Bulletin představuje

Redakce Chemických listů chce umožnit představení významných chemických entit, a to především z ČR anebo alespoň s významnými vazbami na tento region jak kapitálovými, tak obchodními. Příspěvky do rubriky jsou vítány. Předpokládaný rozsah 1 strana rukopisu 30 x 60.

Galena jubilující

Řekne-li se Galena, většině čtenářů se jistě vybaví tradiční přípravky jako Anacid, Septonex, Ipecarin, Sanorin, Mukoseptonex či Stopangin (ne náhodou se bude jednat o většinou tekuté lékové formy). Pro chemika je se jménem Galena úzce spjata průmyslová separace námelových alkaloidů, skupiny přírodních látek se širokým spektrem biologických aktivit podmíněných interakcí s různými typy neuroreceptorů, pro laika je vhodné připomenout produkci nápojových sirupů (Kofola) či kvalitní dětskou kosmetiku. Zkrátka a dobře, Galena je v české farmacii tradiční a vážený pojem. A protože právě letos slaví Galena 115 let od svého založení, bude snad pro odbornou veřejnost zajímavé připomenout si její vývoj od minulosti do doby současné a seznámit se s plány jejího dalšího rozvoje.
Trochu historie. Historie podniku Galena, a.s., sahá až do roku 1883, kdy byla v Opavě lékárníkem PhMr. Gustavem Hellem založena veřejná obchodní společnost na výrobu hygienických a farmaceutických produktů pod názvem "Gustav Hell a Comp.". Společnost produkovala vodné i lihové rostlinné extrakty a tinktury, vazelíny, vaty, obvazové materiály a medicinální cukrovinky .V dalších letech byla zahájena výroba chemikálií pro farmaceutické účely. Z tohoto ranného období firmy se dodnes vyrábí přípravek Pain Expeler, který byl vůbec prvním registrovaným léčivým přípravkem v Rakousku-Uhersku. Na sklonku minulého století ve firmě pracovalo okolo 150 zaměstnanců. V roce 1914 došlo ke spojení s rakouskou firmou Chemosan a firma pokračovala pod jménem "Chemosan-Hellco". Po druhé světové válce v roce 1945 byla společnost znárodněna a začleněna do státní farmaceutické korporace SPOFA. V roce 1952 získal komárovský závod statut národního podniku s názvem Galena (jméno je upomínkou Claudia Galena z Pergamu, věhlasného lékaře a farmaceuta starověkého antického světa). Výroba podniku se specializovala na zpracování rostlinného materiálu, a to nejen ve formě extraktů, tinktur a jiných galenik, ale také ve formě izolovaných látek jako např. alkaloidů, glykosidů, barviv apod. Od tohoto výrobního sortimentu se dále odvíjel směr specializace na tekuté lékové formy, tj. kapky, sirupy, emulze, suspenze a další, které v Galeně dodnes představují základ výroby. Lze konstatovat, že v 60. a 70. letech se Galena v tehdejším Československu stala monopolním výrobcem tekutých lékových forem. V roce 1990 byl založen státní podnik Galena, který se v lednu 1994 transformoval na akciovou společnost. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku. Na základě privatizačního projektu předpokládajícího spojení podniku se zahraničním strategickým partnerem byla z několika zájemců metodou řízené aukce nakonec vybrána farmaceutická společnost IVAX Corporation se sídlem v USA. V současnosti je IVAX Corporation se 73,4 % akcií společnosti Galena jejím majoritním vlastníkem.
Hospodářské postavení. Galena je podnikem orientujícím se především na export. Pouze asi třetina produkce (32 %) je určena pro vnitřní trh, převážná část výroby směřuje do zahraničí. Postavení největšího zahraničního odběratele si tradičně udržuje Ruská federace (15 %) následovaná Itálií a Slovenskem. Vedle Evropy směřují výrobky Galeny na další kontinenty, zejména do Asie (Japonsko, Korejská republika) a Jižní Ameriky (Brazílie). Koncem roku 1997 zaměstnávala cca 940 pracovníků (poměr žen k mužům přibližně 2 : 1) s průměrnou mzdou okolo 14 500 Kč. Galena je od poloviny roku 1996 bez dluhů, na žebříčku Top 100 podniků ČR se pohybovala v roce 1997 okolo 25. místa co do zisku a mezi exportéry co do objemu byla přibližně na 50. místě. Ale zatímco v roce 1997 dosáhla akciová společnost Galena čistého zisku přes 250 milionů Kč a pokračovala tak v příznivém trendu zvyšování zisku nasazeném od privatizace koncernem IVAX Corporation, současná hospodářská situace Galeny, a.s. je poznamenána sníženým prodejem výrobků společnosti. Podnik zaznamenal zejména 30% pokles vývozu aktivních substancí a v rámci jihokorejské krize i značný výpadek v globálních prodejích do Asie. V souvislosti s nepříznivými hospodářskými výsledky mateřské korporace IVAX v letech 1996 a 1997 a nutností redukovat při omezeních výroby počet pracovníků bylo v hlavách zaměstnanců zaseto sémě obav o další budoucnost. Nové vedení společnosti v čele s generálním ředitelem panem Edwardem T. Kaniou však jednoznačně prokazuje, že chce čelit vzniklé nepříznivé situaci ofenzívně a přebudovat Galenu v silnou mezinárodní společnost rychle reagující na měnící se požadavky trhu. Podle prohlášení vedení pracuje Galena, a.s. nezávisle a rozhoduje se samostatně v rámci svého ročního rozpočtu. Sympatickým rysem společnosti je komunikativnost, a to jak ve vztahu k mediím, tak i zaměstnancům (nový management začal pro zaměstnance vydávat vlastní Zpravodaj). Za informační otevřenost byla Galeně, a.s. letos v březnu udělena cena ABN AMRO banky, určená pro akciové společnosti, které nejkvalitněji informují veřejnost a akcionáře o svých hospodářských výsledcích a obchodních aktivitách.
Životní prostředí. K výraznému zlepšení kvality ovzduší v Galeně a jejím okolí přispělo odstavení spalovny pevných odpadů v minulém roce. Likvidace pevných odpadů se nyní provádí ekologicky šetrným způsobem prostřednictvím autorizované firmy. Důsledným zaváděním opakovaného použití organických rozpouštědel se podařilo snížit produkci kapalných odpadů o 43 % oproti roku 1996. V areálu společnosti probíhají sanační práce na odstranění staré ekologické zátěže, sanace nesaturované zóny ventingem a odtěžování zeminy. Lze předpokládat, že konečný termín sanace - rok 1999 - bude dodržen.
Plány do budoucna. Galena a.s. klade značný důraz na ofenzívní proexportní strategii. Patří k ní ustavení mezinárodního ředitelství se sídlem v Praze, které má za úkol koordinovat působení Galeny jak v zahraničí, tak i na trhu v České a Slovenské republice. V posledním období byla nově otevřena rozšířená reprezentativní kancelář v Bratislavě. Předpokládá se zejména expanze na ruský trh s tím, že Galena proto přebírá kontrolu nad obchodní kanceláří založenou v Moskvě sesterskou společností Norton Healthcare. Odtud chce Galena rozšířit své obchodní aktivity i na další země bývalého SSSR. Rezervy jsou v uplatnění na polském trhu, razantnější expanze se předpokládá na Dálném Východě a v Jižní Americe. Po letech omezování nákladů na vlastní výzkum se v příštích letech budou investice do této oblasti cílevědomě zvyšovat. Nový řídící výzkumný tým nyní zahrnuje zástupce všech členských podniků skupiny IVAX Corporation (IVAX Corporation, Galena, Zenith Goldline Laboratories a Norton Healthcare) a jeho úkolem bude rozumná a efektivní koordinace prioritních projektů výzkumu a vývoje včetně jejich financování.
V oblasti nových produktů je vhodné zmínit především lékovou formu českého cyklosporinu (Consupren - patent Galeny), imunosupresiva, jehož je dnes Galena celosvětově druhým největším výrobcem. Z portfolia IVAXu bylo zaregistrováno pět nových přípravků (antiastmatika a přípravky k terapii hypertenze a Parkinsonovy choroby). Plánuje se modernizace některých částí chemických výrob a je záměrem vedení intenzivněji vstoupit do výroby pevných lékových forem. Předpokládají se rozsáhlé investice do nových provozů separace námelových alkaloidů (ergotamin, ergotoxin), kde se zpracovávají výhradně tuzemské suroviny. Reprezentanti Galeny jsou přesvědčeni o dobrých perspektivách Galeny a jejím dalším ekonomickém růstu.

Pavel Chuchvalec