Výuka chemie - samostudium


Jedna z velkých obtíží při učení je možnost ověřit si správnost informací a seznámit se s jejich "významem". Fyzikální hodnoty běžných sloučenin lze nalézt v tabulkách nebo v databázích. Není problém si rychle vypočítat ani molární hmotnost nebo hmotnostní složení jednoduchých sloučenin. Potíže nastanou nejen u neobvyklých nebo složitých sloučenin, ale též pokud chceme zkoumat tvar sloučeniny. Už například cyklohexan, na rozdíl od benzenu, je třeba zobrazit v prostoru, tj. ve třech rozměrech (3D).

Pokud chceme o dané sloučenině vědět více než jen její strukturní vzorec, je vhodné sáhnout po znázornění molekuly pomocí některého počítačového programu - "editoru struktur". Většina studentů sice neoplývá příliš penězi, avšak většina z nich má přístup k PC. Již dávno minula doba, kdy programy CAD byly drahé a určené pouze pro konstruktéry. Dnes lze opatřit chemický CAD od různých výrobců software minimálně se studentskou slevou. Jsou i firmy, které poskytují základní kreslící program pro PC zdarma. Takovým programem "zdarma" je například ChemSketch (ve verzi bez slovníku a dokumentace) od kanadské firmy ACD/Labs. Je k dispozici na Internetu na adrese www.acdlabs.com. Program je možné používat, kopírovat a rozšiřovat bezplatně bez nároku na dokumentaci, podporu a telefonní asistenci a bez jakékoli záruky. Program je v angličtině. Jedná se o představitele rodiny programů, která umožňuje podrobnější analýzy a simulace.

Samotný program ChemSketch běží bez problémů na dnes již běžném PC (Pentium, 32 MB RAM, WIN 95). Program umožňuje nakreslit jednak ručně (myší) nebo pomocí šablon, tabulek komponent a radikálů poměrně složité sloučeniny asi do velikosti jednoho kodonu DNA (tj. asi 220 atomů). Kromě molární hmotnosti a hmotnostního složení program určí pro kapaliny (při 20 °C) složené z prvků C, H, N, O, P, F, Cl také hustotu, molární objem, povrchové napětí, parachor a index lomu. Pro sloučeniny složené z prvků C, H, N, O, S, F, Cl, Br, I provede program výpočet tvaru molekuly pomocí nejprostší molekulové mechaniky. Zajímavé je srovnání funkce "2D čištění", kdy program překreslí strukturu tak, aby byla "hezká" (ne vždy se jeho chápání shoduje se zvyklostmi chemika) a s promítnutím molekuly do trojrozměrné struktury 3D. 3D model lze natočit pomocí myši tak, aby byl dobře pozorovatelný. Mimo to je možné takto vzniklý model zobrazit ve 3D prohlížeči, který nabízí na černém pozadí různé možnosti zobrazení molekul od drátů až po kalotový model. Je nabízena velmi efektní možnost automatického natáčení molekuly pro předvádění, pokud nevadí menší přehlednost.

Pokud si zájemce chce ověřit některé informace a odpovědět na základní otázky, aniž by byl odkázán pouze na chemickou laboratoř, nebo chce zkoumat sloučeniny často nebezpečné, může se vydat po naznačené cestě ke 3D. Návštěvou stránek ACD může nalézt mnoho zajímavého.

Podobně bostonská firma Cambridge Software nabízí na www.camsoft.com editor struktur ChemDraw a trojrozměrný manipulátor Chem3D. Navíc k tomu síťové verze ChemFinderu a ChemACX řeknou chemikovi mnoho o vlastnostech sloučenin i o jejich dodavatelích z celého světa. Na www.chemnews.com se doví o počítačových programech vše nové.

Vojtěch Král


Ze života chemických společností


Chemické listy-Symposia

Časopis Chemické listy otevřel novou možnost spolupráce s organizátory konferencí. Organizátoři mohou sjednat s redakcí otištění abstrakt, proceedingů či plných textů přednášek jako zvláštní výtisk "Listů" v nově zavedené řadě Chemické listy - Symposia. Takové číslo má všechny atributy čísla Chemických listů s tím, že řada má vždy v kalendářním ročníku vlastní číslování stran, nevčleňující se do stránkování časopisu. Strany sympoziálních čísel jsou číslovány s1, s2 atd. Citace na takovou stranu je potom Chem. Listy, Symposia 93, s1 (1999), nebo ve zkrácené verzi Chem. Listy (S), 93, s1 (1999).

Distribuce takového čísla mimo účastníky konference je předmětem ujednání s redakcí. Jako první akce, která použila tuto možnost je mezinárodní 18. konference o isoprenoidech, pořádaná v září 1999 v Prachaticích. Jednotlivé výtisky sborníku lze objednat na adrese redakce CHL.

42. sjezd Polské chemické společnosti a Společnosti inženýrů a techniků chemického průmyslu, Řešov 6. až 10. září 1999

Na pozváni Polské chemické společnosti jsme se zúčastnili 42. sjezdu polských chemiků, který organizovala Technická univerzita v Řešově. PCHS rovněž pozvala 11 členů České společnosti chemické k aktivní účasti v sekci Forum mladých. Registrováno bylo více než 1000 domácích chemiků, reprezentanti chemických společností z České republiky, Litvy, Ruska, Slovenska a Ukrajiny, hosté z Dánska, Itálie, Rakouska, Spojených států amerických a Velké Británie. První dva dny byly pro všechny účastníky společné, program tvořilo 11 plenárních přednášek a prezentace hostitelské univerzity. V dalších třech dnech sjezd probíhal v 11 sekcích, třech mikrosympoziích a paralelně organizovala Grantová agentura Polské republiky veřejné oponentury ukončených grantů v oboru chemických věd. Na rozdíl od předešlých sjezdů v letošním chyběla sekce bioorganické a farmaceutické chemie. Pro informaci čtenáře, ze které lze si udělat představu zastoupení jednotlivých oborů akademické a průmyslové chemie v Polsku, uvádíme názvy sekcí, počet přednesených přednášek, ústních a plakátových sděleni: Analytická chemie (3, 7, 64), Anorganická chemie (5, 12, 65), Organická chemie 6, 14, 93), Chemie životního prostředí (4, 18, 40), Chemie a technologie polymerů (7, 18, 77), Didaktika chemie (2, 11, 22), Elektrochemie (5, 4, 34), Forum mladých (8, 17, 52), Chemická technologie (7, 19, 33), Chemické inženýrství (1, 7, 27), Výbušniny (5, 20, 0). Témata tří mikrosympozií byla: Využití počítačů v chemickém výzkumu a výuce (11, 3, 0), Modelování struktur a vlastností polymerů (3, 9, 3), Organosilikáty (4, 19, 15). Čeští chemici se aktivně zapojili do vědeckého programu Fóra mladých. Asi 100 účastníků vytvořilo po dva dny zajímavé auditorium, před kterým předneslo své příspěvky 21 polských a 8 českých studentů. Pro zahraniční účastníky bylo trochu zklamáním, že polští studenti přednášeli pouze v rodném jazyce. Příspěvky českých studentů odezněly v angličtině. Na plakátových sděleních se podíleli mladí chemici z hostitelské země, České republiky, Ruska, Slovenska a Ukrajiny. Forum mladých přispělo nejen k rozšíření chemických obzorů, ale také k navázání kontaktů mezi mladými vědci pěti zemí. Letošní dobré zkušenosti z kongresu IUPAC v Berlíně a sjezdu v Řešově jsou inspirací pro českobudějovický sjezd Asociace českých a slovenských chemických společností v září 2000. Ve dnech 9. a 10.9. probíhaly ve formě satelitního sympozia veřejné oponentury ukončených grantů. Závěrečné zprávy byly předneseny z oborů: analytická chemie (6), anorganická chemie (15), organická chemie (29) a fyzikální a teoretická chemie (24). Jednalo se o veřejné obhajoby. Jak byly tyto oponentury vědeckou veřejností přjaty, jaké jsou přednosti či nedostatky, může být podnětné i pro Českou grantovou agenturu. Vedle hodnotného vědeckého programu pňpravil organizační výbor pod předsednictvím prof. Jana Kalembhewicze zajímavý kulturní program a fakultativní výlety do historicky cenných míst. Přátelská atmosféra, uspokojivé ubytování na studentských kolejích Řešovské univerzity, vysoká úroveň stravování, umistění všech sekcí do budov univerzitního kampusu a navíc neobvykle krásné počasí po celou dobu setkání zanechaly ve všech českých účastnících velmi dobrý pocit. Snad se zbývá zmínit ještě o dvou věcech. Profesoru Jerzy Konarskému byla předána na uvítacím ceremoniálu Hanušova medaile CSCH a tím oceněny jak vědecké tak i organizační výsledky práce současného předsedy PCHS. Ve dnech 10.-15. září příštího roku se bude konat sjezd polských chemických společností v Lodži.

Sborník abstrakt příspěvků prezentovaných na sjezdu je případným zájemcům k dispozici na sekretariátu ČSCH.

David Friedecký, Jitka Ulrichová, Vilím Šimánek


Členská oznámení a služby


Literární služba pro členy ČSCH obnovena

Vedení ČSCH opět uhradilo poplatky přidružení Společnosti k Literárnímu a informačnímu centru RSC (LIC). Přidružení ČSCH k LIC (LIC Corporate Membership) bude znamenat otevření informačních zdrojů RSC, největších kolekcí chemických informací v UK, které zahrnují 700 periodik, 20 tisíc monografií, sbírku referenční literatury, sbírku historických materiálů, dotazovou službu k chemickému průmyslu, databázové zdroje na CD, rychlou kopírovací službu, půjčování knih a internetové služby, pro členy ČSCH tak, jako by byli členy RSC. Přidružení zahrnuje osobní přístup členů ČSCH do centra (Burlington House, Picadilly, London) a celou řadu placených i neplacených služeb. Placené služby mají ve vztahu k sazbám pro nečleny slevu ca 50%. Přesné částky sdělí sekretariát ČSCH. URL http:// chemistry.rsc.org/rsc/library.htm. Objednávku může učinit pouze člen se zaplacenými příspěvky a výhradně pro vlastní potřebu. Na službu bude vystavena faktura proplatitelná např. z grantu a pod.

pad


Možnosti spolupráce/Práci hledají


Dipl.-Ing. Wilhelmine Wolf nabízí konzultační a poradenské služby v projektech technologie výroby energie a jejího prodeje. AGEPO, s.r.o. Český Těšín - Mosty CZ 735 62 Česká republika, tel/fax +420 659 711934.


Z vědeckých, odborných a zahraničních společností


FECS Annual Report 1998

Zpráva o činnosti FECS (Federation of European Chemical Societies) za rok 1998 připomíná poslání FECS, zmiňuje její strukturu a aktivity. Z uvedených informací některé vybíráme. FECS, která byla založena v roce 1970 dnes spolu s ECCC (European Communities Chemistry Council) reprezentuje přibližně 200000 chemiků z asi 50 evropských chemických společností. Odborná činnost FECS probíhá přes jednotlivé divize (analytická chemie, potravinářská chemie, vzdělávání v chemii, chemie a životní prostředí a organokovová chemie) a pracovní skupiny. FECS spolu s CEFIC CERC3, COST a EFCE se podílí na aktivitách AllChemE (Alliance for Chemical Sciences and Technologies in Europe). ECCC organizačně propojená v roce 1996 s FECS je především poradním a reprezentativním orgánem a to hlavně ve vztahu k Evropské unii. ECCC připravila podmínky pro udělování titulu evropský chemik. Toto označení může používat chemik, člen národní organizace sdružené v FECS s akreditovanou akademickou kvalifikací a potvrzenou praxí v oboru. Zatím získalo toto osvědčení asi 700 chemiků. (O titul se může ucházet i člen ČSCH.) Čestným prezidentem FECS je prof. Wolfgang Fritsche, odstupujícím prezidentem prof. L. Niinisto (Helsinki University of Technology), nově zvoleným prezidentem je Dr. R. Battaglia (Migros Scientific Service, Zurich), za vedení sekretariátu FECS jsou zodpovědny E. K. McEwanová (Royal Society of Chemistry) a I. Antalová (Hungarian Chemical Society). Českou chemickou obec zastupují ve FECS a ECCC pp. prof. Šimánek, zvolený člen předsednictva FECS a Dr. Drašar.

Předsedou divize analytické chemie je prof. M. Valcarcel (University of Cordoba). Tato skupina, jejíž hlavní činností je v současné době práce na zajištění akreditací laboratoří, uspořádala v roce 1998 dvě velká sympozia (Euroanalysis 10 a AIRS III). Divize potravinářské chemie vedená Dr. R. Battagliou uspořádala v loňském roce jedno sympozium a jednu konferenci, na rok 1999 plánuje tři akce. Divize vydala publikaci Food Chemistry Window, která shrnuje všechny studentské výměnné programy zahrnující 36 výzkumných skupin v 17 zemích. Divize organokovové chemie s předsedou Prof. S. Pasynkiewiczem (Warsaw Technical University) směřovala svoji činnost na přípravu XIIIth FECHEM Conference on Organometallic Chemistry konané letos na přelomu srpna a září v Lisabonu a vydala také brožuru Organometallic Research Centres in Europe s více jak 2000 kontakty na chemiky pracující v tomto oboru. Divize výuky chemie s předsedou Dr. J.M.F. Gaganem (Open Universtity, Manchester) zorganizovala v loňském roce jednu konferenci o problémech výuky chemie a i na letošní rok připravila další. Divize chemie životního prostředí vedená Dr. A. Jensenem (dk-TEKNIK Energy and Environment, Copenhagen) kromě tří konferencí, které uspořádala, začala spolupracovat s European Environment Agency na zřízení European Green Chemistry Award. Skupina zabývající se historií chemie pod vedením prof. H.A. Deelstra (University of Antwerp) vydala třetí edici velmi úspěšné knihy Guide for Museums with Collections on History of Chemistry and Pharmacy. Skupina chemometrie pod vedením prof. G. Naray Szabo (Hungarian Chemical Society) plánuje organizovat pravidelně letní školy počítačové chemie. Skupina chemie pro záchranu kulturního dědictví pod vedením prof. F. Piacentiho (Universita di Firenze) zahájila projekt Data Bank on Conservation Procedures of Stone, Metals, Paintings. Skupina elektrochemie s vedoucím prof. J. W. Schultzem (Heinrich-Heine Universität Düsseldorf) uspořádala setkání v Portu. O aktivitách AllChemE bylo referováno v Chem. Listy 93, 265 (1999). Další informace týkající se FECS lze nalézt na internetu na adrese: http://www.chemsoc.org/gateway/fecs.htm

Jaromír Soušek


Bulletin představuje


Redakce Chemických listů chce umožnit představení významných chemických entit, a to především z ČR nebo alespoň s významnými vazbami na tento region jak kapitálovými, tak obchodními. Příspěvky do rubriky jsou vítány. Předpokládaný rozsah 1 strana rukopisu 30×60.

Reorganizace firmy Hewlett-Packard

Ve fiskálním roce 1998 dosáhla společnost Hewlett-Packard obratu téměř 50 miliard US dolarů a řadí se tak k největším světovým firmám. Je známo, že firmy této velikosti jsou nuceny provádět reorganizaci své vnitřní struktury, tak aby dosáhly optimalizace dalšího růstu. Z několika různých alternativ těchto reorganizací zvolila firma Hewlett-Packard cestu vytvoření dvou nezávislých subjektů, z nichž jeden se dále bude soustředit na oblast výpočetní techniky a ponese jméno Hewlett-Packard a druhý na oblast měřící techniky (divize analytické instrumentace, divize lékařských přístrojů, divize měřících a testovacích přístrojů) se jménem Agilent Technologies.

Divize analytických přístrojů bude pod jménem Agilent Technologies vystupovat od 1.11.1999. K vlastnímu rozdělení firmy Hewlett-Packard na Hewlett-Packard a Agilent Technologies dojde v průběhu roku 2000.

Agilent Technologies

Agilent Technologies je vedoucím a globálním výrobcem a dodavatelem analytických, lékařských, měřících a testovacích přístrojů. V oblasti analytické instrumentace se společnost Agilent Technologies zaměřuje na oblast plynové chromatografie, kapalinové chromatografie, hmotnostní spektrometrie, UV-VIS spektrometrie, kapilární elektroforézy a ICP-MS.

Společnost Agilent Technologies má 43 000 zaměstnanců ve více než 40 zemích. Agilent Technologies představuje v celosvětovém měřítku obrat 7,6 miliard USD a řadí se tak mezi 200 největších amerických firem.

Za své nové ústředí si společnost zvolila historické místo z hlediska vývoje společnosti Hewlett-Packard - 395 Page Mill Road v Palo Alto, California - kde v roce 1943 vybudovala Hewlett-Packard své první sídlo.

Agilent Technologies zahrnuje tyto divize: divize měřících a testovacích přístrojů, divize analytických přístrojů a divize lékařských přístrojů. Vývojové laboratoře Agilent Technologies jsou tvořeny částí proslulých vývojových laboratoří Hewlett- Packard, které patří mezi vedoucí technologická vývojová centra na světě.

Jméno Agilent Technologies je odvozeno ze slova "agile", což znamená pohotový a dobře koordinovaný, rychlý a vynalézavý.

Další informace o společnosti Agilent Technologies jsou dostupné na internetové adrese http://www.agilent-tech.com a nebo na adrese uvedené v inzerátu na straně za obálkou tohoto čísla.

Agilent Technologies v České republice

V České republice bude firma Agilent Technologies od 1.11.1999 reprezentována společností HPST, s.r.o. (High Performance Separation Technologies). Firma HPST, s.r.o. převezme od tohoto termínu všechny závazky divize analytických přístrojů (CAG - Chemical Analysis Group) Hewlett-Packard, s.r.o.. Celý současný tým zaměstnanců CAG, Hewlett-Packard, s.r.o. přejde do společnosti HPST, s.r.o. V tomto smyslu se jedná o vnitřní organizační změny Hewlett-Packard, zákazníci zaznamenají pouze změnu názvu firmy, eventuálně změnu adresy a tel. čísel. Všechny ostatní záležitosti - produkty, služby, pracovní procesy - zůstanou beze změny.

Slovní spojení "Inovating the HP Way" představuje několik významů. HPST, s.r.o. v návaznosti na Agilent Technologies bude pokračovat v poskytování kvalitních produktů a služeb a bude při jednání se zákazníky, s partnery, a se zaměstnanci používat soubor obchodních pravidel známých pod názvem "HP Way". Tato pravidla v sobě spojují hodnoty jako inovace, integrace, týmová práce, důvěra a úcta k jednotlivci a pomohla vybudovat ze společnosti Hewlett-Packard tak úspěšnou firmu, jakou v současné době je.


Střípky a klípky o světových chemicích


Richard Willstätter (1872 až 1942)

Willstätter pocházel z rodiny židovského obchodníka v Karlsruhe. Od dětství se zajímal o přírodniny, již v šesti letech měl sbírku nerostů. Na gymnáziu sice výborně prospíval v matematice a v geologii, ale měl potíže s latinou, proto přešel na reálné gymnázium. Po maturitě začal studovat chemii na technice v Mnichově, ale tam byl zklamán, proto přestoupil na univerzitu, kde ho zvlášť přitahovala osobnost Adolfa Baeyera. Po doktorátu, roku 1894, se stal jeho asistentem, za dva roky se habilitoval a již ve svých třiceti letech nastoupil jako profesor ve Strassburgu. Roku 1905 odešel do Zürichu, na tamní ETH, kde mohl plně rozvinout svou vědeckou činnost. Na přímluvu Emila Fischera přijal roku 1912 funkci vedoucího organického oddělení Ústavu císaře Viléma v Berlínu - Dahlemu a současně profesuru na berlínské univerzitě. Roku 1916 se stal nástupcem profesora Baeyera v Mnichově. V důsledku pronásledování Židů roku 1924 rezignoval na své funkce. Přestože měl řadu nabídek od zahraničních univerzit, z Německa neodešel. Jeho nástupce na mnichovské univerzitě profesor H.Wieland mu umožnil vést spolupracovnici H. Rothewaldovou, se kterou Willstätter diskutoval průběh experimentů jen telefonicky ze svého bytu. Po nástupu nacismu pomáhal svým židovským přátelům, ale jeho vlastní postavení, ač světově uznávaného vědce (od 1915 laureáta Nobelovy ceny), se stále zhoršovalo. Willstätterův bývalý spolupracovník Arthur Stoll pozval profesora do Basileje, ale ten se ještě do Mnichova vrátil. Po pogromu na Židy 1938 se rozhodl odjet přes Bodamské jezero do Švýcar, ale byl zadržen gestapem. Na zákrok německé ambasády v Bernu mu bylo umožněno vystěhování do Švýcarska, kde mu Stoll dal k dispozici vilu v Lokarno-Muraltu. Zde profesor sepisoval autobiografii "Aus meinem Leben", ale roku 1942 po těžké nemoci zemřel.

Willstätter neměl život snadný. Již ve školních letech poznal ústrky pro svůj židovský původ, jako mladík utrpěl úraz, pro který byl zproštěn vojenské služby. Manželství se Sophií Leserovou, zpočátku šťastné, skončilo po pěti letech její smrtí po zanedbané apendicitidě. Syn Ludvik zemřel v deseti letech, dcera Margareta se vdala za lékaře Ernsta Brucha a vystěhovala se do USA. Světlým obdobím Willstätterova života bylo vřelé přátelství s profesorem Haberem, se kterým chodil na dlouhé výlety. V mladších letech jezdil na koni, měl rád divadlo, opery R. Wagnera, malířství a sochařství. V mnichovském bytě shromáždil cennou sbírku obrazů, zvlášť, francouzských impresionistů, sochařských děl a uměleckého nábytku. Do emigrace si mohl odvést jen malou část.

Vědecké dílo Willstättera je mimořádné. Zabýval se výzkumem chinoidních barviv, anilínovou černí, strukturou chlorofylu, anthokyanů, enzymy, fotosyntézou a alkaloidy. V učebnicích se připomíná jeho objev cyklooktatetraenu methylačním štěpením bicyklického alkaloidu pseudopelletierinu, což bylo podnětem k hledání sloučenin s kruhy více než šestičlennými.

LITERATURA

Robinson R.: J. Chem. Soc. 1953, 999.

Renz J.: Helv. Chim. Acta 56, 1 (1973).

Nachmansohn D.: German-Jewish Pioneers in Science 1900-1933. Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York 1979.

Miloslav Ferles


Technické zajímavosti a služby


Obsah této rubriky může naplňovat charakter sdělení vymezeného Kodexem reklamy (Rada pro reklamu, březen 1997) označeného jako INZERÁT-REKLAMA ve smyslu Zákona O regulaci reklamy a doplnění Zák. 468/91 Sb (Sb. 40/95). Zájemci o publikování technických novinek jsou vítáni, ať již to budou odborníci, kteří ze své praxe něco chtějí pochválit, nebo firmy, které se chtějí pochlubit.

Pokud není k dispozici ve Vašem výtisku CHL odpovědní pohlednice, použijte prosím korespondenční lístek nebo pošlete E-mail na adresu csch@csch.cz.

Časopis Collection na ChemWeb.com

Na sjezdu Americké chemické společnosti v New Orleans bylo oznámeno uvedení časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications na ChemWeb. CCCC se tak zařadil mezi přední chemické časopisy, jejichž jednotlivé články si mohou uživatelé ChemWeb.com v případě potřeby okamžitě zakoupit v elektronické formě (PDF).

Bill Town, ředitel ChemWeb, Inc., zařazení časopisu komentoval slovy: "I am delighted that we have been able to add this highly respected international journal to ChemWeb.com. The Collection of Czechoslovak Chemical Communications has been published for 70 years. This agreement underlines the success of ChemWeb.com in reaching its goal of becoming a multi-publisher one-stop shop for chemical information."

Další kompletní ročník časopisu Collection na Internetu

Stává se již téměř pravidlem, že v každém čísle Bulletinu jsou čtenáři informováni o rozšíření nabídky online verze časopisu Collection. Ani tentokrát tomu není jinak. Časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications doplnil kompletní články publikací v PDF formátu o další ročník, a to 1995. Předplatitelé online verze časopisu tak mají nyní k dispozici plné znění článků již čtyř ročníků 1995-1998 a průběžného letošního roku. Doplnění dalšího ročníku 1994 lze opět očekávat během několika měsíců.

Acrobat Reader Web Buy

Firma Adobe předvedla na Seybold Seminars v San Francisku novou verzi prohlížeče chráněných PDF souborů. Tato technologie byla již delší dobu netrpělivě očekávána vydavateli. Umožní totiž snadný prodej a distribuci elektronických knih, časopisů a dalších dokumentů prostřednictvím Internetu. Obě dvě nové technologie Adobe PDF Merchant a Acrobat Reader Web Buy jsou v současné době ve formě předběžných verzí, definitivní verze lze očekávat koncem letošního roku.

Inlet Supplies

Australská SGE nabízí knížečku, která je užitečnou příručkou pro materiály pro Vaše GC přístroje nejrůznějších výrobců. Příručka diskutuje moderní vložky do nástřikového systému (liners), ferule, septa a vlastnosti požadované od použitých materiálů a dílů. Shrnuje třicetiletou zkušenost expertů inovační firmy.

ChemOffice Web Server

Cambridge Soft letos dodává unikátní balík, který, kromě toho, že je systémem pro založení intranetové báze chemické informatiky na lokální síti přináší mnoho navíc. Umožňuje vytvoření elektronických laboratorních deníků, kde jsou informace vkládány pomocí CS Chem Office, MS Office a uschovávány v systému Oracle. Deníky jsou prohledávatelné běžnými pokyny, ale prostřednictvím chemických vzorců a struktur, byť parciálních. Implementovaný ChemDraw umožňuje nejenom stechiometrické výpočty ale i mapování reakcí a ukládání spektrálních záznamů v elektronické podobě.

Zabudovaný registrační systém přiděluje neopakovatelná identifikační čísla za použití bezpečnostních a přenosových utilit Oracle. Pro společnosti, které potřebují vyvinout vlastní registrační systém je přiložen "Software Developers Kit". Tento kit doplňuje MS Intranet a Oracle o chemickou inteligenci tak, že mohou použít pro programování MS Visual Studio nebo Oracle Designer 2000.

Novým prvkem v balíku CS je vybavení pro kombinatoriální chemii a elektronické obchodování. To druhé umožní, po nahlédnutí do ceníku předních firem prodávajících chemikálie, jejich přímý nákup. Finanční utility balíku (ať v internetu tak v intranetu) umožní spektrum běžných účetních operací na hlavním účtu, podúčtech, sledování objednávek, skladové hospodářství atd. Věc jde až tak daleko, že na jedné objednávce může být několik chemikálií od různých dodavatelů ze systému ChemACX. Tento systém obsahuje dnes již přes půl milionu produktů od 200 dodavatelů.

Balík dále obsahuje databázi 58 tisíc biologicky aktivních sloučenin z World Drug Index, databázi NCI, která obsahuje více sloučenin než Merck Index a CRC Properties of Organic Compounds dohromady. Databáze Current Chemical Reactions obsahuje informace z více než 300 tisíc publikací. ChemReact a ChemSynth je databáze odvozená z 2.5 milionu reakcí od InfoChem. ChemRXN je pak báze 29 tisíc reakcí s mapováním atomů. Přístup k patentovým informacím je via World Drug Alert (Derwent) a Investigational Drug Database (Current Drugs). ChemMSDX otevírá přístup k více než 7000 MSDS stránkám o materiálové bezpečnosti.

Zprávy a výsledky hledání v balíku mohou být nejsnadněji prezentovány v MS Excelu nebo na webu.

CS ChemOffice Web Server je zároveň ekonomickým řešením pro laboratoře s počítačovou sítí, neboť nákupem jednoho balíku lze řešit softwarové a databázové potřeby zúčastněných uživatelů.

Laboratorní vakuové sítě

Německá firma Vacuubrand, jeden z nejvýznamnějších výrobců laboratorní vakuové techniky nabízí brožuru VACUU*LAN, Vacuum Local Area Network, která popisuje prakticky použití laboratorních vakuových rozvodů a sítí, moderního prostředku, šetřícího jak životní prostředí, tak prostředky na zařizování laboratoří vakuovou technikou. Vakuové sítě umožní nejen využít jednu vývěvu pro několik vakuových aplikací najednou, ale i měření a regulaci vakua. Regulace vakua je řešena jak klasicky, tj. připouštěním plynu, tak regulací otáček motoru vývěvy. Tento druhý způsob regulace šetří navíc i elektrickou energii.

Kapilární kolona na 80% aplikací

SGE nabízí brožuru popisující použití kapilární kolony BPX-5, která vzhledem ke svým vlastnostem uspokojí při 80% aplikací. Kolona s polaritou odpovídající ekvivalentu 5% fenyl na bázi polysilfenylen/ siloxan je kolona moderní koncepce s "low-bleed" pro použití v rozmezí -40 - 360 °C pro nepolární analyty od uhlovodíků až k aminům, pesticidům, triglyceridům, PAH atd.

Instrument Supplies

Materiály a náhradní díly pro GC a LC hmotové spektrometry, mikrostříkačky do dávkovačů, septa, vložky do nástřikových komor, ferule pro přístroje HP, PE, Shimadzu, TQ-CE a Varian nabízí příručka Instrument Supplies fy SGE.

SolGel

Nepolární fáze pro GC kolony polaritou na úrovni polydimethylsiloxanu přináší SGE. Kolony mají menší bleeding, umožňují práci při vyšších teplotách (400 °C) a vyšší odolnost vůči nízkým pH vzorků. Jsou hodně používány v naftovém průmyslu např. na simulované destilace.

Elektronové násobiče

Společnost SGE nabízí elektronové násobiče ETP pro GC/MS a LC/MS Finngan, HP, PE/PE-Sciex, Shimadzu, Varian a další. Vzhledem k tomu, že jde o "poslední slovo" ve vývoji technologie elektronových násobičů s aktivním filmem může jejich použití rozšířit možnosti stávajících zařízení. Násobiče ETP vynikají nedostižnou linearitou v elektronické odezvě a zvýšenou citlivostí.

MathType 4.0, editor rovnic

Kalifornská firma Design Science, Inc. dala na trh novou verzi profesionálního editoru matematických vzorců a rovnic, jehož mladší a mnohem skromnější bratříček je v každém MS Wordu, Corel WordPerfect, AppleWorks a dalších balících jako tzv. Equation Editor (Editor rovnic). MathType je špičkové software pro vytváření matematických zápisů v textových editorech, prezentačních dokumentech, sazbě (s EPS exportem), webových stránkách a mnoha dalších dokumentech. Podporuje unicode, mezinárodní písmena a umožňuje jejich zadání z klávesnice. Jde o 32-bitovou OLE 2.0 aplikaci.

Pochvaly na tento produkt se hrnou z celého světa, je proto na čase, že se dostal přímo i na český trh. Společnost Design Science předpokládá, že značné procento ze současných dvou milionů uživatelů Equation Editoru sáhne po profesionálním řešení, které daleko jej předčí, namísto dětské verze, kterou mají k dispozici. MathType 4 je pak naprostou nutností pro každého, kdo píše technické dokumenty.

MathType 4 má stovky doplňujících matematických a technických (i chemických) symbolů a šablon (templátů), podporu použití barev pro profesionály, překladače pro formáty TeX, LaTeX a MathML, dodatečné, nové pomůcky, které se instalují do MS Wordu a jenž jej obohacují o další technické možnosti včetně fontů Euclid pro vytváření moderních dokumentů LaTeX a mnoho dalšího. Je prvým programem, který podporuje platformu MathML, jazyka založeného na XML pro reprezentaci matematických zápisů ve webových technických dokumentech podle doporučení W3C (World Wide Web Consortium), viz. http://www.w3.org/Math/ pro další informace. MathML je budoucnost matematiky na webu a poskytuje vynikající technologii pro uživatele dávající přednost Netscape či Microsoft. Otevřenost systému dovoluje programátorům vytváření překladačů do jiných mark-up jazyků, jakým je např. SGML. Další technické informace na http://www.mathtype.com.

K dispozici je verze 4 pro W95, 98 a NT a verze 3.6 pro Mac, System 7 a 8. Nároky na počítač jsou minimální, CD-ROM a 10 MB na pevném disku. Pokud na Vašem počítači fungují Windows, bude tam plně fungovat i MathType.

Gaussian v novém kabátě

Jeden z nejslavnějších balíků programů pro výpočet energií, vibračních frekvencí, efektů rozpouštěděl, magnetických vlastností (vč. HMS stínění), nábojů, optimalizace geometrií molekul, a mnohého dalšího je ve verzi 98 vybaven řadou nových atributů. Kromě algoritmů a vlastností, které umožňovala již předchozí verze je zahrnuto: Molekulární mechanika - energie a gradienty Amber, Dreiding a UFF silová pole. Algoritmické rozšíření DFT integrace, MP2 druhá derivace, AM1 optimalizace, výpočty QCISD/CCSD. Metoda rychlých multipólů (FMM) a SMT. Fermiho rozšíření simulovaných anelací v SCF. ZINDO Energie a časově závislé energie (HF a DFT) excitovaných stavů. Podstatně se rozšířila nabídka tzv. "basic sets" a optimalizací. Ve výpočtech molekulárních vlastností přibyl vibrační cirkulární dichroizmus a rotační síla. Rozšířila se i nabídka modelů "Self-Consistent reaction field solvation".Viz http://www.gaussian.com/featlist.htm. O použití tohoto balíku i na veliké molekuly viz http://www.chemnews.com/art.cfm?S=54). Podstatné funkce tohoto balíku lze provozovat i na platformě PC (W95, 98, NT, 64 MB paměti, 200 MB pro program a 200 MB pro zápisy, CD-ROM a myš). Co je však velmi důležité (i když to není úplná novinka), Gaussian pro Windows lze obsluhovat z prostředí bloku Chem3D z balíku ChemOffice.

Nové kolony pro HPLC

Firma Merck je tradičním výrobcem širokého sortimentu sorbentů a kolon pro nejrůznější chromatografické aplikace v analytickém i preparativním měřítku. Kvalita kolon a sorbentů se vyznačuje vysokou garantovanou selektivitou od šarže k šarži, garantovanou reprodukovatelností od kolony ke koloně, oceňován je i jednoduchý a spolehlivý systém koncového připojení Manu-CART! či kartušový systém LiChroCART!, byly vypracovány stovky aplikací pro universální nebo speciální separace. S využitím těchto dlouholetých zkušeností firma Merck doplňuje svůj sortiment chromatografických kolon nově o kolony plněné sorbenty z produkce jiných firem, jako jsou EKA Nobel, G.L.Science, Nacherey-Nagel, Waters, a.j. Poskytuje vám tak možnost získat nejžádanější chromatografický sortiment od jednoho dodavatele s tradičně vysokým standardem garantovaných parametrů v obvykle krátkých dodacích dobách. Vyžádejte si prosím ceník.

MERCK & Chiral Technologies

Firma Chiral Technologies nabízí chirální chromatografické produkty Daicel! s označením CHIRACEL!, CHIRAPACK! a CROWNPACK!, které jsou nejpoužívanějšími kolonami v chirální chromatografii, uznávanými pro svůj vysoký standard kvality a reprodukovatelnosti. Poskytují efektivní separaci většiny racemických sloučenin, ať jednoduchých nebo komplexů. V nabídce jsou kolony různých rozměrů od kolon pro analytické účely až pro kolony pro preparativní separace. Vedle kolon jsou k dispozici i velká ("bulk") balení sorbentů pro preparativní chromatografii, zejména farmaceutických intermediátů. Od r. 1999 je Merck spol. s r.o. exklusivním distributorem kolon Daicel! v České republice.

Ekonomické balení

Novinkou v sortimentu TLC firmy Merck je ekonomické balení plastikových folií TLC Si 60 F254, 4 × 8 cm, 50 ks v 1 balení, objednací číslo 105750.0001, vhodných zejména pro rychlé screeningové separace za maximálně výhodnou cenu. Vyžádejte si nabídku.


Zákony, které ovlivní život chemiků


Částka 63 přinesla Nařízení vlády č. 184/99, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka.


Částka 66 uvádí Vyhlášku 195 Sb. o požadavcích na jaderná zařízení a částku 196 Sb. o vyřazování jaderných zařízení z provozu.


Poezie


Sedmá esej o chytrosti

Fikaní Chlapíci

Brousili Indům Antény.

anonym


Osmá, o zdravé výživě

Helenka Neváhala Arogantně

Krmit Xenu Radlíkem.

anonymZajímavosti ze světa vědy a techniky


Přijďte na Achemu uvidět svět

Pod tímto heslem se sejde 22. až 27. května 2000 ve Frankfurtu přes 4000 vystavovatelů s čtvrt milionem návštěvníků ze 100 zemí. Hlavními tématy akce bude chemické inženýrství, ochrana životního prostředí a biotechnologie. Akce, jejíž hlavní součástí je veletrh na ploše 151 tisíc čtverečních metrů. Na konferenci vystoupí přes 700 řečníků, budou organizovány panelové diskuse, návštěvnické akce a další setkání. Tato akce, která nemá na Evropském kontinentě obdobu, jistě stojí za zařazení do Vašich kalendářů. K výstavě bude k dispozici již 5. verze databáze WOICE of ACHEMA. Podívejte se na www.achema.de.

Y2K OK

Zájemci o otestování počítače na tzv "Millenium Bug" mohou použít software poskytované zdarma na adresách www.computerexperts.co.uk anebo www.scopdiag.co.uk.


Aprílový klub


Velký objev v chemii

Nejtěžší prvek, objevený v historii vědy, byl nalezen nedávno. Prvek, předběžně nazvaný ADMINISTRATIUM, nemá protony ani elektrony, jeho atomové číslo je tudíž rovno nule. Nicméně, tento prvek má jeden neutron, 125 pomocných neutronů, 75 vice-neutronů a 111 asistentů vice-neutronů, což dohromady dává atomovou hmotnost 311.

Těchto 312 částic je drženo dohromady silou jež je vyvolána stálou aktivitou částic, zvaných morony (česká nomenklaturní komise razí pro tuto částici vlastenecký termín "blb", naráží však na naprosté nepochopení administrativních složek komisí IUPAC), jež překáží jakékoliv reakci s níž přijdou do kontaktu. Podle objevitelů, již nepatrné množství administratia způsobí, že reakce, která by normálně proběhla během méně než sekundy, trvá déle než čtyři dny.

Administratium má poločas rozpadu tři roky, po kterých se nerozloží, ale kompletně se reorganizuje za použití lákavě znějících hesel. Studie ukazují, že atomová hmota roste po každé reorganizaci. Ukazuje se také, že hesla jsou pomíjivého charakteru.

Administratium je toxické ve všech koncentracích a je považováno za kumulativní jed. Významné koncentrace byly naměřeny v oblasti Washington D.C. (pozn. red. redakce má neověřené zprávy, že bylo zahájeno proměřování některých nejmenovaných institucí v ČR).

Wichterle, Mason


Odborná setkání


Redakce časopisu Chemické listy i Bulletinu se shodly na tom, že příliv rukopisů pro rubriku Odborná setkání převyšuje kvantitou publikační možnosti časopisu a zavedly proto pravidla pro přednostní zveřejnění rukopisů. V nejbližším možném termínu bude zveřejněn rukopis, který redakce obdrží dva měsíce před plánovaným vydáním čísla (t.r. např. č. 1 20. ledna, č. 2 20. února atd.), jenž u oznámení akcí budoucích nepřekročí 1/2 rukopisné stránky 30 × 60 (tj. cca. 900 znaků) a u hodnocení dvojnásobek (1 strana 30 × 60, 1800 znaků). Rukopisy nesplňující toto pravidlo budou "v záloze" bez ohledu na termín akce. Výjimky jsou možné pouze po dohodě s redakcí. Redakce uvítá jakýkoliv příspěvek v tištěné podobě a na disketě.

ČSCH aktivně iniciuje mezinárodní spolupráci v oblasti chemie životního prostředí

Česká společnost chemická ve spolupráci s Americkou chemickou společností a za účinné podpory americké National Science Foundation zorganizovala ve dnech 12. až 15. června 1999 v kongresovém centru v Průhonicích pracovní setkání předních evropských a amerických vědců pracujících v oblasti chemie životního prostředí. Cílem tohoto setkání byla diskuse amerických vědců s vědci ze střední a východní Evropy s cílem vytyčit základní problémy v oblasti chemie životního prostředí a cílevědomě orientovat chemický výzkum a zejména některé projekty financované americkou National Science Foundation na řešení těchto problémů.

Na tomto setkání byly zejména detailně diskutovány problémy zemí střední a východní Evropy v této oblasti a možnosti pomoci ze strany amerických vědeckých a výzkumných organizací při řešení těchto problémů. Největší pozornost byla věnována problémům související s čistotou ovzduší a vody a metodami jejich kontroly, s bezodpadovými technologiemi, diskutovány byly i možnosti tzv. "zelené" chemie s minimálním dopadem na životní prostředí, vliv znečištění životního prostředí na potravinové řetězce, vztah zemědělství a životního prostředí ale i výchova nových odborníků v této oblasti a zajištění potřebné kvality dat informujících o stavu našeho životního prostředí. V průběhu setkání , jehož se zúčastnili kromě zástupců vysokých škol, Akademie věd a řady výzkumných a kontrolních organizací i zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství, zazněla řada podrobných informací týkajících se stavu životního prostředí v zemích střední a východní Evropy.

V návaznosti na výše uvedené setkání proběhlo v kongresovém centru v Průhonicích ve dnech 16. až 18. června 1999 další pracovní setkání zaměřené na analytickou chemii životního prostředí, které opět organizovala Česká společnost chemické ve spolupráci s Americkou chemickou společností, Mezinárodní unií pro čistou a užitou chemii (IUPAC), Mezinárodní organizací pro výuku, vědu a kulturu (UNESCO) a Mezinárodní organizací pro chemické vědy ve vývoji (IOCD). Toto setkání bylo zaměřeno zejména na mezinárodní spolupráci při vývoji a využití nových analytických metod používaných při kontrole životního prostředí, ovzduší, vody, kapalných a tuhých odpadů, potravin atp. a bylo určeno zejména pro vedoucí analytických laboratoří zabývajících se kontrolou životního prostředí a vývojem a aplikací potřebných analytických technik.

achema

V rámci spojené akce proběhla i sekce plakátových sdělení. Organizátory byl vybrán nejlepší poster mladých účastníků autora A. Mu, který byl oceněn balíkem CS ChemOffice, věnovaným firmou SciTech. S organizací významně pomohla pražská společnost Merck.

Obě setkání bezesporu přispěla k výraznému zlepšení vzájemných kontaktů mezi americkými vědci a vědci ze střední a východní Evropy pracujícími v oblasti chemie životního prostředí, které by měly vyústit ve formulaci nových vědeckých i praktických projektů zaměřeních na využití nejnovějších poznatků chemických věd při zlepšování nepříliš utěšeného stavu našeho životního prostředí. Na podporu těchto aktivit začala ČSCH budovat "webovou stránku zelené chemie" http://www. csch.cz/enter.htm - pomozte nám s ní.

Jiří Barek a Pavel Drašar

Eurocarb X - Galway, 11. až 16. 7. 1999, Irsko

Letošní konference EurocarbX se konala v malebném městečku Galway, které se nachází na západním pobřeží Irské republiky. Univerzita v Galway, která byla pořadatelem konference, je v bouřlivém stavebním rozvoji, jenž je dán velkou konjunkturou irského hospodářství a zároveň i velkým důrazem Irska na vzdělání (kéž bychom se obojího dočkali i u nás).

Konference se zúčastnilo téměř 550 delegátů z 38 zemí, celkem s 300 postery a 120 přednáškami (plenární a sdělení v sekcích). Reprezentace České republiky byla po několika hubených letech důstojná - konference se účastnilo 6 pracovníků, většinou z ústavů Krčského areálu AV ČR v Praze.

V letošním roce nedominovalo konferenci žádné "velké téma", jako na některých předchozích setkáních. Je zřejmé, že mnoho metod, jako molekulární modelování, multienzymové syntézy, kombinatorní glyko-chemie, vícerozměrné NMR studie (>600 MHz) aj. se stávají běžnými nástroji výzkumu. Nicméně, objevil se celkem nový termín "molekulární glyko-imunologie", který charakterizuje směřování velké části oblasti "glycosciences".

Dr. Jiménez-Barbero (E) prezentoval současné pokroky ve studiu interakcí sacharidy-proteiny pomocí NMR. Tato metoda je vhodným doplňkem modelování a rentgenostrukturních studií, protože pracuje s hydratovanými systémy, které jsou na rozdíl od krystalů téměř identické s procesy in vivo. Prof. A. Dondoni (I) popsal nové glyko-konjugáty kalixarenů a fullerenů připravených pomocí nové syntetické strategie využívajících thiazolových derivátů sacharidů. Několik autorů (např. Dr. M. Meldal (DK)) prezentovalo využití knihoven glykopeptidů.

Několik přednášek (R. Oriol (F)) se zabývalo glyko-imunologickými problémy xenotransplantací (většinou prase-člověk a opice-člověk), kde hraje důležitou roli isoglobotriosový antigen. a-Gal epitopy, které jsou u prasat přítomny na vnitřní stěně cévní výstelky jsou rozeznávany lidskými anti-aGal protilátkami. Tento hlavní problém xenotransplantací může vyřešit právě glyko-imunologie. K tomuto tématu bylo promítáno i video - z části populární - "Člověk a zvíře".

Naši badatelé prezentovali příspěvky na téma: LC a MALDI MS analýzy buněčných glykoproteinů (P. Novák), charakterizace vazebného místa lektinového receptoru NK buněk (J. Pavlíček), regioselektivita a-glukosidas (Š. Malá), role Lex a cholesterolu u embryonálního karcinomu (M. Boubelík) a knihovna glykosidas a její využití k syntéze bioaktivních glykosidů (V. Křen).

Příští Eurocarb XI se bude konat v září 2001 v Lisabonu. Nicméně již příští rok (27.8. -1.9.) se koná v Hamburku International Carbohydrate Congress (http://ics2000.uni-hamburg.de/), který bývá v Evropě jen jednou za 5 až 10 let.

Detailní informace o setkáních a aktivitách glyko-vědců je možné dále získat na stránce organizace Carbconnect: (http://www.carbconnect.com).

Vladimír Křen


Akce v ČR a v zahraničí

rubriku kompiluje Lukáš Drašar, drasarl@vscht.cz


ČSCH nesouhlasí s obchodním a úplatným využitím tohoto seznamu. Akce jsou řazeny podle data. Hvězdičkou jsou označeny nové přírůstky seznamu. Pokud hledáte konferenci a nenacházíte ji v našem seznamu, navštivte URL http:// www.chemsoc.org/events/post.htm. Redakce rubriky má stále málo informací z České republiky a Slovenska.


* Radiation Couring Technology Training Course. Inf.: 1.-3.11.1999 Middlesex Henne Mehta PRA 8 Waldegrave Rd. Teddington Middlesex TW11 8LD UK. Tel.: 44181-6144815 fax -9434705 E-mail: h.mehta@pra.org.uk

* CPhl'99 : Pharmaceutical Ingrediens Worldwide. Inf.: 2.-4.11.1999 Frankfurt Miller Freeman P.O. Box 200 3600 AE Meerssen the Netherlands. Tel.: 31 346-5594444 fax -57411 URL: http://www.mfbv.com/chemicals

7. Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky a farmacie. Inf.: 3.-6.11.1999 Brno Ingo Bohuslava Knopová Brněnské veletrhy a výstavy, a. s. Výstaviště 1 647 00 Brno

* Injection Molding : From Starting Materials to End Products. Inf.: 4.-5.11.1999 Basel Technomic Publishing AG Missionstrasse 44 CH-4055 Basel Switzerland. Tel.: (41) 61381-5226 fax -5259 E-mail: technomic@bluewin.ch URL: http://www.techpub.com

* Intl. Quality Issues Conf. Inf.: 4.-5.11.1999 Pittsburgh Barbara Sherman PACS 409 Meade Dr. Coraopolis, Pa. 15108 USA. Tel.: (724)457-6576 fax -1214 URL: http://members.aol.com/ hnpacs/pacs.htm

* 8th Conf. On Current Trends in Occupational Chemistry. Inf.: 5.-6.11.1999 Jackson Jerzy Leszczynski Jackson State U 1400 J.R. Lynch St. Jackson, Miss. 39217 USA. Tel.: (601)973-3482 E-mail: jerzy@tiger.jsums.edu URL: http://tiger.jsums.edu/~cctcc/conf_homepage.html

* 4th Cong. Of Toxicology in Developing Countries Inf.: 6.-10.11.1999 Turkey Semra Sardas Gazi U, Faculty of Pharmaci TR 06330 Ankara Turkey. Tel.: 90312 2123009 E-mail: ek03-k@tr.net.net.tr

* 20th Ann Mtg. Of the American College of Toxicology. Inf.: 7.-10.11.1999 McLean American Colege of Toxicology 9650 Rockville Pike Bethesda, Md. 20814 USA. Tel.: (301)571-1840 fax -1852 E-mail: ekagan@act.faseb.org

* 13th Intl. Forum on Electrolysis in the Chemical Industry : Applied Electrochemistry for the new Millenium. Inf.: 7.11.11.1999 Clearwater Beach Pamela Sieracky Electrolysis Co. Inc. 72 Ward Rd Lancaster NY 14086-9779 USA. Fax.: (716)684-0511, E-mail: psieracky@electrosynthesis.com

* Polymer Structure & Practical Properties. Inf.: 8.-10.11.1999 Basel Technomic Publishing AG Missionstrasse 44 CH-4055 Basel Switzerland. Tel.: (41)61381-5226 fax -5259 E-mail: technomic@bluewin.ch URL: http://www.techpub.com

* North American Conf. Series : Polymer Stabilizers & Modifiers '99. Inf.: 8.-10.11.1999 Hillton Head Inst. Of Materials Science New Platz, NY 12561 USA. Fax.: (614)255-0978, E-mail: nainquiri@ims-np.org, http://www.ims-np.org

* TCL9-9th Intl. Conf. On Textile Coating & Laminating. Inf.: 8.-9.11.1999 Charlotte Program Div. Technomic Publishing Co. 851 New Holland Ave., Box 3535 Lancaster, PA 17604 USA. E-mail: seminar@techpub.com

22nd Int. Symp. on Capillary Chromatography. Inf.: 8.-12.11.1999 Japan K. Jinno Mat. Sci. S., Toyohashi Univ Toyohashi 441-8580 Japan. E-mail: jinn@chrom.tutms.tut.ac.jp http://chrom.tutms.tut.ac.jp/JINNO/symposium

* Coating for Wood Training Course. Inf.: 9.-10.11.1999 Middlesex Henne Mehta PRA 8 Waldegrave Rd. Teddington Middlesex TW11 8LD UK. Tel.: 44181-6144815 fax -9434705 E-mail: h.mehta@pra.org.uk

* Filtration and Separation of Fine Particle Suspensions. Inf.: 10.-12.11.1999 Vídeň Ing. Jaroslav Přidal, CSc. MIKROPUR s.r.o. Wonkova 385 500 02 Hradec Králové CZ fax : (049) 616 582 E-mail: pridal@servehrk.czcom.cz URL: http://www.czcom.cz/pub/mikropur

* Boya '99 & Paint '99. Inf.: 11.-13.11.1999 Istambul Kimia Mühendisleri Odasi Istambul Subesi, Mis Sok. 22/1 Beyoglu 80080 Istambul Turkey. Tel.: 90 212249-0009 fax -3146 E-mail: kmo34@turk.net

* Concepts & Needs for Low Dieletric Constant 0.15-mm Interconnect Materials : Now & the Next Millenium. Inf.: 14.-17.11.1999 Monterey K. Carter IBM Almaden Research Ctr. 650 Harry Rd. San Jose, CA 95120 USA. Tel.: ((408)927-2617 fax -3310 E-mail: kcarter@almanden.ibm.com

* Advanced Organometalic Design Workshop. Inf.: 14.11.1999 Philadelphia Catalyst Group Gwynedd Office Park P.O. Box 637, Spring House, PA 19477 USA. Tel.: (215)628-4447 fax -2267 E-mail: tcg@catalystgrp.com URL: http://www.catalystgrp.com

Eastern Analytical Symp. Inf.: 14-19.11.1999 Somerset S. Gold Eastern Anlaytical Symp. P.O. Box 633 Montchanin. Del. 19710-0633 USA. http://www.eas.org

* Industrial Protective Coatings Conf. & Exhibit. Inf.: 14.-18.11.1999 Houston SSPC 40-24th St. Pittsburgh, Pa. 15222-4656 USA. http://www.sspc.org

* AAPS Ann. Mtg. & Expo. Inf.: 14.-18.11.1999 New Orleans American Assoc. of Pharmaceutical Scientists 1650 King St. , Suite 200 Alexandria VA 22314-2747 USA. Tel.: (703)-5483000 fax -6487349 E-mail: pr@aaps.org URL: http://www.aaps.org/edumeet.html

The 3rd International Symposium on Organic Photochemism. Inf.: 14.-18.11.1999 Japan Prof. Masahiro Kyushu University Hakozaki 6-10-1 Higashi-ku, Fukuoka 812-8581 Japan. Tel.: +81 92642-3556 fax -3568 E-mail: irie@cstf.kyushu-u.ac.jp

* Waste Minimization & End. Of Pipe Treatment in Chemical & Petrochemical Industries. Inf.: 14.-18.11.1999 Mexico Assoc. On Water Quality fax : (525)616 2164 E-mail: iawq@pumas.iingen.unam.mx

2nd International Symposium and 7th European Workshop on Hydrotreatment and Related Technologies. Inf.: 15.-.17.11.1999 Antverpy E-mail: hds@conferences.ti.kviv.be URL: http://www.ti.kviv.be/conf/hds.htm

* 2nd Intl. Conf. On the Safety of Water Disinfection : Balancing Chemical & Microbial Risks. Inf.: 15.-17.11.1999 Miami Diane Dalisera Life Sciences Inst. 1126-16th St. Washington, D.C. 20036-4810 USA. Tel.: (202)-2968012 fax -6593617 E-mail: meetings@ilsi.org URL: http://www.ilsi.org

* ChiraSource '99. Inf.: 15.-17.11.1999 Philadelphia Catalyst Group Gwynedd Office Park P.O. Box 637, Spring House, PA 19477 USA. Tel.: (215)628-4447 fax -2267 E-mail: tcg@catalystgrp.com URL: http://www.catalystgrp.com

* Hot Melt Technology. Inf.: 15.-17.11.1999 Zurich Technomic Publishing AG Missionstrasse 44 CH-4055 Basel Switzerland. Tel.: (41)61381-5226 fax -5259 E-mail: technomic@bluewin.ch URL: http://www.techpub.com

* 7th Color Imaging Conf : Color Science, Color Engineering, Systems & Applications. Inf.: 16.-19.11.1999 Scottsdale IS&T 7003 Kilworth La. Springfield, VA 22151 USA. Tel.: (703)642-9090 fax -9094 E-mail: info@imaging.org

* In-Cosmetics Conf : Traditional Activates in the Light of Modern Cosmetic Science. Inf.: 16.-18.11.1999 New York H. Ziolkowsky Verlag für Chimische Industrie Postfach 1025, Beethovenstr 16 D-86015 Augsburg Germany. Tel.: 49821/325-830 fax -8323 E-mail: VCI@sofw.com

* Surface Treatment of Plastics. Inf.: 17.-19.11.1999 Zurich Technomic Publishing AG Missionstrasse 44 CH-4055 Basel Switzerland. Tel.: (41)61381-5226 fax -5259 E-mail: technomic@bluewin.ch URL: http://www.techpub.com

* Oil & Gas Technology. Inf.: 17.-20.11.1999 Indonesia Overseas Exhibition Services Ltd. 11 Manchester Sq. London W1M 5AB UK. E-mail: oil@montent.com

* What is Paint? Training Course. Inf.: 17.11.1999 Middlesex Henne Mehta PRA 8 Waldegrave Rd. Teddington Middlesex TW11 8LD UK. Tel.: 44181-6144815 fax -9434705 E-mail: h.mehta@pra.org.uk

* Pharmaceutiacl Industry : Raw Materials, Manufacturing & Packing Machinery. Inf.: 18.-22.11.1999 India Messe Düsseldorf North America 70 West 36th St., Suite 605 New York, N.Y. 10018 USA. http://www.mdna.com

* Combinatorial Chemicals, Catalysis Optimization Conf. Inf.: 18.-19.11.1999 Philadelphia Catalyst Group Gwynedd Office Park P.O. Box 637, Spring House, PA 19477 USA. Tel.: (215) 628-4447 fax (215) 628-2267 E-mail: tcg@catalystgrp.com URL: http://www.catalystgrp.com

* Minimally Invasive Technologies : Device Design, Testing & Applications. Inf.: 18.-19.11.1999 Burlington Program Div. Technomic Publishing Co. 851 New Holland Ave., Box 3535 Lancaster, PA 17604 USA. Tel.: (717)-2915609 fax -2959637 E-mail: seminar@techpub.com

ChemAnalysis 1998. Inf.: 19.-20.11.1999 Brussels Simon Roberts Advanstar Comunications Advanstar House, Park West, Sealand Road Chester CH1 4RN UK. Tel.: +44 1244-378888 fax -370011 E-mail: sroberts@advanstar.com

* 8th Asian Chemical Cong. Inf.: 21.-24.11.1999 Taipei 8th Asian Chemical Cong.Secretariat Applied Chemistry Div., Union Chemical Laboratories ITRI 321 Kuang Fu Rd. Section 2 Hsinchu, Taiwan 300. Tel.: 8863 573-2535 fax -2348 E-mail: 740123@ucl.itri.org.tw

* Design of Experiments Training Course. Inf.: 22.-24.11.1999 Middlesex Henne Mehta PRA 8 Waldegrave Rd. Teddington Middlesex TW11 8LD UK. Tel.: 44181-6144815 fax -9434705 E-mail: h.mehta@pra.org.uk

Techniques Combine with Electrophoretic Separations. Inf.: 24.-26.11.1999 Rouen Dr. R. Charlionet INSERUM-U78 Batiment Recherche 22 Boulevard Gambetta F-76183 Rouen France, http://www.ics.u-strasdg.fr/sfe

* Intl. Symp on Polyimides & Other High Temperature Polymers : Synthesis, Characterization & Applications. Inf.: 29.11.-1.12.1999 Newark Robert Lacombe 3 Hammer Dr. Hopewell Junction, NY 12533 USA. Tel.: (914)227 7026 E-mail: rhl@mstconf.com URL: http://mstconf.com/polyimid.htm

LC - GC International, Spectroscopy and Scientific Data Management. Inf.: 29.-30.11.1999 London Simon Roberts Advanstar Comunications Advanstar House, Park West, Sealand Road Chester CH1 4RN UK. Tel.: +44 1244-378888 fax -370011 E-mail: sroberts@advanstar.com

* AddPlast Europe. Inf.: 30.11.-2.12.1999 Wiesbaden Emap Bussines Communications and Emap Maclaren E-mail: addplast@emapbv.nl

* ChemAsia99, InstrumentationAsia99 & AnaLab Asia99. Inf.: 30.11.-3.12.1999 Singapore Singapore Exhibition Services Pte Ltd. 2 Handy Rd., #15-09 Cathay Bldg. Singapore 229233, http://www.sesmontent.com

* Watertech '99 Power & Petrochemicals Water Conf. Inf.: 1.-3.12.1999 Houston Tall Oaks Publishing P.O. B.ox 621669 Littleton, CO 80162 USA. Tel.: (303)973-6700 fax -5327 E-mail: water@talloaks.com URL: http://talloaks.com

* 12th Ann. Tandem Mass Spectrometry Workshop. Inf.: 1.-4.12.1999 Margaret Northcoot Geological Surey of Canada 3303-33rd St. N.W. Calgary AB T2L 2A7 Canada. Tel.: (403)292-7041 fax -7159 E-mail: mnorthcott@gsc.emr.ca URL: http://www.csms.inter.ab.ca

2nd International Symposium on Advanced Energy Conversion Systems and Related Technologies. Inf.: 1.-3.12.1999 Nagoya (Japonsko). Tel.: 0081 52-5619880 fax -5412520 E-mail: jtbecs@cjn.jp

* 7th Intl. Symp. on Metalized Plastics : Fundamental & Applied Aspects. Inf.: 2.-3.12.1999 Newark Robert Lacombe 3 Hammer Dr. Hopewell Junction, NY 12533 USA. E-mail: rhl@mstconf.com URL: http://mstconf.com/metalpla.htm

* SCOMA Ann. Dinner. Inf.: 6.12.1999 New York Synthetic Organic Chemical Manufactures 1100 New York Ave. Washington, D.C. 20005 USA. Tel.: (202)296-8575 fax -8120 URL: http://www.scoma.com

* Intl. Conf. On Computational Fluid Dynamics in Minerals & Process Industries. Inf.: 6.-8.12.1999 Melbourne Phill Schwartz CSIRO Minerals Box 312 Clayton South Victoria 3169 Australia. Tel.: (613)-95458500 fax -95628919 E-mail: cfd@minerals.csiro.au URL: http://www.minerals.csiro.au

* Mona Symp. 2000. Natural Products & Medicinal Chemistry. Inf.: 3.-7.1.2000 Kingston Mona Symp. Dept. of Chemistry, U of the West Indies Mona Kingston 7 Jamaica. Tel.: (876)-9358409 fax -977135 E-mail: pbreese@uwimona.edu.jm

* Advances in Mass Spectrometry for Genomic & Biomolecular Research. Inf.: 7.-8.1.2000 Orlando Jennifer Laasko Cambridge Healthtech Inst. 1037 Chestnut St. Newtown Upper Falls, MA 02164 USA. Tel.: (617)630-1300 fax -132 E-mail: CHI@Healthtech.com

* Millenium Conf. On Nucleic Acid Therapeutics. Inf.: 8.-11.1.2000 Clearwater Eric Wickstorm Thomas Jefferson U 1025 Walnut St. Suite 420 Philadelphia 19107-5083 USA. Tel.: (215)955-4578 fax -450 E-mail: eric.wickstorm@mail.tju.edu URL: http://asterix.jci.tju.edu/wickstorm/millenium.html

* Pitzer Memorial Symp. On Theoretical Chemistry. Inf.: 9.-13.1.2000 Berkeley William Miller U of California Berkeley, CA 94720-1460 USA. E-mail: pitzer2000@cchem.berkeley.edu URL: http://pitzer2000@cchem.berkeley.edu

* 4th Symp. On the Analysis of Well-Characterized Biotechnology Pharmaceuticals. Inf.: 9.-12.1.2000 San Francisco Karen Bertani CaSSS 156 South Spruce Ave., Suite 207A San Francisco 94080-4556 USA. Tel.: (650)876-0792 fax -0793 E-mail: kbertani@casss.org URL: http://www.casss.org/wcbp

* 14th Ann. Battery Conf. On Applications & Advances. Inf.: 12.-17.1.2000 Long Beach Stephanie R. California State U 1250 Bellflower Blvd Long Beach CA 90840-8303 USA. Tel.: (562)985-4605 fax -7561 E-mail: battery@emgr.csulb.edu

* Soap & Detergent Assoc. Ann. Mtg. & Industry Convention. Inf.: 26.-30.1.2000 Boca Raton Soap & Detergent Assoc. 476 Park Ave. New York, NY 10016 USA. Tel.: (212)-7251262 fax -21306885

* Flame retardants 2000. Inf.: 8.-9.2.2000 London Conference chairman Interscience Communications West Yard House, Guildford Grove London SE10 8JT UK. Tel.: 0181 692-5050 fax -5155 E-mail: intercomm@dial.pipex.com

6th Int. Symp. on Hyphenated Techniques in Chromatography and Hyphenateg Chromatographic Analyzers. Inf.: 9.-11.2.2000 Belgium Ordiba bvba Lucas Henninckstraat 18 B-2610 Wilrijk Belgium. http://www.ordibo.be/htc

HPCE '2000. Inf.: 20.-24.2.2000 Saarbrucken Prof. H. Engelhardt Univ. of Saarland Postfach 151150 D-66041 Saarbrucken FRG fax: +49-681-3022963 E-mail: hpce2000@ rz.uni-sb URL: http://www.uni-sb.de/hpce2000

* Sixth Eurasia Conference on Chemical Sciences. Inf.: 27.2.-2.3.2000 Draussalam Dr. Miroslav University Brunei Darussalam Gadong BE1410 Brunei. Tel.: ++6732249-001 fax -502 E-mail: euas6@ubd.edu.bn

AIChE 2000 Spring National Meeting. Inf.: 26.-30.3.2000 Atlanta URL: http://www.aiche.org/docs/meeting/index.htm

219th ACS Natl. Mtg. Inf.: 26-31.3.2000 San Francisco ACS Meetings 1155-16th St. N.W., Washington, D.C. 20036-48 USA. Tel.: (202)872-4396 fax -6128 E-mail: natlmtgs@acs.org

8th World Filtration Congress. Inf.: 3.-7.4.2000 Brighton. Tel.: 0044 1403-257594 fax -262005 E-mail: exhibition@ btinternet.com

5th International Symposium on Supercritical Fluids ISSF 2000. Inf.: 9.-11.4.2000 Atlanta URL: http://www.chemse. gatech.edu/conferences/issf2000.html

157th Rubber Div. Spring Technical Mtg. Inf.: 11.-14.4. 2000 Dallas C. Koone Rubber Div. P.O. Box 499 Akron, Ohio 44309-0499 USA. E-mail: clm3@uakron.edu

* Validating and Using Pharmacogenomics. Inf.: 16.-19.4. 2000 Kyoto Ms. Ursula Steeb Roche Diagnostics Bldg. 223/315 P.O. Box CH-4070 Basel Switzerland. Tel.: +41(61)687-2516 fax -2510 E-mail: ursula.steeb@roche.com

* The Age of the Molecule Annual Conference 2000. Inf.: 16.-20.4.2000 Manchester Nicole Morgan Royal Society of Chemistry Burlington House London W1V 0BN UK. Tel.: +44(0)171-4378656 fax -7341227 E-mail: conferences@rsc.org URL: www.rsc.org/conferences

* COLORCHEM 2000. Inf.: 14.-15.5.2000 Špindlerův Mlýn Ing. J. Kadlecová VÚOS 532 18 Pardubice. Tel.: +420 40682-3234 fax -2971 E-mail: colorchem@vuasas.cz URL: hhp://www.upce.cz/colorchem

ACHEMA 2000 - 26th Exhibition-Congress. Inf.: 22.-27.5. 2000 Frankfurt fax : 0049 69756 4201

* The Fifth Comité Européen des Agents de Surface et leurs. Inf.: 29.5.-2.6.2000 Florence Congress Secretariat MGR Congressi - Cesio 2000 Via Servio Tullio 4 20123 Milan Italy

* 18th Informal Meeting on Mass Spectrometry. Inf.: 30.5.-4.6.2000 Praha Spektroskopická společnost Jana Marka Marci URL: http://www.biomed.cas.cz/-havlicek/18thimms.htm * The 18th European Seminar on Applied Thermodynamics. Inf.: 8.-11.6.2000 Kutná Hora 18th ESAT Department of Physical Chemistry Institute of Chemical Technology 166 28 Prague 6 CZ. Tel.: +4202 243-54031 fax -10273 E-mail: esat18@vscht.cz URL: http://www.icpf.cas.cz/esat18

8th International Conference on ElectroAnalysis. Inf.: 11.-15.6.2000 Bonn Dr. Hendrik Emons Institute of Applied Physical Chemistry D-52425 Jülich Germany. Tel.: +49 246161-5701 fax -2493 E-mail: eseac2000@fz-juelich.de

74th Colloid & Surface Science Symp. Inf.: 19.-21.6.2000 Lehigh U M. S. Elaasser Polymer Interfaces Ctr., Lehigh U 111 Research Dr. Bethlehem, Pa. 18015-4732 USA. Tel.: (610)758-3590 fax -5880

8th International Conference on Flow Analysis. Inf.: 25.-29.6.2000 Warszawa Prof. Marek Trojanowicz University of Warsaw Pasteura 1 02-093 Warsaw Poland. Tel.: +48 22822-3532 fax -3532 E-mail: trojan@chem.uw.edu.pl URL: http://www.congress.pbp.com.pl/flow/

10th European Conference on Mixing. Inf.: 2.-5.7.2000 Delft HEA van den Akker Tech. Hogeschool Delft Bernhardlaan 6 NL-2628 BW Delft

34th International Conference Coordination Chemistry. Inf.: 9-14.7.2000 U of Edinburgh Scientific Secretary The Royal Society of Chemistry Science Park, Milton Road Cambridge CB4 4WF UK

38th IUPAC International Symposium on Macromolecules. Inf.: 9-14.7.2000 Poland Prof. S. Penczek Polskej Akademii Nauk Sienkiewicza 112 PL-90-363 Lodz Poland. Tel.: +48(42)-819815 fax -847126

* 5th European Biological Inorganic Chemistry Conference. Inf.: 17.-20.7.2000 Toulouse EUROBIC 5 Laboratorie de Chimie de Coordination du CNRS 205, route de Narbonne 31077 Tolouse Cedex 04 France. E-mail: eurobic@lcc-toulouse.fr

40th P.M.M. Microsymposium (IUPAC): Polymers in Medicine. Inf.: 17-20.7.2000 Praha Sekretariát PMM, c/o Ústav Makromolekulární chemie AV ČR Heyrovského nám. 2 162 06 Praha 6 CZ. E-mail: sympo@imc.cas.cz

* 14th Ecdysone Workshop. Inf.: 24.-27.7.2000 Switzerland Markus Lezzi Institut für Zellbiologie HPM,F 388 ETH Hönggerberg CH-8093 Zürich Switzerland. E-mail: ec200lezzi@cell.biol.ethz.ch URL: http://www.cell.biol.ethz.ch/ 6th International Symposium on Hydrotermal Reactions (ISHR) and 4th International Conference on Slovo-Thermal Reactions. Inf.: 25.-28.7.2000 Kochi (Japonsko). E-mail: ishr@cc.kochi-u.ac.jp

16th Biennial Conf. on Chemical Education. Inf.: 30.7-3.8.2000 U of Michigan Dept of Chemistry, U of Michigan Ann Arbor, Mich. 48109-1055 USA. E-mail: bcoppola@ umich.edu URL: http://www.umich.edu/~bcce/

220th ACS Natl. Mtg. Inf.: 20-25.8.2000 Washington ACS Meetings 1155-16th St. N.W., Washington, D.C. 20036-48 USA. Tel.: (202)872-4396 fax -6128 E-mail: natlmtgs@acs.org

51st ISE Meeting: Electrochemistry at the Turn of the Millenium. Inf.: 3.-8.9.2000 Warszawa Prof. Z. Stojek - ISE 2000 Universytet Warszawski Pasteura 1 02-093 Warszawa Poland E-mail: ise2000@chem.uw.edu.pl

11th Intrenational Biotechnology Symposium. Inf.: 3-8.9.2000 Berlin Prof. G. Kreysa DECHEMA e. V. P.O. Box 15 01 04 D-60061 Frankfurt, E-mail: info@dechema.de

* Excited States at Surfaces. Inf.: 4.-6.9.2000 Nottingham Conferences and Awards Royal Society of Chemistry Burlington House London W1V 0BN UK. Tel.: +44(0)171-4378656 fax -7341227 E-mail: conferences@rsc.org URL: www.rsc.org/conferences

16th International Symposium on Chemical Reaction Engineering - ISCRE-16. Inf.: 10.-13.9.2000 Krakov fax : 0048 3231 0318

27th Ann. Conf. of Federation of Analytical Chemistry. FACSS. Inf.: 22-30.9.2000 Nashville Div. of Analytical Chemistry. FACSS. Tel.: (505)-8201648 fax: (505)-9891073 URL: http://FACSS.org/info.html

158th Rubber Div. Fall Technical Mtg. and Miniexpo '00. Inf.: 17.-20.10.2000 Cincinnati C. Koone Rubber Div. P.O. Box 499 Akron, Ohio 44309-0499 USA. Tel.: (330)972-7815 fax -5269 E-mail: clm3@uakron.edu

AIChE 2000 Annual Meeting. Inf.: 12.-17.11.2000 Los Angels URL: http://www.aiche.org/docs/meeting/index.htm

Eastern Analytical Symp. Inf.: 13-18.11.2000 Somerset S. Gold Eastern Anlaytical Symp. P.O. Box 633 Montchanin. Del. 19710-0633 USA. Tel.: (302)738-6218 fax -5275 E-mail: http://www.eas.org

Polymer Division Biennial Symp. Inf.: 11-13.12.2000 Hawai W. H. Daly Dept. of Chemistry, Lousiana State U Baton Rouge, La. 70803 USA. Tel.: (504)388-3237 fax -3458 E-mail: bill.daly@chemgate.chem.isu.edu

Intl. Chemical Cong. of Pacific Basin Societes. Inf.: 14-19.12.2000 Honolulu ACS Meetings 1155-16th St. N.W., Washington, D.C. 20036-48 USA. Tel.: (202)872-4396 fax -6128 E-mail: natlmtgs@acs.org


Osobní zprávy


Sedmdesátiny profesora Miloslava Černého

Každému z nás, kdo máme příležitost být v častějším kontaktu s M. Černým a s obdivem sledovat jeho pracovní elán bude připadat informace oznamující, že 21. září oslaví výše uvedené narozeniny jako tisková chyba. Oslavenec má na udržení kondice ovšem jednoduchý recept: stárnutí považuje za zlozvyk, na který skutečně zaměstnaný člověk nemá čas.

Výpočet současných pracovních aktivit Míly Černého by byl značně obsáhlý, kromě toho že stále aktivně působí na katedře organické chemie, věnuje nesmírné úsilí organizaci Chemických olympiád, je členem akreditační komise Ministerstva školství, dělá recenze pro Carbohydrate Research i další časopisy a ještě stačí stále sledovat odbornou literaturu a najít si čas pro vážné i nevážné diskuse s kolegy i studenty z pracovní skupiny. I přes velké zatížení administrativou si stále udržuje dokonalý přehled ve svém oboru - chemii sacharidů. Nemám v úmyslu zde v tomto příspěvku uvádět přehled dosavadních vědeckých zásluh profesora Černého, ty jsou mezi odbornou veřejností, myslím, dostatečně známé, neodpustím si však připomenout jednu z hlavních, kterou je, nejen po mém soudu, využití 1,6-anhydroglukosy (tzv. levoglukosanu). Chemii této sloučeniny, kterou má dnes ve svém katalogu každá větší firma, se začal M. Černý věnovat koncem padesátých let, z té doby pocházely také první konstrukce retort pro vakuovou pyrolýzu škrobu. Zprvu byly tyto pyrolyzéry malých, takřka kapesních rozměrů, pozdější konstrukce navržené v naši skupině budily respekt už svými gigantickými rozměry, i denní produkcí 300 až 500 gramů této dnes tak populární sloučeniny. Během téměř čtyřiceti let, ve skupině sacharidů vedené původně profesorem Staňkem a od 70. let prof. Černým vzniklo přes 70 původních prací s touto tematikou. Několik anhydroderivátů se od té doby zařadilo mezi nejpopulárnější chirální prekursory, které se běžně používají při syntéze složitých molekul.

Během těch takřka čtyř desetiletí se v laboratoři M. Černého vystřídalo mnoho diplomantů, doktorandů i aspirantů a všichni na své působení v cukerné skupině rádi vzpomínají. Prof. Černý se svým studentům věnoval zcela příkladně, sledoval bedlivě každý krok v jejich práci a měl neustále dokonalý přehled o dění ve skupině. Přestože měl vždy M. Černý značnou autoritu, vyplývající z jeho mimořádného rozhledu, vládly v laboratoři velmi demokratické poměry i jsme si občas prováděli drobné žertíky, kterých nebyl ušetřen ani NPD (náš pan docent).

V době kdy jsem pracoval na své kandidátské práci začínal můj školitel - tehdy ještě doc. Černý každodenním rituálem, kterým byla inspekce nových přírůstků v lednici. Když mezi baňkami s obtížně krystalizujícími roztoky cukrů uviděl nové krystaly hýřil dobrou náladou, naopak značnou nelibost dával najevo, když v lednici našel neoznačené baňky s krystalickými látkami, nejhůře, když se k ním nikdo nehlásil. Tohoto jeho zvyku jsme zneužili k menšímu žertíku: ráno po jakési oslavě zůstaly na miskách krásné krystaly kuchyňské soli, pocházející ze slaných tyček, ty jsme pečlivě přebrali, přesypali do neoznačené baňky, zalili etherem, aby zdání krystalizujících cukrů bylo dokonalé a umístili do lednice mezi roztoky cukrů. Reakce byla ještě silnější než jsme očekávali, až do okamžiku, kdy jsme se ke všemu přiznali. Na odvetu ve stejném duchu jsme však nečekali dlouho.

Jak už bylo naznačeno, součástí působení v teamu byly i občasné sedánky při kterých se M. Černý vždy uplatňoval jako zábavný společník a vynikající muzikant. Jeho skvělá i houslová interpretace lidových, zvláště moravských, písní je všeobecně známa, starší kolegové si nepochybně vzpomínají i na soubor lidových písní a tanců Šmidláš, který působil na Chemickém ústavu a jehož byl oslavenec členem.

A protože nejen chemii je živ člověk, je třeba zmínit se ještě o široké paletě zájmů a koníčků oslavence. Miluje krásnou literaturu, s nadšením navštěvuje divadelní představení a koncerty vážné hudby. Je obdivovatelem výtvarného umění (z malířských stylů je mu zvlášť blízký impresionismus). Dalším koníčkem je pro něj historie a vřelý vztah ke všemu starobylému. Nelze neokomentovat jeho obdivný vztah k Francii, kde strávil téměř dva roky svého života, odtud je jen krůček k zálibě k dobrému jídlu a pití. Mnozí z nás znají M. Černého jako neúnavného cestovatele a vzpomínají na jeho postřehy z cest pracovních i soukromých.

Dalo by se ještě dlouho vzpomínat na zlaté časy cukrářského teamu, rád bych však závěrem prof. M. Černému za nás všechny, kteří se počítáme mezi jeho žáky, poděkoval za vše, co nás naučil a co pro nás udělal a popřál mu pevné zdraví, spokojenost v osobním životě a ještě spoustu let, plných potěšení z chemie.

Tomáš Trnka

Akademik Viktor Ettel

Viktor Ettel se narodil 26.listopadu 1893 v Čejetičkách u Mladé Boleslavi jako druhorozený syn z jedenácti dětí. Středoškolská studia ukončil na reálce v Hradci Králové. Vysokoškolské studium na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství v Praze byl nucen přerušit, neboť po vypuknutí války v roce 1914 nastoupil vojenskou službu. Z první světové války se vrátil jako italský legionář a ihned dokončil studia. V říjnu 1919 byl Ing. V. Ettel vyslán na Sibiř s vojenskou misí, která měla za úkol urychlit evakuaci československých legionářských vojsk v Rusku. Po návratu se věnoval studiu organické chemie u profesora Votočka, kde pracoval na disertační práci o cukerných derivátech 2,4-dibromfenylhydrazinu. V prosinci 1921 byl promován na doktora technických věd.

Dalších deset let ( v období 1922 až 1932 ) pracoval jako plukovník technické zbrojní služby ve funkci přednosty Vojensko-technického a leteckého ústavu v Praze, kde se věnoval především výzkumné činnosti v oboru přípravy bojových chemických látek. Zjednodušil proces výroby yperitu a navrhl zavedení výroby střelného prachu s chemickými stabilisátory bez těkavých rozpouštědel. Velikou zásluhu měl Dr. Ettel bezesporu na vybudování vojenského technického ústavu, který byl označen v té době za jeden z nejmodernějších a nejúčelněji zařízených výzkumných ústavů ve střední Evropě.

V roce1932 byl vyslán Živnostenskou bankou ve srozumění s ministerstvem národní obrany, aby uplatnil ve vedení Spolku pro chemickou a hutní výrobu československý vliv a po dvou letech byl pověřen jako centrální ředitel technickým vedením tohoto mezinárodního koncernu. Pod jeho vedením byl závod v Ústí zmodernizován, byla rekonstruována zejména energetika, výroba kyseliny sírové, provoz titanové běloby,obnovena a podstatně zvýšena výroba organických barviv. Již v té době předvídal Dr. Ettel význam výzkumné činnosti pro rozvoj chemické výroby a podařilo se mu zajistit zřízení výzkumných laboratoří. Za jeho působnosti ve Spolku byl zmodernizován i filiální závod v Hrušově a výroba kyseliny sírové v Žilině. Na Slovensku byl vybudován i nový chemický závod v Novákách, na jehož celkové koncepci se Dr. Ettel nejvíce podílel.

Po nuceném odprodeji ústeckého a falknovského závodu v roce 1938 začal Dr. Ettel budovat dva velké chemické závody na tehdejším území protektorátu Čechy a Morava. V Neratovicích odkoupil potravinářský závod družstva GEC, přikoupil k němu přiléhající pozemek na levém břehu řeky Labe a zahájil výstavbu energetické centrály, moderní výrobu viskozové stříže a elektrolýzu průmyslové soli na hydroxid sodný a chlor. Druhý velký závod s výrobním programem organických barviv a poloproduktů stavěl v Rybitví u Pardubic. Projevil rozhodnost i organizátorské schopnosti a umožnil zaměstnávat během druhé světové války v provozech a laboratořích Spolku studenty, docenty a vysokoškolské profesory.

Po květnu 1945 byl pověřen jako náměstek generálního ředitele vedením výzkumu a vývoje Československých chemických závodů. I zde bylo pod jeho přímým vedením rozřešeno několik hospodářsky významných problémů. Mezi ně patří zejména postup výroby solí kyseliny sulfaminové, herbicidů na bázi aminosulfonanu, hydrogenace xylenolů, nová syntéza vitaminu C, nová diuretika a pod.

Po reorganizaci Československých chemických závodů byl Dr. Ettel jmenován profesorem na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství v Praze a pověřen vedením katedry organické technologie. V roce 1953 mu byla udělena hodnost doktora chemických věd a stal se členem korespondentem Československé akademie věd. V roce 1960 byl pak zvolen řádným členem ČSAV.

V posledních letech svého života soustředil akademik Ettel v laboratořích ČSAV a vysoké školy svůj zájem a vědeckou činnost do problematiky rozvoje herbicidních přípravků, flotačních činidel a komplexního zpracování a využití dřeva methanolýzou. Průmyslová realizace měla umožnit vyrábět ze dřeva polobuničinu a lignin bez balastních odpadních látek, které znečišťují vodní toky.

Akademik Viktor Ettel miloval práci, které věnoval celý život. Až do posledních dnů, než byl nucen vyhledat lékařskou péči, trávil svůj čas u laboratorního stolu., kde experimentoval s nevšedním zájmem. Byl významným činitelem v československé ekonomice a mimořádně se zasloužil o československý chemický průmysl. Zemřel 15. ledna 1964.

Jeho bibliografie obsahuje 74 prací původních, 23 patentů a přihlášek vynálezů a 5 knih.

(Přednáška na semináři Odborné skupiny historie chemického průmyslu ČSPCH 23. dubna 1999.)

Luděk Holub

Vlastimil Herout 1921-1999

Profesor Herout, jehož odchod tímto vzpomínáme, patřil ke generaci, která měla studium na vysokých školách ztížené druhou světovou válkou. Po dokončení střední školy absolvoval proto abiturientský kurs vyšší průmyslové školy a první období své chemické praxe započal jako chemik-analytik v průmyslu.

Po válce vystudoval na VŠCHT v Praze a nastoupil tam na katedře technologie látek organických a výbušných k tehdejšímu docentu Šormovi. Poválečné období bylo poznamenáno rozmachem celé řady nových vědeckých disciplin umožněným mj. technickým pokrokem a tím i rozvojem nových experimentálních technik. Tehdy se setkal Šormův cíl rozvíjet - vedle jiných perspektivních směrů - i chemii přírodních látek s Heroutovými experimentálními schopnostmi, analytickou erudicí, i potřebnými znalostmi botaniky.

Analýza přírodního materiálu byla často limitována malou dostupností surovin a vyžadovala tudíž osvojení nových způsobů práce s malými kvanty látky. Vlastimil Herout se svými spolupracovníky vypracoval postupně - a to zejména po přechodu na pracoviště Akademie - celý soubor pracovních postupů izolace a identifikace malých kvant kapalných látek zahrnující mj. využívání i nově se rozvíjejících chromatografických metod čistění přírodních látek a využívání nových fyzikálních metod jejich identifikace.

Výsledkem zhruba 40-tileté vědecké činnosti byla izolace, charakterizace a zjištění struktury okolo 200 nových složek přírodního materiálu. U mnohých z nich šlo o světové prvenství.

Tak byla zjištěna i prokázána existence středních kruhů u některých seskviterpenických látek (11-členný kruh u humulenu) a popsán akoron - první přirozený seskviterpenický diketon s isocyklickým spiranovým skeletem. Důkaz C-14 skeletu v uhlovodíku chamazulenu , vznikajícího z patnáctiuhlíkatých seskviterpenoidů dehydrogenací a dekarboxylací přispěl k objevu velké skupiny seskviterpenických laktonů.

V posledních létech se profesor Herout zaměřil i na výzkum obsahových látek z játrovek a některých druhů kapradin. Objev skupiny fytoekdysonů - rostlinných bioanalogů jednoho z hmyzích hormonů - přispěl později k napojení skupiny na aktuelní chemicko- ekologickou problematiku.

Vlastimil Herout byl autorem či spoluautorem okolo 300 původních vědeckých prací a 50 souborných prací shrnujících dosažené poznatky v oboru chemie přírodních látek, a posléze i jejich chemotaxonomie.

Kromě aktivní vědecké práce se podílel profesor Herout velmi široce na nejrůznějších formách organizace vědy. Bylo by možné uvést rozsáhlý seznam aktivit a funkcí počínaje vedením oddělení, funkcí ředitele ÚOCHB ČSAV, přes členství v organické divizi a byru IUPAC, v Královské chemické společnosti Velké Britanie, ve vědecké společnosti USA a SRN a dalších. Byl rovněž nositelem čestných medailí ČSAV i mnoha zahraničních společností, předsedou kolegia organické chemie. Pracoval aktivně v Československé a později České společnosti chemické.

V profesorovi Heroutovi ztrácí naše i světová vědecká obec význačného člena po odborné i organizační stránce a jeho blízcí spolupracovníci navíc i veselého a družného kolegu.

Miroslav Romaňuk

Opustil nás Stanislav Heřmánek, velká osobnost naší chemie

Dne 16.srpna, po dlouhém a hrdinném boji podlehl Stanislav Heřmánek ( Doc.,Ing., CSc.) těžké nemoci. Stačil se dožít svých sedmdesátých narozenin a udělení oborové medaile J. Heyrovského za zásluhy o rozvoj české chemie. Nebudu opakovat jeho vědecký životopis, ale pokusím se vystihnout jeho hlavní přínos světové chemii.

Stanislav Heřmánek byl rozeným badatelem, který se vždy zajímal především o to, jak a proč spolu chemické sloučeniny reagují. Ať to bylo v původní doméně - organické chemii, nebo ve vynuceném intermezzu přírodních látek, či a zejména v chemii sloučenin boru. Byl zdrojem nesčetných nových idejí, měl ohromný přehled o vědecké literatuře, sršel entusiasmem a svým příkladem strhával jiné. Světově proslul zejména svým pionýrským přínosem k rozvoji chromatografie na tenkých vrstvách a jako vrcholný expert v NMR spektroskopii - obojí především ve vztahu k chemii sloučenin boru. Přiměřeným podílem přispěl i k syntézám stovek nových sloučenin a k objevu desítek pozoruhodných obecných reakcí.

Byl neúnavným a mimořádně schopným organizátorem vědeckého života i co nejširší meziústavní a mezinárodní spolupráce. Jeho význam v tomto směru dokazuje nejlépe to, že během svého delšího pobytu v U.S.A.(1969) si vysloužil čestný titul "Stan, the Boronseed" v parafrázi na tamní legendu "John, the Appleseed", proto, že se jako přesvědčivý a nadšený misionář zasloužil o nový rozvoj chemie boru v zemi, kde původní nadšení už začalo vyprchávat. Byl otcem nápadu, aby si roztříštěná boranová komunita vytvořila své stálé forum; staly se jím budoucí konference IMEBORON. Doslova přemluvil všechny největší americké chemiky, aby tuto ideu podpořili, propagovali a zejména, aby se účastnili na první z nich. Ta se konala v Liblicích roku 1971 a od té doby měla devět pokračování, zatím v pěti různých zemích. Ohlasy od desítek zahraničních chemiků na zprávu o jeho úmrtí nejlépe dokazují, jak významně ovlivnil světový rozvoj chemie látek s boranovým skeletem a jaký si vydobyl kredit.

U nás stál u zrodu této vědecké discipliny na počátku šedesátých let a měl zásadní podíl na jejím rozvoji až k současné vrcholové úrovni. Významně přispěl k výchově všech našich dnešních badatelů v této oblasti a hluboce ovlivnil i desítky nadějných adeptů v zahraničí. Především jeho zásluhou se výzkum sloučenin boru postupně rozšířil do celé řady ústavů AV ČR i Vysokých škol. Kde byl k dispozici výborný přístroj k měření libovolného fyzikálně-chemického parametru, tam dříve či později zavítal a téměř vždy přesvědčil tamní experty, že stojí za to zkoumat fyzikálně-chemické vlastnosti unikátních sloučenin s boranovým skeletem.Všem zúčastněným institucím to velmi prospělo. Základní výzkum byl jeho profesí a povoláním od útlého mládí až do posledních dnů. Někdy sám, jindy jako spoluautor, publikoval několik monografií z organické chemie, chromatografie a chemie boru, napsal řadu vynikajících přehledných referátů (poslední z nich vyšel těsně před jeho smrtí v Inorg. Chim. Acta), vypracoval mnoho kapitol v cizích monografiích, podílel se na několika odborných cizojazyčných slovnících, je spoluautorem přibližně dvou stovek odborných publikací a podílel se asi na šedesáti patentech. V posledním přehledu ICI deseti tisíc nejvíce citovaných chemiků za posledních patnáct let jeho jméno samozřejmě nechybí. Významně přispěl k řadě praktických aplikací hydridů lehkých prvků - např. k "descalingu" nerezových plechů a trubek, dopování polovodičů, a k izolaci a dělení řady radionuklidů z radioaktivních odpadů. Byl hlavním řešitelem desítek grantů, včetně mezinárodních, a rozhodující měrou se zasloužil o jejich udělení.Jeho pohotovost, výmluvnost a přesvědčivost ve vědeckých i jiných diskusích byla proslulá.

Život takové osobnosti by byl dobrým námětem na román a v krátké vzpomínce se nedá dostatečně vystihnout. Ale byla by chyba nezmínit se o jeho lidském rozměru. Byl to člověk, který ctil a respektoval morální pravidla slušných lidí, snad i pro svou skautskou minulost. Byl velkorysý, vtipný, pracovitý, přiměřeně skromný, vlídný ke všem lidem a věrný přátelům. Vybral si jedinou ženu na celý život, jejich svazek byl příkladný a vychovali své syny-dvojčata v úspěšné a řádné členy společnosti. Jeho mužný charakter nejlépe vynikl v posledních letech nemoci. Ačkoliv věděl všechno, nikdy nevzdal boj o život a do poslední chvíle zůstal výkonným badatelem a organizátorem vědeckého dění. Ještě měsíc před koncem se zúčastnil jubilejní desáté konference IMEBORON v Durhamu; byl tam uvítán jako vážený a respektovaný "Otec IMEBORONU". Brzy na to se hodinky jeho života zastavily. Bude dlouho trvat, než se zaplní mezera, která vznikla jeho odchodem a věřím, že jeho stopa v historii naší chemie bude stejně trvalá jako šlépěj Neila Armstronga v měsíčním prachu.

Jaromír Plešek


Výročí a jubilea


Životní jubilea členů společnosti


80 let

Doc. RNDr. Ivan Vavruch, DrSc., (18.11.) dříve CIBA-GEIGY SA, výzkumné centrum Marly Švýcarsko, nyní v důchodu Marly Švýcarsko

Ing. Jaroslav Kastner, (5.1.), dříve Výzkumný ústav sladařský a pivovarský Brno, nyní v důchodu Praha

Ing. František Pavlík, (26.1.), dříve Obchodní sladovny Prostějov, nyní v důchodu Konice

RNDr. Ing. Oldřich Švábenský, CSc., (3.2.), dříve SKVTR Praha, nyní v důchodu Praha

Dr. Ing. Emílie Kamišová, (19.2.), dříve Spolchemie Ústí nad Labem, nyní v důchodu Ústí nad Labem


75 let

Doc. MUDr. Miloš Ledvina, CSc., (9.1.), dříve 1.ústav lékařské chemie UK Praha, nyní v důchodu Praha

Doc. RNDr. Sylva Leblová, CSc.,(22.1.), dříve Přírodovědecká fakulta UK Praha, nyní v důchodu Praha

Ing. Miroslav Zámek, CSc., (2.2.), dříve ÚJV Řež u Prahy, nyní v důchodu Praha


70 let

Ing. Bohuslav Halík, (8.1.), dříve Střední zdravotnická škola Plzeň, nyní v důchodu Plzeň

Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., (6.2.), Ústav makromolekulární chemie AV ČRC Praha

Doc. Ing. Zdeněk Babák, CSc., (8.2.), dříve Vojenská Akademie Brno, nyní v důchodu Brno

prom. ped. Svatoslav Staněk, (11.2.), dříve Školský odbor ONV Liberec, nyní v důchodu Liberec

Prof. Ing. Lubomír Neužil, CSc., (16.2.), dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha

RNDr. Štěpánka Štokrová, CSc., (24.3.) dříve Ústav makromolekulární chemie AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha

Doc. RNDr. PhMr. Jaroslav Prokeš, CSc., (25.2.), dříve Fakulta všeobecného lékařství UK Praha, nyní v důchodu Praha

MUDr. Josef Bombala, (2.3.), dříve Ústav národního zdraví Velký Krtíš, nyní v důchodu Velký Krtíš

MUDr. Bohuslav Málek, (8.3.), dříve Hygienická stanice NV Praha, nyní v důchodu Praha

Ing. Bohumil Berčík, (22.3.), dříve Spolchemie Ústí nad Labem, nyní v důchodu Ústí nad Labem

Prof. RNDr. Přemysl Beran, CSc., (23.3.), Přírodovědecká fakulta UK Praha

Ing. Jiří Hrdina, (31.3.), Lovochemie, a.s., Lovosice


65 let

Prof. RNDr. Václav Stužka, CSc., (29.9.) Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity Olomouc

prom.ped. Vladimír Příman, (7.1.), dříve střední odborné učiliště obchodní Plzeň, nyní v důchodu Plzeň

Ing. Rudolf Puffr, CSc., (10.1.), Ústav makromolekulární chemie AV ČR Praha

Ing. Pavel Hulák, (15.1.), dříve Krajská hygienická stanice České Budějovice, nyní v důchodu České Budějovice

Ing. Milan Štastný, CSc., 26.1.), Výzkumný ústav makromolekulární chemie Brno

Ing. Renata Štáblová, CSc., (6.2.), dříve Policejní Akademie Praha, nyní v důchodu Praha

Ing. Antonín Putna, (7.2.), dříve Střední průmyslová škola chemická Brno nyní v důchodu Brno

prom. ped. Milada Jelínková, (8.2.), dříve Základní škola Praha, nyní v důchodu Praha

Prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc., (15.2.), Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem

RNDr. Jiří Závada, CSc., (16.2.), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Praha

Doc. Ing. Miroslav Jankovský, CSc., (12.3.), Česká zemědělská univerzita Praha

Ing. Václav Vučka, CSc., (17.3.), Státní vodohospodářská inspekce Praha

Ing. Vladimír Tolman, CSc., (21.3.), Ústav nukleární biologie a radiochemie AV ČR Praha

Ing. Květoslava Bredlová, (24.3.), dříve Střední průmyslová škola chemická Ústí nad Labem, nyní v důchodu Ústí nad Labem

Ing. Pavel Kuda, (29.3.), dříve Chemopetrol Praha, nyní v důchodu Praha

Doc. RNDr. Karel Holada, CSc., (30.3.), Pedagogická fakulta UK Praha

Ing. Věra Ďulová, CSc., (31.3.), dříve Výzkumný ústav vnějších ekonomických vztahů Praha, nyní v důchodu Praha


60 let

Ing. Milada Thůmová, (9.1.) dříve Ústav anorganické chemie AV ČR Praha, nyní v důchodu Praha

Ing. Zdeněk Polívka, CSc., (14.1.), VÚFB Praha

prom. chem. Josef Patera, (25.1.) Procter & Gamble Rakona a.s. Rakovník

Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek. DrSc., (10.2.), Ústav makromolekulární chemie AV ČR Praha

Ing. Jiří Malecha, CSc., (20.2.), VŠCHT Praha

Prof. Ing. Georg Ševčík, DrSc., (23.2.), Přírodovědecká fakulta UK Praha

Doc. Ing. Karel Handlíř, CSc., (31.3.), Univerzita Pardubice


Blahopřejeme


Členové společnosti, kteří zemřeli


Prof. Ing. Dr. Vlastimil Herout, DrSc., dříve Ústav organické chemie a biochemie ČSAV Praha, nyní v důchodu, zemřel dne 28.6.1999 ve věku 78 let

Doc. Ing. Stanislav Heřmánek, CSc., Ústav anorganické chemie AV ČR Řež u Prahy, zemřel dne 16.8.1999 ve věku 70 let

Ing. Eduard Řehoř, dříve Ústav vývoje a racionalisace železnič. prům.opravárenství, Nymburk, zemřel dne 21.8.1999 ve věku 62 let

Ing. Jaroslav Mrázek, dříve SYNPO, a.s. Pardubice, zemřel dne 23.8.1999 ve věku nedožitých 70let


Čest jejich památce