Odborná setkání

Redakce časopisu Chemické listy i Bulletinu se shodly na tom, že příliv rukopisů pro rubriku Odborná setkání převyšuje kvantitou publikační možnosti časopisu a zavedly proto pravidla pro přednostní zveřejnění rukopisů. V nejbližším možném termínu bude zveřejněn rukopis, který redakce obdrží dva měsíce před plánovaným vydáním čísla (t.r. např. č. 1 20. ledna, č. 2 20. února atd.) jenž u oznámení akcí budoucích nepřekročí 1/2 rukopisné stránky 30ö60 (tj. cca. 900 znaků) a u hodnocení dvojnásobek (1 strana 30ö60, 1800 znaků). Rukopisy nesplňující toto pravidlo budou "v záloze" bez ohledu na termín akce. Výjimky jsou možné pouze po dohodě s redakcí. Redakce uvítá jakýkoliv příspěvek v tištěné podobě a na disketě.

Mezinárodní konference o mikrovlnné chemii, Praha, 6. až 11. září 1998

Na počátku září se v Praze v hotelu Krystal uskutečnilo první setkání mikrovlnných chemiků z celého světa pod názvem International Conference on Microwave Chemistry. Akce se konala pod záštitou Evropské mikrovlnné asociace AMPERE (Association for Microwave Power in Europe for Research and Education se sídlem v Cambridge, UK), České chemické společnosti a Akademie věd České Republiky. Organizaci konference zajišťoval Ústav chemických procesů AV ČR ve spolupráci s VŠCHT Praha a UK Praha.
Konference byla slavnostně zahájena v aule Karolina Univerzity Karlovy v rámci oslav 650. výročí jejího založení. Po uvítacím ceremoniálu následoval neformální koktejl s pohoštěním, během něhož byli představeni a odměněni první tři zaregistrovaní delegáti. Všichni delegáti obdrželi při registraci dárek ve formě historického skleněného barometru dekorovaného barevným sklem z mikrovlnné tavící pícky.
Konference se zúčastnili delegáti z 32 zemí. Doprovodného programu se zúčastnilo 7 vystavovatelů laboratorního a technologického mikrovlnného zařízení z Anglie, USA, Kanady, Itálie, Francie, Polska a ČR. Bylo předneseno 17 vynikajících pozvaných plenárních přednášek, 30 ústních a 69 posterových sdělení. Nejlepší tři postery byly odměněny hodnotnými cenami. Nejvíce byla zastoupena organická chemie (44) se zaměřením na využití mikrovln v organické syntéze. Příspěvky z anorganické chemie byly věnovány syntéze a modifikaci anorganických sloučenin a materiálů. Velmi významně byla zastoupena katalýza (15) zejména byl presentován příznivý vliv mikrovln jak na přípravu katalyzátorů, tak na průběh zejména heterogenně katalyzovaných reakcí. Další příspěvky se zabývaly přípravou a modifikací polymerních materiálů (11) a přípravou vzorků pro AAS analýzu (6). Zbývající příspěvky (12) zahrnovaly příbuzné obory jako sušení, extrakci, elektrochemii, chemii životního prostředí atd.
Ve středu, uprostřed konání konference, bylo dopoledne věnováno přednáškám o využití mikrovlnné energie v průmyslu a prezentaci firem. Odpoledne byl oddychový program zahrnující návštěvu pražských pamětihodností (Hrad, Malá Strana, Karlův most, Staré Město) zakončené představením skupiny historického šermu v zahradě Anežského kláštera s typickým pohoštěním medovinou.
Celá středa byla pořádána jako Den otevřených dveří, umožňující účast na přednáškách a výstavě všem zájemcům o mikrovlnnou techniku. Pozornost návštěvníků vzbudilo zejména mikrovlnné zařízení na vysoušení vlhkých zdí, exponáty pro vybavení mikrovlnných laboratoří, jakož i pohoštění křupavou pizzou připravenou novou mikrovlnnou technologií a výzdoba květinami sušenými s použitím mikrovln. Příležitosti volného vstupu na konferenci využili zejména studenti a pracovníci z průmyslu za účelem získání informací o využití mikrovln v různých oborech. Ve čtvrtek odpoledne byla uspořádána panelová diskuse na téma Mikrovlnné efekty v chemii a příbuzných oblastech, které se zúčastnili téměř všichni delegáti a v jejímž závěru byly vytýčeny perspektivní směry dalšího výzkumu. Konference vyvolala velmi příznivý ohlas u delegátů, návštěvníků i odezvu v tisku.
Vysoká úroveň vědeckého programu byla doprovázena o nic méně bohatým společenským programem zahrnující divadlo (Laterna magica, Černé divadlo), koncert, "Beer party" s exkurzí a závěrečnou večeři na lodi Šumava s plavbou po Vltavě).
V závěru konference mezinárodní vědecký výbor zhodnotil akci jako velice prospěšnou a rozhodl, aby se v těchto setkáních pokračovalo v dvouletých intervalech. Příští konference o mikrovlnné chemii se bude konat v září r. 2000 ve Francii (Antibes, Fr. Riviéra).

Milan Hájek

1. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků

Druhého září 1998 se na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně uskutečnilo 1. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Zúčastnilo se ho téměř 50 chemiků z celé republiky a z Bratislavy. Kromě sekce zabývající se novými trendy ve fyzikální chemii, biofyzikální chemii a elektrochemii byla otevřena další sekce - výuka fyzikální chemie a počítačem podporované experimenty ve výuce chemie, o kterou projevili zájem učitelé chemie na SPŠ a gymnáziích a vysokých školách. Nechyběla ani posterová sekce, kde se prezentovali začínající fyzikální chemici a postgraduální studenti.
Po úvodním slově vedoucího katedry teoretické a fyzikální chemie prof. J. Vřešťála, DrSc. zazněla zajímavá sdělení z oblasti dynamiky elementárních chemických reakcí iontů, z oblasti elektrochemických procesů (redukce, oxidace, adsorpce), z oblasti vývoje metod jako je hmotnostní a NMR spektroskopie a z oblasti vývoje biosenzorů pro detekci poškození a hybridizaci DNA. Byla diskutována česká nomenklatura ve fyzikální chemii a některé problémy chování anorganických a organických látek v roztocích i na elektrodách. Názornou a zajímavou přednáškou byl příspěvek o studiu struktury biologicky významných molekul pomoci NMR spektroskopie.
Některými problémy výuky fyzikální chemie se zabývalo pět referátů (zejména o školním experimentálním systému ISES Inteligent School Experimental System) a jeden poster (systém Cecal).
Jak už název konference naznačil, jedná se o pracovní setkání, ve kterých katedra teoretické a fyzikální chemie míní pokračovat za účasti postgraduálních studentů, studentů vyšších ročníků a učitelů vysokých a středních škol, kteří mají zájem zkvalitňovat výuku fyzikální chemie s použitím hardwarového a softwarového vybavení, podobně jako to umožňuje systém ISES.

Libuše Trnková

"CUKRBLIK 99"

Česká společnost chemická, její Odborná skupina organické a farmaceutické chemie a Československá mikrobiologická společnost pořádá 10. března 1999 od 9 do 18 hod v Mikrobiologickém ústavu AV ČR (kinosál), Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Krč jednodenní workshop "Současná glykobiologie, chemie a biochemie sacharidů v Čechách", pod pracovním názvem "CUKRBLIK 99".
Program: krátká ústní sdělení (cca 15 až 25 min) s diskusí (10 min.). Možnost vyvěšení posterů (0,8 ö 1,2 m). Bez vložného!, Možnost objednání obědů v jídelně MBÚ v ceně cca 40 Kč do 1.3. 1998. Termín konference byl zvolen záměrně 1 týden před uzávěrkou přihlášek na mezinárodní konferenci EUROCARB'99 Galway, Irsko (17. 3. 1999). Abstrakta příspěvků (1 strana A4) zasílejte, prosím do 1. 3. 1999 na adresy: Doc. Ing. Vladimír Křen, CSc. MBÚ AV ČR, Laboratoř biotransformací, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, tel.: 02/4752510; fax: 02/4752509; e-mail: kren@biomed.cas.cz a Doc. Ing. Jitka Moravcová, CSc., VŠCHT Praha, Ústav chemie přírodních látek, Technická 5, 166 10 Praha 6, tel.: 02/24354283; fax: 02/3119990; e-mail: Jitka.Moravcova@vscht.cz.