Zajímavosti ze světa vědy a techniky

Zákony, které ovlivní život chemiků

Zákon č. 157 z 11. června 1998 v částce 54 Sb. "O chemických látkách a chemických přípravcích a změně některých dalších zákonů" stanoví m.j. práva a povinnosti právnických a fyzických osob pří práci s chemikáliemi. Zákon zavádí povinnou registraci chemikálií a značně omezuje zacházení s nimi, mění kategorizaci živností, stanovuje řadu poplatků se čtyřmi nulami za platnou cifrou a uvádí seznam látek, jejichž výroba, dovoz, vývoz a distribuce jsou v ČR zakázány. Mezi zakázané patří chlorované bifenyly, terfenyly a difenylmethany.
Zákon č. 167 z 11. června 1998 zveřejněný v částce 57 Sb. "O návykových látkách a o změně některých dalších zákonů" se týká drog a jim příslušného aparátu, ale přináší seznam tzv. Pomocných látek, zařazených do tabulky II podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Tento seznam obsahuje (úplný výčet) kyseliny antranilovou, fenyloctovou, chlorovodíkovou, sírovou, piperidin, aceton, acetanhydrid, diethylether, manganistan draselný, methylethylketon a toluen a jejich solí, existují-li, s výjimkou chloridů a síranů. Protože zákon upravuje režim zacházení s těmito látkami, například registrací výrobců, lze se nadíti i toho, že jako v některých jiných zemích bude omezen i obchod s nimi na "důvěryhodné" partnery.

pad

Y2K3

S tímto symbolem se v různých obměnách budeme alespoň dva roky setkávat v materiálech firem dodávajících laboratorní zařízení či na jejich certifikátech značících, že programy a zařízení jsou ošetřeny tak, aby ve zdraví přežily rok 2000 (Year 2000 Compliance Certificate).

pad

Osmnáct milionů

Chemical Abstract Service zaregistrovala ve své CAS Registry database osmnáctimiliontou sloučeninu. Stala se jí (1S-cis)-2-fenyl-3-cyklohexen-1-karboxylová kyselina z kuchyně fy Merck.

pad