Oddělení environmentálních rizik a monitoringu ČEU na Internetu

OERM Českého ekologického ústavu (ČEÚ) se od roku 1993 zabývá rozvojem environmentálních metod (hodnocení environmentálních rizik [ERA] a posuzování životního cyklu [LCA]) pro podporu rozhodování. Cílem tohoto snažení je poskytnout nástroje, které umožní vytvořit podklady pro řešení konfliktních situací.
Hodnocení environmentálních rizik (ERA) patří k progresivním environmentálních metodám, které usnadňují rozhodovací procesy v ochraně životního prostředí. Oddělení se účastní tvorby metodických pokynů a jejich zavádění do praxe. Aktivně podporuje rozvoj používání metodik účastí na seminářích a kurzech. Připravuje nástroje pro zpřístupnění metodik nejširšímu okruhu uživatelů. Na WWW stránkách ČEÚ www.ceu.cz/OERM a na serveru OERM jsou texty metodik (hodnocení rizik, riziková analýza), přehled expozičních scénářů a databázové aplikace - výkladový slovníček, zkratky a ekotoxikologická databáze. Dále jsou na serveru PLUMBUM informace o připravovaném registru úniků znečišťujících látek (RUZPL/PRTR) a pracovní text o klasifikaci chemických látek. Jeden zdalších projektů, Ekotoxikologická databáze (http://Plumbum.ceu.cz/ETD), je koncipována jako základ budoucího informačního systému o chemických látkách.

Popis databáze

Databáze běží na serveru OERM ČEÚ (Pentium 200MMX, 64 MB RAM, 1,7 GB HDD). Informace o chemických látkách jsou strukturovány do několika tabulek podle typu informací. Vyhledávací systém umožňuje rychlé hledání podle CAS N nebo podle názvu látky. K dispozici jsou i další způsoby hledání podle částí názvu, části CAS N, molekulové relativní hmotnosti, sumárního vzorce. V první fázi bylo budování databáze zaměřeno na získání dostatečného objemu dat (alespoň 8 000 chemických látek pro vyhledávání). V druhé fázi jde o postupné zkvalitnění (eliminace chyb a nepřesností) stávajícího obsahu a doplňování informací o vlastnostech chemických látek. Databáze je otevřený systém. Kdokoliv si může vytvořit spojení (link) do naší databáze podle jednoduchého schématu. Jednotlivé výpisy (klasifikace, fyzikální vlastnosti, toxikologie ...) lze jednoduše získat tak, že za příslušný soubor ASP přidáte otazník a požadavek na CAS N - např. http://plumbum.ceu.cz/ASP/Klasifikace.asp?CAS=50-00-0 .

Obecná část

slouží k prvotní orientaci v problematice dané látky ve vztahu k životnímu prostředí. Obsah tvoří popis vlastností a dalších charakteristik (průmyslové ukazatele).
Obecný úvod popisuje základní chemické vlastnosti vybrané látky. Další položky obsahují informace o výrobě, výskytu v přírodě, výskytu v důsledku lidské činnosti, chování (osudu) v životním prostředí.

Fyzikální a biofyzikální vlastnosti

obsahují základní údaje pro posouzení chování látky v životním prostředí. Mezi základní charakteristiky patří barva, zápach, bod varu, bod tání, bod vzplanutí, hustota, rozpustnost ve vodě a rozpustnost v jiných rozpouštědlech. Pro zhodnocení chování látky v životním prostředí slouží Henryho konstanta, tenze par, těkavost, disociační konstanta, rozdělovací koeficienty; kvantifikace fotolýzy, hydrolýzy, biodegradace, persistence; biokoncentrační faktor a bioakumulační potenciál.

(Eko)Toxikologie

obsahuje toxikologická data popisující nebezpečnost vybrané látky, jak pro chronické, tak akutní účinky. Mezi základní hodnoty patří RfD, RfC, SF, IU, LD50, LC50, které slouží jako vstupní data např. pro hodnocení rizik a další nástroje pro hodnocení stavu životního prostředí (hodnocení životního cyklu - LCA).

Klasifikace

Tato tabulka obsahuje klasifikaci chemických látek podle EU pomocí R a S-vět včetně výkladu (frází). Výpisy jsou doplněny o piktogramy pro značení. Databáze obsahuje i anglickou verzi.

Nebezpečnost

V současné době tato část obsahuje pouze odkazy na bezpečnostní listy v anglickém jazyce. Česká verze připravovaná pro MŽP ČR zatím není k dispozici. Bezpečnostní listy obsahují informace o účincích na organismus, ochraně před poškozením lidského těla, první pomoci a nápravných opatřeních (bezprostředních i sanačních) v případě havárie.

Limity

Tato část obsahuje hodnoty nejrůznějších limitů (NPK, kritéria MŽP pro sanace) ze všech možných oblastí (životní prostředí, pracovní prostředí) a doporučených hodnot (RDA) pro jednotlivé látky.
Oddělení se účastní procesu tvorby a harmonizace norem ISO řady 14040, které se zabývají posuzováním životního cyklu. Metodika ISO vychází z osvědčeného schématu od společnosti SETAC (LCA - Doporučený kodex, 1991-1993). První norma ISO 14040 by měla vyjít v českém jazyce v polovině roku 1998. Řada norem ISO 14040 (z rodiny ISO 14000 Systémy environmentálního managementu) obsahuje:
ISO 14 040 - LCA Obecné návody a rámec (Principles and Framework)
ISO 14 041 - LCA Inventarizační analýza (Inventury Analysis)
ISO 14 042 - LCA Hodnocení vlivů (Impact Assessment)
ISO 14 043 - LCA Vyhodnocení (Interpretation)
Bližší informace o metodice posuzování životního cyklu lze nalézt na WWW ČEÚ (www.ceu.cz/OERM/ LCA), informace o průběhu prací na harmonizaci norem ISO jsou k dispozici na serveru PLUMBUM (http://plumbum.ceu.cz/LCA).

Pavel Piskač

Dr. Piskač je pracovníkem oddělení environmentálních rizik a monitoringu Českého ekologického ústavu. Pracuje v oblasti hodnocení environmentálních rizik a posuzování životního cyklu. Český ekologický ústav je příspěvkovou organizací MŽP ČR.