Má porkanová chemie ještě nějakou budoucnost?


Pozoruhodný skelet porkanu (1,1,2,2,3-pentamethylbicyklo- [2,1,0]-pentan) (I), jehož strukturní vzorce v minulosti byly pravidelnou součástí lidové kultury a zdobily přečetné zdi městských domů i venkovských usedlostí naší země, často v blízkosti strukturních vzorců cyklobutanu, malovaných obvykle s nezvykle deformovanými vazebnými úhly, se stal předmětem zájmu moderní chemie až v šedesátých letech tohoto století1. Celé generace chemiků chodily kolem těchto zdánlivě naivních malůvek nevšímavě a nikoho z nich nenapadlo, jak geniálně jednoduchou a přitom pozoruhodně rozporuplnou chemickou strukturu tento piktogram skrývá. Jeho původ se ztrácí někde v šerém středověku a je pravděpodobně úzce spjat s kabalou a především alchymií. Tomu by odpovídal i nezvykle vysoký počet těchto symbolů v blízkém okolí Prahy, kde v době Císaře Rudolfa II. byly soustředěny největší alchymistické osobnosti té doby. Podle našich soudobých představ se alchymisté zajímali zejména o elixír mládí a kámen mudrců, kterým by mohli měnit méně ušlechtilé kovy ve zlato, ale bylo tomu tak skutečně? Nechtěli nám svými tajuplnými znaky sdělit něco důležitějšího? Nějaké dobře střežené tajemství? To už se asi nikdy nedozvíme. Moderní doba věnuje jen malou pozornost středověkému umění a ještě mnohem méně pozornosti středověké vědě. Není však právě schematicky nahozený skelet porkanu stejně tak projevem uměleckým jako vědeckým? Situace je komplikována skutečností, že studijního materiálu rychle ubývá. Mizí tak rychle, jak rychle mizí stará městská zástavba, nahrazovaná moderními sídlišti. To něco málo, co přetrvalo až do současnosti, je pak systematicky překrýváno tlustými vrstvami současných avantgardních uměleckých směrů, jako jsou např. sgrafitti, jejichž odstraňování a případná restaurace původních kreseb je již v současné době velkým problémem, který bude do budoucna ještě narůstat. I potom však budou výsledky nejisté a výklad kreseb z hlubokých vrstev omítek nejednoznačný, jako jsme tomu svědky u rekonstruované znojemské románské baziliky sv. Kateřiny.

Smiřme se tedy s tím, že mnohá znamení minulosti nenávratně zmizela a nebudou již nikdy odhalena. To, že symbol porkanu byl včas pochopen, je vlastně naše veliké štěstí a musíme jen doufat, že nebude již nikdy zapomenut. Zamysleli jste se však někdy nad tím, jakým směrem by se byla ubírala organická chemie, kdyby slavný Kékule věnoval svou pozornost porkanu namísto benzenu?

Byli to čeští chemici, často ovšem maskovaní za nastrčené persony, kteří položili základ porkanové chemie a je škoda, že tento původně nadějně se rozvíjející obor v poslední době stagnuje. Je však nutno přiznat, že mnohé důvody této stagnace mají objektivní charakter. Porkan totiž byl a stále ještě je problematickou strukturou. Největší slabinou v jeho struktuře je bezesporu existence druhého methylu v pozici 1, která předpokládá, že tento uhlík je pětivazný. Našli se mnozí, kteří existenci pětivazného uhlíku v molekule porkanu vehementně obhajovali, ale podíváme-li se na věc střízlivýma očima, musíme si přiznat, že i uhlík C1 v porkanu je jen čtyřvazný, že porkan ve své publikované formě (I) neexistuje a to, co za porkan vydávali, byl vlastně norporkan (II). Chápu, že autoři navržené struktury porkanu se tak trochu styděli, že by jejich pýcha mohla kulhat na jednu nohu, ale teorie s pětivazným uhlíkem kulhá na obě nohy. Pozdější práce šesti mladých autorů, známých jako "černá šestka"2, již správně odhadla, že oxo-derivát porkanu, izolovaný z rostlinného materiálu blíže nespecifikovaného původu, je ve skutečnosti norporkan-5-on (III), ale kardinálně se zmýlila v určení struktury norporkakatenanu (IV). Na prvý pohled je evidentní, že takto dva čumákem propojené norporkany nemohou tvořit stabilní sloučeninu. Ostatně o tom svědčí i autory naměřená hodnota = + 0.00001. Pokud molekulová hmotnost norporkakatenanu skutečně odpovídá zdvojené molekule, je mnohem pravděpodobnější, že jde o addukt tvořený jednou molekulou (+)-norporkanu a jednou molekulou (-)-norporkanu, takže výsledná optická otáčivost je přes evidentně chirální strukturu této látky nulová.

Pohled na strukturu III navozuje otázku, jak je to vlastně s absolutní konfigurací norporkanu. Předpokládáme-li, že struktura je schopna aktivního pohybu (což u takovéto mimořádné struktury předpokládat lze), nikoliv jen pasivní difúze, je mnohem pravděpodobnější, že skutečná struktura norporkanu je nejlépe vyjádřena mesomerním vzorcem (V).

Domníváme se, že omezit aktivní pohyb molekuly by bylo možné spojením dvou norporkanů způsobem "tail to tail" (VI), což považujeme za méně dramatické než uzavírání porkanu do různých "klecí", jako jsou např. fullereny.

Z důvodů uvedených výše je silně zpochybněna i existence aminokyseliny nazvané autory3 porkanin (VII). Pokud autoři tuto aminokyselinu opravdu připravili, což není jisté, bude mít spíše strukturu (VIII). Ta by totiž odpovídala námi připravené látce, ale identitu obou látek se nám nepodařilo dosud prokázat. Autoři totiž tají, stejně jako my, fyzikálně chemické vlastnosti látky a její vzorek pro vzájemné srovnání nám nebyli ochotni poskytnout ani výměnou za sadu skleněnek.

Nicméně existenci aminokyseliny VIII, kterou jsme nazvali porcin a pro niž navrhujeme třípísmenkovou zkratku Por, jsme připravili v množství dostatečném pro další experimenty, které hodláme zahájit okamžitě, jakmile se nám podaří přesvědčit některou z grantových agentur o vážnosti našich úmyslů a serióznosti naší práce. Předpokládáme, že tato nekódovaná aminokyselina by se mohla stát cenným stavebním prvkem v řadě syntetických peptidů zajímavých vlastností. Pro začátek bychom se rádi pokusili alespoň o přípravu jednoduchého dipeptidu Por-Por (IX).

Je nám ovšem jasné, že syntéza i toho nejjednoduššího peptidu nebude snadná. Již příprava samotného porkanu je pěkná "prasárna" a není divu, že látka byla často označována hanlivým názvem "prasan". Připravit porcin pro nás také nebylo snadné a je tudíž evidentní, že připravit dipeptid IX bude dvojnásobně odporná práce. (WCPC - Světová rada porkanové chemie odhaduje takový odpor na 6.023×1023, pozn. red.) Jsme však odhodláni překonat náš odpor k jakékoliv práci, bude-li tato náležitým způsobem oceněna. V souvislosti s novou skupinou porkanových peptidů se netajíme svými ambicemi postupně připravit lineární pentapeptid Por-Por-Por-Por-Por event. dekapeptid Por-Por-Por-Por-Por-Por-Por-Por-Por-Por, pro něž jsme již předem patentovali chráněné názvy "Fivebabypigs" a "Tenbabypigs". Rádi bychom připravili i peptidy, v nichž porcin by byl jen jednou z aminokyselin. Jistě není nutno zdůrazňovat, jak zajímavé peptidy by bylo možno připravit a jaké neočekávané farmakologické vlastnosti by mohly získat některé již známé biologicky aktivní peptidy, u nichž bychom vyměnili některou z aminokyselin za porcin. Příkladů se nabízí celá řada. Tak například substituce jedné nebo více aminokyselin v C-koncovém oktapeptidu cholecystokininu (CCK-8) porcinem by mohla zásadním způsobem změnit účinek této látky na řízení procesu příjmu potravy. Podobná úprava v molekulách vasopressinu a oxytocinu by jistě vedla i k modifikaci jejich hormonálních aktivit. (Takové peptidy řadí WCPC do zvláštní slupiny vasoprasánů, pozn. red.) Modifikace GH-RH porcinem by také jistě nezůstala bez odezvy.

Tím ovšem možnosti porkanových peptidů ani zdaleka nekončí. Již dříve jsme vyslovili myšlenku4, že v chemii porkanových peptidů vidíme velkou budoucnost a ani dnes ji nemíníme měnit. Porkanový skelet nabízí i další možnosti v přípravě aminokyselin. Mohly by to být např. bazické aminokyseliny s větším počtem aminoskupin (X, XI, XII), stejně jako kyselé aminokyseliny s větším počtem karboxylových skupin (XIII, XIV, XV). Ještě komplikovanější molekulu nabízejí látky XVI a XVII. Je nabíledni, že obohacení chemie peptidů o takové množství nových aminokyselin způsobí úplnou revoluci v tomto již tak bouřlivě se rozvíjejícím oboru. Je tu ovšem i možnost masivního zahlcení systému, což by naopak paradoxně vedlo k jeho ochromení. To bychom si neradi vzali na svědomí, svět už je tak dost v krizi a krize mezi peptidáři by bylo to poslední, co bychom si přáli. Proto jsme na četné naše další nápady uvalili embargo a nehodláme je zatím publikovat. I to, s čím přicházíme, abychom chemii peptidů rozšířili do oblasti porkanových peptidů, představuje obrovskou intelektuální zátěž. Vždyť jen vytvoření vhodných názvů námi navržených aminokyselin porkanové řady bude jistě námětem pro řadu habilitačních a možná i profesorských prací. Očekáváme rovněž, že nárůst prací si vyžádá postupně vznik řady nových specializovaných časopisů, např. European Journal of Porkane Peptides, Porkane Chemistry International Journal, Chemistry, Biochemistry, Pharmacology and Toxicology of Porkanes and Other Freak Structures.

Domníváme se, že předložený materiál jednoznačně odpovídá na otázku položenou v názvu práce. Porkanová chemie budoucnost má, dokonce obrovskou, ale bude potřebné, aby se jejímu pěstování věnovalo větší množství chemiků než dosud. To je také hlavní důvod, který nás vedl k sepsání tohoto článku. Já i mí kolegové jsme se měli možnost opakovaně přesvědčit, že poměrně velká část naší chemické veřejnosti, a to zdaleka ne jen ta začínající, o porkanu nikdy neslyšela a porkanová chemie je pro ně nic neříkající pojem. Není se ostatně čemu divit, protože její propagaci ze strany zakladatelů porkanové chemie je věnována zcela nedostatečná pozornost. Tito koryfejové porkanové chemie se bohužel spokojili jen s nastíněním jejich základů, podle našeho mínění dosti ledabyle, a o další osud této zajímavé oblasti chemie se již nestarali. Jestliže jsme se tedy odhodlali k napsání článku na podporu chemie porkanů, je tomu tak proto, že nečinnost v této oblasti nás nemůže nechat lhostejnými. Byli bychom potěšeni, kdyby článek vzbudil, zejména mezi mladou generací chemiků, zvýšený zájem o porkany a kdyby se této zajímavé skupině látek věnovalo co nejvíce lidí.

(WCPC - Světová rada porkanové chemie odmítá stanovisko posledního odstavce jako neodůvodněné a zvažuje podání trestního oznámení k mezinárodnímu soudu v Haagu. Sama hodnotí svoji práci jako velmi kvalitní a je s ní navýsost spokojena. Objektivně to lze posoudit množstvím medailí, které si členové WC PC navzájem udělili; k 12/2 1999 jich bylo přesně 37). Celou radu mrzí, že zásadní programové prohlášení rady5, které bylo doporučeno k přijetí i IUPACem, zůstalo poněkud ve stínu předchozích informací. To se ale stává nejen v chemii (pozn. red.).

LITERATURA

1. Porco A.A., Maladetto B.B.: Porcane - believe it or not. Atti. Taliani 39, 151 (1956).
2. Black A., Černý B., Fekete C., Nero D., Noir E., Schwarz F. Isolation of Several Toxic Compounds from the Tyburn Tree. The book of abstract of the 3rd Conference of Young Scientists of Organic and Bio-organic Chemistry, Special Section. p. 7. Bechyně 1984.
3. Havlas Z., Kovář T., Zahradník R.: FCOH in a calculated form. J. Am. Chem. Soc. 107, 7243 (1985).
4. Patočka J.: Praktické pokyny pro peptidáře. Chem. Listy 92, 50 (1999).
5. Lebl M., Drašar P., Koroniak H., Milecki J., Ikomov O. C.: Nejnovější poznatky v chemii porkanových sloučenin. Chem. Listy 79, 410 (1985).

Jiří Patočka

Stručný nástin pokroku v porkanovém badatelství

Světová rada porkanové chemie (WCPC) se rozhodla přispět k rozvoji lidského poznání publikováním zásadních objevů na poli porkanové chemie, které zazněly na dvou posledních "dětských konferencích"1,2. Rozhodla se nazývat i tuto oblast (bezesporu) vědy badatelstvím, jsa si vědoma zásadní role Rudolfa II. pro pokrok věd vůbec, který uložil svým vědcům (tehdá považovaným za alchymisty): "... bádejte, bádejte!" položiv tím základní kámen (ne-li obelisk) badatelství současnému. WCPC pak dlouhodobě rozpracovává tento odkaz do konkrétních podmínek3.

K zásadním objevným pracem patřily všechny, které na obou konferencích zazněly. WCPC4, jako doplnění pilotní studie3, která je v zjednodušené podobě i na Internetu ve formě slide-show5, z nich vybrala několik příspěvků, které vyhodnotila jako badatelství esenciální a ty předkládá odborné veřejnosti.

Některé příspěvky jako například Sebastiánův přesmyk patří právem do chemie porkanů, ale právem by patřil i do chemie domanů či křížanů. WCPC rozhodla, že bude všechny tyto nové a pokrokové struktury právem všeobjímat do chemie porkanové. Dále rozhodla, že je to tak správně. Twofloorhousan tak podlehl právě při pouze určitém zvuku přesmyku na crossoniovou sůl. Zvukem byl jeden z opusů J. S. Bacha. Pozoruhodné je, že lze korelovat s velkou významností vzrůstající číslo opusu Bachova díla se vzrůstajícím výtěžkem crossoniové soli. Významné je i zjištění, že jiní skladatelé neměli pro tuto reakci náležitou energii pro překonání Arrheniovské bariéry vzniku intermediátu. Reakce byla sledována pomocí tzv. velmi dalekého (až dálnokamčatského), a to pravděpodobně protonového NMR (Ultra Fár Enemár). Twofloorhousan vykazoval vcelku konsolidované spektrum se širokým singletem kolem 2.46 (d), kdežto pitoreskní crossonium široký multiplet kolem 50 (d) s W = 100 Hz a poměrně hezký singlet u 1248 (d).

Twofloorhousan byl připraven hezounkou reakcí z kubanu. Kuban byl bromován ve všech rohových pozicích a poté podroben z jedné strany fotolytické debromaci. Zajímavé je, že skutečně ta strana perbromokubanu, která byla ve stínu, si podržela všechny své bromy, zatímco na straně přivrácené zdroji UV světla (230 nm) došlo k dehydrohalogenaci za vzniku jednostranného tetrabromokubadienu, jenž reakcí s cyklobutadienem poskytne roofless tetrabromotwofloorhousan opět fotokondenzací za laboratorní teploty. Tetrabromoderivát již reaguje vcelku snadno s tetrabromomethanem za refluxu na chloridu paladnatém při 18 K během 365 dnů. V akceptovatelném výtěžku 100,05 % poskytne žádaný twofloorhousan.

Vcelku zajímavá se ukázala struktura kalix[3]aren triporkarotaxanocasanu, která vyniká inkluzí, kdy dlouhý "ocas" porkaocasanu je vtipně zasunut do kruhového otvoru v benzenovém jádru tak, že tvoří suprastrukturu, schopnou výrazně komplexovat vše, co je porkofilní (cholesterol, testosteron, 3-keto-D16-androstan (chcen), ale i bukvice a podobně).

Chvályhodné je, že byla rozvíjena i bádání v základní linii porkanové chemie. Roztomilým způsobem byla studována dichotomie reakce karbenu s vlastním porkanem, přičemž insercí uhlíku do čumákového subsystému vznikal dogan a insercí do hřbetní části beefan.

Ovarově oxidovaný porkan byl dále v ušní čumákové části jodován N-jodo sukcinimidem, který byl kondenzován s bis-trimethylsilyluracilem za vzniku derivátu N-1-(ušo-3-oxaporkan-5-yl)uracilu, nového představitele N-porkosidů. N-porkosid byl fotolyticky přeměněn na cílový porkydin, nový typ (bezpochyby anti-HIV aktivní) analogu nukleosidu.

V kolokviích a v podvýborech byla široce diskutována základní kanonická učení o porkanech a jejich chemických a fyzikálních vlastnostech. Opět byla verifikována studie, kdy byla existence vlastního porkanu prokázána spektrometricky při zero field NMR, kdy skutečně nebyl zaznamenán žádný signál. Toto zjištění bylo plně potvrzeno i CNAO (Complete Neglect of All Orbitals) kalkulací provedenou programem VSŽ-Sparťan i totální syntézou porkanu.

Popsány byly i zcela nové typy porkanů, které můžeme označit jako topview porkany ze skupiny tzv. pseudoporkanů (Y-porkany, pozor na zdánlivou konfúzi psí-porkanů s dogany).

Mezi základními typy topview porkanů byly popsány meso-izomer, který byl popsán jako "normální", izomer (+) se zvednutou nožičkou a (-) se zvednutou nožičkou a ocasem dolů. Retrosyntetická úvaha vedla k návrhu syntézy topview porkanů. Oba optické izomery získané štěpením mesosloučeniny v (S)-ethanolu byly charakterizovány pomocí optické rotace, přičemž izomer (+) byl charakterizován specifickou rotací o 2 - 80° menší než izomer (-).

Zajímavá byla i tzv. Vyskočilova syntéza beehivelenu [bi:-haj-vi:-li:n], která reprezentuje iregulární formu totálního uhlovodíku na rozdíl od regulární, reprezentované např. fullereny a fotballeny.

Syntéza beehivelenu vychází z benzenu, přičemž vysoce, ale vysoce aktivovaný hořčík originálním postupem napadá kolečko v molekule benzenu, jako by to byl kyslík, a odštěpuje se jako MgO, vytváří se cyklohexylový hexaradikál, který na kovovém hořčíku síťově-polykondenzuje na kýžený produkt. Velikost fragmentu závisí na teplotě, přičemž plástev ve velikosti větší než 0 mm lze získat pouze při teplotách nad absolutní nulou. Pokud je pod absolutní nulou (absolutně mrzne), nedá se nic dělat. Protonové NMR spektrum vykazuje dva zřetelné signály multiplet u 2,68 (d) pro vodíky beehivelenu a singlet u 7,26 (d) pro zbytkový chloroform v deuteriochloroformu, použitém jako rozpouštědlo. Vyskočil navrhl i pozoruhodný reakční mechanizmus.

Byla půvabně rozpracována i potřebná novátorská metodika práce za absolutního mrazu. Pokud máme v nádobce kapalné helium o teplotě +4 K a ochladíme je suchým ledem, vznikne (absolutně) mrazící směs, ve které můžeme provádět, co je potřeba. Pokud by chtělo helium suprautéci, nahradíme ho v podchlazeném suchém ledu studeným acetonem.

Významných pokroků bylo dosaženo i v izolaci a separaci porkanů pomlčkovanou metodou zvanou ZAC-MS (zinc acid chromatography) nebo též Zn-HCl-LC-MS. Metoda spočívá v aplikaci směsi na kolonu Zn, její eluci 35% HCl a měření vzdálenosti dopadu částic, která je přímo úměrná m/z, popřípadě v tzv. "time-of-flight" variantě času průletu částic a jiných úlomků určitým místem v prostoru. Bohužel, vzhledem k občasné dezintegraci experimentátorů je metoda dosti lidsky náročná.

Moderní je metoda používaná při dělení vazeb protilátka-porkan. Protilátka ve své klasické podobě odpovídá svým tvarem přímo čumákoidní části porkanové molekuly, takže lze předpokládat vznik velmi silného komplexu. Takový komplex se skutečně podařilo prokázat s tím, že jeho sílu charakterizoval fakt, že jej bylo možno rozložit pouze za použití rozpouštědel o významné iontové síle jako například pravého piva (použití amerických budvajzrů a jiných pseudopiv vyloučeno, protože jejich pivovitost nedosahuje ani 3,028×10-16 braníků a to je velmi malá jednotka).

Zaujala vcelku i příprava porkanocenů, u kterých bohužel došlo k porušení čumákové části molekuly. Do porkanové chemie je tudíž zařazujeme jenom okrajově. WCPC na toto téma otevřelo celosvětovou kruhovou diskusi s tím, že již vytypovalo budovu sportovního stadionu na Strahově (který je jinak naprosto k ničemu), kde by diskuse v dostatečně širokém kruhu probíhala. Zatím lze odhadnout, že diskusní kruh o průměru 126,4 m je stále ještě malý.

Právem může být porkanová chemie hrdá i na to, že přispívá k zásadnímu probádání tak neobvyklých struktur, že to obtížně chápe i WCPC. Každý si snadno představí homologickou řadu uhlovodíků o CnH(2n+2), nicméně málokoho zatím napadlo zamyslet se nad uhlovodíkem C0H2. Tento uhlovodík, který asi patří k nejjednodušším, lze i syntetizovat. Zajímavá syntéza vychází z cyklobutenu.

Skutečná struktura byla potvrzena i elementární analýzou pro C0H2 vypočteno C 0,00 %, H 100,00 %, nalezeno C 0,02 %, H 99,85 %. Pregnantní je i potvrzení struktury pomocí H i C NMR spekter. Zajímavé a pro praxi přínosné bylo i zjištění studia trojrozměrné struktury molekuly C0H2. Celková energie molekuly totiž naprosto nezávisí na volbě vazebného úhlu H-C0-H', lépe řečeno, žádná závislost ze změřených hodnot nešla vyčíst, neboť tyto hodnoty pouze mírně oscilovaly kolem průměrné hodnoty energie v intervalu cca 16,3 - 18,22 kJ.

Závěrem lze říci, že plodná diskuze kolem ještě plodnějších témat nemůže než přinést významné výsledky, a to jak na poli teoretickém, tak na poli praktickém. WCPC věří, že rukavice takto hozená do prostoru mezi chemickou veřejnost bude náležitým způsobem zdvižena. Jisté náznaky o váhavé účasti široké chemické veřejnosti již jsou. Příkladem může být například nesmělá syntéza Söderberga a Hegeduse, směřující cíleně do chemie azaporkanů a jejich hovězích homologů.

Věřme, že nezůstane jen u nesmělých pokusů.

LITERATURA

1. Xth Conference on Organic Chemistry and Biochemistry of Young Scientists, Liblice Castle, June 15-20, 1998.
2. IXth Conference on Organic Chemistry and Biochemistry of Young Scientists, Liblice Castle, October 9-13, 1995.
3. Lebl M., Drašar P., Koroniak H., Milecki J., Ikomov O.C.: Nejnovější poznatky v chemii porkanových sloučenin, Chem. Listy 79, 410 (1985).
4. WCPC pracovala (pokud to slovo lze vůbec použít) ve složení Lebl Michal (předseda a zakladatel, USA/CZ), Drašar Pavel (tajemník a zapisovatel, CZ), Koroniak Henryk (USA/PL), Milecki Jan (PL), Ikomov Ognian C. (BUL), Clewlow Paul [Ahoj Holky] Jonathan (U.K.), a Hogan [Těpic] Fiona (USA/IR).
5. Lebl M. jr.: http://www.5z.com/cchs/porkany/.

Pavel Drašar a Michal Hocek


Ze života chemických společností


Komise pro udělení ceny Shimadzu 1999

V souvislosti s vyhlášením ceny Shimadzu 1999 (viz inzerát na třetí straně obálky) byla jmenována komise, jejíž složení je následující:
Dr. Theodor Petřík, Shimadzu, Praha
Prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc, Univerzita Karlova, Praha
Prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc, Univerzita Pardubice
Prof. RNDr. Pavel Pec, CSc, Palackého univerzita, Olomouc
Prof. RNDr. Zdirad Žák, CSc, Masarykova univerzita, Brno

Celostátní soutěž odborných prací studentů analytické chemie

20. listopadu 1998 se na VŠCHT v Praze, v rámci setkání analytických chemiků u příležitosti 100. výročí narození prof. Františka Čůty, uskutečnila již druhá celostátní soutěž odborných prací studentů analytické chemie, které se zůčastnilo 9 studentů z pěti různých vysokých škol. Všechny práce měly, podle názoru odborné poroty, vysokou úroveň. První cenu, dotovanou firmou Merck spol. s r.o., získal pan David Friedecký (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc) s prací "Screening dědičných metabolických poruch purinového a pyrimidinového metabolismu kapilární elektroforézou", druhou cenu, dotovanou Nadací ANALCHEM Ústavu analytické chemie VŠCHT Praha, získal pan Petr Tůma (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta,Univerzita Karlova, Praha) s prací "Vodivostní vláknový detektor pro kapilární elektroforézu" a třetí cenu, dotovanou firmou Polaro-Sensors, spol. s r.o., získal pan Martin Kronďák (Ústav analytické chemie,VŠCHT Praha) s prací "Nové ligandy na bázi 1,1-binaftolových derivátů pro selektivní senzory aminokyselin". Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické děkuje touto cestou firmě Merck spol. s r.o., Praha, Nadaci ANALCHEM a firmě Polaro-Sensors spol. s r.o., Praha za podporu této soutěže i dalších aktivit České společnosti chemické. Třetí kolo této soutěže by se mělo uskutečnit začátkem roku 2000 v Brně.

Jiří Barek

Sponzorování knih

Česká společnost chemická zahájila novou tradici ve sponzorování knih pro chemickou veřejnost. Sponzorování v tomto případě není výslovně finanční, znamená, že kniha je podrobena nezávislé recenzi a v případě jejího přijetí smí být označena znakem ČSCH. Společnost pak takové knize poskytne publicitu v rámci svých aktivit. Vedení ČSCH má za to, že je nutno v současné době všemi prostředky pomáhat vydávání dobrých českých knih a učebnic. První vlaštovkou je kniha Chemická informatika: Úvod do používání Internetu, jejíž charakteristiku přinášíme níže.

Náměty na sponzorování knížek zasílejte k rukám sekretariátu ČSCH s jejich podrobnou charakteristikou.

Profesor Záviš Holzbecher čestným členem České společnosti chemické

Na slavnostním setkání analytických chemiků, které proběhlo 20. listopadu 1998 na Ústavu analytické chemie VŠCHT Praha u příležitostí 100. výročí narození profesora Čůty, bylo uděleno čestné členství naší Společnosti našemu přednímu analytickému chemikovi profesoru Záviši Holzbecherovi, dlouholetému vedoucímu tohoto Ústavu a obětavému členu a funkcionáři České společnosti chemické. Práce profesora Holzbecher byla zhodnocena při příležitosti jeho 80.narozenin (viz Chemické Listy 92, 1033 (1998), na tomto místě bychom však rádi připomenuli dlouholetou obětavou práci profesora Holzbechera jako redaktora časopisu Chemické listy a jeho přístup k výchově budoucích analytických chemiků-studentů i doktorandů. Blahopřejeme prof. Holzbecherovi a přejeme mu pevné zdraví a životní pohodu.

Jiří Barek

Udělení čestného členství v České společnosti chemické prof. RNDr. Eduardu Růžičkovi, CSc.

Prof. Růžička, který se 10. prosince 1997 dožil 80 let, je dlouholetým aktivním členem a fukcionářem ČSCH. Od. r. 1947 pracoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, kde byl v letech 1960-1982 vedoucím katedry analytické a organické chemie, ze které učinil jedno z nejvýznamějších středisek pro výuku analýzy organických látek v našem státě. Jako vedoucí této katedry kladl důraz na publikační činnost, přičemž sám publikoval více než 140 původních vědeckých sdělení. Během svého působení na Univerzitě Palackého vychoval stovky středoškolských profesorů chemie a desítky analytických chemiků, výrazným způsobem přispěl i k rozvoji spolupráce s praxí. Patřil rovněž k mimořádně aktivním členům ČSCH. Jeho bohatá pedagogická, vědecká i vědecko-organizační práce byla oceněna Hanušovou medailí ČSCH (1983) a Zlatou medailí Univerzity Palackého (1987). Blahopřejeme prof. Růžičkovi a přejeme mu do dalších let hlavně pevné zdraví a dostatek životního optimismu.

Jiří Barek

Udělení Hanušovy medaile prof. Ing. K. Štulíkovi, DrSc. za průkopnické práce v oblasti elektroanalytických měření v průtokových systémech

Česká společnost chemická udělila Hanušovu medaili prof. Ing. K. Štulíkovi, DrSc. z katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Prof. Štulík je české i mezinárodní chemické veřejnosti znám jako autor více než 200 publikací v renomovaných zahraničních časopisech, 5 monografií v češtině, angličtině, ruštině a čínštině, řady univerzitních skript v češtině a angličtině a učebnice analytické chemie pro gymnázia a průmyslové školy. Jeho rozsáhlá vědecká činnost je zaměřena na elektroanalytické metody a jejich kombinaci s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií a průtokovou analýzou a jejich aplikace na složky životního prostředí, klinickou a farmaceutickou analýzu a zemědělství. Více než 15 vyžádaných plenárních přednášek na mezinárodních konferencích v ČR, Německu, Itálii, Japonsku, Maďarsku, Velké Británii a Rusku svědčí o jeho mezinárodním renomé. Je titulárním členem komise V.5 IUPACu, řadu let působil jako zástupce České společnosti chemické v pracovní skupině pro analytickou chemii Federace evropských chemických společností a je předsedou výboru odborné skupiny analytické chemie. Dále je členem poradních či edičních rad mezinárodních časopisů Talanta, Analyst, Electroanalysis a Fresenius Journal of Analytical Chemistry, členem pracovní skupiny chemie Akreditační komise vlády ČR, předsedou Grantové Agentury České Republiky, členem komise pro DrSc, dizertace a děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Blahopřejeme profesoru Štulíkovi k udělení Hanušovy medaile a přejeme mu hodně úspěchů v další vědecké i pedagogické práci.

Jiří Barek

Udělení Hanušovy medaile doc. Ing. F. Vláčilovi, CSc. za přínos k rozvoji separačních analytických metod

Doc. Vláčil, který více než 40 let pracoval v Ústavu analytické chemie VŠCHT v Praze, je uznávaným odborníkem v oblasti separačních metod a stopové analýzy. V 50. a 60. letech se intenzivně věnoval výzkumu chelatotvorných organických činidel a jejich vlastností. V habilitační práci z roku 1966 nazvané "Analytické extrakce thiosemikarbazonem salicylaldehydu" se již výrazně profiloval jako odborník na separační analytické metody a stopovou analýzu. Jeho další práce zaměřené na teoretické studium extrakce, sorpce a iontové chromatografie anorganických látek a na jejich fotometrické či radiometrické stanovení mají bezesporu světovou úroveň a dobře se uplatnily v praxi průmyslových závodů, ve stopové analýze vod a potravin a v různých analýzách souvisejících s ochranou životního prostředí.

Naší chemické veřejnosti je doc. Vláčil znám zejména jako vedoucí autorského kolektivu učebnice "Příklady z chemické a instrumentální analýzy", která je dodnes používána prakticky na všech vysokých školách chemického zaměření v České republice. Mezi další významné aktivity doc. Vláčila patří i jeho mnohaleté působení v redakční radě časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications a ve funkci tajemníka názvoslovné komise pro analytickou chemii při České společnosti chemické. Dodnes se aktivně podílí na práci odborné skupiny analytické chemie České společnosti chemické. Blahopřejeme docentu Vláčilovi k udělení Hanušovy medaile a přejeme mu hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Jiří Barek

Doc. RNDr. Rudolf Přibil, DrSc. čestným členem České společnosti chemické in memoriam

Česká společnost chemická udělila své čestné členství in memoriam Doc. RNDr. Rudolfu Přibilovi, DrSc. jako projev uznání za jeho zakladatelskou práci při analytické aplikaci látek typu EDTA.

Rudolf Přibil se narodil 23. 7. 1910 v Praze a vystudoval chemii, matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě UK v letech 1928-1932. Získal aprobaci středoškolského profesora, od roku 1930 pracoval jako demonstrátor na Ústavu analytické chemie PřF UK u prof. O. Tomíčka, v roce 1933 mu byl udělen doktorát a od té doby pracoval jako asistent na zmíněném ústavu. Za nacistické okupace pracoval jako analytik ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, po válce se významně podílel na znovuobnovení činnosti PřF UK, v roce 1946 se habilitoval a stal se zástupcem prof. Tomíčka. V letech 1948-1950 byl pověřen vedením Ústavu pro chemii anorganickou a soudní PřF UK. Po roce 1948 byl politicky persekuován a v roce 1950 byl z Přírodovědecké fakulty vypuzen. V letech 1950-1955 pracoval ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii a od roku 1955 až do odchodu do důchodu na Polarografickém ústavu ČSAV, kde vedl analytickou laboratoř. I jako důchodce pak bádal v Laboratoři geologických ústavů PřF UK.

Jeho hlavní zásluhou je, že jako jeden z několika lidí na světě již roku 1946 rozpoznal analytické možnosti látek typu EDTA, krátce předtím objevených G. Schwarzenbachem, a rozvinul jejich použití v řadě technik analytické chemie, od gravimetrie, přes kolorimetrii, extrakční separace až po chelatometrické titrace. Je objevitelem důležitých maskovacích činidel, jako je triethanolamin, fluorid, či některé thiolátky a hlavně pak některých metalochromních indikátorů, především xylenolové oranže a methylthymolové modře. Za tyto práce byl v r. 1953 odměněn Státní cenou. Přes velmi omezené možnosti komunikace se zahraničím se stal jedním z otců-zakladatelů moderní chelatometrie.

Měl rovněž velký smysl pro praktické použití vyvinutých metod. Publikoval kolem 350 původních prací a více než 25 monografií v několika jazycích. Byl skvělým přednášejícím a jeho praktické demonstrace při přednáškách byly nesmírně zajímavé a instruktivní. (Další, podrobnější informace viz Chem. Listy 64, 752 (1970) a 74, 1115 (1980).

Karel Štulík a Jiří Barek


Členská oznámení a služby


Nová webová adresa ČSCH

Zapište si do svých adresářů a brousičů novou URL adresu ČSCH: http://www.csch.cz i novou elektronickou adresu poštovní csch@csch.cz. Staré adresy budou po určitou dobu v provozu paralelně. ČSCH uvítá Vaše připomínky a náměty k obsahu i provedení internetových stránek.

Seznam elektronických adres se rozroste o www

Seznam elektronických adres členů ČSCH, budovaný na domácích stránkách ČSCH, bude v budoucnosti obsahovat i adresy (URL) osobních stran členů. Prosíme doplňte je touto cestou administrátorovi strany. Jakmile jich bude alespoň pár, bude pro ně vytvořen zvláštní sloupec.

Korespondenční volby do výboru OS analytické chemie ČSCH

Výbor odborné skupiny prosí touto cestou všechny členy odborné skupiny analytické chemie o návrhy členů výboru na příští tříleté období. Volby se uskuteční korespondenčním způsobem na podzim 1999. Návrhy zašlete na adresu Doc. J. Barek, katedra analytické chemie PřF UK, Albertov 2030, 12843 Praha 2, fax: 02-24913538, tel.: 02-21952295, e-mail: Barek@prfdec. natur.cuni.cz do 30.6.99. Součástí návrhu by mělo být i kontaktní spojení na navrhovanou osobu a její souhlas s kandidaturou.

Omluva

Redakce se tímto omlouvá panu dr. Oldřichu Lapčíkovi za to, že v čísle 1/99 Chemických listů nezveřejnila jeho jméno jako autora fotografií dr. Holého při udělení Hanušovy medaile, čočkostroje prof. Wichterleho a dr. Michala Hoskovce při udělování Baderovy ceny. Redakce se omlouvá o to více, že si spolupráce s "kmenovým fotografem" velmi váží a oceňuje mimořádnou úroveň jeho práce pro časopis i mimo něj. Doufáme, že nám toto nedopatření promine jak autor, tak široká veřejnost.


Volná místa


Radiochemie

Katedra organické chemie PřF UK obsadí pedagogické místo v oddělení radiochemie. Požadavky na vzdělání VŠCHT, PřF UK nebo FJFI. Nástup možný nejdříve v červnu 1999. Informace u vedoucího katedry doc. Ladislava Lešetického, tel. 02-2195-2278, E-mail lesetic@prf.dec.natur.cuni.cz .

PGS

Děkan PřF UK vypisuje konkurz na přijetí do PGS (od 1/10 1999) v oborech biologie, ekologie, chemie, geologie a geografie pro absolventy VŠ ve shodném nebo blízkém oboru. Přihlášky do 30/5 99 na PřF UK, odd PGS, Albertov 6, 128 43 Praha 2, tel. 02-21952419.


Noví členové ČSCHTomáš Baše, studující PřF UK Praha
Michal Božoň, studující PřF UK Praha
Petr Čapek, studující PřF UK Praha
Ondřej Demel, studující PřF UK Praha
Prof. Ing. Milan Drdák, DrSc., FCHT VUT Brno
Karla Fejfarová, studující PřF UK Praha
Pavla Fialová, studující PřF UK Praha
Lukáš Hančil, studující PřF UK Praha
Pavel Herrmann, studující PřF UK Praha
Mgr. Kateřina Hofbauerová, studující PřF UK Praha
Kateřina Hořejší, studující PřF UK Praha
Jan Horkel, studující Univerzita Pardubice
Jana Humpolíčková, studující PřF UK Praha
Petr Chutný, VÚ stavebních hmot Brno
Mgr. David Jirovský, PřF Univerzita Palackého Olomouc
Alice Jursová, studující PřF UK Praha
Vojtěch Klusák, studující PřF UK Praha
Naděžda Kokošková, studující PřF UK Praha
Martin Kováč, studující PřF UK Praha
Vlastimil Král, studující PřF UK Praha
Lubomír Kříž, studující PřF UK Praha
Ondřej Kuda, studující Gymnasium J. Škody Přerov
Stanislav Kukla, studující PřF UK Praha
Tereza Kumstýřová, studující PřF UK Praha
Michal Kusák, studující PřF UK Praha
Blanka Kuttnerová, studující PřF UK Praha
Veronika Lacinová, studující PřF UK Praha
Bc. Jiří Lefan, PřF Univerzita Karlova Praha
Michaela Málková, studující PřF UK Praha
Ing. Martin Mandel, CSc., Orgachem-Martin Mandel Praha
Ing. Ladislava Matějů, SZÚ Praha
Bc. Luděk Meca, PřF Univerzita Karlova Praha
Ctirad Musil, studující LF Univerzita Palackého Olomouc
Milan Pick, studující PřF UK Praha
RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., PřF Masarykova Univerzita Brno
Ondřej Polák, studující PřF UK Praha
Petr Pompach, studující PřF UK Praha
Martina Pražáková, studující PřF UK Praha
Jakub Rudovský, studující PřF UK Praha
Štěpán Rychlík, studující PřF UK Praha
David Sedlák, studující PřF UK Praha
Hana Seménková, studující PřF UK Praha
Jakub Šebera, studující PřF UK Praha
Michal Šitina, studující PřF UK Praha
Jana Škvárová, studující PřF UK Praha
Jan Šmydke, studující PřF UK Praha
Jan Tůma, studující SPŠCH
Pavel Turek, studující PřF UK Praha
Silvie Vaingátová, studující PřF UK Praha
Mgr. Iveta Wiedermannová, PřF Univerzita Palackého Olomouc
Jiří Wiesner, studující Gymnasium J. Škody Přerov
Petr Zahradník, PřF Univerzita Karlova praha
Klára Zajíčková, studující VŠCHT Praha


Z vědeckých, odborných a zahraničních společností


Asociace na ministerstvech Asociace českých chemických společností byla, na základě své nabídky ke spolupráci v celé řadě oblastí vzájemného zájmu, přijata na úrovni náměstků ministrů a ředitelů odborů na Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu školství, kultury a tělovýchovy ČR. Na všech ministerstvech byla diskutována možnost lepší prezentace ministerstev na akcích Asociace a jejích členských společností, využití Chemických listů, financování projektů a jejich posuzování, ale i konkrétní aspekty legislativy a její praktické aplikace. Zúčastněné strany se shodly na nutnosti další spolupráce a vytýčily celou řadu společných konkrétních cílů.

pad

Valná hromada Svazu chemického průmyslu ČR

Dne 18. února 1999 se uskutečnilo v Praze jednání valné hromady Svazu chemického průmyslu České republiky. Valná hromada projednala a zhodnotila činnost SCHP ČR a hospodářské výsledky českého chemického průmyslu za rok 1998. V diskusi bylo konstatováno, že členské společnosti SCHP ČR nepředpokládají, že pokles tržeb z průmyslové činnosti zaznamenané v roce 1998 bude pokračovat, ale očekávají mírné oživení spotřeby chemických výrobků na domácím trhu a v souvislosti s postavením koruny i určité oživení vývozů. Předpokládá se, že s nově uvedenými a připravovanými výrobními kapacitami se zvýší i konkurenceschopnost českého chemického průmyslu a příznivě ovlivní zápornou bilanci obchodu chemickými výrobky.

Přijatým usnesením bylo doporučeno soustředit další činnost svazu zejména na spolupráci s orgány státní správy a se Svazem průmyslu a dopravy ČR při přípravě zákonů, týkajících se chemického průmyslu a na jejich harmonizaci s legislativou Evropských společenství, zahájit ve spolupráci s Odborovým svazem chemie přípravu dodatku ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období 1999-2000 v mzdové části, věnovat stálou pozornost seznamování veřejnosti s výsledky a činností chemického průmyslu a s odpovědným přístupem tohoto průmyslového odvětví k ochraně životního prostředí a přispívat tak k získávání nových, především mladých lidí pro práci v oboru chemie.

Valná hromada zvolila na dvouleté období devítičlenné představenstvo ve složení ing. M. Krejčí, prezident SCHP ČR, Chemické z vody a.s., Sokolov, ing. J. Michal, Léčiva a.s. a ing. A. Mlčoch, CSc., Precheza a.s., viceprezidenti SCHP ČR. Dalšími členy představenstva jsou ing. P. Brůžek, CSc., Aliachem a.s., ing. V. Douda, Silon a.s., ing. I. Ottis, Česká rafinérská a. s., ing. Š. Pecka, Chemopetrol a. s., ing. J. Štrop, Spolana a. s. a ing. R. Věk, Kaučuk a.s. a ve smyslu stanov i představitelé asociací s kolektivním členstvím v SCHP ČR, ing. Z. Tůma, Fosfa a.s., prezident Asociace výrobců nátěrových hmot ČR a dr. ing. L. Pitra, Linde Technoplyn a.s., předseda České asociace výrobců technických plynů. Dále byla zvolena tříčlenná dozorčí rada ve složení ing. B. Martínek, CSc., Aliachem a.s., výrobní divize Moravské chemické závody, předseda dozorčí rady SCHP ČR, ing. B. Bober, Aliachem a.s., výrobní divize Synthesia a ing. J. Kaška, CSc., Synpo a.s.

Svaz chemického průmyslu ČR v současné době sdružuje 83 společností a jejich podíl na celkových tržbách chemického průmyslu činí cca 75 % při podílu pracovníků 65 %.

Otakar Podroužek


Bulletin představuje


Redakce Chemických listů chce umožnit představení významných chemických entit, a to především z ČR anebo alespoň s významnými vazbami na tento region jak kapitálovými, tak obchodními. Příspěvky do rubriky jsou vítány. Předpokládaný rozsah 1 strana rukopisu 30×60.

Ferring Léčiva v Jesenici

Společnost Ferring Léčiva, která působí na českém chemickém kolbišti od roku 1993, začala jako společný podnik společnosti Léčiva a dceřiné společnosti Ferring B.V. Group Holding, Ferring AB Malmö působil původně v Komořanech, pak v areálu UVVVR/NYCOM v Dolních Měcholupech. Nyní se závod, po vykoupení podílu Léčiv ve firmě, stěhuje do nových prostor v Jesenici u Prahy. V areálu NYCOM zůstává společnost Polypeptide Laboratories zajišťující vývoj. Vybudování nového závodu v Jesenici stálo přes 200 milonů korun. Základní jmění společnosti tvoří 108 mil. Kč v akciích. Zahájení výroby se očekává v červnu tohoto roku. Podnik Ferring Léčiva Praha je jednou ze čtyř součástí (Malmö - Švédsko, Vanlose - Dánsko, Kiel - SRN a Ferring Léčiva) produkčního komplexu firmy, produkujícího převážně substance a léky na bázi peptidů. Jeho hlavními oblastmi činnosti jsou výroba léčivých látek oxytocin, methyloxytocin, carbetocin, desmopressin, terlipressin, ganadoliberin, výroba léčivých přípravků Oxytocin, Methyloxytocin, Depotocin, Adiuretin-SD, Remestyp, Dirigestran, (Spofa-gnost), Pankenzan, Supergestran a distribuce léčiv. Nový závod bude produkovat především peptidický lék Adiuretin, vzešlý ze společných výzkumů firmy a ÚOCHB AV ČR.


Chemik na studiích, cestách a "prodloužené služební cesty"


Ke zvláštnostem amerického světa

Z pozorování některých soudobých amerikanologů plyne, že "za vodou" není všechno tak úplně jednoduché. Člověk by si představoval, že cestovní šeky budou platit všude stejně, ale ouha. Většina bank Vám je pravděpodobně vymění za peníze (ale naúčtují si poplatek, věci znalý cestovatel však tento poplatek vyúčtuje na svém cestovním příkaze jako tzv. "nutné výdaje"), ale šeky jiné než American Express budou v obchodech považovat za velikou kuriozitu. Vyplatí se proto zajít v Praze na Václavské náměstí do této instituce a šeky si vyzvednout tam. Výměna valut v amerických bankách již však není obvyklým způsobem jejich praxe. Vyměňte si je na letišti. Banky zavřou ve 3 hodiny odpoledne a pak jste namydleni. Někdy Vám vyhoví v hotelu, leccos si však naúčtují. Cestovní šeky American Express vám však vezmou téměř všude a vrátí vám hotové peníze.

Ve všech bedekrech se dočtete, že v Americe je "tipping customary" (dávání zpropitného normální). Pohybuje se okolo 10-20%. Nikdo mne nikdy ale nezabil, když jsem postupoval jako doma a dal zpropitné (keep the change, please) jen tehdy, když jsem to já považoval za vhodné. Vhodné to je, když vám vyhoví nebo se vám dře s kufrem taxikář, či když jste spokojeni s obsluhou v restauraci - prostě zaokrouhlíte placenou částku jako doma. Platíte-li kartou, připíšete tip na inkasní lístek při podepisování. Pokojské se ode mne nikdy ničeho nedočkaly (snad kromě zálohovaných lahví od piva) a kufry si nosím a taxíky stavím sám.

V Americe nesmíte očekávat, že v podnicích s typickým Bohemian Flair naleznete vepřo-knedlo-zelo, jde o bohémské podniky, kterým se Čech se souchotěmi v peněžence raději vyhne, Heimweh - neheimweh. Bude jej ale zajímat, že Američan považuje podnik, kde se nají pod $15, za laciný.

"Americké speciality" stojí často za ochutnání, jejich názvy mohou být matoucí. Chilli jsou obvykle dušeným mletým masem s fazolemi, bylinkami a kořením. Mohou být skutečně hot, ale nemusí. Někdy se plní do žemlí jako chilli sandwich, což je mnohem poživatelnější než mletí klokani. Grits (hominy) umletá kukuřice, oblíbený příkrm na Jihu. Hash Browns osmažené strouhané brambory, příkrm, který může připomenout bramborák. Jambalaya, rýže, rajčata, cibule a drůbež - jakési jižanské rizoto. Clam Cowder. Pochoutková smetanová polívčička z Nové Anglie ze svalů mušlí, cibule, brambor a celeru. Podává se s osmihrannými sušenkami zvanými oyster crackers. Pumpkin Pie koláč z dýně. Salsa zeleninová omáčka z rajčat, cibule a papriky. Podává se mild, hot a very hot, či zelená Salsa Verde. Jalapenos [halapeňos] jsou čili papričky síly atomové pumy. She-Crab Soup je smetanová polévka z krabího masa a jiker, kořeněná sherry a vorčestrem. Shoofly Pie je buchta plněná melasou, hnědým cukrem a máslem. Fried chicken je smaženým kuřecím řízkem (nebo spíše řízečkem). Succotash je příkrm z dušených fazolí, kukuřice a paprik. Teriyaki je omáčka z cukru, sojové omáčky a saké, kterou se zdobí americko-japonská jídla. Teriyaki dokonce označuje druh jídelen s japonskou fast food, kde se lze levně a dobře najíst. Podobně mexické taco (plněná kukuřičná placka) dala pojmenování rozsáhlé síti americko-mexických bufetů Taco Bell. Velmi zajímavé jsou i na uhlí pečené krevety Cajun shrimps [kejdžn].

Pokud jde o americké - židovské speciality, nemusejí být ani drahé, ale vyplatí se vědět, o čem je řeč. Knishes je těsto plněné bramborovou kaší, sýrem, mletým masem a téměř čímkoliv. Gefilte fish je mletá ryba spojená vajíčkem a macesy a ve formě knedlíčků uvařená ve vývaru. Knedlíčky se podávají se zeleninou, začasté nakládanou. Matzo (meal) je maces, čili nekvašený chleba. Bagels, jakési chlebové věnečky, nebo dalamánky, (obvykle téměř nepoživatelné) se zdobí sýrem podobným žervé či imperiálu (cream cheese) a uzeným lososem (v jiddiš "lox"). Blintzes-crepes (cestovatel si vzpomene na blinčiky) plněné ovocem a tvarohem se pojídají se zakysanou smatanou či šlehačkou.

Klasickými "americkými" nápoji jsou v masovém měřítku vyráběné: proletářské pivo, whiskey, brandy a cider (většinou ovocné víno nebo z něho odvozená limonáda). Za časů krocení západní hranice bylo ovoce pěstováno téměř k jedinému účelu (primarily to drink, frequently to feed hogs and incidentaly to eat). Farmářská rodina spotřebovala za rok 560 galonů rumu a 150 galonů brandy. Ovocný destilát a pivo se nepočítaly. Většina produkce kukuřice a žita byla spotřebována na whiskey. Domácí pálence odzvonilo v roce 1920 s odvoláním 18. dodatku ústavy. Od té doby se řada zákonů týká alkoholu, ať již jde o pití piva z papírového pytlíku, nebo o fakt, že bourbonem lze označovat pouze destilát, v jehož "základu" je většina kukuřice a jenž zraje v nových dubových sudech. Nicméně i zde se uplatňují moderní trendy a můžete se setkat i s tvrzením, že tequila je nejmódnějším americkým nápojem. Za doporučení stojí ochutnat alespoň jednou koktail "margarita" z tequily, cukru, soli, citronu a ledu. Určitě vás překvapí. Ani mexické pivo (např. Tecate, Corona či Bohemia) podávané s citronem Čecha nepopudí.

Psali jsme již v této rubrice o slevách při nakupování na "zákaznické karty". Takové slevy se (na rozdíl od směšné praxe u nás) uplatňují ihned a ušetří zákazníkovi podstatný peníz. Při nákupu jídla za cca 20 dolarů je možno ušetřit i čtvrtinu a více. Nejvíc se ušetří kupováním výrazně označených výrobků se slevou vázanou výhradně na zákaznickou kartu.

pad


Střípky a klípky o světových chemicích


Někteří další chemici narození na Moravě a ve Slezsku

K chemikům, většinou německé národnosti, pocházejícím z Moravy a Slezska, patří vedle C.Ch. Hochstettera, F. Soxhleta, K. Gottloba, F. Stastneho1, dále S. Zeisela a E. Spätha2 ještě několik dalších:

Nikolaus Wolfgang Fischer3 (nar. 1767 ve Velkém Meziříčí, zemřel 1850 v Breslau, dnes Wroclaw) byl vedoucím prvního chemického ústavu v Breslau, ve kterém se školili praktikanti. Zabýval se mimo jiné důkazem arsenu, působením kyselin na kovy a chemickými účinky světla.

Anton Schrötter (nar. 1802 v Olomouci, zemř. 15.4.1875 ve Vídni) studoval ve Vídni medicínu a chemii. Působil na vídeňské polytechnice a později jako ředitel mincovního úřadu. Studoval minerály, sloučeniny telluru a popsal přípravu červeného fosforu4.

Hugo Schrötter (nar. 11.9.1856 v Olomouci, zemř. 11.7.1911 ve Štýrském Hradci) vystudoval ve Vídni, kde byl i asistentem A. Liebena a pak rok Kekulého v Bonnu. Působil na univerzitě ve Štýrském Hradci, kde se zabýval mimo jiné studiem morfinu, galaktarovou a vinnou kyselinou a cholesterolem5.

Johann Gottlieb (nar. 15.2.1815 v Brně, zemřel 4.3.1875 ve Štýrském Hradci)5 vystudoval farmacii v Praze, kde působil jako asistent Redtenbachera, od 1846 jako profesor technické chemie na Joanneu (předchůdce techniky) ve Štýrském Hradci, později na univerzitě. Pracoval v oblasti potravinářské chemie. Jako první r. 1844 získal propionovou kyselinu (tavením sacharosy s KOH).

Ernst Berl (nar. 7.7.1877 v Bruntálu, zemř. 16.2.1946 v Pittsburgu)6 absolvoval vídeňskou techniku, byl postupně asistentem A. Wernera, R. Lorenze a G. Lungeho v Curychu, v období 1910-1914 šéfchemikem továrny na umělé hedvábí v belgickém Tubize. Od r. 1916 působil na vídeňské univerzitě a jako vedoucí prachárny v Blumau a po válce na technice v Darmstadtu jako profesor chemické technologie a elektrochemie. Po nástupu nacismu přešel na Carnegie Institute of Technology v Pittsburgu. Studoval nitraci celulosy, přípravu aktivního uhlí, elektrolytickou výrobu H2O2. Po svém učiteli Lungem pokračoval ve vydávání díla Chemisch-technische Untersuchungsmethoden.

Albin Kurtenacker (nar. 12.8.1886 v Poštorné, zemř. 1.4.1962 ve Wiesbadenu)7 studoval brněnskou techniku, kde byl od r. 1929 profesorem analytické chemie, r. 1940 za německé okupace byl jako "nearijec" propuštěn a od r. 1946 působil v laboratoři Fresenia ve Wiesbadenu. Zabýval se analytikou sulfidů, siřičitanů, thiosíranů, hydroxylaminu a hydrazinu.

Josef Mattauch (nar. 21.11.1895 v Ostravě, zemř. 10.8.1976 v Mainzu)3 absolvoval univerzitu ve Vídni, kde působil jako profesor fyziky. Od r. 1939 byl vedoucím oddělení na Ústavu císaře Viléma a od r. 1947 ředitelem Max Planck Institut für Chemie v Mainzu. Zabýval se mimo jiné hmotnostní spektroskopií (roku 1930 sestrojil s R. Herzogem dvoupaprskový hmotnostní spektrograf).
LITERATURA

1. Pokorný A. G.: Chem. Listy 93, 85 (1999).
2. Ferles M.: Chem. Listy 69, 872 (1975).
3. Pötsch W. R., Fischer A., Müller W., Cassebaum H.: Lexikon bedeuter Chemiker. Leipzig 1988.
4. Kohn M.: J. Chem. Educ. 21, 555 (1944).
5. Wittmann H., Ziegler E.: Die Entwicklung der chemischen Wisschenschaften an der Universität Graz 1850 - 1982. Graz 1985.
6. Isler M.: Helv. Chim. Acta 29, 957 (1946).
7. Oesper R.E.: J. Chem. Educ. 29, 487 (1952).

Miloslav Ferles


Technické zajímavosti a služby


Obsah této rubriky může naplňovat charakter sdělení vymezeného Kodexem reklamy (Rada pro reklamu, březen 1997) označeného jako INZERÁT-REKLAMA ve smyslu Zákona O regulaci reklamy a doplnění Zák. 468/91 Sb (Sb. 40/95). Zájemci o publikování technických novinek jsou vítáni, ať již to budou odborníci, kteří ze své praxe něco chtějí pochválit, nebo firmy, které se chtějí pochlubit.

Pokud není k dispozici ve Vašem výtisku CHL odpovědní pohlednice, použijte prosím korespondenční lístek nebo pošlete E-mail na adresu csch@csch.cz.

Další kompletní ročník časopisu Collection na Internetu
Časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications rozšířil kompletní články publikací v PDF formátu o další ročník, a to 1997. Předplatitelé online verze časopisu mají nyní k dispozici plné znění článků ročníků 1997, 1998 a průběžného letošního roku. Doplnění dalšího ročníku 1996 se očekává během několika měsíců.

Nový Adobe Acrobat 4.0 na obzoru
Firma Adobe předvedla na letošním Seybold Seminars 99 v Bostonu novou verzi programu Adobe Acrobat 4.0 pro tvorbu PDF dokumentů. Nejde pouze o drobnou úpravu a vylepšení předcházející verze, ale o novou generaci programu podporující novou verzi PDF formátu 1.3. Současně s uvedením tohoto programu na trh bude k dispozici i nový prohlížeč Acrobat Reader 4.0, a to opět zdarma.

Novinka Pittconu 99 - GC Konik
Firma Konik představila na letošním Pittconu 99 plynový chromatograf HRGC 4000A s EPC nosných a detektorových plynů, s mikroprocesorovým ovládáním a unikátním ovládáním teploty s přesností 0,1 °C. Nová konstrukce vyloučila omývání septa. Programové vybavení Konikrom umožňuje jak vysoký standard ovládání stroje, tak mimořádně uživatelsky příjemné zpracování a post-run obrábění dat. (#9401)

Výměna GC kolon u GC/MS "za chodu"
Zařízení ms-NoVent firmy SGE umožňuje výměnu GC kolon či jiné práce na přístroji bez nutnosti vypnout hmotový spektrometr. ms-NoVent se instaluje přímo na vstup iontového zdroje a je uzpůsobeno tak, že zabrání vnikání vzduchu do přístroje po odpojení kolony. Zaručuje to i maximální čistotu (nekontaminování) iontového zdroje. Jako důsledek jeho použití je GC/MS během okamžiků připraven k použití - jsou tak odstraněny hodinové výluky. (#9402)

Chemické rozšíření Excelu rozumí stereochemii
Společnost Synopsys nabízí nový balík Chemistry Engine, ActiveX Chemistry Control a Accord verze 3.0 pro MS Excel 97. Rozšíření programu Excel umožní to, že tabulkový procesor porozumí chemické struktuře jako konektivitnímu grafu a umožní např. hledání podle parciálních struktur. Umožní porozumění i dalším chemickým informacím, které do té doby byly pro Excel pouhými objekty, i když třeba OLE-editovatelnými. Excel s nimi nicméně nedovedl aktivně pracovat. Nová verze programu Accord for Excel umožní zacházení s celými chemickými reakcemi, superatomy i stereochemií, delokalizovanými pí-systémy i organokovovou chemií. K běžným funkcím na liště nástrojů přibudou funkce jako výpočet analýzy, molekulární hmoty, LogP. Accord umožňuje vstup do chemických databází svými RD, SD a Smiles formáty. Chemické struktury mohou být editovány přímo v tabulce některým z nejpopulárnějších editorů struktur jako ChemDraw, ChemWindow, ISIS/Draw a CASDraw.(#9403)

Programový balík pro chemické vyučování
Balík EduChem HS firmy Exceptional Teaching Concepts, Inc. z Kanady je složen z pěti nezávislých modulů. Periodická tabulka prvků přináší kromě vlastností elementů i možnost grafického znázornění periodicity, vybarvování podle zvolených vlastností. Otevřená databáze molekul umožňuje pracovat jak s typickými organickými tak s anorganickými strukturami. Molekulární builder umožňuje konstruovat molekuly, jež zobrazovací modul ukáže v prostoru ve zvoleném "renderingu". Zobrazovač orbitalů ukáže jejich prostorové vlastnosti. EduChem HS je pro platformu W 3.x, W95/NT. Plná verze pod označením EduChem (pouze pro W95/NT) je obohacena o optimalizaci geometrie, výpočet elektronových vlastností atomů a molekul, rozsáhlejší zobrazování. Významnou vlastností programových balíků je, že jsou nabízeny za rozumnou cenu jako celoškolní licence, bez omezení počtu instalací na pracovišti.(#9404)

Průvodce laboratorní lyofilizací
Firma Labconco, přední světový producent m.j. zařízení na lyofilizace, nabízí příručku "A Complete Guide to Laboratory Lyophilization Products" s nadpisem FreeZone, CFC-Free Freeze Dry Systems. (#9405)

Hromadný přenos vzorků
Přenos 8 nebo 12 vzorků najednou s použitím mikrotitračních destiček je snadnou záležitostí s využitím SGE Multichannel Gel Loading Syringes. Teflonem utěsněný píst kvality (Gas Tight), jehly o průměru 0,2, 0,3 či 0,4 mm (optimalizováno pro minimalizování ztrát), přesnost měření a nastavení velikosti vzorku činí z této novinky nepostradatelnou pomůcku pro práci s mikrodestičkami. (#9406)

Předpověď 2D NMR spekter
Firma ACD, jeden z nejproduktivnějších a nejznámějších producentů chemického software, nabízí zájemcům k prostudování manuál k programu ACD/2D NMR Processor, který umožňuje processing dvoudimenzionálních NMR spekter a jejich předpověď. Jedná se o jednodušší verzi programu, který ve verzi plné nese označení 2D NMR Predictor. 2D NMR Predictor musí pracovat s programy HNMR Predictor a CNMR Predictor téže verze. Programy HNMR Predictor a CNMR Predictor lze však snadno doplnit o platné upgrade. Napište na žádanku o manuál svoji elektronickou adresu, manuál Vám bude zaslán po Internetu. (#9407)

Ocel pro simulovanou destilaci
Společnost SGE vyvinula novou nepolární fázi, zakotvenou na nerezové oceli. Kolona Sol-Gel1TM se zaměřuje ve svých aplikacích na petrochemii a je ideální na analýzu uhlovodíků. Fáze Sol-Gel1TM používá syntetické sklo typu sol-gel, které je zakotveno spolu s polydimethylsiloxanovým polymerem na povrch oceli. Celý komplex pak tvoří robustní low-bleed kolonu ideální pro simulovanou destilaci. Prvá kolona tohoto typu je vyráběna v délce 10 m, vnitřním průměru 0,53 mm, sílou filmu 0,9 mm. (#9408)

Rychlejší analýzy na Wakosilu
Wakosil II doplňuje klasickou C-18 novou C-8, která je super- encapped HPLC fáze na bázi sférického silikagelu, poskytuje výtečné dělení, ostré "píky" a maximální účinnost spolu s časovými úsporami v řadě případů klasických RP analýz. (#9409)

Antimikrobiální činidla nové generace ProClin
V současnosti používaná antimikrobiální činidla sloužící ke konzervaci vodných roztoků v laboratoři nejsou zdaleka ideální, a to hned z několika důvodů. Thimerosal je drahý, interferuje se substráty některých enzymů a protože obsahuje rtuť, jeho odpady jsou klasifikovány jako toxické. Azid sodný má při normálně používaných koncentracích pouze biostatické účinky. Navíc působí jako enzymový jed např. pro peroxidázy, je explozivní a v kyselém prostředí uvolňuje nebezpečné výpary. Antibiotika poskytují ochranu pouze proti specifickým skupinám mikroorganismů. Tento nedostatek antibiotik se dá překonat jejich kombinováním, tato metoda je však komplikovaná a hlavně drahá.

Tyto nedostatky antimikrobiálních činidel se podařilo vyřešit zavedením přípravku ProClin!(v USA známého pod jménem Kathon), biocidního přípravku nové generace. Na rozdíl od svých předchůdců je ProClin! vysoce efektivní širokospektrý biocid, který vykazuje v pracovních koncentracích nízkou toxicitu a neinterferuje s enzymy používanými v ELISA či v jiných imunodiagnostických systémech. Navíc může být i v neředěném stavu snadno neutralizován 10% roztokem hydrogensiřičitanu sodného. Takovýto odpad je pak klasifikován jako netoxický.
Aktivními složkami jsou dva izothiazolony: 2-methyl-4-isothiazolin-3-on a 5-chloro-2-methyl-4-izothiazolin-3-on. Kombinace obou těchto složek je daleko účinnější než použití každé zvlášť. Při kontaktu s mikroorganismy tyto látky během několika minut pronikají buněčnou stěnou a inhibují několik enzymů Krebsova cyklu i respiračního řetězce. Tímto mnohonásobným působením inhibují syntézu makromolekul i respiraci, což vede k inhibici buněčného růstu i k rychlému vyčerpání energetických rezerv buňky. Díky tomuto mechanismu je ProClin! vysoce účinný i za nízkých koncentrací - obvyklá pracovní koncentrace je 0,1-0,02 % z dodávaného předředěného roztoku. V těchto koncentracích není pro člověka toxický. Navíc má ProClin! tříletou dobu expirace za pokojové teploty a dá se kromě vodných roztoků mísit i s celou řadou organických rozpouštědel, a to i v širokém rozsahu pH.

Všechny tyto vlastnosti dělaji z ProClin! excelentní náhradu klasických antimikrobiálních činidel, která, díky vysokému pracovnímu ředění, není ani drahá.
Sigma-Aldrich vyrábí ProClin! ve třech různých variantách. ProClin! 150 a 200 jsou 1,5% vodné roztoky stabilizované hořečnatými solemi, ProClin! 300, nejrozšířenější ze všech, je 3% roztok v dipropylenglykolu, stabilizovaný mravenčanem ethylnatým. Více informací se můžete dozvědět na adrese www.sigma-aldrich.com. (#9410)

Nový plynový chromatograf Hewlett-Packard HP 6850 GC
HP 6850 GC je jednokanálový plynový chromatograf určený především pro rutinní aplikace. Přesné a reprodukovatelné výsledky analýz jsou zabezpečeny stejnou technologií jako u GC 6890, EPC kontrolou průtoků a tlaků všech pracovních plynů a "Retention Time Locking" software. Poloviční šířka přístroje v porovnání s HP 6890 GC zdvojnásobuje produktivitu analýz. Na stejné ploše, s dvojnásobným počtem přístrojů, zpracujete dvakrát více vzorků při nižší ceně a v kratším čase. GC 6850 vyhovuje Euro normě EN 50082-2 pro průmyslové prostředí.

Spolehlivost a robustnost systému GC 6850 odpovídá standardům Hewlett-Packard analytické instrumentace. Design ventilů pro dávkování plynů prodlužuje jejich životnost 2 až 3 krát. Plně integrovaná elektronika a inovovaný autoinjektor HP 7683 také přispívají ke zvýšené spolehlivosti.
Extrémně jednoduchá obsluha - pouze šest tlačítek na předním panelu GC 6850 slouží k výběru předem definovaných metod, k odstartování a ukončení analýz a k zobrazení pracovních parametrů GC. I pro neškoleného operátora je téměř nemožné dopustit se chyby. Rozšířené možnosti a využití jsou dostupné prostřednictvím ručního ovladače nebo HP Chemstation. Softwarový doplněk HP Chemstation - Companion zjednodušuje obsluhu PC a zabraňuje výpadkům v důsledku nesprávné obsluhy operátorem. Operátor musí znát pouze jméno vzorku a jeho identifikační číslo - pozici v automatickém dávkovači. Absolutní zabezpečení metod v průběhu analýz je možné při používání ručního ovladače, který se po zadání metody - pracovních parametrů - odpojí a může se použít pro další GC 6850 systém.

Splitt-splittless injektor a injektor pro náplňové kolony umožňují využití kapilárních kolon pro rychlé analýzy s vysokým rozlišením nebo kovové náplňové kolony pro většinu známých aplikací. Pro GC 6850 jsou volitelné FID a TCD detektory pro širokou škálu analýz. Injektory i detektory jsou totožné s GC 6890. Malý kolonový termostat je vhodný pro rychlé teplotní gradienty - fast GC - i pro zkrácení časů chlazení GC před analýzou. I tento faktor zvyšuje produktivitu systému. Kolona je zavěšena na horní výklopné desce přístroje. Při jejím odklopení se termostat kolony automaticky vypíná. Napojení kolony na injektor i detektor je snadno přístupné pro bezpečnou manipulaci.
Ruční ovládací modul umožňuje programovat a editovat parametry metody, ukládat více než 100 metod na PCMCIA paměťové kartě (a tak je i přenášet na jiný GC 6850). Ovládací modul je vybaven programy pro základní diagnostiku, která rychle a snadno potvrdí uživateli, že základní procedury údržby přístroje proběhly bez problémů. Umožňuje např. snadno detegovat případné netěsnosti po výměně kolony nebo vložky nástřikového systému (lineru).

HP ChemStation PC komunikuje s GC 6850 prostřednictvím LAN interface. Umožňuje vytváření standardních nebo uživatelských protokolů, např. ve formátech WMF, Microsoft Excel nebo HTML pro komunikaci přes Internet.
GC 6850 je ideální kombinací vysoké výkonnosti, malých rozměrů, jednoduchosti použití a nižších nákladů. (#9411)

PAD - Nezávislá jednotka pro měření chromatogramů
Firma DataApex s.r.o. Praha dokončila vývoj a testování jednotky - PAD. Jedná se v podstatě o "kapesní" integrátor (20 × 10 × 3 cm) pro autonomní měření chromatogramů z libovolného chromatografu. Jednotka PAD je napájena z akumulátorů nebo síťového adaptéru a je vybavena infračervenou a sériovou komunikací. Tyto vlastnosti ji předurčují pro snadné mobilní měření nebo pro občasné měření na chromatografu, jenž není připojen k počítači. Naměřené chromatogramy lze později vyhodnotit na libovolné chromatografické stanici CSW firmy DataApex.

Druhá oblast použití se naskýtá v laboratořích s vyššími nároky na spolehlivost. Zde jednotka PAD vlastně pracuje jako externí analogo-digitální integrační převodník stanice CSW. Jednotka PAD je plně nezávislá, takže měření není přerušeno ani v případě havárie počítače.
Třetí oblast použití nabízí jednotka PAD jako nezávislý záznamník dlouhodobých pomalých dějů (napětí, teplota, vlhkost apod.). Typické doby záznamu 8 hodin je dosaženo při měření 10 vzorků za vteřinu, snížením vzorkovací rychlosti lze dosáhnout doby záznamu až několik měsíců. (#9412)

D-Star DDW-10 HPLC detektor s dvojí vlnovou délkou
Za cenu, která je hluboko pod polovinou ceny běžných "dual wavelength" HPLC UV-Vis detektorů, DDW-10 představuje alternativu, jak napsal jeden známý analytický časopis "dual za cenu single wavelength". DDW- 10 je ideální pro takové aplikace, jako je analýza proteinů, peptidů a aminokyselin, vč. ninhydrinové detekce. Většina těchto analýz je prováděna při 214 a 280 nm příp. 440 a 570 nm. DDW-10 používá přednastavenou deuteriovou a wolframovou lampu, což poskytuje možnost výměny lampy přímo uživatelem. Vlnové délky jsou dány použitými interferenčními filtry. Standardně je DDW-10 osazen filtry pro 214 nm a 280 nm se spektrální šířkou 10 nm. Na speciální objednávku je možné dodat filtry pro jiné vlnové délky nebo s jinou spektrální šířkou. Detektor kombinuje specificitu přístroje pracujícího se dvěma vlnovými délkami s citlivostí klasického jednokanálového stroje. Dva nezávislé datové kanály zobrazují data na zvolených vlnových délkách. Tak jsou zobrazeny obě absorbance najednou, což umožňuje zkušenému analytikovi přímo vyhodnocovat chromatografickou informaci. V ceně přístroje je zahrnuta měřicí cela a to analytická 7 mm/10 ml nebo preparativní 2 mm/4 ml. Šum je menší než 2,5 × 10-5 AU a drift lepší než 5 × 10-4 AU/hod. Výstupy jsou 1 V/AU pro integrátor a 10 mV pro zapisovač. Rozsahy absorbce pro 10 mV výstup na zapisovač je možné přepínat od 0,005 do 1 AU v 8 stupních. (#9413)

D-Star DFW-20/21 HPLC detektory s pevnou vlnovou délkou
DFW-20/21 jsou vysoce citlivé detektory s nízkým šumem, používající pevně nastavenou vlnovou délku. DFW-20 je standardně dodáván s 254 nm Hg lampou a DFW-21 s 280 nm luminoforem potaženou Hg lampou. Jiné vlnové délky jako 365, 420 a 505 nm jsou k dispozici na speciální objednávku. Tento detektor je ideální pro rutinní analýzy v řadě aplikací. Jeho malá váha a rozměry předurčují jeho použití i v provozech s prostorovými omezeními, např. v digestořích. DFW-20/21 se rutinně používá jako detektor pro HPLC i u běžné LC. Technické parametry detektorů jsou srovnatelné s parametry podobných přístrojů na trhu s dvojnásobnou cenou. Detektor má 8 absorbančních rozsahů pro výstup na zapisovač a funkci autozero. Výstup je analogový, přizpůsobený pro zapisovače, integrátory a PC se softwarem a převodníkem A/D. Měřicí cely jsou k dispozici 7 mm/10 ml, 2 mm/4 ml nebo 2,5 mm/44 ml. Linearita je lepší než 2 %, šum je 0,5 × 10-4 AU a drift je 5 × 10-4 AU/hod. (#9414)

D-Star HPLC detektor DVW-10 s proměnnou vlnovou délkou
Skvělá cena, zahrnující měřicí celu, činí z DVW-10 výtečnou investici. Vysoce kvalitní UV-Vis detektor s nastavitelnou vlnovou délkou od 195 do 800 nm může být připojen téměř na jakýkoliv HPLC systém. Přístroj má snadné ovládání, absorbce a vlnová délka jsou zobrazeny na výrazném LED displeji. Dálkové ovládání nastavení vlnové délky a absorbce je možné přes zadní konektor jen spínáním kontaktů. DVW-10 používá deuteriovou lampu pro vlnové délky 195-360 nm a wolframovou lampu pro 360 až 800 nm. Unikátní design s novým pojetím optické cesty přístroje umožňují nejen snadné použití v běžných HPLC sestavách, ale i v přístrojích vlastní konstrukce či OEM strojích. Detektor je plně bio-kompatibilní, všechna "mokrá místa" jsou zhotovena z PEEK, Teflon, Tefzel materiálu a skla. Měřicí cela je analytická 7 mm/13 ml nebo preparativní 2 mm/4 ml. Linearita je lepší než 2 %, přesnost nastavení vlnové délky 2 nm, reprodukovatelnost 1 nm, šum 2,5 × 10-5 AU, drift 2,5 × 10-4 AU/hod. Rozsahy absorbce pro 10 mV výstup na zapisovač je možné přepínat od 0,005 do 1 AU. Výstup pro integrátor je 1 V/A. (#9415)

D-Star DLC-10/11 izokratický HPLC system
DLC-10 a DLC-11 jsou kompletní HPLC systémy s integrovaným UV-Vis detektorem s pevnou vlnovou délkou. DLC-10 má standardně detektor s vlnovou délkou 254 nm, DLC-11 s 280 nm. Jiné vlnové délky jsou k dispozici u zakázkových přístrojů. DLC-10 a DLC-11 představují dnes kvalitní přístroje s nejnižší cenou na trhu v USA, cenou, která v dnešní době příjemně pohladí. Systém tohoto typu je vhodný m.j. i pro školní laboratoře, QC i dedikované použití. DLC-10/11 má jednoduché ovládání a dva LED displeje pro zobrazení absorbce a průtoku. K dispozici je přídavné zařízení, umožňující zobrazení tlaku na koloně s automatickým vypínáním čerpadla při překročení nastaveného tlaku. Přístroj je dodáván s analytickou měřicí celou 7 mm/13 ml nebo preparativní 2 mm/4 ml z materiálu PEEK. Čerpadlo v DLC-10/11 je moderní čerpadlo se zabudovaným tlumičem pulsů a omýváním pístu za tlakovým těsněním. Přístroj používá nástřikový ventil se standardní 20 ml smyčkou, zhotovený z PAEK materiálu. DLC-10/11 je bio-kompatibilní s tím, že neobsahuje žádné smáčené části z kovu. Dálkové ovládání pumpy a detektoru umožňuje široké použití. Doporučený maximální provozní tlak čerpadla je 2500 PSI, průtok je 0,01 ml/min až 10,0 ml/min, přesnost průtoku 2 %. Detektor má linearitu menší než 2 %, šum 0,5 × 10-4 AU a drift 2,5 × 10-4 AU/hod. Má možnost přepínání rozsahu absorbce pro výstup na zapisovač. Výstupy jsou 10 mV pro zapisovač a 1 V/ AU pro integrátor. (#9416)

D-Star DLC-20 izokratický HPLC systém
DLC-20 je kompletní HPLC systém s detektorem s proměnnou vlnovou délkou a s cenovou úrovní, na kterou jsme zvyklí u detektoru samotného. Kombinuje přednosti detektoru pracujícího při vlnové délce 195-800 nm s prověřenou konstrukcí moderního čerpadla. Přístroj je předurčen např. pro rutinní QC analýzy. Několik DLC-20 může vytvořit dedikovanou laboratoř pro běžné analýzy s větší přesností a účinností než jeden stále přestavovaný drahý gradientový systém již proto, že většina QC analýz je isokratická již pro svoji reprodukovatelnost. Tak jako DLC-10/11, je i DLC-20 plně bio-kompatibilní. Systém je dodáván s analytickou měřicí celou 7 mm/13 ml nebo preparativní 2 mm/4 ml. Dva LED displeje zobrazují absorbci, vlnovou délku a průtok čerpadla. Nástřikový ventil má standardní 20 ml smyčku. Přídavná tlaková jednotka umožňuje zobrazení tlaku na koloně a automaticky vypíná čerpadlo při překročení nastaveného tlaku. DLC-20 je možné dálkově ovládat. Ačkoli je čerpadlo schopné dosáhnout vyššího tlaku než 4 000 PSI, je doporučený maximální provozní tlak 2 500 PSI. Průtok je 0,01 ml/min až 10,0 ml/min, přesnost průtoku 2 %. Detektor má šum 2,5 × 10-5 AU, drift 2,5 × 10-4 AU/hod, linearitu lepší než 2 %, přesnost vlnové délky 2 nm a má možnost přepínat rozsahy absorbce pro 10 mV výstup na zapisovač od 0,005 až 1 AU. Výstup pro integrátor nebo PC je 1 V/ AU. (#9417)

DIS-10/11 Automatický izokratický HPLC systém se software STAR-CHROM
Ekonomický kapalinový chromatograf obsahující izokratickou jednotku DLC-10 nebo DLC-11 s novým Star-Chrom dvoukanálovým 32 bitovým programovým vybavením. Doplněním o autosampler vznikne plně automatický systém. Software sbírá data, analyzuje je a zpracovává do výstupní zprávy podle zadání uživatele. Star-Chrom také řídí celý systém; čerpadlo přes rozhraní RS232 a detektor přes spínací kontakty. Star-Chrom pracuje pod Windows 95/98. DIS 10/11 je nejlacinějším počítačově orientovaným systémem na trhu. (#9418)

DIS-20 ekonomický automatizovaný izokratický HPLC systém
Podobně jako DIS-10/11 systém DIS-20 kombinuje D-Star chromatograf DLC-20 s detektorem s nastavitelnou vlnovou délkou s dvoukanálovým programem Star-Chrom. Výsledkem je jeden z nejlacinějších integrovaných kapalinových chromatografů na trhu. Program Star-Chrom řídí čerpadlo a detektor, sbírá a zpracovává data a uchovává je pro následné kalkulace. Program je navíc schopen sbírat data i z druhého detektoru, např. fluoroscenčního nebo RI. Kompletní systémová automatizace je umožněna výměnou standardního nástřikového ventilu za autoinjekční ventil nebo autosampler. (#9419)

DGS-10/11 automatizovaný HPLC systém s binárním gradientem, detektorem s pevnou vlnovou délkou a ovládacím programem Star-Chrom
Ekonomický automatizovaný binárně gradientový systém kombinuje jednotky DLC-10/11 s druhým čerpadlem pro vysokotlaký gradient za dvou rozpouštědel. Míchání fází probíhá v T-článku s minimalizovaným objemem a s elektronickou zpětnou vazbou. 32-Bitový program Star-Chrom umožňuje pod Windows 95/98 přes rozhraní RS-232 ovládání obou čerpadel včetně programování průtokové rychlosti. Jako u DIS-10/11 program získává, analyzuje a ukládá data generovaná během chromatografického běhu. Detekce "píku", automatické nulování i absorbanční rozsahy mohou být plně programovány. Systém umožňuje i nainstalování vícepolohového ventilu na výstup měřicí cely pro recyklování drahých rozpouštědel a jeho ovládání programem Star-Chrom. (#9420)

DGS-20 Automatizovaný HPLC systém s binárním gradientem, detektorem s proměnnou vlnovou délkou a ovládacím programem Star-Chrom
DGS-20 používá jednotku DLC-20 a druhé čerpadlo. Program Star-Chrom pod Windows 95/98 zpracovává data a ovládá přístroje. Míchání fází je uskutečňováno v T-jednotce s minimalizovaným objemem a elektronickou zpětnou vazbou. Program umožňuje nastavení časového průběhu gradientu, ovládání obou čerpadel přes rozhraní RS232 i nastavování vlnové délky a absorbčního rozsahu na detektoru. Program může sbírat data ze dvou detektorů současně. (#9421)

Kalibrační modul D-Star pro dvoukanálový program Star-Chrom
Program Star-Chrom, který získává a zpracovává data ze dvou nezávislých detektorů, umožňuje též ovládání HPLC přístroje a autosampleru či autoinjektoru. Program poskytuje zobrazení v reálném čase, integraci, časový záznamník (history log), automatickou detekci "píku", nastavitelné prahy (threshold), plně proznačené chromatogramy a větší rozlišení u vybraných signálů. Program může spolupracovat jak s izokratickými, tak s gradientovými systémy D-Star.

Kalibrační modul formátuje nezbytné informace z prvotních dat (raw), provádí potřebné výpočty a generuje kalibrační křivky. Je umožněna práce s lineárními i polynomiálními křivkami. Statistické údaje jsou generovány automaticky, je možno použít interní standard. Kalibrační modul je upgrade pro balík Star-Chrom a může být dokoupen nezávisle.
Data generovaná programem Star-Chrom a kalibračním modulem mohou být exportována do běžných tabulkových procesorů. Je umožněna jak grafická, tak matematická manipulace s daty. Data mohou být prezentována v zákaznických zprávách (report) včetně kalibrací. (#9422)

CD acdlabs
Demonstrační CD ROM firmy Advanced Chemistry Development prezentuje všechny linie produktů od databázových, přes názvoslovné, spektrální až k chromatografickým a fyzikálně chemickým. Demo CD obsahuje i freeware. (#9423)

CD CambridgeSoft Catalyst
Předváděcí disk firmy CambridgeSoft z Bostonu přináší nejen plné verze časopisů CS Catalyst v elektronické podobě, ale i řadu freewarových produktů pro potěšení chemické obce. (#9424)

Analyzátor organického uhlíku (TOC)
Nová serie II klasického přístroje ANATOC je inovovanou verzí analyzátoru organického uhlíku ve vodě s citlivostí 50 ppb a rozsahem do 5 000 ppm. Anatoc II poskytuje výsledky během minut a jeho nároky na množství vzorku jsou minimální (10 až 10 000 ml). Anatoc II používá patentovanou fotokatalytickou oxidaci vzorku na oxidu titaničitém v suspenzi s IČ detekcí (NDIR), jejímž výsledkem je použití při zjišťování celkového organického uhlíku (TOC), celkového anorganického uhlíku (TIC), celkového uhlíku (TC) a v dalších metodách jako vymytelný organický uhlík (POC) a nevymytelný organický uhlík (NPOC). Náklady na jednu analýzu jsou zanedbatelné, přičemž metoda nepoužívá nebezpečné chemikálie ani drahé stlačené plyny. Použitá metodika dovoluje odlišení pozadí oxidu uhličitého. Přístroj se vyrábí v modifikaci s ručním či automatickým nástřikem vzorku či s automatickým dávkovačem; může pracovat i v kontinuálním "on-line" uspořádání. Přístroj stolní velikosti je ovládán počítačovým programem via RS-232C rozhraní. (#9425)

Elektronové násobiče
Optimalizovaný provoz, snížení šumu, zlepšení citlivosti a detekovatelnosti splňují nové elektronové násobiče pro HP 5973 MSD a Varian Saturn 2000 ion trap GC-MS. John Gray, "Mr. Electron Multiplier" je připraven pomoci Vám optimalizovat citlivost vašeho MS na jgray@world.std.com. (#9426)

MOBILITY 99 - volnost pohybu - MŮŽETE I LÉTAT
MOBILITY 99 je kompletní soubor pro analýzu v terénu i laboratoři, který bude firmou SHIMADZU představen na výstavě PRAGOMEDICA od 20. do 23. 4. 1999. Přijďte se informovat o novinkách z oblasti analytické instrumentace, aplikací a vyzvedněte si přihlášky na specializované semináře LC-MS & GC-MS & MALDI - červen 1999 Brno a FAST GC-MS - říjen Pardubice. Každý den proběhne slosování dotazníků odevzdaných návštěvníky ve stánku SHIMADZU, můžete získat hodnotné ceny. Hlavní cenou losovanou po ukončení výstavy je LET BALONEM. Nezapomeňte, heslo je "MOBILITY 99" v hale 5A stánek č.116 SHIMADZU. (#9427)

Cleaning Validation - SHIMADZU TOC
Firma SHIMADZU má ve svém výrobním programu kromě jiných přístrojů i analyzátor Total Organic Carbon - TOC. Přístroj původně určený pro analýzy vod a pevných vzorků /zemin, sedimentů/ v oblasti životního prostředí nachází dnes stále větší uplatnění i v dalších oborech. Jedním z nich je farmaceutický průmysl. Jak jsme Vás již informovali dříve, USP 23 předepisuje metodu TOC pro analýzu vod pro injekce a farmaceutické výroby. Nové aplikace, které můžeme nabídnout, jsou oplachové vody a především Cleaning Validation - stanovení stěrů. TOC metoda nabízí rychlý, citlivý a validovatelný postup pro tato stanovení. (#9428)

Měření vodivosti dle USP - nabídka speciálních on-line i laboratorních souprav ORION
USP 23 National Formulary Supplement number 8 z května roku 1998 uvádí přesné podmínky měření vodivosti závazné pro farmaceutické provozy. Základní požadavky jsou: Konstanta vodivostní cely musí být známa s přesností < 2%. Kalibrace konduktometru je prováděna pomocí přesných odporů s certifikátem NIST. Přístroj musí mít rozlišení nejméně 0,1 mS/cm při nejnižším rozsahu a přesnost (bez vlivu vodivostní cely) 0,1 mS/cm. Měření se provádí v režimu bez automatické teplotní kompenzace. Pro vody s vodivostí pod 1,0 mS/cm je doporučeno použití průtočné vodivostní cely. ALIT, spol. s r.o. nabízí kompletní validovatelné soupravy pro měření vodivosti dle USP od amerického výrobce ORION RESEARCH. E-mail: alit@mbox.vol.cz, tel/fax 02-3023165. (#9429)

Informace pro life sciences a biotechnologie
Společnost Juro Supply AG z Lucerne, nabízí katalogy firem CALBIOCHEM (biochemie, molekulární biochemie, bio-vědy), NOVABIOCHEM (biochemie, peptidy a komponenty), CHEMICON (antibodies a antigens), MOLECULAR PROBES (biopriby a fluorescentní technologie), PANVERA (biomedicína), PEPROTECH (růstové faktory a cytokininy), BIOLINE (molekulární biologie), OXFORD (biomedicína), SLG (rukavice a laboratorní pomůcky), ONCOGEN (buněčný výzkum), NOVAGEN (klonování, exprese, transkripce, markery...). Napište si o seznam literatury. (#9430)

Kalkulátor jednotek
Společnost Golder Associates nabízí na svých stránkách www.golder.com/gun plnou verzi kalkulátoru jednotek zdarma jako službu veřejnosti. Doporučujeme stáhnout verzi s dll knihovnami. Kalkulátor počítá s množstvím vestavěných jednotek a je možno doplňovat další jednotky i vzorce. Převádí jedny jednotky na druhé a počítá jednotky složitějších výrazů ve většině používaných jednotkových systémů. Například, na úkol 3{ft3}/4{day} odpoví 2.4580596e-007 {m3/s}. Na dotaz 5.6{psi} odpoví 0.38105742 {atm}, 0.38610643 {bar}, 38610.643 {Pa}, 806.4 {psf}. Užitečná pomůcka.


Zákony, které ovlivní život chemiků


Vyhláška MŽP 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno, a následná Vyhláška 302/1998 Sb., kterou se stanoví "bližší podmínky...". Vyhlášky vyšly v částce 104 1998.

Částka 11, 1999 přináší Nařízení vlády č. 25/99 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek, jejich označení a klasifikace a přináší seznam klasifikovaných látek. Dále přináší Vyhlášku MPO 26/99 Sb. o označení obalů nebezpečných látek a Vyhlášku MPO 27/99 Sb. o formě a obsahu bezpečnostního listu.

V částce 106, 1998 vyšly vyhlášky MZ 304/1998 Sb. o vývozu, evidenci a dokumentaci pomocných, návykových látek a prekursorů, vyhláška MŽP 305/1998 Sb. o správné laboratorní praxi a vyhláška MŽP 306 o hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí.

Částka 4, 1999 přináší nařízení vlády č. 10/1999 Sb. o zrušení č. 192/1988 Sb. o jedech, která však zároveň nově stanoví, co se pro účely trestního zákona považuje za jedy.


Zajímavosti ze světa vědy a techniky


Ústřední kolo 35. ročníku chemické olympiády 8. až 11. února 1999

Po čtyřech letech nalezlo celostátní kolo chemické olympiády kategorií A a E opět laskavé pohostinství na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě. Záštitu nad jeho konáním převzali primátor města Ostravy ing. Evžen Tošenovský a rektor VŠB-TU, kteří také věnovali hodnotné ceny pro úspěšné soutěžící.

Program soutěže složený z teoretických a praktických úkolů navazujících na školní a oblastní kola byl doplněn přednáškou prof. dr. Jaroslava Fialy, CSc. - Chemie v moderním materiálovém inženýrství, úvahou prof.ing. Kamila Wichterleho, DrSc. - Výhledy průmyslové chemie, prohlídkou vybraných laboratoří a pracovišť VŠB-TU a exkurzí do koksovny Nové Huti Ostrava - Kunčice. Krásným zážitkem byly koncerty studentů pedagogické fakulty Ostravské univerzity, které se setkaly s velkým ohlasem. K hladkému a důstojnému průběhu soutěží svoji velkorysostí přispěli sponzoři: Aliachem a.s., odštěpný závod, Moravské chemické závody a Bochemie s.r.o. Bohumín. Česká společnost chemická a Česká společnost průmyslové chemie, stejně jako minulý rok, věnovaly roční předplatné Chemických listů šesti nejlepším soutěžícím.

Na základě výsledků oblastních kol bylo předsednictvem ústřední komise CHO standardním postupem vybráno 38 soutěžících kategorie A (studenti všeobecně vzdělávacích škol) a 12 soutěžících kategorie E (studenti odborných škol). V kategorii A první místo získal Michal Šitina z gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové, nositel bronzové medaile z 30. MCHO v r. 1998, která se konala v Melbourne (loni třetí na celostátním kole). Druhý byl Martin Kuchař z gymnázia v Kladně (loni čtrnáctý) a třetí Zbyněk Rohlík z gymnázia ve Žďáru nad Sázavou (loni pátý). V kategorii E byl první Jan Pozner ze SPŠCH v Pardubicích, který zvítězil již loni a letos dosáhl opravdu vynikajícího a celkově nejlepšího výsledku 91,77 % úspěšnosti. V jeho účasti na evropské soutěži průmyslováků Grand Prix Chimique, konané každé dva roky, bohužel dosud brání to, že absolvoval více než tři roky studia na odborně zaměřené škole, což je v rozporu s pravidly této mezinárodní soutěže.

Šestnáct úspěšných řešitelů kategorie A, s bodovým ziskem lepším než 58 %, bylo pozváno na první, týdenní (teoretické) přípravné soustředění před Mezinárodní chemickou olympiádou. Z nich osm se kvalifikuje pro druhé (praktické) soustředění, po jehož absolvování budou mít čtyři nejlepší možnost reprezentovat Českou republiku na 31. Mezinárodní chemické olympiádě v Bangkoku v Thajsku.

Ústřední komise chemické olympiády děkuje pohostinnému městu a školám, všem sponzorům, učitelům soutěžících, autorům úloh, hodnotící komisi, zaměstnancům Institutu dětí a mládeže MŠMT a zejména organizačnímu výboru soutěže v čele s předsedou prof. dr. Janem Tržilem, CSc. i mnoha dalším pracovníkům katedry chemie Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě za úsilí věnované vynikajícímu uspořádání ústředního kola.

František Zemánek

Cena MAISON DE LA CHIMIE

Cena Maison de la chimie za rok 2000 s prémií ve výši 150 000 francouzských franků je udělována od roku 1986 nadací této ceny. Návrh na udělení ceny může být podán prostřednictvím ČSCH, kde jsou k dispozici podrobnější materiály a formulář. Uzávěrka 15/5 1999.

Ostravačtině odzvání

Jak se redakce dozvěděla z obvykle dobře informovaných kruhů kolem nomenklaturní komise pro organickou chemii, je stanovisko Ústavu pro jazyk český ke kratkym koncovkam esteru jednoznačné. Správné je, aby acetát byl skutečně acetátem, sulfát sulfátem a podobně. V tomto smyslu byl prý přeformulován i český překlad průvodce k Blue Book.

pad


Poezie


Třetí Mendělejevova svislá "Alpská"

Bodří Alpští Galové
Indy Tloukli

anonym

Čtvrtá svislá - Olověná

CoSi Germáni Snědli
Pak bledli

anonym


Aprílový klub


Pro zasmání

Částka 4 Sb. č. 10/99 v Nařízení vlády č. 10 přináší pozoruhodné negramotnosti, za které by pravděpodobně měl problémy i gymnazista, ale ono jde o víc. Je-li zvláště nebezpečným jedem vínan amtinomylodraselný, jak je tomu s legálním postavením vinanu antimonylo-draselného, čistě z pohledu rigorozního práva? Podobně thyokarbonyltetrachlorid, amid kyseliny monojoctové, kyselina thyoglykolová, nitrogly-cerin a pod.

Co si lze myslet o tom, že zákonodárce nevymyslel nic lepšího pro naše podmínky, než že: "arsenovodík, ethylenoxid, fosforovodík, fosgen, kyanovodík, methylbromid a selenovodík se v plynném stavu považují za zvláště nebezpečné jedy jen tehdy, když jsou vyráběny, dodávány nebo k určitému účelu používány. V ostatních případech, zejména vznikají-li při výrobě jako nežádoucí znečistění nebo exhalace, se tyto látky nepovažují za zvláště nebezpečné jedy ve smyslu tohoto nařízení". Strýčkové z óm-šin-rikjó by se radovali.

pad

Chemšmejd

Časopis Story č. 5 z 27/1 1999 přinesl pozoruhodnou novinku o tom, že v rostlině Garcinia cambogia se nachází velká koncentrace hydroxydové kyseliny citronové (HKC), pod titulkem "Zeštíhlet:", který náš kompilátor opravil na "Zešílet:".

Karel Vereš

Na jednom nejmenovaném gymnáziu v Praze 9 řešil můj syn v písemce z fyziky úlohu tohoto zadání:

Kolik g hliníku vznikne, reaguje-li oxid hlinitý s 9 litry chloru podle rovnice:

3 Cl2 + 5 Al2O3 = 10 Al + 3 Cl2O5

Kreativní profesor fyziky hladce vyřešil energeticky náročnou výrobu hliníku, vyřešil problém využití případného přebytku chloru z elektrolýzy solanky a podařilo se mu získat dosud neexistující Cl2O5. Též zřejmě automaticky předpokládal, že žáci při výpočtu použijí magickou konstantu - molární objem plynu 22,41 l mol-1, neboť o podmínkách reakce nebyla v zadání zmínka. Nicméně žáci dobře pochopili, co od nich pan profesor chce, protože syn dostal za správně provedený výpočet jedničku.

Mnoho lidí se věnuje s oblibou luštění křížovek. Občas i já si pro relaxaci nějakou vyluštím. Tak jsem zjistila, že velmi oblíbeným chemickým prvkem je astat, takže laici si mohou myslet, že je snad jedním z nejrozšířenějších. Ovšem proti astatu nelze nic namítat. Jeden chemický problém mě však zaskočil. Nevěděla jsem, co je "vzduch obohacený kyslíkem" na čtyři. V jiné křížovce se vyskytl "velmi čistý vzduch" také na čtyři. Již asi tušíte, že v obou případech vyšel ozón! Takže radujte se obyvatelé velkoměst, kteří se v létě dusíte fotosmogem, vždyť dýcháte to nejlepší. (Naši čačtí chemici z řad konstruktérů křížovek mají v oblibě i prvek niton (Nt), pozn. red.)

V deníku Právo 6. února 1999 byl celkem zajímavý článek "Nelegální rybolov decimuje stavy, Nový Zéland povolává armádu". V něm mj. stálo .....Tato ryba dokáže žít u dna i ve velmi studené vodě, protože v krvi má glycerin, jinak používaný do nemrznoucích směsí pro automobily. .....Myslím, že výrobci nemrznoucích směsí přece jen dávají přednost ethylenglykolu nebo propylenglykolu.

Jana Dudrová


Knihy


CHEMICKÁ INFORMATIKA: Úvod do používání Internetu

Vydal ústav informatiky AV ČR ve spolupráci s časopisem CHEMagazín, Českou společností chemickou a Univerzitou Pardubice v roce 1999, 260 stran, doporučená cena 150 Kč. ISBN 80-86238-01-6. V prodeji v knihkupectvích Academia, na dobírku v časopise CHEMagazín, Fáblovka 404, 530 48 Pardubice (http://chemie.upce.cz/chemagazin/). Podrobný obsah je na Web adrese http://chemie.upce.cz/chi/chi.htm, kde je také možnost elektronické objednávky.

Kapitola "Internet pro chemiky" uvádí řadu služeb Internetu, které jsou pro chemiky užitečné a vše, co je na Internetu pro chemiky zajímavé (včetně např. aktuálního přehledu elektronických diskuzních skupin chemiků). Kapitola "Web pro chemiky" se věnuje pouze Webu, fenoménu poslední doby. Ukazuje jeho obrovské možnosti, co se týká zejména publikování chemických informací. Klasické tištěné dokumenty mohou být nahrazeny webovskými dokumenty, které se snadno vytvářejí a mají mnoho možností navíc. Jsou připojeny informace o zajímavých Web stránkách určených pro chemiky. Kapitola "Publikování na Webu" je instantně psanou příručkou jazyka HTML, který slouží k snadnému individuálnímu vytváření webovských dokumentů. Tyto mohou obsahovat standardní prvky jako seznamy, tabulky, obrázky nebo nadstandardní prvky jako spojení na jiné dokumenty, animace či video nebo audio záznamy. Kapitola je zaměřena na publikování chemických dokumentů. Další část publikace má blíže k informatice jako vědě ve stylu Computer Science. Kapitola "Chemické databáze" se zabývá současnými databázemi zaměřenými na chemii, které jsou dostupné na Internetu, prostřednictvím zvláštních služeb počítačových sítí (např. Beilsteinova databáze) nebo na CD-ROM. Část je věnována přehledu klasických chemických zdrojů v elektronické podobě. Kapitola "Chemická literatura" je přehledem tištěných zdrojů chemie. Většina z nich již dnes má (a některé již výhradně) elektronickou podobu. Kapitola "Kódování informace" se zaměřuje na práci s informacemi a jejich jednoznačné označování (CAS Registry Number, ISBN) a zabezpečení před neautorizovaným čtením (šifry) s ohledem na přenos informací o např. výbušných nebo jedovatých látkách či obchodních informací apod. Poslední kapitola "Neuronové sítě" stručně uvádí do problematiky umělých neuronových sítí. V poslední době se totiž ukazuje, že jejich použití v chemii je velmi perspektivní.

Recenzent se o knize vyjádřil velmi pochvalně a svůj posudek uzavřel: "Psát knihu o tak bouřlivě se rozvíjející oblasti, jako je internet a informatika, je velmi obtížné. Autor se vystavuje riziku, že informace, které poskytuje, budou zastaralé již za krátkou dobu po vyjití knihy. Domnívám se, že tato kniha však může mít životnost delší, protože v některých částech přináší informace s dlouhodobější charakteristikou. Jelikož se domnívám, že si tato kniha nalezne své čtenáře mezi chemickou veřejností a její zpracování je na dobré úrovni, doporučuji její podporu ČSCH."


Odborná setkání


Redakce časopisu Chemické listy i Bulletinu se shodly na tom, že příliv rukopisů pro rubriku Odborná setkání převyšuje kvantitou publikační možnosti časopisu a zavedly proto pravidla pro přednostní zveřejnění rukopisů. V nejbližším možném termínu bude zveřejněn rukopis, který redakce obdrží dva měsíce před plánovaným vydáním čísla (t.r. např. č. 1 20. ledna, č. 2 20. února atd.), jenž u oznámení akcí budoucích nepřekročí 1/2 rukopisné stránky 30 × 60 (tj. cca. 900 znaků) a u hodnocení dvojnásobek (1 strana 30 × 60, 1800 znaků). Rukopisy nesplňující toto pravidlo budou "v záloze" bez ohledu na termín akce. Výjimky jsou možné pouze po dohodě s redakcí. Redakce uvítá jakýkoliv příspěvek v tištěné podobě a na disketě.

29. Zasedání Divize analytické chemie Federace evropských chemických společností (Division of Analytical Chemistry of the Federation of European Chemical Societies - DAC FECS).

Toto zasedání, které proběhlo dne 5. září 1998 v Basileji v návaznosti na konferenci EUROANALYSIS X, mělo na programu zprávu o činnosti rady a generálního shromáždění FECS o nové divizní struktuře FECS a reprezentaci DAC na různých mezinárodních konferencích, dále zprávu o nové struktuře DAC a návrh na vytvoření nových studijních skupin, zprávu o konferenci EUROANALYSIS X, o přípravě konference EUROANALYSIS XI v Lisabonu v roce 2000 a výběr místa konání konference EUROANALYSIS XII v roce 2002. (V tajném hlasování bylo rozhodnuto, ža tato konference se bude konat v Dortmundu). Dále byla projednána zpráva o činnosti studijní skupiny Výuka analytické chemie, studijní skupiny Akreditace a řízení kvality a studijní skupiny Historie chemie, zpráva o regionálních konferencích a o konferencích pořádaných pod záštitou DAC FECS. Důležitým bodem byla volba nového předsedy DAC FECS. V tajných volbách byl novým předsedou DAC FECS zvolen prof. Miguel Valcarcel (Španělsko) a novým tajemníkem DAC FECS Dr. Ernest-Heiner Korte z Německé Bunsenovy společnosti fyzikální chemie. Účast zástupce České společnosti chemické na práci DAC FECS byla umožněna jednak grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci projektu INGO LA034(1998) (Reprezentace české analytické chemie ve Federaci evropských chemických společností ) a jednak laskavou podporou firem Merck s.r.o. Praha, Janssen-Cilag ČR, Polarosensors s.r.o. Praha, Výzkumný ústav organických syntéz, Pardubice-Rybitví a ChromSpec, Praha. Je milou povinností autora poděkovat výše uvedeným firmám za jejich pochopení a podporu aktivit České společnosti chemické a odborné skupiny analytické chemie. Zájemci o podrobnější informace týkající se činnosti DAC FECS ať kontaktují autora této zprávy.

Jiří Barek, zástupce České společnosti chemické v DAC FECSKatedra analytické chemie PřF UK, Albertov 2030, 128 43 Praha 2, tel: 2195 2295,fax: 24913538, E-mail: Barek@prfdec.natur.cuni.cz

APROCHEM ´99, 8. konference.
Chemické technologie, ropa, zemní plyn, uhlí, petrochemie, polymerní materiály, ochrana prostředí, bezpečnost. 25. až 27. října 1999 Milovy, Hotel Devět skal. Perspektivy chemického průmyslu v tuzemsku a v celosvětovém měřítku. Restrukturalizace společností. Úvodní vstupní přednášky a panelová diskuse s vedoucími pracovníky ČR i odborníky ze zahraničí. Výzkum a vývoj technologických procesů anorganické a organické chemie. Výroba katalyzátorů a speciálních chemikálií. Vývojové trendy ve zpracování ropy, petrochemii, chemickém využití zemního plynu a uhlí. Pokroky ve výrobě, zpracování, spektru vlastností a aplikacích polymerních látek. Technologické procesy v ochraně prostředí. Trvale udržitelný rozvoj chemického průmyslu. Zpracování a recyklace odpadních látek. Bezpečnost v chemii, dopravě a distribuci látek. ČSCHI, ČSPCH, VŠCHT, PCHE Praha. Kontakt: PCHE, Ing. Jaromír Škarka, CSc., Na Dračkách 13, 162 00 Praha 6, T/F: 02-311 6138 T/F: 02-2051 8698, E-mail: pche@csvts.cz.

CHEMTEC PRAHA ´99 - PLASTY ´99
Odborné semináře a firemní prezentace 6. mezinárodního chemického veletrhu CHEMTEC PRAHA 99 - PLASTY ´99 12. až 15. října. 1999 Výstaviště Praha. Restrukturalizace a rozvoj společností chemického průmyslu. Prezentace ředitelů domácích a zahraničních společností. Výzkum a vývojové směry v chemických, ropných a petrochemických technologiích a zařízení. Rozvoj ve výrobě katalyzátorů, speciálních a farmaceutických chemikálií, potravinářské chemii a průmyslu. Pokroky ve výrobě, zpracování, aplikacích a zkoušení polymerních materiálů a plastových kompozitů. Logistické řízení výroby, dopravy a distribuce chemických látek. Marketing výrobků. Udržitelný rozvoj, ochrana prostředí, bezpečnost, chemická legislativa. Historie a osobnosti chemického průmyslu. Pro návštěvníky veletrhu volný vstup. Kontakt: Ing. Jaromír Škarka, CSc., odborný garant, Na Dračkách 13, 162 00 Praha 6, T/F: 02-311 6138; T/F: 02-2051 8698.

39th International Petroleum Conference
20. až 23. září. 1999, Bratislava, Slovenská společnost průmyslové chemie, sekce Slovnaft a.s. Procesy zpracování ropy, Perspektivy a specifikace paliv 2000. Mazací oleje a tuky. Asfalty - Současnost, budoucnost, modifikace, emulze. Petrochemie. Výrobní procesy a katalyzátory. Polyolefiny - výroba a recyklace. Procesy ochrany životního prostředí. Jazyky: angličtina, slovenština, čeština. Simultánní tlumočení. Kontakt: Ing. Jozef Mikulec, CSc., ředitel Slovnaft VÚRUP a.s., Vlčie Hrdlo, 824 12 Bratislava. T: 07-45 24 88 24, F: 07-45 24 62 76.

CHISA ´99, 46. konference chemického a procesního inženýrství
18. až 21. října. 1999 Srní, Šumava. Pokroky v chemickém, biochemickém, potravinářském a procesním inženýrství. Výzkum, vývoj a průmyslové aplikace. Tematická zasedání k základním operacím chemického inženýrství. Dílčí sympozia zaměřená na konstrukci a výrobu zařízení a na otázky údržby, spolehlivosti a životnosti. Panelová diskuse k udržitelnosti rozvoje chemického průmyslu z pohledu chemického inženýrství. Doprovodná výstavka MARCHES ´99. ČSCHI - Česká společnost chemického inženýrství. Kontakt: CHISA´99, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, T: 02-2108 2333 F: 2108 2366.

26. Mezinárodní konference chemického inýženýrství
Slovenské společnosti chemického inženýrství 24. až 28. května. 1999 Hotel SNP, Jasná, Demänovská dolina, SR. Chemické a biochemické inženýrství, strojnictví a řízení chemických a potravinářských výrob. Bezpečnostní inženýrství, ochrana životního prostředí, úspory energií. Kontakt: Doc.Ing. Jozef Markoš, CSc., STU, Katedra chemického a biochemického inženýrství, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, T 07-5932 5259, F 07-39 67 43.

CHISA 2000, 14th International Congress of Chemical and Process Engineering
27 až 31. srpna. 2000 Praha. ČSCHI - Česká společnost chemického inženýrství. 617. akce EFCE - Evropské federace chemického inženýrství. Vůdčí motto - Chemické inženýrství a udržitelný rozvoj chemie ve třetím miléniu. Plenární přednášky pozvaných předních odborníků. Tematická zasedání, specializovaná sympozia. Jednotkové operace chemického inženýrství. Výměna tepla. Separační procesy. Trvale udržitelný rozvoj, ochrana prostředí, bezpečnost v chemii. Úspory energií. Využití a recyklace odpadních látek Zařízení pro chemický průmysl a výzkum. Konstrukce, údržba, materiály. Řízení procesů. Přednášky, vývěsky, diskusní fóra. Výstava MARCHES 2000. Zpravidla 1100 až 1300 účastníků a 250 doprovázejících osob ze 60 zemí 1000 až 1200 prezentovaných příspěvků k dispozici účastníkům na elektronickém nosiči. 1. oběžník - Call for Papers - září 1999, 3. oběžník - Pozvání. Program. Přihlášky účasti - únor 2000. Jednací jazyk angličtina. Kontakt: CHISA 2000, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. T: 02-2108 2333, F: 02-2108 2366.


Akce v ČR a v zahraničí

rubriku kompiluje Lukáš Drašar, drasarl@vscht.cz


ČSCH nesouhlasí s obchodním a úplatným využitím tohoto seznamu. Akce jsou řazeny podle data. Hvězdičkou jsou označeny nové přírůstky seznamu. Pokud hledáte konferenci a nenacházíte ji v našem seznamu, navštivte URL http:// www.chemsoc.org/events/post.htm. Redakce rubriky má stále málo informací z České republiky a Slovenska.


2nd Intl. Conf. on Organic Process Research & Development, 20.-23.4.1999, New Orleans. Inf.: Claire Davey, Scientific Update, Wyvern Cottage, High St., Mayfield East Sussex TN20 6AE, UK, 44 1435-873062 fax -872734, scientificupdate@dial.pipex.com, http://ds.dial.pipex.com/scientificupdate.
Technická diagnostika pro 21. století, 20.-21.4.1999, Zlín. Inf.: Ing. Vlastimil Olivka, Academia Centrum Fakulty technologické, nám. T.G.M. 275, 762 72 Zlín, 067/36445, olivka@zlin.vutbr.cz.
* Biologicky aktivní peptidy VI, 21.-23.4.1999, ÚOCHB AVČR. Inf.: Mgr. Michaela Nováková, oddělení Biochemi peptidů, ÚOCHB AVČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6.
Corrison '99. NACE Intl. 54th Ann Conf. & Exhibition, 25.-30.4.1999, San Antonio. Inf.: NACE Membership Services Dept., P.O. Box 218340, Houston, Texas 77084-4906, USA, (281)228-6223 fax -6300, msd@mail.nace.org, www.nace.org.
* 1st International Symposium on Multifunctional Reactors, 25.-28.4.1999, Amsterdam. Inf.: (+31)20-5688404 fax -6684579, congres@kivi.nl.
* Hutní Analytika '99, 26.-30.4.1999, Malenovice. Inf.: Ing. Václav Helán, P. S. 103, 737 01 Český Těšín, fax : 0659/732122, 2theta@grendel.cz.
Introduction to Emulsion Polymers/Polymer Colloids, 3.-5.5.1999, New Platz, N.Y.. Inf.: A. V. Patsis, Inst. of Materials Science, State U of New York, New Paltz, N.Y. 12561, USA, (914)255-0757 fax -0978, inquiries@ims-np.org.
* 10th Int. Symp. on Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 9.-12.5.1999, Washington DC. Inf.: S.E. Schlessinger, 400 East Randolph Dr., Suite 1015, Chicago, IL 60601, USA, 312-527-2011, http://www.stlcdg.org/prep.
* ProChem '99, 11.-13.5.1999, Pardubice. Inf.: Ing. Lenka Černá, PVV, s. r. o., Jiráskova 1963, 530 02 Pardubice, 040/51- 4016 fax -6311, ideon@pce.czcom.cz.
* Process Engineering '99, 11.-13.5.1999, Brimingham. Inf.: Miller Freeman, ++44 171 8616161.
Crystal Engineering : From Molecules & Crystals to Materials, 12.-23.5.1999, Italy. Inf.: Paola Spadon, School of Crystallography, Dept of Organic Chemistry, Via Marzolo 1, 35131 Padova, Italy, fax : 3949 8275239, paola@pdchor.chor.unipd.it, http://www.geomin.unibio.it/orgv/erice/crtsteng.htm.
Physikalische Chemie der Atmosphäre, 13-15.5.1999, Dortmund. Inf.: Prof. Dr. B. Boddenberg, Universität Dortmund, Otto-Hahn-Str. 6, 44227 Dortmund, Germany, (0231)755-3910 fax -5367.
6th European Symposium on Polymer Blends, 16.-19.5.1999, Germany. Inf.: Mrs. C. Münch, Max Planck-Institut für Polymerforschung, Postfach 3148, D-55021 Mainz, Germany, +49 6131379-110 fax -100, espb99@mpip-mainz.mpg.de.
Chiral USA '99, 17.-18.5.1999, San Francisco. Inf.: Spring Innovations, 185A Moss La., Bramhall, Stockport, Cheshire SK7 1BA, UK, 44(0)161-4400082 fax -4409127, spring.innovations@dial.pipex.com.
32nd Middle Atlantic Regional Mtg. , 17.-19.5.1999, Madison. Inf.: G. Heinz, N. J. North Jersey Section, 30 Bunker Hill Run, East Brunswick N. J. 08816, USA, (732)257-5754.
* Initiating Improvements in work Effeciency, 17.-21.5.1999, London. Inf.: Simon Roberts, Advanstar Comunications, Advanstar House, Park West, Sealand Road, Chester CH1 4RN, UK, +44 1244-378888 fax -370011, sroberts@advanstar.com.
Outsource USA '99, 19.-20.5.1999, San Francisco. Inf.: Spring Innovations, 185A Moss La., Bramhall, Stockport, Cheshire SK7 1BA, UK, 44(0)161-4400082 fax -4409127, spring.innovations@dial.pipex.com, http://www.spring-innovations.co.uk.
Recovery of Biological Products, 23.-28.5.1999, Canada. Inf.: Engineering Foundation, Mollerup, Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1, DK-2820 Gentofte, Denmark, Fax : +45 44439910, imo@novo.dk.
* Prep '99, Int. Symp. On Preparative/Process Chromatography, 23.-26.5.1999, San Francisco. Inf.: Ms. J. Cunningham, fax: +1-301-8985596, janetbarr@aol.com, http:// www.stlcdg.org/prep.
* 30. konference o nátěrových hmotách, 24.-26.5.1999, Seč. Inf.: Doc. Ing. J. Jarušek, CSc., Universita Pardubice, 040 6037-203 fax -068, petr.kalenda@upce.cz.
Electrophoresis '99, 25.-28.5.1999, Tokyo. Inf.: Secretariat of ICES '99, c/o Inter Group Corporation, 4-9-17 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8486, Japan, +81 334-795875 fax -231600, ices99@2dwww.tming.or.jp.
European Microseparation Mtg. , 25.-28.5.1999, Belgium. Inf.: Wily R. G. Baeyens, U of Ghent, Harelbekestraat 72, B-9000 Ghent, Belgium, 32 9 264 8097, willy.baeyens@rug.ac.be.
82 Canadian Chem. Conf. & Exhibition, 30.5.- 3.6. 99, Toronto. Inf.: T. Fearon, Can. Soc. Chem., 130 Slater St., Suite 550, Ottawa, Ontario K1P 6E2, Canada.
23rd International Symposium on High Performance Liquid Phase, Separations and Related Techniques, 30.5.-4.6.1999, Granada. Inf.: HPLC '99 Secretariat, Palaco de Congresos, Departmento de Convenciones, Av. Reina Ma Cristina, s/n, 08004 Barcelona, Spain, (+343)-2332377 fax -4262845, hplc99@webside.es, http://www.webside.es/hplc99.
* COPS - V 5th International Sympsium on the Characterisation of Porous, Solids, 30.5.-2.6.1999. Inf.: tagungen@dechema.de.
* 9th European Symposium on Computer Aided Process Engineering-ESCAPE, 31.5.-2.6.1999, Budapest. Inf.: P. I. Jedlovszky, Technical University of Budapest, Müegyetem rkp. 3, H-1111 Budapest, Hungary, fax : 361 463 3953/3179.
* Process Control '99, 31.5.-3.6.1999, SR. Inf.: Doc. Ing. Ján Dvoran, CSc., CHTF STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, pc99@chelin.chtf.stuba.sk.
* 8th International Symposium Transport and Air Pollution and COST 319, 31.5.-2.6.1999, Graz. Inf.: sturm@vkmb.tu-graz.ac.at, http://www.cordis.lu/transport/home.html.
* Separationa and Characterization of Macromolecules, 13th Int. Conf. on Polymers, 4.-9.6.1999, Bratislava. Inf.: Dr. D. Berek, Polymer Inst. Slovak Acad. Sci., Dúbravská cesta 9, 84236 Bratislava, Slovakia, +4217-59412306 fax -375923, upoldber@sava.sk, http://www.savba.sk.polymer/Conferences.
5th International Conf. on Chemical Structures, 6.-10.6.1999, the Netherlands. Inf.: G. Grethe, c/o MDL Information Systems Inc., 14600 Cataliana St., San Leonardo, CA 94577, USA, (510)-8951313 fax -6143638, guenter@mdli.com.
ADTTA '99 - Accelerator Driven Transmutation Technologies and, Applications, 7.6-11.7.1999, Praha. Inf.: http://www.fjfiu.cvut.cz/con_adtt99.
* Transfer '99, 7.-8.6.1999, Brno. Inf.: Ing. Iva Ptáčková, CSc., FS VUT, Technická 2, 616 69 Brno, 0541-142156 fax -211994, ptackova@admin.fme.vutbr.cz.
* 2nd Olle Lindstrom Symposium on Renewable Energy, Bioenergy, 9.-11.6.1999, Stockholm. Inf.: setter@ket.ktb.se, http://www.ket.kth.se/O_L_Symposium.html.
Diversity as a Catalyst, 20.-25.1999, Walnut, CA. Inf.: Patrica L. Perez, Mt. San Antoni College, 1100 North Grand Avenue, Walnut, CA 91789, USA, (909)-5945611 fax -4684036.
* CE/EE Workshop - Environmental Chemistry fpr Regulatory Chemists and Lab Managers on Air or Water Pollution, Heavy Metals, Organics, Detection Methods, Public Health, Remediation and Education, 12.-15.6.1999, Praha-Průhonice. Inf.: Pavel Drašar, ČSCH, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, 02-20183-220, csch@csch.cz.
73rd Colloid & Surface Science Symp. , 13.-16.6.1999, Massachusetts. Inf.: P.E. Labinis, Dept of Chemical Engineering, Massachusetts inst. of Technology, 77 Massachusetts Ave., Cambridge, Mass. 02139, USA, (617)-2534975 fax -2588224, tahatton@mit.edu.
* Metals Separations Technologies beyond 2000, 13.-18.6.1999, Hawaii. Inf.: engfnd@aol.com, http://www. engfnd.org.
* Industrial Toxicology '99, 16.-18.6.1999, Bratislava. Inf.: Prof. Agáta Fargašová, PhD., Slovak University of Technology, Radlinského 9, SK-812 37 Bratislava, SR, 4217-59325232 fax -393198, agata@chtf.stuba.sk.
* Plastko '99, 16.-18.6.1999, Zlín. Inf.: Josef Šimoník, 067 7502-463 fax -459, jsiminik@fatra.cz.
* Workshop on Environmental Anmalytical Chemistry for Regulatory Chemists and Lab Managers in Central Europe, 16.-18.6.1999, Praha-Průhonice. Inf.: Pavel Drašar, ČSCH, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, 02-20183-220, csch@csch.cz.
54th Northwest Regional Mtg. , 20-22.6.1999, Portland. Inf.: T. Dunne, Portland Section, 3203 Southeast Woodstock Blvd., Portland, Ore. 97202, USA, (503)777-7207 fax -7769.
Diversity as a Catalyst, 20.-25.1999, Philadelphia, PA. Inf.: Patrica L. Perez, Mt. San Antoni College, 1100 North Grand Avenue, Walnut, CA 91789, USA, (909)-5945611 fax -4684036.
* 21st Int. Symp On Capillary Chromatography and Electrophoresis, 20.-24.6.1999, Park City. Inf.: J. Wise, fax : +1-301-4738312, wisejoy@aol.com.
* Pneumatic and Hydraulic Conveying Systems II. , 20.-25.6.1999, Davos. Inf.: 0972 7 674-7092 fax -2813, avi@bgumail.bgu.ac.il, http://www.garlic.com/engfnd/9aq.html.
31st Central Regional Mtg. , 21-23.6.1999, Columbus. Inf.: J. Parson, Chemistry Dept., Ohio State U, 100 West 18th Ave., Columbus, Ohio 43210, USA, (614)292-3267 fax -1685, parson.2@osu.edu.
28th Northeast Regional Mtg. , 21-26.6.1999, Clarkson. Inf.: P. Zuman, Dept of Chemistry, Postdam U, Postdam, N.Y. 13699-5810, USA, (315)268-2340.
1. Greischer - Symposium, 23-25.6.1999, Berlin. Inf.: Prof. Dr. D. M. Kolb, Universität Ulm, 89069 Ulm, Germany, (0731)502-5400 fax -5409, dieter.kolb@chemie.uni-ulm.de.
Problems in Fluid Mechnics and Hydrology, 23.-26.6.1999, Praha. Inf.: Dr. Petr Štern, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Pod Paťankou 5, 16612 Praha 6, 24310671, 24311493.
Peptides for the New Millenium, 26.6.-1.7.1999, Minnesota. Inf.: (612)624-7505, 16aps@chem.umn.edu, www.chem.umn.edu/16aps.
* Mechanical Properties of Films, Coatings and Interfacial Materials, 27.6.-2.7.1999, Barga. Inf.: engfnd@aol.com, http://www.engfnd.org.
8th Symposium on Surface Physics (SSP8) , 28.6.-7.7.1999, Třešt. Inf.: F. Maca, Fyzikální ústav AV ČR, 66051111, maca@fzu.cz.
Combinatorial Chemistry, 29.6.-1.7.1999, Cambridge. Inf.: Elaine Wellingham, Conference Secretariat, File End House, Bude Close, Nailsea, Bristol BS48 2FQ, UK, fax : +44(0)1275 853311, confsec@dial.pipex.com.
4th Liquid Matter Conference, 3-7.7.1999, Granada. Inf.: Prof. Dr. Pedro Tarazona, Universidad Autónoma de Madrid, E-28049 Madrid, Spain, ++341-3974907 fax -3974950, pedro@fluid5.fmc.uam.es.
* 13th Int. Symp. on Affinity Technology and Bio-Recognition, ATBR 1999, 4.-8.7.1999, France. Inf.: Prof. M. A. Vijayalakshmi, Univ. de Technologie de Compiegne, BP 20.529, 60205 Compiegne CEDEX, France.
* 2nd International Symposium Incineration and Flue Gas Treatment, Technologies, 4.-6.7.1999, Scheffield. Inf.: 0044 1788-578214 fax -577182, jblack@icheme.org.uk.
Stereochemistry and Control in Molecular Reaction Dynamics, 5-7.7.1999, U of Leeds. Inf.: Dr. B. J. Whitaker, The University of Leeds, Leeds LS2 9JT, UK, benw@chem.leeds.ac.uk.
* Fluid Mixing VI. , 7.-8.7.1999, Bradford. Inf.: fax : 0044 1274 385700.
10th European Carbohydrate Symposium, 11-16.7.1999, Ireland. Inf.: Eurocarb X Secretariat, University College Galway, Galway, Ireland, fax : +353 91 527 700, eurocarb@ucg.ie.
Biological Challenges in Organic Chemistry II, 11-15.7.1999, St. Andrews. Inf.: Scientific Secretary, The Royal Society of Chemistry, Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 4WF, UK.
* ECB9 - European Congress on Biotechnology, 11.-15.7.1999, Brusel. Inf.: ecb9.orcom@skynet.be, http://www.ecb9.be/.
39th P.M.M. Microsymposium (PMM): Advances in Polymerization Methods), Controlled Synthesis of Functional Polymers, 12-15.7.1999, Praha. Inf.: Sekretariát PMM, c/o, Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, CZ, 20403111 fax : 367981, sympo@imc.cas.cz.
9th European Meeting on Ferroelectricity EMF, 12.-16.7.1999, Praha. Inf.: ICARIS, Ltd., Nám. Dr. Holého 8, 180 00 Praha 8, Fax : 6480817, icaris@bohem-net.cz.
5th Joint Meeting, 18-21.7.1999, U of Sussex. Inf.: Scientific Secretary, The Royal Society of Chemistry, Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 4WF, UK.
XXIV International Symposium on Macrocyclic Chemistry, 18.-23.7.1999, Barcelona. Inf.: http://www1.uji.es/ismc.
19th P.M.M. Discusion Conf. (IUPAC): Rheology of Polymer Systems, 19-22.7.1999, Praha. Inf.: Sekretariát PMM, c/o, Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, CZ, 20403111 fax : 367981, sympo@imc.cas.cz.
16th International Meeting : Synthesis in Organic Chemistry, 19-22.7.1999, Cambridge. Inf.: Scientific Secretary, The Royal Society of Chemistry, Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 4WF, UK.
* World Engineering Congress 1999 & Exhibition, 19.-22.7.1999, Kuala Lumpur. Inf.: http://eng.upm.edu.my/wec99.
* 6th International Conference on Circulating Fluidised Beds - CFB-6, 22.-27.7.1999, Würzburg. Inf.: C. Mitter, Dechema Congress Office, P.O. Box 150301, D-60061 Frankfurt, Germany, fax : +4969 7564304.
* 4th International Conference on Gas-Liquid and Gas-Liquid-Solid, Reactor Engineering, 23.-25.6.1999, The Netherlands. Inf.: Rita Peys, Technological Institute vzw, Desguinlei 214, B-2018 Antwerpen, Belgium, fax : 323 2160689, kine@conferences.ti.kviv.be.
SAC '99, 25-30.7.1999, Dublin. Inf.: Scientific Secretary, The Royal Society of Chemistry, Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 4WF, UK.
* ISCD '99, Int. Symp on Chiral Discrimination, 25.-28.7.1999, Chicago. Inf.: Ms. J. Cunningham, fax : +1-301-8985596, janetbarr@aol.com, http://www.stlcdg.org/prep.
17th ICHC International Congres of Heterocyclic Chemistry, 1-6.8.1999, Austria. Inf.: Prof. Dr. Fritz Sauter, Viena University of Technology, Getereidemarkt 9, A-1060 Vienna, Austria, http://www.tuwien.ac.at.
5th World Congress of Theoretically Oriented Chemists, 1.-6.8.1999, London. Inf.: Dr. John F. Gibson, WATOC '99, The Royal Society of Chemistry, Burlington House, London W1V 0BN, UK, +44(0)171-4378656 fax -7341227, conferences@rsc.org.
The XIXth International Conference on Photochemistry, 1.-6.8.1999, Durham. Inf.: http://www.chem.duke.edu/~icp99.
7th International Conference on Circular Dichroism, 1.-6.8.1999, Poznań. Inf.: Prof. J. Gavroński, Wydzial Chemii UAM, Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, Poland, (61)86-99181 fax -58008, cd99@amu.edu.pl, http://main.amu.edu.pl/~cd99.
* IECEC '99 - 34th Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, 1.-5.8.1999, Vancouver. Inf.: http://www.sae.org.
6th International Congress on Amino Acids, 3.-7.8.1999, Bonn. Inf.: Dr. O. Labudova, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Sigmund-Freud-Strasse 25, D-53105 Bonn, Germany, fax : +49 2282874457, hrink@mailer.meb.uni-bonn.de.
* British Zeolite Meeting, Seventh "Chislehurst-Type" Meeting, 8.-13.8.1999, Edinburgh. Inf.: 0044 131 650-4766 fax -6472, Lovat.Rees@ed.uk.
IUPAC Congress "Frontiers in Chemistry : Molecular Basis of the, Life Sciences", 14-19.8.1999, Berlin. Inf.: Prof. Dr. H. tom Dieck, Postfach 90 04 40, 60444 Frankfurd a. M., Germany, (069)7917-320 fax -307, htd@gdch.de.
International Conference on Assimilate Transport and Partitioning, 15-20.8.1999, Australia. Inf.: Dr. Tina Offer, University of Newcastle, NSW 2308 Newcastle, Australia, +61 24921-5704 fax -6923, icatp@newcastle.edu.au.
218 Natl. Meeting of ACS, 22.-27.8. 1999, New Orleans. Inf.: Meetings Dept., ACS, 1155 16th St. NW, Washington DC 20036, USA.
International Workshop on Reactive Intermadiates - 1999 (IWRI'99) , 22.-27.8.1999, Szczyrk. Inf.: Prof. dr. hab. Jerzy Gebicki, Politechnika Lódzka, Zeromskiego 116, 90-924 Lódź, Poland, (42)63-13171 fax -65008, jgebicki@plearn.edu.pl, http://itr2.p.lodz.pl/~iwri.
* 6th International Conference on Circulated Fluidised Bed - CFB-6, 22.-27.8.1999, Würzburg. Inf.: nick@dechema.de.
* 4th International Conference Gas-Liquid and Gas-Liquid-Solid Reactor, Engineering, 23.-25.8.1999, Delft (Holandsko). Inf.: gas@conferences.ti.kviv.be, http://klft.tn.tudelft.nl/gls99/home.htm.
International Symposium on Molecular Steroidogenesis, 25-28.8.1999, Japan. Inf.: Mitsuhiro Okamoto, Dept. of Molecular Phisiological Cemistry, Osaka University, 2-2 Yamadaoka, Suita, Osaka 565, Japan, +81 6879-3280 fax -3289, mokamoto@mr-mbio.med.osaka-u.ac.jp, http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/mr-mbio/www/CIR.htm.
* Supercritical Fluids in Materials Processing and Synthesis, 26.8.-1.9.1999, Davos. Inf.: engfnd@aol.com, http://www.engfnd.org.
XIIIth Conference on Organometalic Chemistry, 29.8.-3.9.1999, Lisbon. Inf.: Dr. Luis F. Veiros, Instituto Superior Técnico, Av. Rovisco Pais 1, 1096 Lisboa Codex, Portugal, +3511-3524303 fax -8464455, pcveiros@alfa.ist.utl.pt, http://www.fechem99.fc.ul.pt/.
Chemometrics V, 29.8.-2.9.1999, Brno. Inf.: Prof. RNDr. Miroslav Holík, CSc., Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, 61137 Brno, 41129348 fax : 41211214, holik@chemi.muni.cz.
* International Proteome and Proteomics Conference : 1st Pacific Rim 2-D Electrophoresis Meeting, 29.8.-1.9.1999, Tokyo. Inf.: A. Tsugita, Res. Inst. for Biosci., Science Univ. Tokyo, 2669 Yamazaky, Noda 278, Japan, fax : +81-471-221544, tsugita@jipdalph.rb.noda.sut.ac.jp.
* Environmental Technology for Oil Pollution : Remediation and Pollution, Prevention, 29.8.-3.9.1999, Jurata (Polsko). Inf.: engfnd@aol.com, http://www.engfnd.org.
3. mezinárodní konference "Engineering aero-hydroelasticity" (EAH) , 30.8.-3.9.1998, Praha. Inf.: Ústav termomechaniky AV ČR, 688 5158 fax : 8584695, eahe@it.cas.cz, http://www.it.cas.cz/eafe.
* 22th batteries Brno, 30.8.-3.9.1999, Brno. Inf.: Dr. Marie Sedlarikova, Institute of Electrotechnology, FEI VUT, Udolni 53, 602 00 Brno, sedlara@uete.fee.vutbr.cz.
* Konference Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy ČSCH Pokroky, v chromatografii a elektroforéze se zaměřením na chirální separace, 31.8.-3.9.1999, Olomouc. Inf.: prof. Z. Stránský, PřF UP Olomouc, třída Svobody 8, 068-5634400-1 Fax -5230356, stransky@risc.upol.cz.
Surface Science of Metal Oxides, 1-3.9.1998, St. Martin. Inf.: Prof. G. Thornton, Chem. dept. Manchester University, Manchester M13 9PL, UK, cris@ssci.liv.ac.uk, http://www.rsc.org/is/journals/current/faraday/fadmeet.htm.
3rd Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, 1.-30.9.1999, http://www.mdpi.org/ecsoc-3.htm. Inf.: Dr. Esteban Pomdo-Villar, Novartis Pharma Ltd., 4002 Basel, Switzerland, 041 61-3249865 fax -3249794, esteban.pombo@pharma.novartis.com.
* INCHEBA '99, 1.-4.6.1999, Bratislava. Inf.: Ivan Veselý, Incheba, J.S.C., Vídenská cesta 7, 852 51 Bratislava, Slovak Republic, fax : 00421(7)847101, ivesely@incheba.sk.
* Pokroky v chromatografii a elektroforéze 1999, 1.-3.9.1999, Olomouc. Inf.: Dr. Juraj Ševčík, Universita Palackého Olomouc, Třída Svobody 8, 771 26 Olomouc, +420 68-5634416 fax -5230356, sevcik@risc.upol.cz.
XIIIth Conference-Workshop : Horizons in Hydrogen Bond Research, 2.-9.9.1999, Świeradów Zdrój. Inf.: Dr. I. Majerz, Uniwersytet Wroclawski, Joliot-Curie 14, 50-383 Wroclaw, Poland.
* Polymery '99, 3.-4.9.1999, VŠCHT Praha. Inf.: Ústav Plymerů, VŠCHT Praha, 02-3117309 fax -24311082, http://staff.vscht.cz/pol/Konfer/index.htm.
10th Medicinal Chemistry Symposium, 5-8.9.1999, Cambridge. Inf.: Scientific Secretary, The Royal Society of Chemistry, Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 4WF, UK.
1999 : Macromolecules for the Millennium, 5.-9.9.1999, U of Bath. Inf.: B. Weiss, Inst. of Matrials Science, 97 North Eagleville Rd., Storrs. Conn. 06269-3136, USA, (203)486-4698.
* 4th European Congress on Catalysys EUROPACT4, 5.-10.9.1999, Rimini (Itálie). Inf.: Prof. F. Trifiro, fax : 0039 051 6443680, http://www.fciunibo.it/ec4.
Katowice '99, 6.-10.9.1999, Katowice. Inf.: Miedzinarodwe Targi Katowickie Sp. z o.o., Bytkowska 1b, 40-955 Katowice skr. posczt 454, Poland.
51. Zjazd chemických společnosti, 6.-9.9.1999, Nitra. Inf.: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, SR, 07/5477-7409 fax -7414, schs@chtf.stuba.sk, http://schs.chtf.stuba.sk.
European Aerosol Conference 1999, 6.-10.9.1999, Praha. Inf.: Dr. Gunthard Metzig, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 3640, D-76021 Karlsruhe, Germany, +49 724782-2262 fax -4857, metzig@ftu.fzk.de.
* 1999 Annual Conference, 6.-10.9.1999, Edinburgh. Inf.: Royal Society of Chemistry, Burlington House, Piccadilly, London, W1V 0BN, UK, +44(0)171-4378656 fax -7341227, conferences@rsc.org, http://www.rsc.org/conferences.
7th International Symposium on Molecular Aspects of Chemitherapy, 8.-11.9.1999, Gdańsk. Inf.: Dept. of Pharmaceutical Technology and Biochemistry, University of Gdańsk, 11/12G Narutowicza St., 80-952 Gdańsk, Poland, +48 58347-2393 fax -2694, mac@altis.chem.pg.gda.pl, http://www.pg.gda.pl/chem/mac.html.
18th Conference on Isoprenoids, 10-16.9.1999, Prachatice. Inf.: Dr. L. Kohout, ÚOCHAB AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6, CZ, 420 2-24310090 fax -20183200, kohout@uochb.cas.cz.
* 6th European Workshop on Selective Oxidation, 10.-11.9.1999, Rimini (Itálie). Inf.: 0039 090-393134 fax -391518, perathon@imeuniv.unime.it.
23. mezinárodní kongres o epilepsii "EPI 99 Association", 12.-17.9.1999, Praha. Inf.: Sekretariát Kongresu, Opletalova 15, Praha 1, 2421-0735 fax -2103, IEC23@guarant.cz.
* 14th International Symposium on Industrial Cristallization, 12.-16.9.1999, Cambridge. Inf.: tlepkowska@icheme.org.uk.
* 2nd European Summer Scool on Electrochemical Engineering, 12.-18.9.1999, Ferrara (Itálie). Inf.: dba@dns.unife.it.
Iminiumsalze, 15-17.9.1999, Stimpfach. Inf.: Prof. Dr. W. Kantlehner, FH Aalen, FB Chemie/Organische Chemie, Beethovenstr. 1, 73430 Aalen, Germany, (07361)576-152 fax -250.
* 28. konference "Syntéza a analýza léčiv", 15.-17.9.1999, Hradec Králové. Inf.: Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc., Ústav experimentální biofarmacie, Heyrovského 1207, 500 02 Hradec Králové, 049 551-4771 fax -12719, uefb@hk.cesnet.cz.
21 st Sandbjerg Meeting on Organic Electrochemistry, 18.-21.9.1999, Sandbjerg. Inf.: Prof. H. Lund, Department on Organic Chemistry, Arhus University, Langelandsgade 140, DK-8000 Arhus C, Denmark, +45 8-9423333 fax -6196199, hlund@kemi.aau.dk.
* Modern Electroanalytical Methods, 19.9.-23.9.1999, Seč. Inf.: Prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc., University of Pardubice, nám. Čs. legií 565, CZ - 532 10 Pardubice, 42040 603-7512 fax -7068, karel.vytras@upce.cz.
* Euromembrane 99, 19.-22.9.1999, Leuven (Belgie). Inf.: 0032 14-335635 fax -321186, gennei@vito.be, http://www.vito.be/euromembrane99.
156th Fall Technical Mtg. & Rubber Expo. '99, 21-24.9.1999, Orlando. Inf.: S. Poorman, Rubber Div., P.O. Box 499, Akron. Ohio 44309-0499, USA, (330)972-7829 fax -5269, poorman@uakron.edu.
* SOFTARG '99, 21.-24.9.1999, Katowice. Inf.: Adam Prysok, (+4832)-2042498 fax -2540227, softarg@mtk.katowice.pl.
* 4th International Symposium on Forensic Sciences, 22.-26.9.1999, Liptovský Ján. Inf.: Dr. Peter Čellár, Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 75 Bratislava, Slovak Republic, fax : (4217)44 888 357, keupz@minv.sk.
* 4th International Symposium & Exhibition Gas Cleaning at High, Temperatures, 22.-24.9.1999, Karlsruhe. Inf.: diftler@ciw.uni-karlsruhe.de, http://www.ciw.uni-karlsruhe.de/mvm/gas.html.
10th International Rapeseed Congress, 26-29.9.1999, Australia. Inf.: Australian Convention & Travel Services, GPO Box 2200, Canberra ACT 2601, Australia, Fax : +61 2 6257 3256, rapessed@acts.ccmail.compuserve.com.
Jahrestagung 1999, 29.9-1.10.1999, Freiberg. Inf.: Gesellschaft Deutscher Chemiker, Abteilung Tagungen, (069)7917-360 fax -475, tg@gdch.de, http://www.gdch.de.
Magnetische Resonanzspektroskopie, 29.9-2.10.1999, Würzburg. Inf.: Gesellschaft Deutscher Chemiker, Abteilung Tagungen, (069)7917-360 fax -475, tg@gdch.de, http://www.gdch.de.
* SICHEM '99 - International Chemistry Show, The International Conf., on Chemistry and Chemical Engineering, 29.9.-3.10.1999, Bukurešť. Inf.: sichem@softchim.ro, http://www.softchim.ro/sichem/confer/.
* Powtech '99, 5.-7.10.1999, Nürnberg. Inf.: Česko-německá obchodní a průmyslová komora, 02/298053 fax : 02/24913826.
* 2nd European Congress on Chemical Engineering - ECCE-2, 5.-7.10.1999, Montpelier. Inf.: G. Flamant, POB 5-Odeillo, F-66120 Font Romeu, 0033 468302940, ecce2@imp-odeillo.fr.
35th Western Regional Mtg. , 6.-9.10.1999, Ontario. Inf.: V. L. Barretts, Sunkist Growers, 750 East Sunkist St., Ontario, Calif. 91761, USA, (909)933-2291 fax -2453, vbarrett@isdnt.sunkistppd.com.
1999 Pacific Conference on Chemistry and Spectroscopy, 6.-8.10, Onterio, Calif.. Inf.: Peter Zarras, Materials Synthesis Section, Code 4B2200D, China Lake, CA 93555-6100, USA, 760 939-1396 fax -1617, peter_zarras@imdgw.chinalake.navy.mil, http://www.acs.org/meetings/absreact/abrqst.html.
* 7th SAS Symposium on Analytical Sciences, 11.-13.10.1999, Prague. Inf.: V. Kanicky, Faculty of Sciences, Masaryk University Brno, Kotlarska 2, 611 37 Brno, fax : 00 42-5-41211214, viktork@chemi.muni.cz.
* 8th International Symposium on Catalyst Deactivation, 11.-13.10.1999, Bruggy (Belgie). Inf.: cd@conferences.ti.kviv.be, http://www.ti.kviv.be/conf/.
* Chemtec Praha '99, 12.-15.10.1999, Praha. Inf.: Ing. Kateřina Huclová, Incheba Praha spol. s r. o., Opletalova 23, P.O. Box 555, 111 21 Praha 1, 02/22894246 fax : 02/261242, incheba@mbox.vol.cz, http://www.incheba.cz.
24th International Conference on Chemistry and Chemical Sciences, Bio-Sciences, Pharmacy & Medicine, And Environmental Pollution, 14-15.10.1999, India. Inf.: Dr. V. M. Bhatnagar, Alena Chemicals of Canada, P.O. Box 1779, Cornwall, Ontario K6H 5V7, Canada, (613)932-7702.
24th International Conference on Science and Technology, 14-15.10.1999, India. Inf.: Dr. V. M. Bhatnagar, Alena Chemicals of Canada, P.O. Box 1779, Cornwall, Ontario K6H 5V7, Canada, (613)932-7702.
51st Southeast Regional Mtg. , 17-20.10.1999, Knoxville. Inf.: C. Feigerle, U of Tennessee, Dept of Chemistry, Knoxville, Tenn. 37996, USA, (615)974-2129, reglmtgs@acs.org.


Osobní zprávy


Za Josefem Ratuským

Ing. Dr. Josef Ratuský, CSc (1922-1999) patřil k prvním pracovnikům Ústavu organické chemie a biochemie. Přišel ještě do jeho zárodku na Ústavu organické technologie VŠCHT cestou, která byla tehdy obvyklá: přes posluchačské laboratoře, přes různě dlouhý pobyt neplaceného volontéra a přes průmyslové stipendijní místo, kterými tehdy prof. Šorm rozšiřoval malý počet míst pracovníků školských.

Stejně jako procházel tehdejšími obměnami pracovního poměru, procházel, jak bylo obvyklé, i vyvíjející se náplní vědecké práce. Ještě pod svým původním jménem Hlavnička (jméno Ratuský přijal po sňatku) se zapojil do skupiny, která syntetizovala různě alkylované azuleny s cílem potvrdit struktury azulenů z rostlinného materiálu, zajímavé pro jejich protizánětlivé účinky. Potom se podílel na dalších ústavních tématech, jako byly syntézy chinolizinových alkaloidů a na studiu reakcí diazoketonů.

Vedle teoretických sledoval prof. Šorm i témata průmyslová a jedno z nich byla výroba polyesterového vlákna terylenu. Pro výrobu základní suroviny - kyseliny tereftalové - nebyl tehdy u nás dostatek p-xylenu, ale ze zpracování hnědého uhlí odpadalo velké množství naftalenu, který mohl poskytovat kyselinu ftalovou. Dr. Ratuský dostal tedy jako námět studovat možnost její transkarboxylace na kyselinu tereftalovou. To se stalo jeho životním tématem a více než ve dvaceti pracích rozvedl experimentálně a teoreticky karboxylace a trans-karboxylace aromatických kyselin. K průmyslovému využití však nedošlo, surovinou pro pozdější výrobu byl přece jen p-xylen.

Josef Ratuský byl velmi pilný a zručný experimentátor, a tak řešil vedle hlavního tématu i řadu drobnějších ve spolupráci s klinickými pracovišti. Šlo např. o cesty k radioaktivnímu jodtetracyklinu a různé látky k diagnostice ischemické choroby. V závěru své činnosti na ústavu dohlížel také odborně na pracoviště čištění rozpouštědel a přípravy některých potřebných surovin. Nemoc vzdálila Josefa v posledních letech z laboratoře, ale v paměti svých vrstevníků zůstává.

Jiří Gut

Prof. Ing. Dr. Miloš Hudlický osmdesátníkem

Dne 12.května 1999 se dožívá osmdesátky profesor Miloš Hudlický, rodák z Přelouče. Maturoval na reálném gymnáziu v Olomouci roku 1938 a začal studovat Vysokou školu chemicko - technologického inženýrství v Praze. Ve druhém ročníku, po násilném uzavření vysokých škol (1939), přijal zaměstnání u firmy PhMr. Karel Vostřebal v Karlíně, ale už od 1.4.1940 pracuje u a.s. Baťa ve Zlíně, kde ve Výzkumném ústavu gumárenské technologie v oddělení dr. O.Wichterla se dostává k vědecké práci. Tyto začátky profesor Hudlický vylíčil v publikované vzpomínce na profesora Wichterla. Od 1.6.1945 byl činný jako asistent Ústavu organické chemie VŠCHT a rychle ukončil vysokoškolské studium již začátkem roku 1946. Týž rok podal také dizertační práci "Kolorimetrické stanovení cyklohexanonoximu", zpracovanou za války ve Zlíně. Na jejím základě získal doktorát technických věd. Roku 1948 obdržel stipendium UNESCO a zvolil roční stáž na Ohio State University, kde pod vedením profesora A. L. Henneho se zasvěcoval do výzkumu organických fluorových sloučenin. V lednu 1949 se Dr.Hudlický vrátil do Prahy a začal pracovat v tomto zde novém oboru. První experimenty o působení bezvodého fluorovodíku neproběhly vždy bez komplikací. Ve známost odborné veřejnosti vešel pokus o Beckmannův přesmyk cyklopentanonoximu, který provázel výbuch, kdy reakční nádoba, železný kotlík, byl rozmetán a betonová deska pracovního stolu byla proražena. V květnu 1950 se Dr. Hudlický podrobil habilitaci na základě publikace v Časopisu Collection "The Ring Closure of Tris (g-chlorocrotyl)amine by Sulphuric Acid. The Constitution and the Preparation of Certain Derivatives ". K problému se vrátil v roce 1987, kdy původní strukturu na základě NMR spekter a krystalové analýzy revidoval - J. Org. Chem. 52, 5740 (1987). Následující přednáška Molekulární přesmyknutí v organické chemii, proslovená ve velké posluchárně VŠCHT, uzavřela první část úspěšného habilitačního řízení, ale ke jmenování docentem organické chemie došlo teprve 30.4.1954. Mezitím Dr. Hudlický intenzivně pracoval, organizoval sobotní konference, při kterých jednotliví pracovníci Lukešova ústavu referovali s křídou u tabule o novinkách z hlavních světových žurnálů. Sám měl na starosti přednášení předmětu o syntetických metodách organické chemie, pro který brzy sepsal a vydal učebnici. Současně začal shromažďovat literární údaje k plánovanému projektu "českého Houben-Weyla", Preparativní reakce v organické chemii. Je autorem druhého svazku o halogenacích a dehalogenacích (1955), spoluautorem (s J. Trojánkem) úvodního dílu o oxidacích a redukcích (1953) a později svazku o přesmycích (s I.Ernestem a J. Kovářem, 1964). Pro tuto činnost měl docent Hudlický všechny předpoklady: neobyčejnou píli, kritický pohled a "rychlé pero". Své zkušenosti nezištně předával svým kolegům, takže postupně dílo, jehož byl duchovním otcem, dosáhlo deseti svazků. Rok 1958 znamenal pro VŠCHT veliký otřes - nucený odchod řady významných pedagogů, mezi nimi i šesti spolupracovníků profesora Lukeše. Docent Hudlický přešel do Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii, kde se angažoval při vypracování podkladů pro výrobu několika průmyslově použitelných fluorderivátů a vydal monografii o organických fluorových sloučeninách (1958), přeloženou do němčiny, ruštiny a v rozšířené verzi i do angličtiny (1961). Již za svého působení na VŠCHT přispíval docent Hudlický referáty o pracích našich autorů pro Chemical Abstracts. Později byl vědeckým tajemníkem a pak i předsedou pražské pobočky Československé společnosti chemické (1966-1968). V srpnu 1968 přednášel na fluorovém sympoziu v Göttingen a po přednášce mu nabídl profesor A. F. Clifford místo hostujícího profesora ve Virginia Polytechnic Institute v Blacksburgu. Po návratu do Prahy odcestoval Hudlický s manželkou a dcerou do Itálie, kde pobývali u známých poblíž Milána, dokud za nimi nepřijel i syn Tomáš a všichni nezískali americké vízum. Pak se přesunuli do Blacksburgu (všehovšudy s 80 kg zavazadel), tam ovšem jejich začátky byly velice skromné a tvrdé. Jako hostující profesor se Miloš Hudlický brzy zapojil do pedagogického procesu zvýšením kvality laboratorní techniky. Instruktážní film, jehož byl inspirátorem, se ukázal velmi cenným a později jej profesor Hudlický věnoval svému mateřskému pracovišti na VŠCHT. Jeho experimentální aktivita pokračovala syntézou fluorovaných aminokyselin (např. všech steroisomerních gama-fluorglutamových kyselin). Vedle toho sepsal monografii o chemii fluorových sloučenin (1976) a později (1995) vyšla s početným kolektivem autorů jeho objemná Chemistry of Organic Fluorine Compouds II. Úspěšná Hudlického spisovatelská činnost neustala ani po jeho odchodu do penze v roce 1989: jde o jeho monografii o oxidacích (1990) a o redukcích (1996), obě v druhých vydáních. Pracuje na knížce Fluorine Chemistry Suprises for Organic Chemists a sepsal (spolu s J. M. Tanko) učebnici organické chemie. Po sametové revoluci oživují kontakty profesora Hudlického s českými kolegy. Získává čestné členství v České společnosti chemické a v roce 1992 medaili Emila Votočka jako opožděné uznání jeho pedagogické a vědecké činnosti na VŠCHT Praha. Uveřejňuje články a vzpomínky v Bulletinu, sepsal nekrology na svého učitele profesora Wichterle. Ze své bohaté knihovny věnoval řadu ročníků J. Org. Chem. brněnské Přírodovědecké fakultě.

Během své vědecké kariéry uveřejnil profesor Miloš Hudlický 68 původních vědeckých prací (z nich 31 jako jediný autor!), 19 přehledných referátů, 18 knih, získal 29 patentů, proslovil mnoho přednášek na vědeckých konferencích, na univerzitách a vědeckých pracovištích renomovaných firem na celém světě.

Dr. Miloš Hudlický je vzorem profesora, který dokázal ideálně spojit vědeckou, pedagogickou a veřejnou činnost v jeden harmonický celek. Přejeme mu do dalších let mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů na poli "rychlého pera".

Miloslav Ferles a Jan Trojánek

Krátké smuteční sdělení

Letos 16. ledna zemřel ve svých nedožitých 94 letech prof. Dr. Ing. Milota Fanderlík (12.7.1905 až 16.1.1999). Rodák sice z Prahy, ale jeho tak česky znějící jméno znělo původně dávno před tím Van der Lick, holandsky. Střední a vysokou školu technickou absolvoval v Brně. Asistentem se stal v roce 1929 v Ústavu teoretické a fyzikální chemie u profesora Baborovského. Po vojenské prezenční službě působil v Táboře a ve Zlíně v oboru zpracování želatin do fotografických emulzí. Od roku 1935 až do důchodu v roce 1975 se stal ve své silikátové specializaci vedoucím fyzikálně chemických laboratoří ve Státním výzkumném ústavu sklářském v Hradci Králové. Válku přetrpěl v německém koncentračním táboře. Po osvobození zajišťoval provoz ve sklárnách, školil pracovníky v kurzech, přednášel na vysoké škole v Brně, Praze, Bratislavě, v Liberci. V roce 1948 se habilitoval na téma "Chemická technologie sklářství". V této době řídil výzkum skla v celé republice a byl strůjcem mnoha druhů skel, včetně nových skelněkrystalických hmot. Od 1. ledna 1950 byl jmenován profesorem sklářství. V roce 1959 byl jmenován ředitelem výstavy "Československé sklo" v Moskvě. Poté byl v roce 1965 vysoce hodnocen za obětavou práci v oblasti metod řízení vědy a techniky. V roce 1977 obdržel "Sklářskou cenu" za vědecké publikace v oboru sklářství. Stříbrné medaile obdržel v letech 1973 a 1975, načež v roce 1985 "Čestnou medaili" rektora Vysoké školy strojní a textilní v Liberci. Dalšího ocenění se mu dostalo v roce 1984 "Pamětní medailí prof. Františka Štolby". V zahraničí jej poctila čestným členstvím Society of Glass Technology v Sheffieldu. U nás se takové radostné pocty, čestný člen České společnosti chemické, dočkal v roce 1997, stejně jako předním v roce 1900 jeho neméně významný strýc František V. Goller (1839-1911). Je těžké si uvědomit, jak dlouhá doba od všech těch časů uplynula, co vše ho potkalo a co musel překonat za obtíže. Bral vážně, pro celý život, opravdovou skautskou podobu tak, aby nám postupně alespoň někteří vyrostli tak, jak si přejeme. Ve zhodnocení jeho průkopnické práce ve skautském hnutí obdržel za mnohaletou úspěšnou činnost řadu vyznamenání a v roce 1968 byl zvolen místonáčelníkem pro Junáky. Čest jeho památce

Adolf G.Pokorný


Výročí a jubilea


Životní jubilea členů společnosti ve 3. čtvrtletí 1999

85 let

Ing. Jiří Forman, (29.8.) dříve úřad vlády Praha, nyní v důchodu Košice Slovensko

80 let

Prof. Dr. Ing. František Šebela, DrSc., (26.7.) dříve VŠZ Brno, nyní v důchodu Brno
Ing. Miloš Kulhánek, DrSc., (28.8.) dříve VÚFB Praha, nyní v důchodu Praha
Dr. Ing. Jan Dvořák, (23.9.) dříve VÚMCH Brno, nyní v důchodu Brno

75 let

Ing. Dušan Liska, (25.8.) dříve VU uhelný ústav Ostrava, nyní v důchodu Ostrava
Ing. Miloš Hercík, (10.9.) dříve VVÚ místního hospodářství Praha, nyní v důchodu Praha

70 let

Doc. RNDr. Adolf Zeman, CSc., (13.7.) ČVUT FJFI Praha
Ing. Kazimír Linek, CSc.,(15.7.) Chemický ústav SAV Bratislava Slovensko
Doc. Ing. Budimír Veruovič, CSc., (27.7.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Vladimír Veverka, CSc., (30.7.) VÚAnCh Ústí nad Labem
PhMr. Věra Černá, CSc., (31.7.) dříve SZÚ Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. František Šmirous, CSc., (7.8.) dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha
Mgr. Jan Pazderník, (19.8.) dříve VÚ vodního hospodářství Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Jiří Čejka, DrSc., (2.9.) Národní muzeum Praha
Ing. Jaroslav Mrázek, (7.9.) dříve VÚSPL Pardubice, nyní v důchodu Pardubice
RNDr. Miroslav Lébl, CSc., (11.9.) VÚ Experima lab.aplikované chemie Praha
Ing. Antonín Maštalka, CSc., (19.9.) dříve ÚJV AVČR Řež u Prahy, nyní v důchodu Praha
Prof. RNDr. Miloslav Černý, DrSc., (21.9.) PřF UK Praha
Ing. Libor Kuča, CSc., (26.9.) dříve ÚJV AV ČR Řež u Prahy, nyní v důchodu Praha

65 let

Ing. Věra Šlechtová, (10.7.) dříve Chemické závody Litvínov, nyní v důchodu Litvínov
Ing. Jiří Baše, CSc., (21.7.) dříve IKEM Praha, nyní v důchodu Praha
Doc. RNDr. František Březina, CSc., (24.7.) PřF UP Olomouc,
Ing. Milan Franz, CSc., (14.8.) dříve VÚAnCH Ústí nad Labem, nyní v důchodu Liberec
Prof. Ing. Josef Horák, DrSc., (28.9.) VŠCHT Praha
Ing. Vladimír Valenta, CSc., (28.9.) VÚFB Praha

60 let

Prof. Ing. Václav Mentlík, CSc., (14.7.) dříve VŠSE Plzeň, nyní v důchodu Plzeň
Ing. Marta Šimonová, (21.7.) dříve Vojenský topografický ústav Dobruška, nyní v důchodu Dobruška
RNDr. Jana Zachová, CSc., (26.7.) FU UK Praha
Ing. Zdeňka Kučerová, CSc., (7.8.) FVL UK, Ústav patologické fysiologie Praha
RNDr. Václav Všetečka, CSc., (17.8.) PřF UK Praha
Ing. Ivan Wichterle, DrSc., (9.9.) ÚCHP AV ČR Praha
RNDr. Ladislav Soukup, (12.9.) Závody průmyslové automatizace Praha
Doc. PhDr. PhD. Emílie Musilová, (14.9.) PřF MU Brno
manager Josef Frdlík, (16.9.) SOU Gastronomické Plzeň
RNDr. Jaroslav Holoubek, CSc., (26.9.) ÚMCH AV ČR Praha
Ing. Jiří Pendl, (28.9.) Lachema Kaznějov

Členové společnosti, kteří zemřeli

Doc. RNDr. Eugen Buchar, dříve pedagogická fakulta University Karlovy, nyní v důchodu, zemřel dne 21.12.1998 ve věku 92 let.
Ing. Dr. Josef Ratuský, CSc., dříve ÚTZCHT ČSAV Praha, nyní v důchodu, zemřel dne 22.1.1999 ve věku nedožitých 77 let.
Ing. Josef Kaplický, nyní v důchodu Praha, zemřel dne 24.1.1999 ve věku 87 let.
Dr. Ing. Juraj Urban, CSc., nyní v důchodu Praha, zemřel dne 16.2.1999 ve věku 81 let.
Prof. Ing. Jaromír Vrbský, CSc., dříve VŠCHT Praha, nyní v důchodu Praha, zemřel dne 26.2.1999 ve věku 75 let.
Ing. Jaromír Kabeláč, dříve Fotografia Pardubice, nyní v důchodu Heřmanův Městec, zemřel dne 1.3.1999 ve věku 71 let.

Čest jejich památce