stáncích ukazovalo to, co za několik dní od skončení Pittconu 2000 šlo ještě předestřít chemické obci tak, aby její zájem neochabl. Následováníhodnou akcí bylo centrum zaměstnanosti, kde zástupci 165 firem zorganizovali úvodní pohovory s 3 000 uchazeči o 723 zveřejněných míst. Rozměr ekonomického a organizačního úspěchu ACS je vidět i na čistém zisku za loňský rok , který přesáhl 36 milionů dolarů, z čehož z pořádání akcí jako tato vyplynulo pro ACS přes 4 miliony dolarů. Výstavka i prezentace ještě více, ve srovnání s Pittconem, podtrhly trend elektronizace informačních technologií, růst dovednosti programových produktů, růst velikosti databází i moc (e)-obchodu a (e)-informatiky. Následováníhodné je i to, že bylo zorganizováno několik akcí pro celkem asi 200 dětí a školáků z okolních škol. Účastníci se již dnes těší na příští schůzi v srpnu t.r. ve Washingtonu DC.

pad

3. ročník Soutěže o cenu firmy Merck

Ve dnech 1. a 2. února 2000 se na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně setkali studenti chemie ze sedmi českých vysokých škol, aby v Soutěži o ceny firmy Merck za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie v roce 2000 prezentovali výsledky své vědecké práce. Tato soutěž organizovaná Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické ve spolupráci se Spektroskopickou společnosti Jana Marka Marci se uskutečnila již potřetí. První ročník soutěže proběhl v roce 1998 na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1999 se soutěž konala na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze u příležitosti stého jubilea profesora Čůty. V letošním roce přijelo do Brna 18 studentů se 17 soutěžními pracemi, z nichž 2 byly vypracovány studenty 4. ročníku, ostatní pak byly dílem diplomantů v posledním ročníku studia. Kvalita nejlepších prací byla natolik vyrovnaná, že se porota rozhodla udělit jednu první cenu a čtyři třetí ceny namísto "klasického" hodnocení. První cenu získala Renata Hušková z Univerzity Palackého za práci věnovanou voltametrickému chování rostlinných hormonů cytokininů na rtuťové elektrodě, třetí cena byla udělena Aleši Gavendovi (Univerzita Palackého) za studium využití kapilární elektroforézy pro stanovení anthracyklinových antibiotik doxorubicinu a daunorubicinu v krevní plazmě, Veronice Quaiserové (Univerzita Karlova) za práci zaměřenou na stanovení genotoxických derivátů naftalenu pomocí HPLC, Martinu Semerádovi (Masarykova Univerzita) za vývoj plazmové trysky pro emisní spektrální analýzu a Martinu Valíkovi (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) za studium nových chirálních selektorů pro fluorescenční senzory a HPLC separace. Ceny firmy Merck předal studentům zástupce firmy Merck Ing. Miroslav Strádal. Česká společnost chemická věnovala soutěžícím umístěným na 1. a 3. místě předplatné Chemických listů na rok 2000 a současně nabídla uveřejnění jejich soutěžních prací v tomto časopise. Na závěr prvního dne soutěže se uskutečnil v Univerzitním klubu Masarykovy univerzity společenský večer, jehož se zúčastnili soutěžící, organizátoři soutěže a členové odborné poroty. Organizaci soutěže zajišťoval kolektiv pracovníků Katedry analytické chemie PřF MU v Brně (RNDr. Marta Farková, CSc., Doc. RNDr. Viktor Kanický, CSc., Pavla Koželouhová, Přemysl Lubal, PhD., Doc. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc., RNDr. Jiří Pazourek, Dr. a Jan Preisler, PhD.), který si za svou obětavou práci zaslouží naše poděkování. Na závěr nezbývá než si popřát, aby se v prvním roce 3. tisíciletí setkali studenti chemie ve čtvrtém ročníku této soutěže.

Viktor Kanický a Jiří Barek

Webový časopis Molecules

Na straně http://www.mdpi.org/molecules/ je možno požádat o registraci bezplatného přístupu k časopisu, který se etabloval jako kvalitní internetové medium.

pad

Nový časopis SINGLE MOLECULES

Čtenáři Chemických listů a členové Asociace jsou zváni na posouzení prvých čísel nového časopisu zabývajícím se jednotlivými molekulami. V minulosti se vědci zabývali pouze pravděpodobnostními modely a simulacemi na molekulární úrovni, dnes je již možné zabývat se jimi jako individualitami. Uplatnění nalézá takováto aplikace v biotechnologii, biomedicině, forenzních vědách, nauce o materiálu, molekulární elektronice a molekulárních strojích. Časopis vydávaný nakladatelstvím J. Wiley je k nahlédnutí na http://www3.interscience.wiley. com/cgi-bin/currentissue?ID=69502447.

pad


Osobní zprávy


Prof. Pašek a Moravské chemické závody Ostrava

V české chemii je možno považovat za unikátní tu skutečnost, že vysokoškolský profesor sehrál a dosud hraje tak klíčovou pozici v průmyslové praxi, jak je tomu v případě vzájemného vztahu prof. Paška a Moravských Chemických Závodů Ostrava (MCHZ - zůstaneme v dalším u této zkratky, protože název současného AliaChem a.s. Odštěpný závod MCHZ Ostrava se od svého založení v roce 1927 změnil mnohokrát). MCHZ, původně výrobce umělých hnojiv se postupem let přeorientovaly na významného výrobce aminů. Aminy dnes reprezentují cca 70% obratu MCHZ a v současném výrobním portfoliu jich je nyní cca 20. Přitom žádná z těchto technologií se neobešla bez aktivní účasti prof. Paška.

Úzká spolupráce prof. Paška s MCHZ trvá už téměř 45 let. Charakteristické pro prof. Paška bylo nejen to, že byl u zrodu technologie, ale zejména ta skutečnost, že se vždy aktivně podílel na přípravě projekčních podkladů a následně na tvorbě vlastního projektu příslušných technologií, kde uplatňoval svůj široký záběr teoretických znalostí i praktických zkušeností. Za prioritní vždy považoval svou osobní účast při najíždění nových technologií, kdy svou energií, a celkovým pracovním nasazením dovedl strhnout nejen své spolupracovníky, ale všechny v okolí k maximální pracovní aktivitě, jejímž výsledkem bylo úspěšné zavedení nové technologie na vysoké technické i ekonomické úrovni. Efektivnost technologie vždy byla u prof. Paška na prvním místě. Při stálé konfrontaci mnoha alternativ, kdy věnoval pozornost i nejmenším detailům, se rodily v MCHZ technologie, které umožňovaly MCHZ konkurovat na trzích jak kvalitou produktů tak výrobními náklady. Svým přístupem k řešení každého úkolu si získal nesmírnou autoritu u všech zaměstnanců MCHZ. Jsme rádi, že i prof. Pašek se vždy cítil a cítí v MCHZ dobře a že jsme společně dokázali uvést do praxe řadu efektivních a konkurence schopných technologií výroby aminů.

Při výzkumu technologie, její realizaci a dlouholetých vývojových pracích na její optimalizaci se získává cenné "know-how", které žádný chemický průmyslový podnik nemůže z konkurenčních důvodů publikovat. Mrzí nás, že můžeme uvést jen stručný přehled a charakteristiku nejdůležitějších technologií výroby aminů, které byly ve spolupráci s prof. Paškem v MCHZ realizovány. Jsme však přesvědčeni, že jedním z nejvyšších uznání kvalit každého technologa je realizace jeho myšlenek v průmyslové praxi.

Výroba anilinu a cyklohexylaminu, o které budeme hovořit dále, patří v rámci celé české chemie k ojedinělým příkladům konkurenční schopnosti jak kapacitou tak efektivností technologií.

Zavedení výroby anilinu a cyklohexylaminu v MCHZ je jedním z důsledků úvah, které se vedly v padesátých letech nad dalším rozvojem výroby československého silonu. MCHZ byly v té době jediným výrobcem cyklohexanonu, potřebného pro výrobu kaprolaktamu a následně silonu. Cyklohexanon se v MCHZ vyráběl z fenolu a další rozšíření výroby ketonu bylo limitováno dostupností fenolu. Za této situace se rozvojoví pracovníci n.p. Chemko Strážské, PCHZ Žilina a MCHZ zaměřili na průzkum možnosti získat cyklohexanon z benzenu přes nitrobenzen, anilin a cyklohexylamin. Bylo totiž známo, že cyklohexylamin lze hydrolýzou a současnou dehydrogenací převést právě na potřebný cyklohexanon.

Představa byla taková, že MCHZ budou zabezpečovat výrobu anilinu, cyklohexylaminu a cyklohexanonu. Myšlenka vyrábět cyklohexanon z anilinu však byla brzy opuštěna a proto bylo rozhodnuto, že v MCHZ budou vybudovány menší jednotky anilinu (1 000 t/rok) a cyklohexylaminu (600 t/rok) pro jiné účely. Pro obě tyto výrobny bylo účelně využito zařízení odstavené výroby cyklohexanolu z fenolu s dvěma trubkovými reaktory chlazenými vroucí vodou. V souvislosti s paralelní realizací výroby cyklohexylaminu na bázi technologie vypracované na katedře organické technologie vedené týmem prof. Paška, (tehdy byl docentem) vstoupila tato pracovní skupina i do dalšího osudu anilinového procesu. Výsledkem byl návrh hydrogenace nitrobenzenu v plynné fázi na pevném loži měděného katalyzátoru. Konstrukce trubkových reaktorů umožňovala maximální teplotu vroucí vody jen 180 °C. Tato relativně nízká teplota limitovala životnost měděného katalyzátoru a využívání existujících reaktorů se tedy považovalo za provizorium. Proto se již v roce 1964 začala připravovat nová reaktorová linka s kapacitou 2 kt/rok, kde byl reaktor chlazen cirkulujícím organickým přenašečem tepla a maximální teplota lázně mohla být až 250 °C. Tento reaktorový uzel byl uveden do provozu v roce 1968 a byl na něm vyráběn anilin až do roku 1975.

Začátkem 70. let se připravovala dohoda RVHP o specializaci československého chemického průmyslu na výrobu gumárenských chemikálií založených na anilinu a odhadovalo se, že by potřebná výroba anilinu měla dosáhnout až 50 kt/rok. V té době se ve VCHZ Synthesia vyrábělo 4 500 t a v MCHZ asi 1 500 t anilinu za rok a šlo tedy o řádové zvýšení. Perspektiva mnohem větší jednotky vyžadovala přehodnocení dosavadní orientace vývoje procesu. Přes úspěšný chod jednotky Anilin 2 kt navrhl prof. Pašek pro novou jednotku o kapacitě 8 kt/rok úplně novou koncepci reaktorového uzlu. V reaktorové lince byl kombinován trubkový reaktor, chlazený vroucí vodou za tlaku až 2,5 MPa s výrobou vysokotlaké páry, s následně zařazeným adiabatickým reaktorem. Adiabatický reaktor zaručoval vysokou konverzi nitrobenzenu zvýšením teploty reakční směsi na úkor reakčního tepla nitrobenzenu, který nezreagoval v trubkovém reaktoru při poklesu aktivity katalyzátoru. Reaktorový uzel se tím zlevnil a mohl být konstruován na velký výkon. V nové koncepci reaktorového uzlu mohl být zpracován nedestilovaný nitrobenzen, který se zbavoval m-dinitrobenzenu při odpařování nitrolátky do proudu vodíku. Pro jednotku Anilin 8 kt/rok byla zpracována i nová koncepce rektifikace surového anilinu a zpracování anilinové vody. Provoz Anilin 8 kt byl chápán jako prototyp pro velkokapacitní výrobu a zároveň pokrýval tehdejší spotřebu anilinu v Československu.

Nová koncepce se plně osvědčila. Postupně byla provedena ještě některá další zlepšení, která mimo jiné umožnila vyrábět 10 kt anilinu za rok. Tato jednotka pracovala až do roku 1985, kdy byla uvedena do provozu jednotka na výrobu anilinu o projektované kapacitě 65 kt/rok. Zkušenosti z provozu A 10 kt byly využity při realisaci nejvýznamnější technologie MCHZ - Anilinový blok. Anilinový blok zahrnoval vedle jednotky anilinu o kapacitě 65 kt/rok též výrobnu nitrobenzenu, výrobnu 100 %ní kyseliny dusičné a pomocné provozy, jako okruh chladící vody, opravárenské dílny, sklady kapalin, dopravní tepny aj. Ve světě je provozováno na 9 různých velkokapacitních procesů hydrogenace nitrobenzenu, které se liší katalyzátorem, typem reaktoru (plynná i kapalná fáze, trubkové, adiabatické nebo fluidní reaktory). Technologie výroby anilinu v plynné fázi na pevném loži měděného katalyzátoru, která vznikla ve spolupráci prof. Paška a jeho spolupracovníků a MCHZ, je ve všech aspektech konkurence schopná ve světovém měřítku. Trvalou spoluprací se podařilo vyvinout nejen vlastní efektivní katalyzátor, ale zvýšit i výkon jednotky až na současných 100-110 kt/rok. Od roku 1985 do současnosti reprezentuje tato výrobna nejdůležitější zdroj finančních příjmů pro MCHZ. Není žádným tajemstvím, že MCHZ uvažují o dalším zvýšení kapacity výroby anilinu. Je samozřejmé, že další investice je opět spojena s významným pokrokem v efektivnosti technologie, na čemž má opět významný podíl prof. Pašek.

Výzkum technologie hydrogenace anilinu na cyklohexylamin a dicyklohexylamin (CHA a DCHA) zahájil na VŠCHT Praha prof. Pašek v roce 1957 katalytickou hydrogenaci anilinu v kapalné fázi vodíkem za vysokého tlaku. Výsledky výzkumu byly prezentovány v roce 1959 formou československého patentu, ale tento směr pro potíže se zabezpečením vyhovujícího strojního zařízení nebyl dále rozvíjen. Poté se Prof. Pašek zaměřil na výzkum technologie katalytické hydrogenace anilinu v plynné fázi za mírně zvýšeného tlaku.

Úspěšným vyřešením technologie výroby (CHA) v plynné fázi s vlastním originálním kobaltovým katalyzátorem je vlastně datován úzký vztah obou výrobků - anilinu a CHA. Postupně, jak narůstala spotřeba obou aminů, bylo možné na základě cílené podobnosti technologií využívat pro výrobu CHA a DCHA odstavovaného zařízení výroby anilinu. Tímto elegantním řešením byla v MCHZ postupnými kroky realizována jednotka CHA se současně největší kapacitou na světě s minimálními nároky na investice.

Od zahájení výroby na produkčním poloprovozu v roce 1962 si trh poměrně rychle zvykl na tento výrobek a MCHZ záhy musely reagovat na narůstající množstevní a později i kvalitativní požadavky odběratelů. Dva roky po odstavení jednotky na výrobu anilinu A 2 kt byla dokončena rekonstrukce této jednotky na výrobu CHA. Náklady na rekonstrukci činily tehdy 7 mil. Kčs.

Na nové jednotce CHA 2,5 kt pak výroby stoupaly během 3 let na cca 2 900 t CHA za rok a v této výši se držely až do března 1988, kdy se CHA a DCHA začal vyrábět na rekonstruované lince odstavené výroby A 10 kt. Projektové a investiční náklady, cca 13 mil Kč, měly zajistit projektovanou kapacitu 8 kt/rok CHA a DCHA. Tento krok byl možný po najetí Anilinového bloku. Využití hydrogenačního reaktoru výrobny A 8kt pro výrobu CHA 8 kt se tentokrát neobešlo bez podstatnějších úprav strojního zařízení a změn ve stavebním řešení. S ohledem na zpřísnění řady norem, zejména v oblasti kvality odpadních vod, exhalací a práce s ropnými produkty, bylo třeba inovovat "za pochodu" tankoviště, řešit nově expedici sudových zásilek, vyřešit likvidaci oplachových vod a pod. Pochopitelně bylo nutno zásadně inovovat úsek destilace, který již nemohl nárůstu kapacity hydrogenační části výrobny stačit. Řešení bylo i zde, velmi efektivní kdy bylo maximálně využito destilačního zařízení z odstavených výroben A 10 kt a CHA 2,5 kt s tím, že bude investováno jen do oprav a nezbytných úprav. Realizace se prováděla na zařízení odstavené výrobny A 10 kt a za provozu jednotky CHA 2,5 kt, zbytek prací v měsíční odstávce v únoru a březnu 1988. Postupnými inovacemi, hlubším poznáním procesu a nepřetržitou spoluprací mezi katedrou organické technologie a MCHZ se bez následných investic jednotka intenzifikovala až na současných 18 kt CHA + DCHA. Neuvěřitelná je např. životnost vlastního katalyzátoru, který byl na zakázku MCHZ vyroben v roce 1990 německou firmou Sud Chemie a od té doby je v reaktoru. Podobně jako u technologie výroby anilinu i u technologie výroby CHA byl klíčovým spolupracovníkem prof. Paška při vývoji katalyzátoru doc. Bohumír Dvořák.

V druhé polovině šedesátých let byla kolektivem vedeným prof. Paškem vypracována technologie výroby isopropylaminu (IPA) hydrogenační aminací acetonu v plynné fázi na niklovém katalyzátoru. Technologické podklady a následně projekt byl zpracován na výrobní jednotku o kapacitě 500 t IPA/rok. Vysoká úroveň této technologie byla oceněna zlatou medaili na výstavě vynálezů ve Vídni a doc. Pašek byl za ní vyznamenán Státní cenou Klementa Gottwalda. Vlastní technologie sestává ze dvou stupňů a to hydrogenační aminace acetonu, respektive směsi acetonu a vratných destilačních zbytků a destilace. Jako zdroj vodíku byl dlouhodobě využíván odpadní dehydrogenační vodík z výroby cyklohexanonu upravený methanizačním procesem na požadovanou kvalitu, čímž ovšem do technologie IPA bylo vnášeno příslušné množství methanu. Z tohoto důvodu bylo nutno odpouštět z cirkulačního okruhu určité množství odplynu, které sloužilo ke tvorbě čpavkové vody, která se následně zpracovala při výrobě síranu amonného. Po odstavení výroby cyklohexanonu se postupně zvyšovala koncentrace primárního vodíku podle použité technologie výroby vodíku až na současných 99,9 %, což umožnilo zjednodušení řízení hydrogenační aminace. Technologický okruh hydrogenační aminace vzhledem k charakteru produktu pracuje v některých částech (praní cirkulačního plynu kapalným čpavkem) při teplotě až -20 °C, v reaktorové části při teplotě 120-150 °C.V druhém technologickém stupni - destilaci je surová reakční směs zpracována na čistý produkt a destilační zbytky, které se vracejí zpět do technologického procesu jako nástřik na hydrogenační aminaci. Postupně kapacita stoupala až na 1000 t/rok podle zvýšeného zájmu o IPA v zahraničí s tím, že se IPA expedoval pouze jako 100 %.

V druhé polovině osmdesátých let byla jednotka dále intenzifikována a to tak, že byl použit odstavený reaktor z linky výroby anilinu 8 kt a byla provedena kontinualizace destilace dvoustupňovým systémem: na první koloně dochází k výrobě produktu, na druhé se získávají zbylé organické látky, které se vracejí zpět do technologického procesu. Výroba IPA se dostala na úroveň kapacity 2 500 t/rok. Již v roce 1989 bylo vyrobeno 2 280 t a v roce 1990 dosud maximální výroba 2 345 t. Jelikož kapacita jednotky posléze nebyla plně využívána s ohledem na pokles poptávky po IPA prof. Pašek vyvinul, lépe řečeno ušil na míru, technologii výroby di-sekundárního butylaminu hydrogenační aminací methylethylketonu amoniakem. V roce 1995 se tento výrobek začal na jednotce IPA kampaňovitě vyrábět. S malými úpravami, resp. doplněním stávajícího zařízení technologie IPA některými aparáty, byla zavedena moderní technologie, která by se v případě většího odbytu výrobku mohla zařadit mezi velmi perspektivní technologie s dobrým ekonomickým výstupem.

V 80. letech se MCHZ rozhodly začít postupně posilovat svoji pozici na trhu polyurethanových hmot a gumárenských chemikálií, kam směřovaly hlavní prodeje anilinu, CHA a DCHA. Ve strategických záměrech MCHZ byl definován náročný cíl vyvinout a realizovat výrobu dalších aminů, které nacházejí uplatnění ve stejných segmentech trhu , ale nejsou to masové komodity jako anilin, ale produkty střední tonáže (desítky resp. stovky tun ročně). V MCHZ se ujal název Speciální aminy. Vedle aminů, bylo také rozhodnuto o vybudování poloprovozní linky na výrobu methylisobutylketonu (MIBK) jakožto jediné výrobny v rámci RVHP. Tuto technologii měl na starosti spolupracovník prof. Paška doc. J. Koubek, současný rektor VŠCHT Praha. Do tohoto úkolu se prof. Pašek a jeho spolupracovníci zapojili s plnou vervou. Ve fázi vypracovávání projektu stavby Speciální aminy I Chemoprojektem Kolín promýšlel prof. Pašek zařízení do nejmenších detailů, a bez jeho aktivní účasti by se zařízení, se kterým do té doby byly v MCHZ minimální zkušenosti, ztěží podařilo zdárně realizovat. Investice byla ukončena v roce 1992 a 3 linky se základním výrobním programem MIBK, N-ethylanilin a N,N-diethylanilin a dipropylentriamin byly postupně uvedeny do provozu. Jelikož listopad 1989 neznamenal jen změny politické, ale také zásadní změny v požadavcích trhu, došlo k tomu, že ze 3 linek nové výrobny 2 linky ztratily původní výrobní program a to MIBK a DPTA. Opět to byl prof. Pašek, který přišel s originálním řešením využití unikátní reaktorové části jednotky MIBK, tvořené izotermním trubkovým trickle bed reaktorem s pracovním tlakem do 4 MPa, k výrobě N,N-dimethylcyklohexylaminu. V krátké době byla technologie na bázi vlastních surovin tj. cyklohexylaminu a formaldehydu zavedena do výroby. V období dokončování jednotky Speciální aminy I bylo započato s přípravou výstavby další jednotky na výrobu aminů Speciální aminy II, sestávající z autoklávové linky na výrobu dimethylcyklohexylaminu z cyklohexanonu a dimethylaminu a kontinuální linky s adiabatickým trickle bed reaktorem pro hydrogenační aminaci 2-ethylhexanolu na 2-ethylhexylamin. Nastalá situace byla velmi podobná investici Speciálních aminů I. V průběhu realizace se opět změnil výrobní program a prvními výrobky na obou linkách se měly stát benzylamin a dibenzylamin na autoklávové lince respektive butylamin a dibutylamin na lince kontinuální. I v této situaci se prof. Pašek plně angažoval a to nejen při výzkumu technologií, ale také navrhl úpravy zařízení včetně dispozičního uspořádání. Technologové MCHZ i prof. Pašek si zvykli na tu skutečnost, že pro vyprojektované a realizované výrobní zařízení bylo vždy nutno připravit jiný výrobek, než se původně předpokládalo. Přesto, že byla snaha již ve fázi prací na projektu koncipovat zařízení s maximální flexibilitou, pro tento typ technologií s kapacitou linek několik set t/rok nelze mít zařízení "univerzální". Vzájemnou spoluprací prof. Paška a pracovníků výzkumu a vývoje MCHZ se podařilo připravit a provozně ověřit technologii více než 15 aminů, které lze na zařízení Speciálních aminů I a II vyrábět. Situace v této výrobkové oblasti není sice z tržních důvodů momentálně příznivá a tak jsou výrobní kapacity využívány je na cca 40%, ale to, že v MCHZ umí řadu aminů vyrábět a nabízet a že jsou schopny rychle na požadavky trhu reagovat, na tom má hlavní zásluhu prof. Pašek. Snad teprve v období zavádění výroby speciálních aminů v MCHZ jsme naplno ocenili nejen zkušenosti a znalosti prof. Paška, ale zejména jeho profesionální přístup, elán a neutuchající zájem jak problémy řešit.

Od strategie postupného posilování pozice na trhu gumárenských chemikálií a polyurethanových hmot MCHZ neupustily, naopak v ní pokračují. Pod vedením prof. Paška jsou připravovány nové technologie pro nové investice. Ti, kteří znají prof. Paška dlouhá léta jako my, určitě potvrdí, že jeho enormní pracovní nasazení s věkem nepolevuje. Pro nás, jeho dlouholeté kolegy z průmyslu je štěstím, že s ním můžeme spolupracovat a zároveň poctou, že, dle jeho vyjádření, se mu s námi také dobře spolupracuje a že do Ostravy jezdí rád.

Pavel Pavlas a Karel Bancíř

K sedmdesátinám prof. Ing. Josefa Paška, DrSc.

"Mnohé již bylo napsáno, mnohé ještě napsáno bude", cituji z přílohy Chemického průmyslu Chemie a lidé z roku 1995, ze svého příspěvku, věnovaného dnešnímu jubilantovi k jeho tehdejším pětašedesátinám. Ódy na oslavence nemám v oblibě. Bývají schematicky stejné - základní životopisné údaje, promísené superlativy, do toho občas osobní vzpomínka, závěr pak ve smyslu přání mnoha dalších let činorodé práce, někdy upřímně, jindy s trochou pokrytectví... Přestože se mi z této "osnovy" zcela jistě uniknout nepodaří, k jubileu prof. Paška píši následující řádky s chutí a rád. Superlativy totiž v tomto případě nebudou ani trochu nadnesené, přání zpomalit čas a s Josefem se další léta setkávat ve škole i mimo ni je vskutku opravdové. Nesmírně si ho vážím - pro kvality odborné, stejně jako lidské.

Prof. Josef Pašek je vysokoškolský učitel par excellence. Jeho podíl na charakteru výuky na Ústavu (dříve katedře) organické technologie VŠCHT v Praze je zásadní. Předměty, které postupně na škole přednášel, vycházely z jeho vlastní koncepce: v 60. létech Heterogenní katalýza, v 70. létech Základní operace organické technologie, v 80. létech Uhlíkaté suroviny, v 90. létech (a dosud) Syntéza procesu. Promítaly a promítají se do nich jeho hluboké znalosti a posléze jeho tvůrčí činností nabyté obrovské zkušenosti s navrhováním a simulací procesů chemického průmyslu u nás i ve světě. Prof. Pašek je autorem pěti skript a spoluautorem (s prof. Horákem) knihy "Navrhování chemických reaktorů z laboratorních dat" (1980), která vyšla též v anglickém (1978) a ve francouzském (1981) překladu. Je autorem asi 130 původních vědeckých prací a 150 patentů, z nichž velká část byla realizována. Vedle toho je řešitelem několika stovek nejrůznějších koncepčních i detailních problémů řady technologií a původcem mnoha rozborů, návrhů, námětů, opatření, poznámek, jejichž "vědeckost" je přinejmenším srovnatelná (často větší) s výsledky scientometristy výlučně uznávaných, mnohdy však zcela samoúčelných, vědeckých prezentací. Teoretický výzkum býval vždy spíše doplňkem vědecké činnosti prof. Paška, orientované především na vývoj konkrétních technologií. I tak ovšem teoreticky zaměřené práce z oblasti studia mechanizmu katalytických přeměn aminů, získávání a zpracování neizotermních kinetických dat, hydrogenační aminace, nestacionární kinetiky heterogenně katalyzovaných reakcí a další dosáhly světového ohlasu. I kdyby tímto končil stručný výčet odborné činnosti jubilanta, nedalo by se jistě pochybovat o tom, že jde o celoživotní dílo velmi úspěšného učitele a vědce.

V bývalém Československu bylo jen několik chemických procesů s větší než průměrnou světovou kapacitou, vybudovaných na bázi vlastního domácího výzkumu. Prof. Pašek je hlavním autorem tří z nich: anilin 100 kt/rok v MCHZ Ostrava, antiozonanty na bázi 4-aminodifenylaminu v Duslo Šala a cyklohexylamin 16 kt/rok v MCHZ Ostrava. Vysokoškolský učitel, který zásadním způsobem ovlivní výukový proces své školy, ale i vývoj chemického průmyslu ve své zemi, je rozhodně ojedinělou osobností světového formátu. Prof. Paškovi patří mezi nimi čelné místo. Jeho technologickou invenci a produktivitu dokreslují další realizovaná technická díla, přehledně uvedená v příspěvku k jubilantovým šedesátinám (Chemický průmysl 6/90): cyklohexylamin (MCHZ Ostrava 1962, 1977, 1987), anilin (MCHZ Ostrava 1968, 1975, 1985), isopropylamin (MCHZ Ostrava 1967, 1985), furfurylalkohol (Spolek Ústí 1964), mastné polyaminy (Spolek Ústí 1979), chlordodekan (Petrochema Dubová 1974), dodecylbenzen (Petrochema Dubová 1980), acetanilid (Chemopharma Ústí 1986), 2-aminothiazol (Chemopharma Ústí 1986), Antioxidant CD (Duslo Šala 1980, 1985), Antioxidant 13 (Duslo Šala 1990), tetramethylpiperidinol (Chemko Strážské 1991), N-ethylanilin (MCHZ Ostrava 1991), methylisobutylketon (MCHZ Ostrava 1991) - další časové údaje u některých procesů znamenají jejich podstatnou inovaci nebo zvětšení kapacity. Fantastický výčet!

V 90. létech prof. Pašek zdaleka nepomýšlí na penzi, ale nadále navrhuje, vyvíjí a realizuje další a další procesy: N,N-dimethylcyklohexylamin, benzylamin, dibenzylamin, disek. butylamin (MCHZ Ostrava), rektifikační linka rozpouštědel pro výrobu kapalných kaučuků (Kaučuk Kralupy), rekonstrukce rektifikační linky cyklohexanonu (Chemko Strážske), rekonstrukce rektifikační linky benzenu (DEZA Valašské Meziříčí), návrh úpravy technologie a zařízení pro výrobu dicyklopentadienu polymerační čistoty (Chemopetrol Litvínov), N-ethyl-1-aminonaftalen (VÚOS Rybitví). Již třetí rok vyvíjí procesy (smluvně utajené) pro belgickou firmu UCB Chemicals a je jejím konzultantem pro různé otázky technického rozvoje.

Zkušeností prof. Paška využívají i další zahraniční společnosti. Firmě Sulzer konzultuje technické otázky jejich aktivit na území ČR, kooperuje s americkou firmou Chemtech Management při nabídkách vlastních procesů i procesů, vyvinutých u českých a slovenských firem, konzultoval rozvoj brazilské firmy Quimica da Bahia. Nepřerušil spolupráci se slovenskými firmami VUCHT Bratislava a Duslo Šala, pro něho ovšem v těchto případech nejde o zahraničí.

V poslední době se prof. Pašek se spolupracovníky věnuje intenzivně simulaci rektifikačních kolon a celých rektifikačních soustav. Kooperuje přitom s dalšími pracovišti, která se zabývají rovnováhami kapalina - pára, některá data pro výpočty získává vlastními experimenty. V rámci různých procesů navrhl více než sto kolon, z nichž bylo asi šedesát postaveno. S kolegy z Ústavu anorganické technologie VŠCHT se zabývá simulací procesů s využitím software firmy Aspen Technology. Tato část jeho odborné práce nachází využití i ve výuce předmětu Syntéza procesu.

Pracovní tým prof. Paška na Ústavu organické technologie je malý, je složen pouze z několika přímých spolupracovníků, doktorandů a studentů magisterského studia. Proto hledal a nacházel další jednotlivce i kolektivy v rezortních výzkumných ústavech, v průmyslové sféře, v projektových organizacích a dalších institucích, se kterými spolupracoval a jejichž práci de facto i když většinou ne de iure řídil. Znám ale i případy, které prof. Paška pochopitelně velmi mrzí, kdy zvláštní prestižní postoje druhé strany spolupráci velice omezují či dokonce vylučují. Není zdaleka jen mým názorem to, že o získání prof. Paška by měly usilovat managementy mnoha chemických firem, že by byl platným členem vládních poradních orgánů v oblasti vědy a průmyslu...Bohužel, mnoho takového se neděje. Jeho členství ve Vědecké radě Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze, Vědecké radě VÚOS Pardubice a v poslední době i v Radě programu Výzkumných center při MŠMT ČR je pro příslušné orgány nepochybně přínosné, nicméně strategická rozhodnutí se dělají jinde. Je jistě škoda, že bez něho...

V době, kdy většina jeho vrstevníků již spíše jen odpočívá, je prof. Pašek stále aktivní. Zdá se dokonce, že čím dále, tím více. Nárůst jeho odborných aktivit za posledních pět let (pro naplnění výroku "mnohé ještě napsáno bude") o tom vypovídá dostatečně přesvědčivě. Nikdy jsem se u něho nesetkal s neochotou diskutovat o odborných problémech, naopak vždycky se snahou poradit, pomoci. A nějakou osobní vzpomínku? Za asi pětatřicet let, co prof. Paška znám, jich je jistě mnoho - tak třeba tuto: někdy v polovině osmdesátých let jsem byl s dnešním jubilantem v rámci řešení jednoho projektu Unido na pracovní návštěvě vybraných britských a německých firem. Naše prezentace a navazující diskuse probíhaly zcela jinak, než jsme byli zvyklí. Žádné křoví a dva formální dotazy na závěr, ale nezvykle velký počet zvídavých lidí, dokonale znalých příslušné problematiky. Prof. Pašek mistrně rozehrál diskusi i v obráceném směru, takže jsme nebyli jen odpovídajícími, ale také tazateli. Předtím mi řekl, ať si nedělám žádné písemné poznámky. Na přetřes přišly i věci, které firmy v rámci utajení zásadně nesdělují. Skutečnost, že si nic nepíšeme, doslova rozvazovala jazyky našich partnerů. Diskuse trvala několik hodin. Na jejím konci mě šíleně bolela hlava a měl bych asi problém vzpomenout si i jen na vlastní jméno. Prof. Pašek mě požádal, abych ho nechal asi dvě hodiny o samotě. Nevím už, kolik papíru za tu dobu popsal, ale bylo na nich vše podstatné, včetně několika desítek číselných údajů. Nebylo nic, co by se dalo doplnit. Tehdy jsem pochopil, co je to sloní paměť.

Vše, co prof. Pašek dělá, dělá s plným nasazením a opravdově. Leží mu na srdci vývoj ústavu, fakulty, školy, kvalitní vzdělání a uplatnění jejích absolventů. Leží mu na srdci rozvoj českých chemických podniků. Veškeré jeho aktivity v těchto oblastech nesou pečeť nejvyšší kvality. Ve všech je spousta hlubokých myšlenek, starostlivosti, práce. Tak, jak je to u jubilanta samozřejmé.

Chtěl bych prof. Paškovi popřát jménem spolupracovníků a studentů Ústavu organické technologie u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti, a byl bych rád, kdyby nám všem bylo dopřáno ještě dlouho se od něho učit.

Libor Červený

Sedmdesátiny prof. ing. Pavla Pittera, DrSc.

Dne 13. 7. 2000 se dožívá prof. Pavel Pitter, nejvýznamnější současný hydrochemik, sedmdesáti let. Místo dlouhého povídání a oslavných ód snad vystačí tento prostý výčet faktů: 1930 - narozen v Českých Budějovicích, 1946 až 1950 - studium na Vyšší průmyslové škole chemické v Praze (tehdy ještě sídlící v Betlémské ulici, později po přesídlení proslulá Křemencárna, která svými absolventy zamořila nejen pozdější katedru prof. Pittera, ale celou Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze), 1951 až 1956 - je studentem na VŠCHT v Praze, již během studia pracoval jako asistent, a tehdy vlastně jako junior katedry, na poloviční úvazek, 1963 - obhajoba kandidátské disertační práce Biologická rozložitelnost anionaktivních tenzidů, 1978 - jmenován docentem pro obor Technologie vody, 1981 - první vydání dnes již renomované knihy a vysokoškolské učebnice Hydrochemie, 1987 - obhajoba doktorské disertační práce (DrSc.) Vztah mezi strukturou a biologickou rozložitelností organických látek ve vodách, 1989 až 1997 - vedoucí Ústavu technologie vody a prostředí na VŠCHT v Praze, 1990 - jmenován profesorem pro obor Technologie vody, 1999 - vychází třetí vydání Hydrochemie (Vydavatelství VŠCHT v Praze), 2000 - prof. Pitterovi je 70 let a je zaměstnán na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT v Praze jako senior opět na poloviční úvazek, takže kruh s rokem 1955 se uzavírá.

Přejme tedy prof. Pitterovi do dalších let jeho neutuchající elán a entuziasmus, který je mu vlastní (prof. Pitter je autorem nebo spoluautorem tří set příspěvků na konferencích a časopiseckých publikací, sedmi skript a pěti monografií). Přejme mu, ať nadále pohoršuje své vrstevníky svým vzhledem, tělesnou hmotností (nebo spíš snad lehkostí) a svěžestí ducha. U prof. Pittera beze zbytku platí, že v sedmdesáti teprve všechno začíná. Vše nejlepší.

Václav Janda


Střípky a klípky o světových chemicích


Sir William Henry Perkin (1838-1907)

Nejmladší syn stavitele Perkina v Shadwellu u Londýna, William Henry, vstoupil již v patnácti letech do londýnské laboratoře A. W.Hofmanna v Royal College of Chemistry a za dva roky se stal Hofmannovým asistentem. Mladý Perkin se z podnětu svého profesora zabýval oxidací primárních aromatických aminů a tak roku 1856 ze surového anilinu získal purpurové barvivo mauvein. Později v továrně svého otce začal vyrábět anilinová barviva. Roku 1869 při pokusu o acetylaci salicylaldehydu acetanhydridem připravil kumarin, první syntetickou vonnou látku. To bylo signálem k průzkumu přípravy (-arylakrylových kyselin (Perkinova syntéza). Dne 26. 6. 1869 přihlašoval patent k výrobě alizarinu, ale přišel o den později než Caro, Graebe a Liebermann se stejným postupem. Přesto Perkin alizarin vyráběl a úspěšně prodával.

Perkin rád maloval, hrál na klavír a na housle. Byl znalcem vín, ale v pozdějších letech se pití alkoholických nápojů vyhýbal a byl vegetarián. Perkin byl dvakrát ženat, měl čtyři dcery a tři syny. Všichni synové se věnovali chemii.

Nejstarší syn William Henry Perkin (1860-1929) studoval v Londýně, pak ve Würzburgu u Wislicena a v Mnichově pod A. Baeyerem; zde se dokonce habilitoval. Od roku 1887 působil jako profesor v Edinburgu, potom v Manchesteru a od roku 1913 v Oxfordu. Zasloužil se mimo jiné o výzkum sloučenin s menšími než šestičlennými kruhy, jejichž kyseliny zpřístupnil pomocí malonesterové syntézy. Dále studoval chemii kafru, terpenů a alkaloidů. Roku 1909 publikoval štěpení kyseliny 4-methyl-cyklohexylidenoctové v optické antipody, první případ enantiomerní sloučeniny bez asymetrického uhlíku. Perkin junior byl bonviván a sportovní typ, hrál kriket a tenis, ale i zahradničil, měl rád růže a karafiáty. Hrál výborně na klavír a byl milovníkem komorní hudby. S manželkou často hostili hudebníky, kdykoliv některý význačný umělec zavítal do Manchesteru nebo do Oxfordu.

Mladší bratr Arthur George Perkin (1861-1937), byl profesorem chemie barviv na univerzitě v Leedsu. Zabýval se výzkumem struktury přírodních flavonových barviv luteolinu, apigeninu, myricetinu a gassypetinu.

Frederick Mollwo Perkin (1869-1928), nejmladší, pracoval v otcově soukromé laboratoři v Sudbury, kde se věnoval elektro-organické syntéze a vydělával si poradenskou činností.

LITERATURA

1. Perkin W. H.: J. Chem. Soc. 69, 596 (1896).
2. Meldola R.: J. Chem. Soc. 93, 2214 (1908).
3. Armstrong H. E.: Nature 124, 623 (1929).
4. Pötsch W. R., Fischer A., Müller W., Cassebaum H.: Lexikon bedeutender Chemiker, str.340. Bibliographisches Institut, Leipzig 1988.

Miloslav Ferles


Technické zajímavosti a služby


Obsah této rubriky může naplňovat charakter sdělení vymezeného Kodexem reklamy (Rada pro reklamu, březen 1997) označeného jako INZERÁT-REKLAMA ve smyslu Zákona O regulaci reklamy a doplnění Zák. 468/91 Sb (Sb. 40/95). Zájemci o publikování technických novinek jsou vítáni, ať již to budou odborníci, kteří ze své praxe něco chtějí pochválit, nebo firmy, které se chtějí pochlubit.

Pokud není k dispozici ve Vašem výtisku CHL odpovědní pohlednice, použijte prosím korespondenční lístek nebo pošlete E-mail na adresu csch@csch.cz.

Knihovna akronymů

Acronym alert - CambridgeSoft.com doplnil do SCIENCEbase.com možnost vyhledávání akronymů "Acronym Search", z pera Gary Wigginse. Napíšete-li cokoliv od AAAS po ZLC databáze najde co to znamená, všetně obvyklých INEPT, ADEPT a NOESY až po naprosto zvláštní.

ChemOffice Ultra 2000 Enhanced

Nová, ChemOffice Ultra 2000 Enhanced integruje poslední verzi ChemDraw Ultra 6.0, ChemFinder Pro 5.1 a Chem3D Ultra 5.0, pro každodenní pokrytí potřeb chemiků. ChemDraw Ultra přináší stereochemické projekce, tvorbu několikastránkových dokumentů (posterů), zlepšenou funkci "name to chemical structure" a mnohem více. Chem3D je jeden z nejpoužívanějších balíků pro modelování v chemii, zahrnující Gaussian interface, výpočty s částečnými náboji, Connollyho povrchy, výpočet fyzikálně chemických vlastností, více formátů souborů aj. ChemOffice Ultra 2000 enhanced obsahuje kompletní chemickou referenční knihovnu, zahrnující velkou "Screening Compound library" a CombiChem. S přímou vazbou na ChemACX.Com, ChemOffice Ultra 2000 uspokojí každého chemika. Více na www.chemnews.com/art.cfm?S=98. (#0702)

Odpařování z mikrodestiček a viálek

Revoluční možnost paralelního odpaření mnoha mikrozkumavek, viálek, mikrodestiček a podobných zařízení skýtá IR-Dancer švýcarské společnosti Hettlab AG. Rozpouštědla od běžných až po TFA, DMF či DMSO jsou velmi rychle odpařena. Na rozdíl od centrifugačních odpařováků se vzorky míchají vortexem, čímž se zvětšuje povrch odpařované kapaliny, vzorek se homogenizuje a rovnoměrně zahřívá. Vzorky není třeba (jako v centrifuze) vyvažovat. Zahřívání je provedeno infračerveným zdrojem a teplota je měřena přímo ve vzorku teflonovaným sensorem. Zařízení lze připojit na libovolný inertní zdroj vakua a je k němu dodávána vymrazovačka par. V průměru je odpaření pomocí IR-Danceru 3-10 krát rychlejší než u standardních procedur. (#0703)

Elektrický nízkotlaký ventil

Rheodyne, L.P. (Rohnert Park, CA) předvedl na výstavě Analytica 2000 nový přepínací nízkotlaký ventil pro zařízení vyžadující dlouhodobou spolehlivost, např u automatických syntetizátorů pro kombinatoriální chemii a vyhledávání nových léčiv pracujících 24 hodin denně. Motorem poháněný multipoziční ventil typu RV uplatňuje technologii RPC-7 a novou konstrukcí snižuje opotřebení pohyblivých částí pro dlouhodobé použití. (#0704)

Automatický ventil pro zákaznické aplikace

EV moduly fy Rheodyne jsou připraveny pro montáž do zákaznických konstrukcí. Ventily nabízejí široký sortiment použitelných přepínacích hlav, pouzder, komunikačních protokolů, Rheodyne ChromTRAC! barevně kodovaných RheFlex! fitinků a Z-Flex! kapilár. Rozšíření nabídky je umožněno mj. i strategickou aliancí firem Rheodyne, L.P. (Rohnert Park, CA) a Zeus, Inc. (Orangeburg, SC). (#0705)

ventil_g

ACD/Labs lze obsloužit z ChemDraw

Program ACD_CS32.EXE, distribuovaný na webu ACD (www.acdlabs.com) zdarma je add-on k ChemDraw, který rozšíří jeho hlavní kabídku o Extensions > ACD/Labs > nainstalované funkce z balíků ACD i vstup do I-Lab. (#0706)

EPI Suite

EPI Suite fy Syracuse Research Corp. je balík programů, který obsahuje EPIWIN, databázi SMILECAS Database, a deset samostatných programů. EPIWIN (Estimations Programs Interface), která převede jednotlivý zápis SMILES do zmíněných deseti programů na předpověď vlastností (AOPWIN, BCFWIN, BIOWIN, ECOSAR, HENRYWIN, HYDROWIN, KOWWIN, MPBPWIN, PCKOCWIN, a WSKOWWIN). Tyto programy mohou pracovat i samostatně bez použití EPIWIN. Přestože nejsou částí EPIWIN je EPIWIN naprogramován tak, že pracuje do jisté míry jako jejich rozhraní. Navíc doplní nabídku o tři environmentální modelovací programy: (1) Volatilization Rate from Water, (2) Sewage Treatment Plant Fugacity Model a (3) Mackay Level III Fugacity model. Program "Sewage Treatment Plant" je verze programu původně vyvinutého jako Toronto Model Donaldem Mackayem z University of Toronto, dovede odhadnout parametry snižování koncentrace látky přechodem do plynné fáze, adsorpcí na pevné složky a biodegradací. Program "Water Volatilization" je založen na metodologii publikované v Kapitole 15 knihy W.J. Lymana "Handbook of Chemical Property Estimation Methods" z roku 1990. Podrobnější popis "Level III Fugacity Modelu" je k dispozici na http://www.trentu.ca/academic/aminss/envmodel/models.html). (#0707)

AOPWIN

Atmospheric Oxidation Program (AOPWIN) fy Syracuse Research Corp. odhaduje rychlosti pro atmosferické reakce v plynné fázi mezi fotochemicky produkovanými hydroxylovými radikály a organickými chemikáliemi, mezi ozonem a olefinickými a acetylenickými sloučeninami. Odhadnuté rychlosti jsou pak použity pro výpočet atmosferického poločasu existence na základě průměrných koncentrací hydroxylových radikálů a ozonu. Jádro předpovědního programu Atmospheric Oxidation Program je založeno na vztazích struktura-aktivita (SAR) vyvinutých Rogerem Atkinsonem a spolupracovníky v letech 1987 až 1995. (#0708)

BCFWIN

Program Bioconcentration Factor (BCFWIN) fy Syracuse Research Corp. je recentní přírůstek do EPI Suite. Metodologie byla vyvinuta na základě kontraktu s U.S. EPA ze souboru 694 sloučenin se změřenými BCF hodnotami na rybách (Meylan et al, 1997, 1998). BCFWIN významně zlepšuje kvalitu předpovědi ve srovnání s metodikou používanou EPA dříve. BCF je předpovídáno na základě rozdělovacího koeficientu oktanol- voda (log P) a serie strukturálních korekčních faktorů. BCFWIN je schopen pracovat i s iontovými sloučeninami. Program vyžaduje KOWWIN. (#0709)

BIOWIN

Program Biodegradation Probability (BIOWIN) fy Syracuse Research Corp. odhaduje pravděpodobnost rapidní aerobické biodegradace organické látky v přítomnosti smíšené populace environmentálních mikroorganismů. Odhad je založen na použití fragmentálních konstant získaných mnohonásobnými lineárními a nelineárními regresními analýzami. Experimentální data o biodegradacích jsou z vlastních databází Syracuse Research Corporation's (SRC). (#0710)

DERMWIN

Program Dermal Permeability Coefficient (DERMWIN) fy Syracuse Research Corp. předpovídá dermální permeabilitu (koeficient Kp) a kůží absorbovanou dávku (dermally absorbed dose per event - DAevent) pro organické sloučeniny. Konstanta Kp a předpověď DAevent je založena na metodologii z dokumentu U.S. EPA "Dermal Exposure Assessment: Principles and Applications" (USEPA, 1992). DERMWIN počítá log P pro látku zapsanou ve SMILES notaci použitím podprogramu z KOWWIN. DERMWIN také automaticky používá experimentální log P hodnoty z databáze více než 12 800 organických sloučenin s hodnověrně tabelovanámi hodnotami. Pokud zápis SMILES struktury nalezne shodu v databázi (via přesné srovnání konektivity atom atom), je pro další výpočet použita hodnota experimentální a nikoli odhadnutá. DERMWIN není součástí balíku EPI Suite, k jeho provozu je však třeba KOWWIN. (#0711)

ECOSAR

Program ECOSAR Class fy Syracuse Research Corp. je zdokonalená verze analýzy ECOSAR, používané Office of Pollution Prevention and Toxics (OPPT). Program byl vyvinut na základě vyhlášky Toxic Substances Control Act (TSCA). Na základě vztahů struktura aktivita (SARs) program počítá vodní toxicitu chemikálií, povětšině na základě rozdělovacího koeficientu oktanol-voda (Kow). Příspěvky pro povrchovou aktivitu jsou zohledněny délkou uhlíkatého řetězce a počtem ethoxylátových jednotek. (#0712)

HENRYWIN

Program Henry's Law Constant (HENRYWIN) fy Syracuse Research Corp. počítá konstanty podle Henryho zákona (Henry's Law Constant HLC) organických sloučenin při 25 °C používaje metodologii původně popsanou J. Hinem a P. K. Mookerjeem (1975). Původní metodika byla doplněna Syracuse Research Co. (Meylan and Howard, 1991) a aplikována na verzi 1 programu HENRY. Následující verze (HENRYWIN version 2) doplnila další fragmenty a korekční faktory. HENRYWIN version 3 rozšířil metodologii tak, aby bylo možno provádět výpočet v teplotním rozsahu 0-50 °C a doplnil HLC 1 350 sloučenin. (#0713)

HYDROWIN

Program HYDROWIN fy Syracuse Research Corp. počítá rychlosti vodné hydrolýzy při 25 °C pro vybrané druhy chemikálií. (Estery, karbamáty, epoxidy, halomethany a alkyl halidy. Rychlostní konstanty jsou počítány na základě chemické struktury pomocí regresní rovnice na základě experimentálních dat pro hydrolýzy (Mill et al., 1987). HYDROWIN predikuje kysele a bazicky katalyzované rychlosti reakcí a poločasu existence při zvolených pH. Prozatím nepočítá reakce v neutrálním prostředí. (#0714)

MPBPWIN

Program MPBPWIN fy Syracuse Research Corp. předpovídá teplotu varu, teplotu tání a tlak par organických sloučenin. Výpočet teploty varu je založen na SRC adaptaci metody Steina a Browna (1994). Teplota tání je vypočtena dvěma různými metodami, SRC adaptací postupu Joback Group Contribution Method (Joback, 1982; Reid et al., 1987), a druhá metoda Golda a Ogleho (Lyman, 1985), která používá vzorec: Tm = 0,5839 Tb kde Tm je teplota tání v Kelvinech a Tb je teplota varu v Kelvinech. Přestože může být předpověď nepřesná, bylo zjištěno, že kombinací obou metod lze dosahnout relativně kvalitní výsledky. Tlak par je předpovězen třemi metodami, které používají normální teplotu varu. Prvá metoda Antoineho, druhá modifikovaná metoda Grainova a třetí Mackayova metoda. Obecně lze říci, že modifikovaná Grainova metoda dá lepší výsledky pro pevné látky, zatímco kombinací Antoineovy a Grainovy metody se používá pro kapaliny. MPBPWIN poskytuje nejlepší výsledky pro všechny tři vlastnosti. (#0715)

KOWWIN

Program Log Octanol-Water Partition Coefficient (KOWWIN) fy Syracuse Research Corp. počítá hodnoty logaritmických rozdělovacích koeficientů oktanol-voda (log P) pro organické sloučeniny podle metodiky popsané Meylanem a Howardem (1995). KOWWIN zahrnuje databázi více než 12 800 spolehlivých experimentálních hodnot log P pro různé sloučeniny. Databáze je dodána ve dvou formách: (1) ve formátu jenž je používán KOWWIN pro hledání během výpočtů, který zjistí, zda existuje tabelovaná experimentální hodnota, a (2) textová verze zahrnující experimentální hodnoty log P, hodnot použitých KOWWIN, a hodnoty Programu ClogP! (BioByte Corporation). (#0716)

PCKOCWIN

Program PCKOCWIN fy Syracuse Research Corp. počítá koeficient půdní sorpce (soil sorption coefficient Koc) organických aloučenin. Koc je definován jako "poměr množství látky adsorbované na každou váhovou jednotku organického uhlíku (oc) v půdě nebo sedimentu ke koncentraci chemikálie v roztoku v rovnovážném stavu" (Lyman, 1990). Koc produkuje ukazatel toho v jakém rozsahu se chemikálie rozdělí mezi pevné s rozpuštěné fáze v půdě, mezi vodu a sediment v aquatických ekosystémech. PCKOCWIN používá index molekulární konektivity prvého řádu a sérii kontribučních faktorů (odvozených Syracuse Research Corp.) k predikci Koc. Skupina kontribučních metod předčí tradiční odhady založené na rozdělovacím koeficientu oktanol voda a rozpustnosti ve vodě. (#0717)

WSKOWWIN

Program WSKOWWIN fy Syracuse Research Corp. předpovídá rozpustnost ve vodě pro organické sloučeniny používaje log P oktanol-voda v kombinaci s některými konstantami jako molekulární hmotnost, teplota tání. Popis algoritmu je k dispozici u U.S. Environmental Protection Agency, Office of Pollution Prevention and Toxics (Meylan and Howard, 1994). WSKOWWIN vyžaduje KOWWIN. (#0718)

SMILECAS Database

Databáze fy Syracuse Research Corp. obsahující více než 103 000 SMILES zápisů umožňujících uživatelům programů SRC vložit číslo CAS Registry number a získat SMILES notaci a tím i chemickou strukturu automaticky. (#0719)


Zákony, které ovlivní život chemiků


Redakce uvítá upozornění na normy, které se v této rubrice měly objevit.

Vyhlášky 81 a 82/2000 Sb vydané MZ o výrobě, oběhu, zpracování a skladování lihu.


Vyhláška 97/2000 Sb. MŽP mění vyhlášku 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší.


Knihy


Peptidová syntéza a peptidové knihovny

Význam a uplatnění peptidové syntézy není třeba v české chemii nijak vysvětlovat, protože má dlouholetou tradici. Syntézy i testování biologických aktivit peptidů a jejich modifikací, jsou jedním z důležitých směrů naší chemie. Tyto aktivity nezůstavají jen v rovině základního výzkumu, ale jsou významnou složkou výroby.

V současném výzkumu nových látek určených pro testování biologických aktivit (většinou se záměrem terapeutického použití) je častá paralelní syntéza mnoha molekul s alternujícími jednotkami - tzv. příprava a testování knihoven chemických látek. Velmi důležitým směrem v tomto oboru je příprava peptidových knihoven. Také zde je naše chemie dobře zastoupena. Proto věříme, že následující text padne na velmi úrodnou půdu.

Důležitost peptidových preparátů vedla firmu Sigma Aldrich k přípravě brožury shrnující produkty, které je možno v peptidové syntéze využít. Vytvořením této brožury byla pověřena evropská součást firmy Sigma Aldrich - výrobní závod Fluka ve Švýcarsku. Můžeme bez nadsázky podotknout, že se jí zhostila se švýcarskou přesností a přehledností. Brožura "Peptide and peptidomimetic synthesis - Reagents for drug discovery" na 160 stranách dává nejen jasný přehled o produktech, ale jde dále a poskytuje čtenáři mnoho obecných informací podložených literárními citacemi.

Hlavními kapitolami jsou: Pryskyřice pro peptidovou syntézu, Boc-aminokyseliny a stavební bloky, Fmoc- aminokyseliny a stavební bloky, Z-aminokyseliny a stavební bloky a b-aminokyseliny, N-methyl aminokyseliny, Coupling reagencie, Linkery, Monitorovací reagencie, Rozpouštědla, Deprotekční činidla, Chránící skupiny a poslední část je věnovaná Enzymatické peptidové syntéze. Tyto kapitoly poskytují přehled o produktech, jejich fyzikálně chemických vlastnostech a cenách.

Pak následuje část "Technical application notes" ve které jsou vysvětleny nejen základní, ale i speciální oblasti peptidové syntézy. Jsou uvedeny optimalizované podmínky jednotlivých syntetických kroků a jejich monitorování. Jedná se o 60 stran textu, které mohou sloužit i jako základní pomůcka při studiu peptidové syntézy a příbuzných oborů.

V současném multidisciplinárním výzkumu a vývoji může tato brožura sloužit i jako velmi užitečná "kuchařka" někomu, kdo se peptidovou syntézou zabývá jen okrajově. Čtenář zde také nalezne tabulky s řešením nejčastějších problémů nebo doporučené analytické metody pro různé produkty. Pokud máte o tuto brožuru vážný zájem, ráda Vám ji bezplatně zašle, spolu s přáním příjemné peptidové syntézy, pražská kancelář firmy Sigma-Aldrich.

Martin Fusek


Poezie - Náš fejeton o bezpečnosti práce


Je to legrační???


Byl to takový normální den chemikův - od rána se všechno s... (sypalo, přeložil red.). Měl jsem to vzdát hned po tom co mi ta baňka s hydridem spadla do té olejové lázně... Bylo mi jasné, že ten olej nemohu vylít do odpadních rozpouštědel, protože je v něm přeci ten hydrid, a to by nemuselo dopadnout dobře - nejdříve musím zneutralizovat hydrid - jsem sice nešikovnej, ale nejsem přeci blbej!!! Jenomže taková příhoda opravdu naštve, a tak jsem vzal do ruky láhev methanolu a vztekle chrstnul do lázně hnedle dvě deci. Jenže jsem idiot zapomněl na to, že ta lázeň má dobrejch 82 °C. I stalo se co se stát muselo, methanolu, kterého vytočí teploty již kolem 65 °C, byl v oleji takovej hic, že by na něj mohli lítat i Cepelíni. Avšak nejen methanol opouštěl prostor lázně. Olej z radosti, že někoho zase jednou vytočil až k samému varu, vesele rozdával autogramy na vše v okruhu jednoho metru. Bylo to varování - jedno z mnoha, které jsem nevyslyšel.

Po půl hodině věnované snížení tepu na přijatelnou taktovací frekvenci, jsem uklidil celou digestoř, nalil novou lázeň a jal se po třech hodinách zbytečné práce udělat konečně něco kloudného. Nepůjdu přeci domů jen kvůli tomu, že mi všechno padá z ruky, protože se mi chvějí kyčle z kolegyně od naproti.

A tak jsem znovu pod inertem navážil hydrid a jal jsem se ho omýt absolutně vysušeným pentanem ze včerejška. Vbodl jsem do septa baňky jehlu přivádějící suchý dusík a chtěl začít s omýváním. Dosti vypouklé septum mne sice varovalo, že něco není v pořádku, ale řekl jsem si, že nejdříve do septa zabodnu stříkačku s pentanem, tím si uvolním ruce, a poté se zapíchnutím jehly vedoucí k bublačce zbavím nadměrného tlaku... Tu bublačku jsem už nestihl.

Ještě teď slyším jak si dusík, který je považován za zcela neškodný plyn, našel iniciativně řešení sám. Nevím sice co mu slíbil, ale je fakt, že to septum mu tu díru teprve pěti mililitrové baničky skutečně na chvíli půjčilo. Ze samé radosti nad nabytou svobodou kývnul na hydrid, a už si to spolu pelášili vstříc hrudi chemikově. Viděl jsem jak se na mne ti dva vytlemení ksichti řítí a instinktivně jsem zatnul víčka takovou rychlostí a silou, že jsem se do nich málem kousnul. Přesto jsem však byl pomalý a tak jsme si s částí letícího hydridu padli do oka, co do oka, hnedle do obou.

A byla to láska na první pohled, kdy akce jednoho vede ke zcela instinktivní reakci druhého. A jak už to tak v životě bývá, všechno běželo velmi rychle. Ten hydrid, který nezhydrolyzoval cestou ke mně, vesele hydrolyzoval na sliznici mých očí, bral mi tak všechnu vodu z moku, kterým tato svá čidla od rána do rána mažu, neboť ten kdo maže nejenom jede, ale může také koulet očima. Během pikosekundy jsem však o své vlhké klima přišel a získal tak pohled největšího suchara v okolí. Hydrid zcela vulgárně reagoval na mé sliznici přesně tak, jak je mu vlastní, tj. dle rovnice: NaH + H2O = NaOH + H2, a tak voda z mého organismu mizela jak mávnutím kouzelného proutku. Abych pravdu řekl, musel by to být pořádný prut kouzel, a mávalo se s ním jak na prvního máje v dobách, kdy jsme tomu ještě věřili. Voda ze mne mizela tak rychle, že už v druhé pikosekundě celé příhody jsem měl žížeň tak na půl Bajkalu. Né že bych tak velkou žížeň nikdy nezažil, to né, ale dnes to bylo poprvé očima.

Teď se musím přiznat k něčemu, na co nejsem zrovna hrdý. Vznikající vodík, nejmenší z elementů, si hravě poradil s veškerou mou silou, kterou jsem křečovitě zavíral svá víčka. Na sílu toho prďoly jsem hold nestačil, a tak mi víčka skákala jak poklice na hrnci s bramborama. Přičemž zpětným nárazem víček na oční bulvu byly vyluzovány téměř obscénní zvuky, čímž celá scénka získala na pozornosti.

Všechno se odehrálo během jedné až dvou vteřin, ale protože jsem klidné povahy, při běhu k vodovodu jsem dokázal i přemýšlet. Uvědomil jsem si, jak to asi dopadne, když do toho hydridu co mi ještě pod víčky zbývá přidám chybějící vodu. Co teď??? Zastavil jsem a jal se hlouběji zamýšlet - nic mne nenapadlo!!! Víčka však poskakovala čím dál rychleji, a vyluzované zvukly byly také čím dál hlasitější.

Ti, co sice nic neviděli, ale velmi dobře slyšeli, se začínali červenat nebo rovnou omdlévali. A tak mne napadlo, že když mne nic nenapadá, tak otevřu oči a rozhlédnu se po laborce - třeba náhodou zahlédnu něco vhodného pro mou situaci a když né, alespoň se, dnes již podruhé, zbavím přetlaku - tentokráte však toho pod vlastními víčky.

To jsem toho tedy zahlédl!!! Jen jsem otevřel očka bylo dílko dokonáno. Kyslík - ten tu ještě chyběl!!! V tu ránu jsem měl v očích takovou jiskru, že by závistí oprýskaly všechny z originálů Monči Lýzové a nejedné puberťačce by se z takového pohledu zapálila lýtka až by si z toho vykasala nejen blůzku. A nejen puberťačky, ale i zkušené harcovnice by byly v rozpacích, neboť v očích jsem neměl jenom jiskru. Z očí mi šlehaly přímo plameny neřesti pekelné. A jako na rožni Satanově jsem se i cítil. Tak teploučký pohled jsem v životě neměl.

Ale v podstatě mi to otevření očí vskutku nabídlo řešení. Když vidíte požár takhle blízko, je vám jasné, že nelze dělat nic jiného než evakuovat. Ale to bych musel... Opět jsem se na chviličku zamyslel a bylo mi čím dál tím jasnější, že evakuace asi nebude nejlepší neb všude kam poběžím, poběží i požár. Není tedy kam utéci, a kdo si vydloubne oči jen kvůli tomu, že je mu na ně vedro. Takže přestože jsem byl sám v jednom ohni, odhodlal jsem se požár hasit osobně - pro záchranu svého organismu jsem ochoten riskovat i život.

Vodovod již byl na dosah a jen co se ruce dotkly kohoutku počal již tolikrát nacvičený téměř rituální tanec blbého Bobíka. Zatímco jedna ruka se jakoby snaží ukroutit hlavu, druhá se snaží otočit víčka naruby a co najvíce vystrčit bulvu do proudu vody. Není to příjemné. Je to jako by vám do očí močil Šemík i s Horymírem v sedle, ale oproti původnímu stavu je to vcelku přijatelné. Dnes to bylo trochu komplikovanější, neboť postižena byla obě očka a tak se všechny úkony rychle střídaly a kombinovaly. Hydrid naštěstí zhydrolyzoval a shořel ještě před tím než jsem došel k vodovodu a tak se již nic zvláštního nedělo.

Musím říci, že mi již tahle téměř laboratorní rutina začíná lézt pěkně krkem. Je sice fakt, že někdy je dobré kouknout na něco opravdu z blízka a vidět to jako první, ale pokud by to mělo být poslední na co pohlédnu, pak bych si asi vybral něco jiného. Vždycky si u toho výplachu nadávám, že jsem tedy jako pěknej idiot, že jsem si nevzal ty brýle, co je mám na stole, a že takhle o ty oči jednou opravdu přijdu, a že už nikdy bez brýlí, atd. atd. atd.

Postupem let mi to už ani nepřijde tak zábavné a skvělé téma pro pobavení svých přátel či taktické ochromení přihlouplých blondýnek. Dnes je mi hanba. A proto udělám maximum, abych se do podobné situace již nedostal. Je to také i naposledy, co se s něčím takovým chlubím. A věřte, že je to jen proto, že věřím, že alespoň někoho z vás to donutí k zamyšlení, a své stupidní hrdinství v laboratoři nahradí moudrostí, které je každému jenom ozdobou. Bezohledně seřvěte svého kolegu bez brýlí, aby si je okamžitě nasadil, protože člověk, který dostane opravdu pecku do palice, přeci jenom trochu zmatkuje a navíc obvykle nevidí a tím se stává velmi nebezpečným. Jen si to představte, že máte vedle sebe v laborce slepce, kterej strašně řve, mává rukama a nohama, čímž hází na zem vše co mu stojí v cestě, nikdo se k němu v podstatě ani nemůže přiblížit a pomoci mu ... z toho jistě nekouká nic dobrého - jednou jsem takového kolegu zažil. Ať si tedy pan kolega hraje na frajera až tam bude sám!

Mně to dnes ještě prošlo - možná naposledy. Děkuji!!! Vidím vcelku dobře, i když to má daleko i do 8 bitové grafiky. Taky to trochu škrábe, když kouknu do leva, ale to může mít i jinou příčinu. Řasy, které sežehly mé plamenné pohledy, také jistě brzy dorostou. Krátery vypálené do mé rohovky budou časem také organismem zahlazeny a až se vytratí krvavé žilky z bělma mých očí jistě mi všichni přestanou říkat BEB (Bloody Eyed Bob).

Reakci jsem již nasadil znova a jelikož jsem měl brýle, tak se samozřejmě nic nestalo. Sice mám tedy o "dobrodružství" méně, ale alespoň jsem měl více volného času a mohl se s vámi podělit o tuto zkušenost. Doufám, že vám tyto řádky předaly to samé, co jsem dneska získal i já. Ano, zcela v souladu s výše uvedenou rovnicí jsem získal zásadu. Zásadu, že bez brýlí už raději ne. Na ochranné brýle si totiž zvyknu jistě snadněji než na slepeckou hůlku. Jelikož teď mám tedy o NaOH více můžu jít z bezpečí ochraného štítu házet přihlouplé ksichty na ten sodík co je tam za živa požírán methanolem.

Takže já si jdu od Óldriče objednat ještě dvoje brýle a namazet očka novou dávkou framykoinu. Přeji vám mnoho vědeckých i životních úspěchů a doufám, že se zase jednou, a i díky těmto řádkům, uvidíme na vlastní oči.

(Kdo nenosí brýle se mnou - nosí brýle proti mně!)

Bob


Zajímavosti ze světa vědy a techniky


ANALYTICA 2000, Česko vs. Svět 1 : 988

V polovině dubna se konal největší veletrh v Evropě, zaměřený na vědy o živé přírodě a průmyslovou analytickou chemii. 988 vystavovatelů zklamalo pořadatele, kteří očekávali, že jich bude o 12 více, nicméně vystavovatelé z 31 zemí (USA 84, UK 60, CH 29, NL 21, F 18 ...) předvedli třiceti tisícům návštěvníků vše, co téměř lze v chemii předvést. Jediná česká firma hájila české barvy hrdě, i přesto že jí nalepili na firemní označení stánku českou vlajku naruby. Analytika spol. s r.o. z Prahy, produkující kalibrační standardy, reagenty, pufry, laboratorní analytický a certifikovaný materiál, měla smutnou zkušenost i s organizátory české účasti na výstavě. Ze slibovaného bloku českých firem se vyvinula Korea a bližší okolí. Druhý zástupce naší chemie na této přehlídce, fa RMI (termální analýza, zkoušení skla a uhlí) z Lázní Bohdaneč se schovala pod německou firmu Maassen. Panenka sedává v koutě tak dlouho až zesenilní, protože si ji nikdo nevšimne a ona zůstane na ocet. Statisíce odborářů se uzavřou v opuštěných dolech, ale ani tak naši tradiční chemii nezachrání. Omluvou nemůže být ani to, že organizátoři výstavy Pragomedica volí téměř tradičně stejný termín v naději, že se na jejich výstavu dostane větší počet odborníků než do Mnichova. Veletrh Analytica je evropskou primadonou v laboratorní chemii. Stálý nárůst zájmu vystavovatelů (v roce 1980 jich bylo 316, a v roce 1990 772) ale i účastníků to jen podtrhují. Koncepce vystavovatelů je třísložková. Za prvé expozice s 1000 vystavovateli. Za druhé Business program s polodenními Business-Workshopy a publikačním mediem Analytica-Forum. Za třetí připojená vědecká konference.

Business program je akcí zaměřenou na financování vývoje, uplatnění venture kapitálu, HiTech, transfer technologií, inovace, marketing, jedním slovem podhoubí dalšího rozvoje. K takovým akcím patřila i konference u kulatého stolu, které se zúčastnili šéfové November AG, Netzsch-Geratebau, Messe Muenchen, MediGenomix GmbH, GBMB, GDCh, DGKCh, Eppendorf-Netheier-Hinz GmbH a redaktoři odborného tisku pod moderací dr. Hubera. Konference analyzovala současné trendy v oblasti a jako mimořádně naléhavý problém postavila profilování studia přírodních věd tak, aby mj. internacionalizováním, přitáhly více studentů a doktorandů. Odborné společnosti GBMB, GDCh, DGKCh, pořádaly na Analytice svá vlastní kolokvia na aktuální témata. Tato setkání pomáhají zejména mezioborovým výměnám informací mezi odborníky mimo jejich úzké obory působnosti.

Zvláštní akce byly pořádány pro mládež, pro jejich profesní orientaci i možnosti získání zaměstnání.

Analytica 2002, která se koná 23. až 26. dubna v Mnichově, bude jistě hodna pozornosti všech chemiků.

pad


Aprílový klub


Jak Honza do Evropy kráčel

Databáze RIS MŽP uvádí překlady předpisů Evropských společenství. Podle vzorku sice nelze soudit na kvalitu celého projektu, ale člověka, při posuzování proklamací o "připravenosti" české legislativy, poněkud nahlodává fakt toho, že například nalézá předpis 78/607/EEC, který pojednává o fluorouhlících v životním prostředí. Nespletl si je překladatel s fluorouhlovodany?

Fluorouhlíkový překladatel, který je z domény MPO, zaslouží virtuální cenu Chemšmejd II. třídy.

pad

Příprava na cestu do ČB

Při hledání podrobností na webových stranách Českých Budějovic jsme nalezli poetický záznam na URL http://www.budweb.cz/cesky/budejovice/na-jihu/hotely.htm

"Myšlenka dne: ADODB.Field error '80020009' Příznak BOF nebo EOF má hodnotu True nebo byl odstraněn aktuální záznam. Operace požadovaná aplikací vyžaduje aktuální záznam."

Inu filosofové umějí být moudří.

pad


Odborná setkání


Redakce časopisu Chemické listy i Bulletinu se shodly na tom, že příliv rukopisů pro rubriku Odborná setkání převyšuje kvantitou publikační možnosti časopisu a zavedly proto pravidla pro přednostní zveřejnění rukopisů. V nejbližším možném termínu bude zveřejněn rukopis, který redakce obdrží dva měsíce před plánovaným vydáním čísla (t.r. např. č. 1 20. ledna, č. 2 20. února atd.), jenž u oznámení akcí budoucích nepřekročí 1/2 rukopisné stránky 30 × 60 (tj. cca 900 znaků) a u hodnocení dvojnásobek (1 strana 30 × 60, 1800 znaků). Rukopisy nesplňující toto pravidlo budou "v záloze" bez ohledu na termín akce. Výjimky jsou možné pouze po dohodě s redakcí. Redakce uvítá jakýkoliv příspěvek v tištěné podobě a na disketě.

CHISA 2000, 27.-31. 8. 2000, Praha

14th International Congress of Chemical and Process Engineering

Kontakt: CHISA 2000, Novotného Lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 02 2108 2333, fax: 02 2108 2366, 02.311 55 29, email: chisa@csvts.cz, www.chisa.cz

ČSCHI - Česká společnost chemického inženýrství

617. akce EFCE - Evropské federace chemického inženýrství

8 plenárních přednášek předních odborníků, návazné přednášky v 8 sekcích a vývěsky; 1 000 až 1 100 účastníků, 1 150 příspěvků, 2. cirkulář s programem na vyžádání

Kongresové tématické sekce a tématicky vyhraněná specializovaná sympozia: Reaktorové inženýrství, separační procesy, tepelné výměny, hydrodynamika, fyzikálně chemická data a vlastnosti, konstrukce a údržba chemických zařízení a strojů. Integrované sympozium Ochrana životního prostředí a bezpečnost. 3. konference PRES - integrace a modelování procesů, úspory energií, snižování odpadů. Sympozium elektrochemické inženýrství. Sypké hmoty. Sympozium o destilaci. Sympozium chemické technologie budoucnosti a udržitelnost rozvoje.

3. diskusní fórum Evropské federace chemického inženýrství - Výzkum a výuka chemie.

Doprovodná výstavka MARCHES 2000.

CHEMTEC 2000 - Odborné semináře a firemní prezentace, 10. až 12. 10. 2000, Praha

7. Mezinárodní chemický veletrh se sekcemi PLASTY a DROGERIE, Incheba Praha

Kontakt: CHEMTEC 2000, Na Dračkách 13, 162 00 Praha 6, tel., fax: 02 2051 8698, email: pche@csvts.cz, www.chisa. cz/aprochemtec

Přednášková zasedání a nabídka možnosti uspořádání ucelených firemních prezentací

Tématika: Chemické technologie a průmysl, rozvoj a management. Petrochemie, zpracování ropy, zemní plyn, základní a speciální chemie: kosmetika, hygiena a farmacie. Biochemie a potravinářské procesy. Polymery - pokroky ve výrobě, zpracování a aplikaci. Plastové kompozity, recyklace plastů. Spotřební chemie - výrobkově orientovaný inženýrink, přípravky a uživatelské vlastnosti. Marketing a logistika v chemickém průmyslu. Udržitelnost rozvoje, ochrana prostředí a zdraví, bezpečnost a havarijní připravenost, snižování vzniku odpadů, nakládání s odpady. Výzkum a vývoj, mezinárodní spolupráce a transfery technologií. Zařízení a přístroje v chemii, analyzátory, výpočetní technika, informatika. Historie chemického průmyslu.

APROCHEM 2000, 25. až 27. 9. 2000, Rožnov pod Radhoštěm, hotel Relax

9. Konference - Chemické technologie, výzkum a rozvoj průmyslu

Kontakt: APROCHEM 2000, Na Dračkách 13, 162 00 Praha 6; tel., fax: 02 311 61 38, 02 2051 8698, email: pche@csvts.cz, www.chisa.cz/aprochemtec

Ve spolupráci s VŠCHT, ČSCHI, ČSPCH a SCHP. Úvodní plenární manažerské zasedání k restrukturalizaci průmyslu a panelová diskuse. Přednášky v sekcích. Doprovodná výstavka.

Tématika: Vývojové trendy a záměry chemického průmyslu, postavení výzkumu, mezinárodní programy a kooperace, udržitelnost rozvoje chemie, ochrana prostředí, zdraví a bezpečnost, snižování a zacházení s odpady. Technologické procesy základní anorganické a organické chemie a petrochemie. Polymery - výroba, zpracování, vlastnosti a zkoušení. Zpracování a chemické využití ropy, zemního plynu a uhlí. Speciální procesy a výroby - farmacie, mikroelektronika. Výrobky a přípravky, design, uživatelské vlastnosti a marketing.


Akce v ČR a v zahraničí

rubriku kompiluje Lukáš Drašar, drasarl@vscht.cz


ČSCH nesouhlasí s obchodním a úplatným využitím tohoto seznamu. Akce jsou řazeny podle data. Hvězdičkou jsou označeny nové přírůstky seznamu. Pokud hledáte konferenci a nenacházíte ji v našem seznamu, navštivte URL http:// www.chemsoc.org/events/post.htm. Redakce rubriky má stále málo informací z České republiky a Slovenska.

Akce v České Republice

Course of lectures on modern separation methods in analytical chemistry 21.8.-1.9.2000 Pardubice Inf.: Ing. Pavel Jandera, DrSc, Katedra analytické chemie Upa, Nam. Legií 565, 532 10 Pardubice, Pavel.Jandera@upce.cz.

CHISA 2000, 14 International Congress of Chemical Process Engineering 27.-31.8.2000 Praha Inf.: CHISA 2000, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, CZ, 02/2108-2333 fax -2366.

Advances in Polarography and Related Methods 30.8.-1.9.2000 Prague Inf.: Dr. Lubomír Pospíšil, J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, Dolejškova 3, 182 23 Prague 8, CZ, fax : +4202 8582307, pospisil@jh-inst.cas.cz.

* Praha 2000 : International Conference on High Rezolution Spectroscopy 3.-7.9.2000 Praha Inf.: Štěpán Urban, Academy of Sciences of the Czech Republic, Dolejškova 3, 18223 Praha 8, 66053635 fax : 8582307, www.chem.uni-wuppertal. de/conference/.

Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2000 5.-6.9.2000 Pardubice Inf.: Ing. Pavel Jandera, DrSc, Katedra analytické chemie Upa, Nám. Legií 565, 532 10 Pardubice, Pavel.Jandera@upce.cz.

XVII. Biochemický Sjezd 7.-10.9.2000 Praha Inf.: Tomáš Zima, Ústav klinické biochemie VFN, Karlovo náměstí 32, 120 00 Praha 2, (02)2223 2261, zimatom@mbox.cesnet.cz, http://csbmb.img.cas.cz/sjezd/orgvyb.html.

Spektroskopické metody v organické analýze životního prostředí 11.-14.9.2000 Pardubice Inf.: Spektroskopická společnost J.M.M., Thakurova 7, 16629 Praha 6, conference2000@upce.cz, www.upce.cz/conference2000.htm.

52. Sjezd chemických společností 17.-20.9.2000 České Budějovice Inf.: Sekretariát konference, Katedra chemie Zemědělské fakulty JU, Studentská, 370 05 České Budějovice.

Chemtec Praha - Plasty 10.-13.10.2000 Praha Inf.: Incheba Praha s. r. o., Opletalova 23, P.O. Box 555, 111 21 Praha 1, 02/2-2894111 fax -4221406, info@incheba.cz.

Ostravský průmyslový veletrh 8.-10.11.2000 Ostrava Inf.: Agentura Expo Ostrava, s. r. o., Štramberská 41, 703 00 Ostrava - Vítkovice, 069/678-1919 fax -1920, expo.pars@ostrava.czcom.cz.

Cleantec 14.-16.11.2000 Praha Inf.: Arrow Trade, s. r. o., Osadní 26, 170 04 Praha 7, 02/80-6429 fax -1961, expo@arrowtrade.cz.

20th P.M.M. Discussion Conf. (IUPAC): Scattering Methods for the Investigation of Polymers 9.-12.7.2001 Praha. Inf.: Sekretariát PMM, c/o, Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, CZ, 20403111 fax: 367981, sympo@imc.cas.cz.

41th P.M.M. Microsymposium (IUPAC): Polymer Membranes 16.-19.7.2001 Praha. Inf.: Sekretariát PMM, c/o, Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, CZ, 20403111, sympo@imc.cas.cz.

39th TIAFT Meeting 25.-30.8.2001 Prague. Inf.: Ms. Martina Šustová, Czech Medical Association J. E. Purkině, P.O. Box 88, Sokolská 31, 120 26 Praha, +420 229-7271 fax -4610, sustova@cls.cz.

Veletrh umělých hmot a kaučuku 25.10.-1.11.2001 Düsseldorf. Inf.: Výstaviště 1, 647 00 Brno, 4115-2813 fax -3051,. Info@bvv.cz.

19. sjezd Mezinárodní společnosti pro hypertenzi 23.-28.6.1999 Praha. Inf.: Dr. Kuneš, CSc., 4752420.

21st P.M.M. Discussion Conf. (IUPAC): Electronically Active Polymers 15.-18.7.2002 Praha. Inf.: Sekretariát PMM, c/o, Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, CZ, 20403111 fax: 367981, sympo@imc.cas.cz.

42nd P.M.M. Microsymposium (IUPAC): Stabilization and Degradation of Polymeric Materials 14.-17.7.2003 Praha. Inf.: Sekretariát PMM, c/o, Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, CZ, 20403111 fax: 367981, sympo@imc.cas.cz.

22th P.M.M. Discussion Conf. (IUPAC): Spectroscopy of Partially Ordered Polymer Systems 21.-24.7.2003 Praha. Inf.: Sekretariát PMM, c/o, Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, CZ, 20403111 fax: 367981, sympo@imc.cas.cz.

43rd P.M.M. Microsymposium (IUPAC): Polymer Gels 12.-15.7.2004 Praha. Inf.: Sekretariát PMM, c/o, Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, CZ, 20403111 fax: 367981, sympo@imc.cas.cz.

Akce v zahraničí

* 16. Iupac Conference on Chemical Thermodynamics 6.-11.8.2000 Kanada. Inf.: Peter G. Kusalik, Dalhouse University, B3H4J3 Nova Scotia, Kanada, 001902-4943627 fax -4941310.

* ICCST 8: International Conference on the Chemistry of Selenium and Tellurium 6.-11.8.2000 Sao Paulo. Inf.: J. V. Comasseto, ICCST 8 Chairman, Brasilien, www.iq.usp.br/geral/8iccst.

16th International Conference on Chemical Education 6.-11.8.2000 Budapest. Inf.: Theresa Mihályi, Hungarian Chemical Society, Fö u. 68., Budapest H-1027, Hungary, +361201-6883 fax -8056, mail2.mke@mtesz.hu.

* Electron Donor Acceptor Interactions 13.-18.8.2000 Newport. Inf.: J. W. Verhoeven, U of Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 129, 1018 WS Amsterdam, Niederlande.

* 12. International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry 14.-18.8.2000 Kopenhagen. Inf.: Ictac, c/o DIS Congress Service Copenhagen A/S, Herlev Ringvej 2 C, 2730 Herlev, Dänemark, 00454492-4492 fax -5050, o.tsoft.sorensen@risoe.dk, www.risoe.dk/ictac/.

220th ACS Natl. Mtg. 20.-25.8.2000 Washington. Inf.: ACS Meetings, 1155-16th St., N.W., Washington, D.C. 20036-48, USA, (202)872-4396 fax -6128, natlmtgs@acs.org.

Aseptic Processing Training Program (Week1) 21.-25.8.2000 Baltimore.. Inf.: PDA, 7500 Old Georgetown Road, Suite 620, Bethesda, MD 20814, USA, (301)986-0263 fax -0296,.. Info@pda.org, www.pda.org.

* 10. ÖGEW/GDMK-Gemeinschaftstagung 2000: Die Zukunft von Erdöl und Erdgas im beginnenden Jahrhundert 24.-28.8.2000 Wien. Inf.: DGMK Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl, Kapstadtring 2, 22297 Hamburg, Germany, 040-63900411, dgmk@online.de, www.online.de/home/dgmk.

* 25. European Congress on Molecular Spectroscopy 27.8.-1.9.2000 Portugal. Inf.: Rui Fausto, U of Coimbra, Dept. of Chemistry, 3049 Coimbra, Portugal, 0035139-852080 fax -827703, http://qui.uc.pt/~rfausto/eucmos_xxv.

* 7. FECS Conference on Chemistry and the Environment: Trace Metal Speciation in the Aquatic Environment 27.-30.8.2000 Portugal. Inf.: Maria Teresa Vasconcelos, U of Porto, Dept. of Chemistry, Rua do Campo Alegre 678, 4150 Porto, Portugal, 003512-608287011 fax -6082959, www.geocities.com/ CapeCanaveral/lap/8007/fecs2000.htm.

20th International Carbohydrate Symposium 27.8.-1.9.2000 Hamburg.. Inf.: http://ics2000.uni-hamburg.de/.

Trace Metal Speciation in the Aquatic Environment 27.-30.8.2000 Porto. Inf.: Maria Teresa Vasconcelos, Chemistry Department, University of Porto, Rua do Campo Alegre 687, 4169-007 Porto, Portugal, fecs-conf@fc.up.pt.

13th European QSAR Symposium 27.8.-1.9.2000 Düsseldorf. Inf.: Doc.Dr. Miloň Tichý, Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, miltic@yahoo.com.

15th International Mass Spectrometry Conference 27.8.-1.9.2000 Barcelona. Inf.: Ms. Ana Costejá, Palau de Congressos, Av. Reina Ma Cristina, s/n, 08004 Barcelona, Spain, (+34)93-2332377 fax -4262845, 15imsc@website.es.

11th International Symp., Advances and Applications of Chromatography in Industry 27.-31.8.2000 Bratislava. Inf.: Prof. Dr. Jozef Lehotay, Slovak University of Technology, 812 37 Bratislava, SR, benicka@cvt.stuba.sk.

International Drying Symposium - IDS 2000 27.-31.8.2000 Noordvijkerhood. Inf.: 0031 40242 9303.

* 22. International Symposium on Chemistry of Natural Products 1.9.2000 Sao Paulo. Inf.: Otto Gottlieb, Rus 5 de julho 232, Apt. 1001, 22051-030 Rio de Janeiro, Brasilien.

4th Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry 1.-30.9.2000. Inf.: ecsoc@ubaclu.unibas.ch, http://www.unibas.ch/mdpi/ecsoc-4.htm.

Inorganic Chemistry 2.-7.9.2000 Spain. Inf.: Dr. J. Hendekovic, European Science Foundation, 1 quai Lezay-Marnésia, 67080 Strasbourg Cedex, France, +33 388-767135 fax -366987, euresco@esf.org, http://www.esf.org/euresco.

51st ISE Meeting: Electrochemistry at the Turn of the Millenium 3.-8.9.2000 Warszawa. Inf.: Prof. Z. Stojek - ISE 2000, Universytet Warszawski, Pasteura 1, 02-093 Warszawa, Poland, ise2000@chem.uw.edu.pl.

* Euroanalysis XI. 3.-9.9.2000 C. Olivera. Inf.: Dept. Quim. Univ. Lisboa, Ed. C1-Piso 5, 1700 Lisboa, Portugal, http://elixir.cc.fc.ul.pt/euroanalysisxi/.

* 2. HS Taylor Conference and Associated Graduate Student Meeting 3.-7.9.2000 Liverpool. Inf.: Eric Derouane, Leverhulme Centre for Innovative Catalysis, UK, 0044151-7943583 fax -7943589.

11th International Biotechnology Symposium 3.-8.9.2000 Berlin.. Inf.: Prof. G. Kreysa, DECHEMA e. V., P.O. Box 15 01 04, D-60061 Frankfurt am Main, Germany, 4969-7564241 fax -7564201,  Info@dechema.de.

Excited States at Surfaces 4.-6.9.2000 Nottingham.. Inf.: Conferences and Awards, Royal Society of Chemistry, Burlington House, London W1V 0BN, UK, +44(0)171-4378656, conferences@rsc.org, www.rsc.org/conferences.

6th ECRICE meeting 4.-5.9.2000 Lancaster. Inf.: Tina Overton, Dept.of Chemistry University of Hull, Hull HU6 7RX, UK, mailbase@mailbase.ac.uk.

* Euco-CC 3: 3. European Conference on Computational Cemistry 4.-8.9.2000 Budapest, Inf.: Peter G. Szalay, Eotvos University, P.O. Box 32, 1518 Budapest, Hungary, fax: 00361-2090602, www.phy.bme.hu/conf/euco.

* 22. Iupac International Symposium on the Chemistry of Natural Products 4.-8.9.2000 Brasilien. Inf.: M. Fátima das G. F. da Silva, Departamento de Química, Universidade Federal de Sao Carlos, Caixa Postal 676, 13560-970 Carlos, Brasilien, 005516-2608208, iupac2000@dq.ufscar.br, www.dq.ufscar.br/iupac.

Transition Metals in Organic Synthesis 5.-7.9.2000 University of Leeds.. Inf.: Conferences and Awards, Royal Society of Chemistry, Burlington House, London W1V 0BN, UK, +44(0)207-4378656 fax -7341227, conferences@rsc.org, www.rsc.org/conferences.

Dalton Discussion 3: Inorganic Crystal Engineering (DD3 - ICE) 9.-11.9. 2000 Bologna. Inf.: Conferences and Awards, Royal Society of Chemistry, Burlington House, London W1V 0BN, UK, +44(0)207-4378656 fax -7341227, conferences@rsc.org, www.rsc.org/conferences.

2nd International Conference on Supramolecular Science & Technology 10.-14.9.2000 Belgium. www.chem.kuleuven.ac.be/research/organ/congress/icsst/ icsst.htm.

16th International Symposium on Chemical Reaction Engineering - ISCRE-16 10.-13.9.2000 Krakov. Inf.: fax: 0048 3231 0318.

PDA/FDA Joint Conference & Courses 11.-15.9.2000 Washington, DC. Inf.: PDA, 7500 Old Georgetown Road, Suite 620, Bethesda, MD 20814, USA, (301)986-0263 fax -0296,.. Info@pda.org, www.pda.org.

SOFTARG 12.-15.9.2000 Katowice. Inf.: International Katowice Fair Ltd., Bytkowska Str. 1b, 40-955 Katowice, Poland, fax: (+4832) 2540227.

QSAR in Environmental Sciences 16.-20.9.2000 Bulharsko. Inf.: Doc.Dr. Miloň Tichý, Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, miltic@yahoo.com.

27th Ann. Conf. of Federation of Analytical Chemistry. FACSS 22.-30.9. 2000 Nashville. Inf.: Div. of Analytical Chemistry. FACSS, (505)-8201648 fax -9891073, http://FACSS.org/info.html.

Materials Discussion 3: Inorganic Materials - Properties and Possibilities (MD3) 26.-29.9.2000 Cambridge. Inf.: Conferences and Awards, Royal Society of Chemistry, Burlington House, London W1V 0BN, UK, +44(0)207-4378656 fax -7341227, conferences@rsc.org, www.rsc.org/conferences.

23rd International Symposium on Chromatography 1.-5.10.2000 London. Inf.: Anne Kember, +44(0)1244393158, akember@advanstar.com.

Lipids, Fats and Oils: Oportunities and Responsibilities in the New Century 8.-10.10.2000 Würzburg.. Inf.: Deutsche Gesellschaft für Fettwissenchaft, Varrentrappstraße 40-42, D-60486 Frankfurt am Main, Germany, ++4969 7917-533 fax -564, f.amoneit@gdch.de, http://www.gdch.de/dgf.

FAKUMA 2000 10.-21.10.2000 Friedrichshafen. Inf.: Ing. Brožková, HARTASS, Zdíkovská 68, 150 00 Praha 5, 02/57218239.

Aseptic Processing Training Program (Week2) 16.-20.10.2000 Baltimore. Inf.: PDA, 7500 Old Georgetown Road, Suite 620, Bethesda, MD 20814, USA, (301)986-0263 fax -0296,.. Info@pda.org, www.pda.org.

158th Rubber Div. Fall Technical Mtg. and Miniexpo '00 17.-20.10.2000 Cincinnati. Inf.: C. Koone, Rubber Div., P.O. Box 499, Akron, Ohio 44309-0499, USA, (330)972-7815 fax -5269, clm3@uakron.edu.

PDA Training Conference: New Century, New Challenges, New Sollutions 23.-25.10.2000 New Orleans, LA. Inf.: PDA, 7500 Old Georgetown Road, Suite 620, Bethesda, MD 20814, USA, (301)986-0263 fax -0296, Info@pda.org, www.pda.org.

2000 Eastern Analytical Symposium 29.10.-3.11.2000 Atlantic City. Inf.: Eastern Analytical Symposium, P.O. Box 633, Montchanin, DE 19710-0633, USA, 302738-6218 fax -5275, easinfo@aol.com.

AIChE 2000 Annual Meeting 12.-17.11.2000 Los Angeles. Inf.: http://www.aiche.org/docs/meeting/index.htm.

Eastern Analytical Symp. 13.-18.11.2000 Somerset. Inf.: S. Gold, Eastern Anlaytical Symp., P.O. Box 633, Montchanin. Del. 19710-0633, USA, (302)738-6218 fax -5275, http://www.eas.org.

PDA Annual Meeting, Courses & Exhibition 30.11.-3.12.2000 Washington, DC. Inf.: PDA, 7500 Old Georgetown Road, Suite 620, Bethesda, MD 20814, USA, (301)986-0263 fax -0296,.. Info@pda.org, www.pda.org.

Special Scientific Forum on Microbiology 2.-3.12.2000 Baltimore. Inf.: PDA, 7500 Old Georgetown Road, Suite 620, Bethesda, MD 20814, USA, (301)986-0263 fax -0296,.. Info@pda.org, www.pda.org.

PDA Annual Meeting, Courses & Exhibition 4.-8.12.2000 Philadelphia, PA. Inf.: PDA, 7500 Old Georgetown Road, Suite 620, Bethesda, MD 20814, USA, (301)986-0263 fax -0296,.. Info@pda.org, www.pda.org.

Polymer Division Biennial Symp. 11.-13.12.2000 Hawai. Inf.: W. H. Daly, Dept. of Chemistry, Lousiana State U, Baton Rouge, La. 70803, USA, (504)388-3237 fax -3458, bill.daly@chemgate.chem.isu.edu.

Intl. Chemical Cong. of Pacific Basin Societes 14.-19.12.2000 Honolulu. Inf.: ACS Meetings, 1155-16th St., N.W., Washington, D.C. 20036-48, USA, (202)872-4396 fax -6128, natlmtgs@acs.org.

Organic Chemistry 7.-11.1.2001 South Africa.. Inf.: Conferences and Awards, Royal Society of Chemistry, Burlington House, London W1V 0BN, UK, +44(0)207-4378656, conferences@rsc.org, www.rsc.org/conferences.

221st ACS Natl. Mtg. 1.-6.4.2001 San Diego.. Inf.: ACS Meetings, 1155-16th St., N.W., Washington, D.C. 20036-48, USA, (202)872-4396 fax -6128, natlmtgs@acs.org.

159th Rubber Div. Spring Technical Mtg. 24.-27.4.2001 Providence.. Inf.: C. Koone, Rubber Div., P.O. Box 499, Akron, Ohio 44309-0499, USA, (330)972-7815 fax -5269, clm3@uakron.edu.

* 14th International Congress of Comparative Endocrionology Unity & Diversity 26.-30.5.2001 Italy.. Inf.: Studio Congressi Cicala-de Pertis, Via S. Anna dei Lombardi 38, 80134 Napoli, Italy, +3908155-11668 fax -28835, www.napoli. com/studiocongressi.

75th Colloid & Surface Science Symp. 10.-13.6.2001 Pittsburgh.. Inf.: S. Garoff, Carmegie Mellon U, Dept of Physics, Pittsburgh, Pa. 15213, USA, (412)-2686877 fax -6810648, sg2e@andrew.cmu.edu.

Molecular Quantum Mechanics: The Right Answer for the Right Reason 22.-26.7.2001 Seattle.. Inf.: Prof. W. T. Borden, Dept. of Chemistry, University of Washington, P.O. Box 351700, Seattle, WA 98195-1700, USA.

* XXXII Annual Congress in Québee City 4.-8.8.2001 Canada.. Inf.: ISPNE 2001, CHUL Research Centre, RC-9800, 2705 boul. Laurier, Sante-Foy, Québec G1V 4G2, Canada, ispne2001@crchul.ulaval.ca.

222nd ACS Natl. Mtg. 26.-31.8.2001 Chicago.. Inf.: ACS Meetings, 1155-16th St., N.W., Washington, D.C. 20036-48, USA, (202)872-4396 fax -6128, natlmtgs@acs.org.

27th Ann. Conf. of Federation of Analytical Chemistry & Spectroscopy Societes 5.-12.10.2001 Detroit.. Inf.: Div. of Analytical Chemistry, FACSS, USA, (505)-8201648 fax -9891073, http://facss.org/info.html.


Volná místa


Post-doc

V rámci silně interdisciplinárního výzkumného projektu dotovaného Infineon Technologies AG (Mnichov) a Federálním ministerstvem školství a výzkumu (BMBF) hledáme dva (dvě) absolvent(k)y anorganické fyzikální chemie a fyziky pro dvouletou vědeckou spolupráci ve funkci (evtl. Doktorand) na Bavorské univerzitě Julia Maximiliána ve Würzburgu. Cílem první vědecké (evtl. disertační) práce je mokrá chemická syntéza fotonicky aktivních polovodičových nanokoloidních roztoků a tenkých vrstev jakožto jejich spektroskopická a strukturně chemická charakterizace. Úkolem druhé(ho) absolventky(a) jsou časová měření a teorie fluorescence (Nd/YAG/OPO-Laser v kombinaci s CCD- a InGaAs-detektory) nanomateriálů dopovaných prvky vzácných zemin. Podmínkou jsou dobré až velmi dobré znalosti němčiny a angličtiny jakožto nadprůměrné studijní výsledky. Prosíme zájemce(kyně) o zaslání životopisu (incl. kopie diplomů, vysvědčení, seznam publikací) a písemného doporučení minimálně dvou vědeckých mentorů nejpozději do 30. dubna 2000 na následující adresu: Priv.-Doz. Dr. Lubomír Špaňhel

Lehrstuhl für Silicatchemie, Universität Würzburg, Röntgenring 11, D-97070 Würzburg, SRN.

Zájemci(kyně) obdrží taktéž předběžné informace elektronickou poštou: spanhel@silchem.uni-wuerzburg.de.


Výročí a jubilea


Životní jubilea členů společnosti ve 4. čtvrtletí 2000


75 let

Ing. Bohumír Linhart, (11.10.), dříve VÚPCH VCHZ Pardubice-Semtín, nyní v důchodu Pardubice.
RNDr. Leopold Zemene, (11.10.), dříve Technické muzeum Brno, nyní v důchodu Brno.
Doc. Ing. František Hrabák, DrSc., (22.10.), dříve ÚMCH AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha.
Doc. Ing. Jiří Klicnar, CSc., (13.11.) dříve Univerzita Pardubice, nyní v důchodu Pardubice.
Ing. Josef Pokorný, CSc., (17.11.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha.
Doc. RNDr. Čestmír Jech, CSc., (22.11.) dříve ÚFCH AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha.
Ing. Miroslav Janík, CSc., (30.11.) dříve VÚ pro koksochemii, nyní v důchodu Valašské Meziříčí.
Prof. RNDr. Oldřich Fischer, DrSc., (5.12.) dříve PřF MU Brno, nyní v důchodu Brno.
Prof. Ing. Jan Škoda, DrSc., (10.12.) dříve ÚOCHB AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha.
Doc. Ing. Dr. František Vláčil, CSc., (13.12.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha.

70 let

Vladimír Jelínek, (6.7.) nyní v důchodu Praha
Ing. Jaroslav Sluka, (3.10.) dříve VÚFB Praha, nyní v důchodu Praha.
Prof. Ing. Jiří Šesták, DrSc., (4.10.) dříve ČVUT FS Praha , nyní v důchodu Praha.
Ing. Miloš Pelikán, CSc., (4.11.) dříve VŠZ , nyní v důchodu Praha.
RNDr. Haniel Dubský, CSc., (24.11.) dříve Soudní lékařství Brno, nyní v důchodu Brno.
Prof. Ing. Jaroslav Jarušek, CSc., (29.11.) Univerzita Pardubice.
Ing. Miroslav Kyrš, DrSc., (1.12. ) CHEMREX Praha.
Prof. MUDr. Eman Zelníček, CSc., (14.12.) dříve LF MU Brno.
Ing. Ladislav Kůdela, CSc., (23.12.) dříve ÚMCH AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha.
Prof. RNDr. Oldřich Navrátil, DrSc., (26.12.) VVŠ pozemního vojska Vyškov.
Ing. Zeno Šimůnek, CSc., (26.12.) dříve VÚPP Praha, nyní v důchodu Praha.

65 let

Ing. Rostislav Ott, CSc., (3.9.) České závody gumárenské a plastikářské Zlín
Ing. Aleš Cee, CSc., (22.9.), VÚOS Pardubice
RNDr. Bohuslav Poljak, CSc., (1.10), dříve VZU NH Ostrava, nyní v důchodu Ostrava.
RNDr. prom. ped. Jaromír Neužil, (3.10.), Gymnázium Zlín.
Ing. Jiří Vondrák, CSc., (30.11.), Spolchemie Ústí nad Labem.
Prom. chem. Jaroslav Šarhan, CSc., (18.10.), dříve VÚ pozemních staveb Praha, nyní v důchodu Praha.
Ing. Jaroslav Kahovec, CSc., (19.10.), ÚMCH AV ČR Praha.
Ing. Karel Janeš, CSc., (18.11.), JKC, s.r.o.Praha.
Ing. Helena Rybínová, CSc., (24.11.), ČSVTS SZT Praha.
Dipl. tech. Jiří Kroupa, (30.11.), dříve Spolchemie Ústí nad Labem, nyní v důchodu Ústí nad Labem.
Ing. Rostislav Pašek, CSc., (6.12.), dříve VVŠ pozemního vojska Vyškov, nyní v důchodu Brno.
Ing. Dušan Thomes, (17.12.), SVÚ Český Brod.
RNDr. Ivana Velická, CSc., (23.12.) dříve FÚ AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha.


60 let

Ing. František Pehr, (3.10.), ZUNZ UP, OKBH, Příbram.
Prom. biol. Jana Mňuková, CSc., (13.10.), SZÚ Praha.
Ing. Jiří Mareček, (24.10.), OÚ ref.životního prostředí Ústí nad Labem.
Doc. RNDr. Richard Pastorek, CSc., (11.11.), PřF UP Olomouc.
Doc. Ing. Jiří Čmolík, CSc., (21.11.), Setuza, a.s. Ústí nad Labem.
Prof. Ing. Michal Ilavský, DrSc., (21.11.), MMF UK Praha.
Ing. Eva Sedláčková, (9.12.) OHS Praha
Ing. Stanislav Prošek, (11.12.), KHS Praha.