Odborná setkání

Kurzy infračervené (vibrační) spektroskopie 1999

Spektroskopická společnost Jana Marca Marci ve spolupráci s VŠCHT Praha, Karlovou universitou a dalšími pracovišti pořádá již více než 25 let kurzy vibrační spektroskopie. Zpočátku bylo naši snahou seznámit uživatele drahých přístrojů v týdenních bězích jak co nejlépe a nejsprávněji měřit infračervená připadně Ramanova spektra, později pak v samostatném týdenním kurzu jejich interpretaci. Významnou součástí obou kurzů jsou praktická cvičení.
1. kurz "Měření infračervených případně Ramanových spekter" 25. až 29. 1. 1999
Frekventanti se v Programu seznámí nejprve se základními pojmy vibrační spektroskopie, principy a výhodami FTIR-spektrometrie, následuje příprava vzorků a techniky měření, počítačové zpracování a spektrální knihovny, spojení FTIR-spektrometrie s ostatními metodami (GC, LC, TGA atd.), infračervený mikroskop, NIR-spektra a kvantitativní analýza, Ramanova spektroskopie; chyby a nepravé pásy ve spektrech, recentní vibračně-spektroskopická literatura, vibrační spektra ve vědě a praxi s příklady praktického použití a vzájemnou výměnou zkušeností.
Náplní praktických cvičení pracovních skupin u přístrojů je metodika měření IČ spekter kapalin, plynů, kalibrace a tloušťka kyvety, manipulace s optickým materiálem, v pevné fázi příprava tablet a emulzí a problémy s tím spojené. V reflexní spektroskopii se demonstrují metody ATR a DRIFT. Samostatná cvičení se věnuji NIR spektrům a kvantitativní analýze, dále zpracováni spekter a vyhledávacím Programům, práci s IČ mikroskopem a případně FT-Ramanovým spektrům.
2. kurz "Interpretace vibračních spekter" 1. až 5. 2. 1999
V programu tohoto běhu je úvod do teorie vibračních spekter, chemické aplikace (charakteristické frekvence, vlivy spřažení, intra- a intermolekulární efekty), identifikace látek ze spekter, IČ databáze, kvantitativní analýza a chemometrické aplikace, Ramanova spektra, vibrační spektra anorganických látek, výukové programy pro spektrální metody a souvislosti ve vibračních spektrech.
Významnou součástí programu jsou individuální cvičení v analýze spekter a přikazováni spektrálních pásů (dominantně organických látek), která jsou ukončena soutěží frekventantů v interpretaci spekter, jež je dotována cenami.
Pro zajímavost uvádíme soutěžní spektra látek z kurzu 1998: toluen, anilin, benzoová kyselina, propionan sodný, diethylethyl malonát, isobutyronitril, 3-nonanon, nonylaldehyd, nonanová kyselina, 1,6-heptadien-4-ol, 2-jodpropan, 1-hexen.
Oba kurzy jsou sice náročné nejen duševně, ale i tělesně, nicméně účastníci jednotlivých kurzů obdrží od Spektroskopické společnosti Jana Marca Marci absolventské osvědčení. Přihlášky a další informace (kurzovné a bližší podrobnosti) zájemcům poskytne Sekretariát Spektroskopické společnosti Jana Marca Marci Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel, fax 02 3112343

Za vedení kurzů Doc. Dr. Bohuslav Strauch

216. Národní setkání Americké chemické společnosti (ACS), Boston 23. až 27. srpna 1998

Setkání amerických chemiků jsem se zúčastnil jako zahraniční host na pozvání předsedů dvou symposií sekce biochemické technologie (BIOT) a zprostředkoval jsem též účast jednoho pracovníka z dalšího ústavu AVČR. Rozsah americké konference převyšoval mnohé mezinárodní kongresy. Celkový počet účastníků byl 16 400. Pro tak velký počet chemiků se pochopitelně nepořádají žádné plenární přednášky a veškerá aktivita je rozdělena do sekcí. ACS má 31 sekcí a dalších 8 komisí či sekretariátů pro zvláště specializované tématiky. Sekce pokrývají vedle základních chemických oborů aplikované oblasti, jako např. celulosa a papír, polymery nebo paliva. Abstrakta setkání tvořila tři obsažné svazky (celková hmotnost 2926 g). Své výrobky vystavovalo asi 350 firem. Pro americký organizační potenciál nebylo očividně žádným tvrdým oříškem zajistit fungování takového kolosu. Akce se pohodlně vešla do kongresového centra (Hynes Convention Center) a přilehlých hotelů. Účastníci ubytovaní v různých hotelích Bostonu a Cambridge byli dopravováni tam a zpět neustále cirkulujícími autobusy.
Moje aktivní i pasivní účast se omezila na sekci biochemické technologie (BIOT) a částečně jsem stihl některá zasedání pořádaná sekretariátem biotechnologie (BTECH). Dvě stě sedmdesát sdělení, včetně vývěskových, přihlášených do sekce BIOT, pokrývalo tématiku 13 symposií. Téměř 20 % příspěvků prezentovali hosté z jiných zemí. Aby si naši chemici udělali představu o tom, co američtí chemici rozumí biochemickou technologií, uvedu názvy symposií: "Molekulární evoluce a inženýrství", "Současný vývoj mikrobiálních expresních systémů", "Pokroky v technologii kultur živočišných buněk", "Tkáňové inženýrství, buněčná a genová terapie", "Vývoj procesů ve fermentaci a buněčných kulturách", "Pokroky ve vývoji vakcín", "Formulace biofarmaceutik", "Nové přístupy k podávání biofarmaceutik", "Validace biofarmaceutických výrobních procesů", "Preparativní chromatografie", "Membránové separace", "Afinitní techniky", "Integrované bioseparační procesy".
Jestliže názvy některých symposií mohou připadat našim čteářům poněkud odtažité od profilu české chemie, názvy některých sdělení jim možná budou připadat jako z jiného světa: "Evoluce bílkovin ve zkumavce", "Řízená evoluce bílkovin a metabolických drah přeskupováním DNA", "Zlepšení postupu klinické výroby dendritických buněk pro imunoterapii rakoviny", "Elektroeluce cílových bíkovin s použitím vodivých polymerů jako stacionární fáze v afinitní chromatografii", "Semisyntetická selenoperoxidasa s křížovými vazbami: nová generace chemicky modifikovaného enzymu kombinuje předvídatelnou specifičnost a výjimečnou stabilitu".
Byl byl však omyl očekávat, že všechny příspěvky přednesené na americké konferenci mají tak průkopnický charakter jako vyjmenovaná témata. Řada příspěvků pouze více či méně potvrzovala to, co mohlo být očekáváno. Jedna americká firma prezentovala jako novinku jednoduché bioreaktory pro jedno použití. Byly to plastové vaky okopírované "i s chlupy" od kyvných vaků Dr. J. Kybala, které byly u nás ve VÚFB v provozu před 15 lety a jejichž princip Dr. Kybal tehdy patentoval a publikoval.
V souvislosti s poznatky z americké konference bych se chtěl trochu zamyslet nad několika body. Název sekce "Biochemická technologie" se mi zdá velmi šťastný. Vymezuje totiž z příliš širokého směru biotechnologií ty oblasti, kde se rozhodujícím způsobem uplatňuje chemie, aby vznikly nové produkty biosyntetickou cestou. Úvodním krokem procesu je genetická manipulace produkčních buněk, tj. práce s DNA, a závěrečným krokem je purifikace produktu do takového stupně, že vyhoví i přísným kritériím pro léčiva.
Z tématiky příspěvků v sekci bylo jasně patrno, že v USA je cílem většiny projektů získání nových léčebně významných bílkovin. Obávám se, že u nás přetrvává povědomí, že biotechnologií se rozumí pivovarství a v krajním případě výroba antibiotik.
Preference výstupů do terapie byla patrna i z povahy prací, za které byly v průběhu setkání uděleny ceny: "Výrobní postup vakcíny proti hepatitidě A" (J. Aunins), "Ex-vivo systém pro expanzi komplexní populace hematopoietických buněk" (E.T. Papoutsakis) a "Dobrodružná 30-tiletá historie kultivace živočišných buněk" (D.G. Kilburn).
Není možné se nezamyslet nad tím, že u nás neexistuje nový obor, nazývaný "objevování léčiv" (drug discovery). Přístupem k vyhledávání nových účinných látek je výběr z rozsáhlých knihoven substancí (desetitisíce látek), nebo též genů kódujících tyto substance. Je možné i generovat různorodost na úrovni DNA (DNA shuffling). Byly tak např. získány enzymy s parametry aktivity lepšími než mají jejich přírodní prototypy. Je těžké u nás začínat rozvíjet nový obor, nebo alespoň zcela nový přístup na úrovni světových poznatků. V dotazníku pro hodnotitele žádostí o grant má Grantová agentura ČR též bod, kde se jako klad hodnotí existence předchozích publikací žadatele k navrhovanému tématu. Je to však vždy klad? Grantová agentura ČR nemá oborovou komisi pro farmacii a nemůže ji mít, jak mi sdělil předseda agentury, protože v zákonu nebyla farmacie vyjmenována jako obor. Našim odborníkům tak zbývá jen usilovat o získání prostředků ze zahraničí. Setkání v Americe potvrdilo mé zdání, že náš současný způsob financování výzkumu a vývoje má vůči našim schopným a ambiciozním odborníkům své dluhy.

F. Franěk
Program konference k dispozici v sekretariátu ČSCH,
sborníky v knihovně ÚOCHB AV ČR

13.Mezinárodní kongres CHISA'98

Ve dnech 23. až 28. srpna se konal v Praze v nově upravených prostorách na Fakultě stavebního inženýrství a architektury od roku 1962 již 13. Mezinárodní kongres chemického a procesního inženýrství CHISA'98. Poprvé mu bylo Evropskou federací chemického inženýrství přiznáno označení EFCE Kongres na důkaz jeho významu a podpory Evropské federace.
Kolem tisíce příspěvků bylo prezentováno během 4 dnů denně vždy ve dvou plenárních, v 8 simultánních orálních sekcích a jednom vývěskovém zasedání. Tradičně byla vyvážena geografická účast: z 1 200 účastníků zhruba stejné podíly mají země západní Evropy, východní Evropy, Česko se Slovenskem a zámoří. Poprvé jsou úplné předtisky plných textů, program a další materiály k dispozici všem účastníkům a dalším zájemcům na CD-ROM. S veškerými údaji o kongresu a jeho odborném programu se zájemci mohli již od počátku roku seznámit na domovských stránkách www.chisa.cz a www.icpf.cas.cz/chisa.hlm.
Kongres byl zahájen ve Španělském sále Pražského hradu. Při slavnostní ceremonii byli vyhlášeni za čestné členy České společnosti chemického inženýrství významní světoví chemičtí inženýři Prof. Dr. Ulfert Onken (Darmstadt) a Prof. Edwin N. Lightfoot, PhD (Madison). Po ceremonii následoval koncert barokní hudby. Z dalších doprovodných společenských akcí je třeba zmínit koncert pražského filharmonického orchestru ve Smetanově síni Obecního domu a večer na rozloučenou ve stylu českého a moravského posvícení v hotelu Holiday Inn.
Program kongresu charakterizoval současnou situaci v oboru i společnosti. Enormní vzrůst lidské populace a průmyslové produkce vedl lidstvo k poznání, že pouhá ekonomická motivace je pro průmyslový rozvoj nepostačující a že dokonce může ve svých následcích ohrozit lidskou existenci. Toto poznání mělo za následek formulaci koncepce udržitelného rozvoje, která je i základem pro stanovení strategických cílů Kongresu: zdokonalování chemicko-inženýrské vědy, jejích nástrojů a výchovy, zajištění životního prostředí proti nenapravitelným škodám, způsobovaným lidskými aktivitami, zvyšování bezpečnosti průmyslových a jiných lidských činností, udržování lidského zdraví. Hlavním cílem chemického a procesního inženýrství koncem dvacátého století je prokázat, že má schopnost optimálně řešit tyto problémy.
Tematické uspořádání kongresu zahrnovalo: obecné sekce, zabývající se základními směry v chemickém a procesním inženýrství: reaktorová technika, separační procesy a aparáty, procesy a aparáty převodu tepla, fázové rovnováhy a fyzikální vlastnosti, systémové procesní inženýrství, výzkum a vývoj, transfer technologií, obecné základy chemického inženýrství. Specializovaná symposia k významným tematům současnosti, připravená ve spolupráci s pracovními skupinami Evropské federace chemického inženýrství a jinými významnými organizacemi či specialisty: Sympozium o environmentálním a bezpečnostním inženýrství, Sympozium o elektrochemickém inženýrství, Sympozium o nelineární dynamice v chemických a bioinženýrských procesech, Mikrosympozium o inženýrské rheologii, Konference o integraci procesů, jejich modelování a optimalizaci pro úsporu energií a snížení znečistění prostředí - PRES 98, Workshop o superkritických tekutinách. Dalšími akcemi byly výstavka chemického a procesního inženýrství MARCHES 98 a diskuzní fórum Evropské federace chemického inženýrství o celoevropské spolupráci.
Mezi nejzajímavější přednesené hlavní přednášky patřily: M. Marek (Praha): Nelineární dynamika v chemických soustavách, H. Vogel (Darmstadt): Vývoj procesů cestou integrovaných miniprovozů, B. Linhof (Northwich): Automatizované rozhraní mezi procesní simulací a integrací, A. Tamir (Negev): Interakce mezi uměním a vědou, Preston (Runcorn, UK) : Holistický přístup k přirozené bezpečnosti, zdraví a prostředí, Muralidhara (Mineapolis): Separační technologie při zpracování potravin a biologických materiálů : Výzva pro 21. Století, R. Bredesen (Oslo): Klíčové body vývoje katalytických membránových reaktorů.
Ve stručné zprávě lze stěží shrnout výsledky jednání kongresu do větší hloubky. K tomu mohou sloužit pouze materiály, které lze na CD-ROM získat od organizátorů na adrese: CHISA'98, P.O.Box 857, 111 21 Praha 1.
Jednání kongresu ukázalo, že zájem o tento obor neutuchá. Místo některých klasických disciplin a přístupů k řešení se objevují celé nové obory, nové nástroje a jednotkové operace. Obor se adaptuje na pozitivní i negativní důsledky průmyslové a ekonomické globalizace, rozvoje počítačové techniky a softwarového inženýrství, na důsledky environmentální a bezpečnostní politiky. Evropské chemické inženýrství se nadále musí zabývat změněnou politickou a ekonomickou mapou Evropy a její cestou k integraci.

Tomáš Míšek
(předseda České společnosti chemického inženýrství)

Odborná skupina chemie a technologie sacharidů

OS chemie a technologie sacharidů uspořádá během listopadu 5. přednášku, tentokrát na ekonomické téma. Podrobnosti budou uvedeny v písemné pozvánce, kterou obdrží členové OS. Text přednášky Ing. Čopíkové, "Náhrady sacharosy a tuků v čokoládových a nečokoládových cukrovinkách", je připravován pro č. 1/1999 Chemických listů.

Jana Čopíková

Dětská konference s 20tiletou tradicí

Nedlouho tomu, co se slavnostně skončila výroční 10. Konference mladých chemiků o organické chemii a biochemii. Konference pokračovala ve znamenité tradici v organizování takové akce mladými chemiky samotnými pro sebe sama a své kolegy. Před dvaceti lety se pár mladých chemiků z ÚOCHB rozhodlo uspořádat dětskou mezinárodní konferenci, shledávajíce, že se na "dospělou" nedostanou. Idea ukrytá za touto konferencí byla přitáhnout mladé chemiky z Československa i zahraničí a tím umožnit a vybudovat pro práci potřebné horizontální kontakty.
Původní idea byla nechat konferenci alternovat mezi různými místy konání. Konference se uskutečnila v SSSR, Německu, Lotyšsku, Bulharsku aj. Obor konference byl záměrně ponechán široký, zabírající organickou chemii a biochemii tak, aby si chemici na začátku své kariéry mohli vyměňovat informace bez omezení úzkých oborů.
10. Konference se konala v Liblicích od 15. do 20. června 1998. Naprostý nedostatek jakékoliv jiné možné zábavy činí z Liblic ideální místo na pořádání konferencí, neboť se shromáždění chemici těžko mohou věnovat něčemu jinému. Více než 80 účastníků ze 12 evropských zemí se podělilo o tři plenárky, 34 přednášek a dvě posterové sekce s 38 sděleními. Na slavnostním zakončení konference byla vyhodnocena nejlepší sdělení a ta odměněna diplomy a knihami, věnovanými firmou SciTech Praha.
Kromě vážného programu se konala hojně obsazená porkanová sekce s bohatou diskusí, koncert, výlety a speciální diapásmo o jižní Americe.
Konferenci sponzoroval, kromě ÚOCHB a ČSCH, i časopis Collection a firmy Sigma-Aldrich Praha, Merck Praha, Ferring-Léčiva Praha, Labio Praha a SciTech Praha.
Organizátoři se domnívají, že konference splnila svůj účel i očekávání účastníků. Všichni zúčastnění udělali vše pro zdar vědeckého i společenského programu a využili jedinečné příležitosti seznámit se s novými přáteli a diskutovat o chemii i životě. Jsou si jisti, že účastníci převezmou štafetu organizování konferencí mladých chemiků a budou se podílet na 11. konferenci.

Šárka Králíková

13. radiochemická konference

Stoleté výročí objevu radia a polonia, připadající na letošní rok, si přijeli připomenout 19. až 24. dubna do Mariánských Lázní a Jáchymova radiochemikové z 36 zemí pěti kontinentů. 13.radiochemická konference tak úspěšně navázala na dlouhou tradici těchto odborných setkání, sahající až do počátku 60. let. Oproti předchozím konferencím, které v minulosti napomáhaly udržovat aktivní kontakt mezi jadernými vědci z "východu" a "západu", se zcela obrátil poměr tuzemských a zahraničních účastníků - z celkového počtu 251 účastníků bylo 190 zahraničních (včetně 11 Slováků).
Konference byla uspořádána ve spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE), kterou zastupoval ředitel oddělení výzkumu a izotopů laboratoří MAAE v Seibersdorfu prof.dr. Pier Roberto Danessi. Mezinárodní prestiž konference dále zvýšila i paralelně pořádaná zasedání radiochemické komise Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii (IUPAC) a Mezinárodní unie radioekologů (UIR). Díky aktivní propagaci konference (většina informací byla průběžně prezentována i na - dosud aktivní - internetové stránce konference na adrese www.fjfi.cvut.cz/~john/radchem98.html), která byla zahájena více než dva roky před jejím datem, se k účasti na konání výše zmíněných zasedání podařilo získat řadu skutečně špičkových světových odborníků ze všech oblastí radiochemie.
Mariánské Lázně, tradiční sídlo několika posledních konferencí, se opět ukázaly místem nanejvýš vhodným pro uspořádání takovéto akce. Neopakovatelná atmosféra jednoho z našich nejkrásnějších lázeňských měst poskytla příjemné prostředí zahraničním i tuzemským hostům. Ani lákavé jarní slunce neodlákalo účastníky od odborného programu přednášek a plakátových sdělení, který probíhal paralelně ve třech sálech společenského domu Casino, který byl po celý týden vyhrazen pouze pro potřeby konference. V osmi odborných sekcích bylo prezentováno celkem 125 ústních a cca 130 plakátových sdělení. Na závěr setkání byl uspořádán blok panelových diskusí, témata zahrnovala vzdělávání radiochemiků, nové směry vradiochemii a koordinaci radiochemie a radiochemiků vEvropě.
Mezi nejsilněji obeslané odborné sekce patřily tradičně "Aktivační analýza a radioanalytické metody" a "Radionuklidy vživotním prostředí, radioekologie", jejíž stoupající význam potvrdila i osobní účast prof. A. A. Cigni, prezidenta UIR, na konferenci. Sekce "Separační metody, speciace" byla věnována památce prof. RNDr. Jiřího Starého, DrSc. K vynikající úrovni sekce věnované chemii aktinoidů a transaktinoidů přispěla významnou měrou plenární přednáška prof. I. Zváry věnovaná relativistickým efektům v chemii nejtěžších prvků a vyzvaná přednáška prof. J.V.Kratze shrnující současné poznatky o chemii prvních transaktinoidových prvků ve vodných roztocích. Zdalších odborných sekcí ("Výroba a použití radionuklidů", "Radiochemické problémy při zpracování radioaktivních odpadů" a "Ionizující záření ve vědě, technice a lékařství") byla nejméně obeslána posledně jmenovaná, která tematicky do značné míry spadá do oblasti radiační chemie.
Mimořádnému ohlasu účastníků se těšilo jednání historické sekce, pořádané ve středu 22. dubna v Jáchymově, místě odkud Marie a Pierre Curieovi získali materiál pro objev radia a kde se později radium dlouhá léta vyrábělo. Po krátkém zastavení u památníku Curieových se účastníci sešli v prostorách nově zrekonstruované budovy Radiumpaláce. Odborný program slavnostního jednání zahájil za přítomnosti televizních kamer svým excelentním příspěvkem o laboratorních poznámkách manželů Curieových a historických souvislostech zmíněného objevu J. P. Adloff, profesor univerzity ve Štrasburku. V dalším programu pak zazněly příspěvky související se zmíněným objevem, připomenuty byly rovněž historické zásluhy českých vědců, především akademika Františka Běhounka, sté výročí jehož narození si letos připomínáme.
Na závěr slavnostního dne uspořádal pro účastníky starosta města pan P. Fiedler spolu spředsedkyní představenstva Léčebných lázní Jáchymov MUDr. H. Hornátovou malou recepci, na níž udělil čestné medaile města Jáchymova prof. J. P. Adloffovi, prof. R. Mierzeckému z musea Marie Curie-Sklodovské ve Varšavě a ing. M. Vobeckému a J.Johnovi jako uznání za zdůraznění historického významu Jáchymova v objevu radia a polonia a významu konference pro toto město. Na adresu města i Léčebných lázní je třeba podotknout, že jejich zájem o konferenci byl opravdu mimořádný a za jejich vřelé přijetí patří oběma dík.
Poslední tečkou za zasedáním historické sekce však bylo až čtvrteční večerní promítnutí filmu o výrobě radia v Jáchymově a o návštěvě Mme Curie-Sklodovské v Československu. Pohled do sálu při promítání tohoto unikátního (černobílého) snímku by spíše naznačoval představení nějakého "kasovního trháku" než dokumentárního historického filmu. Jen málokdo z účastníků si totiž nechal uniknout příležitost nahlédnout doslova do "kuchyně" svých kolegů před několika desítkami let.
Každý, kdo navštěvuje pravidelně podobná setkání, ví, že vedle odborného programu je jejich neodmyslitelnou součástí také společenský a kulturní program. V Mariánských Lázních proto nemohlo chybět představení Zpívající fontány, mimořádně připravené pro účastníky už v dubnu, koncert v Mramorovém sále Společenského domu Casino nebo společenský večer s hudbou a tancem.
Podle vyjádření účastníků měla konference značný odborný i společenský ohlas. Přestože zazněly i požadavky na zkrácení periodicity konference, uskuteční se pravděpodobně další, v pořadí již čtrnáctá, radiochemická konference v obvyklém termínu a na obvyklém místě - tedy za čtyři roky v Mariánských Lázních.

J. Krejčí, J. John

Letní škola "Hmotnostní spektrometrie"

Katedra teoretické a fyzikální chemie PřF MU Brno ve spolupráci s ÚACh AV ČR Brno a firmou Pragolab uspořádaly ve dnech 22.-24. 6. 1998 letní školu "Hmotnostní spektrometrie". Školy se zúčastnilo 28 posluchačů a 11 přednášejících. Skripta o rozsahu 110 stran textu, včetně obrázků, jsou dílem níže uvedeného autorského kolektivu, redakčně upravené J. Vřešťálem. Pokrývají jak základní principy hmotnostní spektrometrie, tak její současné aplikace jako fyzikálně chemické a analytické metody v různých hraničních oblastech chemie:
Princip, vývoj a oblasti použití hmotnostní spektrometrie, Vřešťál (PřF MU Brno); Způsoby ionizace molekul, separace a detekce iontů, Vřešťál; Vstup vzorku do hmotnostního spektrometru, Brož (PřF MU Brno); Chemická ionizace - Zdráhal (ÚACh AVČR Brno), Voznica (ChF VUT Brno); Hmotnostní spektrometrie ve strukturní a kvantitativní analýze, Holík (PřF MU Brno); Knihovny spekter a identifikace látky, Brož; Aplikace hmotnostní spektrometrie: a) Aplikace GC-MS v toxikologii, Samková (ÚSL Brno), b) Hmotnostní spektrometrie v environmentální analýze, Kořínek (KHES Brno), Voznica, c) Hmotnostní spektrometrie biopolymerů, Chmelík (ÚACh AVČR Brno), d) Spojení HPLC-MS, Holčapek, Jandera (FChT Univ.Pardubice), e) Příklady použití HPLC-ESI-MS a ESI-MS při řešení struktury látek. Lemr (PřF UP Olomouc), f) Netradiční použití hmotnostní spektrometrie, Vřešťál
Skripta lze zakoupit v prodejně Malé centrum na PřF MU v Brně, Kotlářská 2 (mcentrum@sci.muni.cz).

Jan Vřešťál, garant LŠ

8th Meeting on Stereochemistry

V klášterním hospici premonstrátů Teplá v blízkosti Mariánských lázní uspořádala odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie 19. až 22. dubna 1998 již osmou konferenci s mezinárodní účastí, věnovanou stereochemii organických sloučenin. Na této konferenci, periodicky se opakující, přednášela již v minulosti řada světově známých stereochemiků a i letošní účast předních odborníků zaručovala vysokou úroveň přednášek. Svým posláním se důstojně řadí po bok celosvětově známé konferenci v Bürgenstocku ve Švýcarsku, která má již dlouholetou tradici. Ze 60 účastníků byla více než polovina ze zahraničí, zejména z Německa. Bylo předneseno 10 plenárních přednášek, 10 krátkých sdělení a 25 posterů.
Ozdobou konference byla přítomnost emeritního profesora univerzity v Princetonu USA Kurta Mislowa, který svojí originálně pojatou přednáškou "Molecular Rubber Gloves" ukázal, že i přes svůj věk stojí na výsluní této ostře sledované oblasti organické chemie. Z ostatních plenárních přednášek zaujaly přednášky profesora Güntera Helmchena "Enantioselective Catalysis of Allylic Substitutions - Fundamentals and Applications", známého organické veřejnosti jako hlavní autor dosud nejobsáhlejší monografie o enantioselektivních reakcích, vyšlé jako součást známého kompendia Houben-Weyla, prof. H. Kunze "Stereoselective Synthesis of chiral Heterocycles using Carbohydrates", prof. A. Mannschrecka "Polarimetric Detection During Liquid Chromatography: Examples of interconvertible Stereoisomers", prof.G.P. Schiemenze ,,Peri-Interactions in 8-Dimethylamino-1-naphthyl Phosphines", prof. W. Bolanda "Coronatine and Amino Acid Conjugates of 1-0xo-indan-4-carboxylic Acid Induce Volatile Biosynthesis in Plants", prof.Y. Belokona "Novel Type of Chiral Catalysts for the Asymmetric C-C Bond Formation Reactions", dr. Ch. G. Bocheta "Absolute Stereocontrol in the Synthesis of Heterocyclic Natural Products: from Alkaloids to Acetogenins", našich pak prof. O. Exnera "Steric Effects on the lonization Equilibria in the Gas Phase and in Solvents" a prof. I. Stibora "Substituted Binaphthols as Versatile Building Blocks for the Synthesis of Reagents and Catalysts of Enantioselective Reactions as well as Inherently Chiral Dendrimers". S názvy a obsahem všech přednášek a posterů se může zájemce seznámit v Chemických Listech 92, 235 (1998). Toto číslo je k dispozici do rozebrání (62 Kč, plus 38 Kč za balné a poštovné) na sekretariátu Chemické společnosti.
Pořadatelé zařadili do programu půldenní výlet na zámek Kynžvart a do Mariánských Lázní. Vysoce byl oceněn každodenní program pro doprovodné osoby. Konference skončila k plné spokojenosti všech zúčastněných a zahraniční hosté projevili již nyní zájem přijet na další setkání.

Otakar Červinka

Antimikrobial Agents

V rámci oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy uspořádala ve dnech 1. až 4. 7. 1998 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové "2nd European Symposium on Antimicrobial Agents: Mechanisms of Action and Structure - Activity Relationships". Jedním z dalších spolupořadatelů byla i sekce organické, farmaceutické a bioorganické chemie ČSCH, neboť symposium bylo současně "6th Meeting on Bioorganic Chemistry". Při slavnostním zahájení předala děkanka Farmaceutické fakulty UK prof. Kvasničková medaili Univerzity Karlovy prof. H.-D. Stachelovi z univerzity v Mnichově a předseda Asociace chemických společností prof. Šimánek Hanušovu medaili prof. J. K. Seydelovi, Forschungszentrum Borstel, a čestné členství České společnosti chemické prof. K. Waisserovi z Farmaceutické fakulty UK.
Svými příspěvky prezentovanými formou plenárních přednášek, krátkých ústních sdělení a posterů se představilo 86 odborníků zcelé Evropy. Jsou shrnuty ve sborníku ze symposia vydaném s podporou MŠMT (PG 98384) jako Folia Pharmaceutica XXIII Supplementum a se souhrny se lze seznámit na www.faf.cuni.cz/antimicr/, kde budou vystaveny po určitou dobu ještě po skončení sympozia.
Oblast mechanismů účinku byla zastoupena přednáškami o pyrrothinových antibioticích (Stachel), inhibitorech dihydrofolat reduktázy (Seydel, Stevens), b-laktamových antibioticích (Wiedemann), inhibitorech b-laktamázy (Lambert) a glykopeptidových antibioticích (Preobraženskaja). Další přednášky byly zaměřeny na racionální navrhování nových antifungálních látek (Borowski), QSAR potenciálních antimykobakteriálních látek (Waisser), nové trendy ve výzkumu antibakteriálních chinolonů (Rádl), pokroky ve výzkumu antivirotik (Holý) a využití HPLC při stanovení hydrofobicity antimikrobiálních látek (Kaliszan).
Ke zdárnému průběhu sympozia přispěly též prezentace firem Beilstein Informationssysteme, Bristol-Myers Squibb, Exin, Fisher Scientific, Galena, Glaxo Wellcome, Hoechst Marion Roussel, Lachema, Maxdorf, Med-Servis, Merck, NICODOM, RADANAL, Sigma-Aldrich, SmithKline-Beecham, Studio Evolving a Vitrum-Sklolab.

M. Macháček , J.Vinšová

COLORCHEM - mezinárodní konference o organických kolorantech

K základním a úspěšným aktivitám Výzkumného ústavu organických syntéz a.s., Pardubice-Rybitví, patří více než 50 let výzkum a vývoj v oblasti organických barviv, opticky zjasňujících prostředků a organických pigmentů. Asi 350 produktů zavedli pracovníci ústavu do průmyslové výroby, zpracovávali podklady pro významné investiční akce a trvale poskytují výrobě technickou pomoc. VÚOS a.s. pořádá pravidelně jedenkrát za dva roky konferenci zaměřenou na chemii, technologii a aplikace organických barviv a pigmentů, na které si pracovníci působící v oboru vyměňují nejnovější poznatky a zkušenosti. Toto odborné setkání se pro svoji vysokou úroveň stalo uznávanou mezinárodní událostí, které se účastní špičkoví specialisté z celého světa i zástupci renomovaných společností vyrábějící organické koloranty.
Historie. První konferenci COLORCHEM 86 připravil VÚOS a.s. jako celostátní akci, která se uskutečnila v Peci pod Sněžkou. Celkem 174 účastníků vyslechlo tehdy 65 přednášek zaměřených na organická barviva a pigmenty. Na dalších dvou konferencích (1988 a 1990) už byli zahraniční účastníci a odborný program byl rozdělen do tří sekcí: 1. Chemie a technologie organických barviv, 2. Chemie a technologie organických pigmentů, a 3. Hodnocení a aplikace organických kolorantů. Na čtvrté už zcela mezinárodní konferenci COLORCHEM 92 uspořádané ve Špindlerově Mlýně byla zavedena sekce plakátových sdělení a jediným oficiálním jazykem se stala angličtina. Tyto změny spolu s intenzívními kontakty s celosvětově respektovanými specialisty výrazně ovlivnily kvalitu dalších odborných setkání. Konference COLORCHEM se stala známou po celém světě, počet zahraničních účastníků začal převažovat a zaměření konference se rozšířilo o netradiční oblasti výzkumu a využití barviv a pigmentů. Od 5. konference COLORCHEM 94 (169 účastníků) se pravidelnou součástí konferencí staly prezentace a diskuse o ekologických a toxikologických aspektech ve výrobě a užití organických kolorantů. Tato část konference je zajišťována ve spolupráci s exekutivou ETAD ve Švýcarsku a USA.
Současnost. V pořadí už 7. mezinárodní konference COLORCHEM 98 (168 účastníků z 21 zemí) se uskutečnila ve dnech 17. až 21. května 1998 v hotelu HARMONY ve Špindlerově Mlýně. Spolupořadateli konference byly společnosti Clariant Huningue SA (Francie), Draiswerke GmbH (Německo), BASF A.G. (Německo), Fabricolor Inc. (USA), Ostacolor a.s. (Česká republika) a Univerzita Pardubice (Česká republika). Přednášky zásadního významu připravili pozvaní světově uznávaní odborníci z Německa (Prof. Martin, Dr. Hunger, Dr. Sens), Francie (Dr. Kaul), Švýcarska (Prof. Rys, Dr. Iqbal), Velké Británie (Prof. Lewis), USA (Prof. Freeman) a České republiky (Dr. Wagnerová, Doc. Lyčka). V jejich vystoupeních, v dalších ústních sděleních a posterech byla zaměřena pozornost především na nové poznatky ve struktuře barviv, na syntézu a vlastnosti nových typů barviv, molekulární modelování a jeho užití v chemii kolorantů, na fotochemické a fotodegradační procesy, na produkty na bázi barviv určené pro farmacii, atd. Podrobně byl hodnocen současný stav ve vývoji organických pigmentů a jejich duálních forem. Byly prezentovány poznatky související se zlepšením ekologie výrob a produktů a zpracováním odpadních vod.
Příjemné prostředí a vynikající služby hotelu HARMONY umožnily plně využít čas na odborné diskuse. Účastníci konference vysoce ocenili organizaci programu pro doprovázející osoby, součástí konference byl i nádherný koncert chlapeckého sboru Boni Pueri a slavnostní večeře.
Záměry. Organická barviva a pigmenty jsou významným segmentem trhu chemických specialit. Tato skutečnost spolu s globalizací obchodu a trvale rostoucími výrobními aktivitami v Asii a Latinské Americe zvyšuje potřebu získávání informací významných pro rozhodování o dalším zaměření výzkumných a vývojových prací. Význam pořádání mezinárodních odborných setkání je tedy zřejmý, a proto je také důležité začít co nejdříve připravovat konferenci COLORCHEM 2000. O námětech, jak dále zvýšit kvalitu této akce, již začal organizační výbor uvažovat. Patří k nim např. zapojení dalších významných institucí, producentů a spotřebitelů, prezentace názorů na prognózy vývoje v určitých vybraných oblastech, uvažujeme i o zřízení zvláštní ceny pro mladé odborníky za nejlepší přednášku či poster. Uvítáme jakýkoliv námět. Zásadně není záměrem organizátorů, aby příští konference byla stejně úspěšná jako akce letošní. Konference COLORCHEM 2000 musí být a bude ještě lepší.

Miroslav Nečas