Odborná setkání

Redakce časopisu Chemické listy i Bulletinu se shodly na tom, že příliv rukopisů pro rubriku Odborná setkání převyšuje kvantitou publikační možnosti časopisu a zavedly proto pravidla pro přednostní zveřejnění rukopisů. V nejbližším možném termínu bude zveřejněn rukopis, který redakce obdrží dva měsíce před plánovaným vydáním čísla (t.r. např. č. 1 20. ledna, č. 2 20. února atd.) jenž u oznámení akcí budoucích nepřekročí 1/2 rukopisné stránky 30 x 60 (tj. cca. 900 znaků) a u hodnocení dvojnásobek (jedna strana 30 x 60, 1 800 znaků). Rukopisy nesplňující toto pravidlo budou "v záloze" bez ohledu na termín akce. Výjimky jsou možné pouze po dohodě s redakcí. Redakce uvítá jakýkoliv příspěvek v tištěné podobě a na disketě.

Vybrané semestrální přednášky z organické chemie 26

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR pořádá v rámci postgraduálního cyklu 26. kurz Fyzikálně-chemické metody. V rámci kurzu, který začne v říjnu 1998 a bude dokončen na jaře 1999, přednesou pracovníci Přírodovědecké fakulty UK (Prof. Jaroslav Podlaha) a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (Dr. Petr Maloň, Dr. Karel Ubik a Dr. Miloš Buděšínský) sérii přednášek. Přednášky se budou konat vždy v pátek od 10:00 ve velké zasedací místnosti Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. První přednáška se uskuteční v pátek 9. října 1998. Poplatek pro účastníky kursu je 700 Kč. Přihlášku, prosím, odešlete co nejdříve na adresu: Ing. J. Hniličková, (tel. 20183200, e-mail: jarka@uochb.cas.cz), ÚOCHB AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6.

Ladislav Kohout, Miloš Buděšínský

APROCHEM'98

Již 7. konference APROCHEM'98 se bude konat 19.-21. října 1998 v Hotelu Devět skal, Milovy. Tématické zaměření a panelová diskuze k restrukturalizaci a rozvoji chemického průmyslu v ČR, pokrokům v procesech zpracování ropy, petrochemie, polymerních materiálů a průmyslových chemických technologií. Chemické využití uhlí a zemního plynu. Ekologické aspekty. Pořádá ČSCHI a ČSPCH, informace: Ing. Jaromír Škarka, CSc., Na Dračkách 13, 16200 Praha 6, Tel/Fax: 02.311 6138, e-mail: pche@csvts.cz , http://aprochem.vscht.cz

Seminář o stopových prvcích

XXXII. seminář o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu se koná od 2. do 4. září 1998 v Řeži u Prahy. Informace na adrese: R. Koplík a E. Čurdová, VŠCHT, 166 28 Praha 6, koplikr@vscht.cz, curdovae@vscht.cz, tel: 02-24354262, fax: 02-3112828. Organizační zabezpečení semináře převzala společnost 2Theta, http://2THETA@grendel.cz, přihlášky na adresu: http://2THETA.omnis.cz.

Seminář "MALDI-TOF" firmy SHIMADZU

Firma SHIMADZU, ve spolupráci s katedrou analytické chemie PřF MU Brno, uspořádala dne 14. 5. 1998 seminář na téma "MALDI-TOF: teorie a využití". Cílem semináře bylo seznámit přítomné s touto, u nás poměrně novou, technikou. Jako první vystoupil prof. dr. G. Allmaier z Ústavu analytické chemie Univerzity ve Vídni. Svůj příspěvek orientoval na základní vysvětlení dané metody a názorné předvedení MALDI-TOF v různých aplikacích, nejenom v oblasti biochemie. Současně ukázal na přednosti post source decay. Přednášku zakončil zajímavými náměty pro další použití MALDI-TOF, které pramení z jeho mnohaletých zkušeností s touto metodou. Druhým přednášejícím byl RNDr. J. Chmelík, CSc. z ÚACH AV ČR, Brno, který se věnoval obecně problematice MALDI-TOF polymerů. Poslední přednáška o možnosti měření malých molekul byla proslovena vedoucím KACH MU Brno, prof. RNDr. J. Havlem, DrSc. Zde bylo názorně předvedeno, že MALDI-TOF je vhodná i pro menší molekuly. Každá přednáška byla zakončena diskusí, která všem přítomným ukázala nové možnosti využití MALDI-TOF. Součástí semináře bylo i předvedení MALDI III, který je nainstalován na KACH MU Brno.
Všichni přednášející používají MALDI-TOF od firmy SHIMADZU, modely MALDI III a MALDI IV.