Zajímavosti ze světa vědy a techniky

Výroční jednání Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry IAPWS, Londýn, 6. až 12. září 1998.

Jednání se zúčastnilo 57 odborníků ze 14 zemí. Výkonný výbor přijal revidovaný dokument o tepelné vodivosti vody a vodní páry. Dokument je kompatibilní s vědeckou formulací termodynamických vlastností IAPWS-95 i s průmyslovou formulací IAPWS-IF97, která se stává závazným průmyslovým standardem pro výpočty termodynamických vlastností vody a vodní páry od ledna 1999.
Pracovní skupiny: termofyzikálních vlastností vody a vodní páry, WG TPWS, fyzikální chemie vodných roztoků, WG PCAS, elektrárenské chemie, WG PCC a průmyslových výpočtů WG IC jednaly samostatně nebo ve skupinách o závažných úkolech, jako jsou nové formulace transportních vlastností, iontového součinu, optimalizované stavové rovnice s ohledem na spotřebu času při modelových výpočtech a o zkušenostech s implementací nové průmyslové formulace IAPWS-IF97.
Skupina termodynamických vlastností diskutovala projekt "Termodynamické vlastnosti H2O a D2O v kritické oblasti, revizi dokumentu o iontovém součinu, vyslechla zprávu o základních konstantách vody, která byla doplněna o hodnoty týkající se D2O a zprávu o postupu prací na systému NH3-H2O a H2O-Na2SO4. Skupina průmyslových výpočtů se zabývala především zkušenostmi z implementace formulace IAPWS-IF97 do průmyslové praxe. Byl oznámen vývoj software založeného na nové průmyslové formulaci a publikace parních tabulek. Prof. Hill informoval o aplikaci Tabular Taylor Series Expansion Method pro třírozměrné viskozní proudění, Dr. Miyagawa o vývoji této metody s (p,h) nezávisle proměnnými. Po roce 2000 se uvažuje o možnosti sloučení WG TPWS a WG IC.
Skupina fyzikální chemie vodných roztoků odsouhlasila drobné změny ve směrnici "Distribution of Gaseous Solutes between Steam and Water", seznámila se s postupem prací na dokumentu o iontovém součinu a se zprávou o chování roztoků NaCl v kritické oblasti (prof. Anisimov), vyslechla informace o průběhu prací na projektu mladých věd. pracovníků " Rozpustnost mědi" a "Zkoušky a dolaďování průtokového kalorimetru pro měření vodných roztoků za zvýšených teplot." Velmi obsáhle byl diskutován projekt "ATLAS," jehož obsah má zahrnovat rovnováhu kapalina-pára binárních vodných směsí, jejich chování v okolí kritického bodu, rozpustnost plynů ve vodě, chování elektrolytů ve vysokoteplotní vodě, rozpustnost oxidů kovů, disociační rovnováhy kyselin a zásad, rozklad organických látek, elektrochemické procesy ve vysokoteplotní vodě, rozpustnost chemikálii v nadkritické vodě, binární nukleaci a potenciály pro počítačovou simulaci.
Skupina chemie elektrárenských cyklů sestavila nový seznam výzkumných priorit, kde se podle důležitosti objevují následující problematiky: 1. Transport sloučenin mědi v parovodním cyklu, 2. Původ, chování a význam organických sloučenin v energetických cyklech, 3. Rozpustnost nečistot v páře, 4. Nukleace a kondenzace v parní turbíně, 5. Fyzikální a chemické procesy koncentrace a usazování v elektrárenských obězích.
Na jednodenním sympoziu "Chemie elektrárenských oběhů a vysokoteplotní vodné roztoky" bylo předneseno sedm referátů, jako např. "Vývoj a chemie elektráren s vysokoúčinnostními kombinovanými cykly", "Použití modelových kotlů pro studium koroze", "Chemie parních turbín", "Elektrochemická a chemická měření ve vysokoteplotním vodném prostředí". Semináře se zúčastnilo dalších 30 odborníků z průmyslu.
Pro zlepšení výměny informací a možnost diskuze vybraných témat proběhly tři workshopy "Měření pH za vysokých teplot a rozpustnost spinelů", "Termodynamika binárních směsí" a "Chemické monitorování, vzorkování a kontrola parovodního systému". Byly přijaty dva nové ICRN specifikující naléhavou výzkumnou problematiku pro oblast parní energetiky a to "Povrchové napětí vodných roztoků" a "Vyhodnocení modelů binární nukleace".
Rovněž byly schváleny tři projekty pro mezinárodní spolupráci mladých vědeckých pracovníků: "Slitiny mědi v tepelných elektrárnách - termodynamické vlastnosti oxidů Cu, Zn a Ni do 300 oC" (Itálie-USA), "Amino kyseliny za hydrotermálních podmínek - molární tepelná kapacita vodných alaninů a prolinů při teplotách 25 až 250 oC do 20 MPa" (Kanada-Francie) a "Termodynamické vlastnosti obyčejné a těžké vody v okolí kritického bodu" (Rusko a USA). IAPWS Fellowship Award byla udělena Prof. Wagnerovi.
Delegace ČR, čítající 7 členů, měla zastoupení ve všech pracovních skupinách. Jejím úkolem bylo užší zapojení do programů pracovních skupin.
Příští jednání Výkonného výboru IAPWS a pracovních skupin proběhne v průběhu 13. mezinárodní konference o vlastnostech vody a vodní páry, která se koná ve dnech 12. až 16. září 1999 v Torontu, Kanada. Jednání Výkonného výboru IAPWS a pracovních skupin v roce 2000 se bude konat začátkem září v Praze.
Zájemci o činnost IAPWS, její dokumenty, směrnice a ICRN se mohou spojit s Českým národním komitétem pro vlastnosti vody a vodní páry, který sídlí v Ústavu termomechaniky AV ČR Dolejškova 5, Praha 8, nebo se mohou informovat o činnosti IAPWS na http://www.iapws.org.

O. Šifner