Zajímavosti ze světa vědy a techniky

Baderova doktorandská stipendia v oboru chemie

Na stížnost dr Badera k malé obsazenosti jeho stipendií opakujeme informaci o těchto možnostech pro mladé Čechy. Baderova stipendia v oboru chemie slouží již řadu let mladým českým studentům získat možnost studia na předních amerických a anglických univerzitách. Stipendia poskytují finanční podporu a pokrývají cestovní výlohy (zpáteční letenku). Kandidáti jsou vybíráni na základě jejich předchozích studijních výsledků a doporučujících dopisů. Stipendia jsou poskytována dr. Alfredem Baderem, čestným členem ČSCH, mecenášem a zakladatelem firmy Aldrich Chemicals, která je jednou z nejvýznačnějších firem na trhu s čistými chemikáliemi a laboratorními potřebami. Podrobnosti Chem. Listy 91, 506 (1997).

Na základě výsledku výběrového řízení byl jmenován generální ředitel Spolku

Generálním ředitelem akciové společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem byl v pondělí 25. května podle stanov společnosti a na základě doporučení závěrečného protokolu z výběrového řízení jmenován RNDr. Alexej Vítek. Výběrové řízení prováděla od letošního února externí firma Helmut Neumann International. Z původních pětašedesáti uchazečů se v závěrečném kole zúžil počet účastníků výběrového řízení na tři. V tomto finále, za přítomnosti pracovníků externí firmy, představitelů rozhodujícího vlastníka a orgánů společnosti, na základě rozhovorů s uchazeči a prezentace jejich podnikatelských záměrů, byl ve shodě všech zúčastněných vybrán jako nejlepší kandidát RNDr. Vítek.
Výběrové řízení na obsazení funkce generálního ředitele Spolku bylo vypsáno poté, co bývalý ředitel ing. Vít Hroch odstoupil v závěru roku 1997 ze všech vrcholových funkcí ve společnosti. Řízením Spolku byl na přechodnou dobu pověřen právě RNDr. Vítek, pod jehož vedením firma vypracovala krátkodobou strategii stabilizace a zbilancovala v účetní závěrce ztráty z finančních investic, které se uskutečnily na základě rozhodnutí minulých vlastníků.
RNDr. Alexej Vítek se narodil v roce 1952, absolvoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy Univerzity a pracoval ve Spolku jako technolog provozu Epitetra. Po působení v zahraničí zastával od roku 1993 ve Spolku funkci ředitele divize Anorganika, od roku 1997 byl technickým ředitelem společnosti a od ledna 1998 rovněž předsedou představenstva.

RNDr. Zdeněk Rytíř, mluvčí Spolku

Co je nového v chemickém průmyslu

Čas od času se objevují na stránkách statistických ročenek a specializovaných časopisů údaje o stavu chemických firem a o postavení celého chemického průmyslu v jednotlivých zemích. V posledním čísle časopisu Hemijska industrija bylo publikováno následující pořadí, takové "top ten", chemických koncernů, sestavené podle objemu výroby, vyjádřeném v miliardách dolarů.
Uvedená tabulka dále obsahuje meziroční index objemu výroby za léta 1995 a 1996. Ukazuje se, že většina uvedených gigantických firem kromě koncernů Bayer a BASF zaznamenala určitý pokles. Vůbec je zajímavé vedoucí postavení německých firem v tomto srovnání.
Pro zajímavost je dále uvedeno porovnání stavu chemického průmyslu ve vybraných západo- a středo-evropských zemích.
Z uvedené tabulky je zjevná převaha západoevropského petrochemického průmyslu vůči stavu tohoto průmyslu ve střední Evropě. Pouze celkový objem chemického průmyslu v Maďarsku je srovnatelný s objemem produkce některého velkého koncernu. V tomto parametru je například český chemický průmysl 4 krát menší než maďarský a lze proto uvítat určité integrační tendence mezi českými chemickými firmami.
Meziroční index pro Maďarsko, Polsko a Českou republiku je výrazně příznivý, bude-li tato tendence pokračovat i v příštích letech, bude to znamenat jistě dobrou zprávu pro chemický průmysl v tomto regionu. Tabulka ve svém posledním sloupci uvádí ještě srovnání se stavem v roce 1990. Z těchto publikovaných údajů je zřetelný propad objemu produkce v Maďarsku, v České republice a na Slovensku. Pozice Polska je v tomto případě záviděníhodná.

Jiří Hanika, podle zahr. pramenů

Česká chemie posiluje fúzí

V současné době se projednává sloučení společností FATRA a.s., TECHNOPLAST a.s., Moravské chemické závody a.s. a společnosti FSG a.s. se společností SYNTHESIA a.s. Po sloučení by mělo dojít k navýšení jmění společnosti a bude podána žádost o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti. Předpokládané datum fúze je 31. 10. t.r. Nově vzniklé společnosti můžeme pouze popřát zdar a mnoho úspěšných syntéz a obchodů.

pad

Seznam URL

Můžete si založit záložku do svých prohlížečů na http://web.telecom.cz/scitech/STLINKY.HTM, kde jsou uvedeny URL adresy ze seznamu zveřejněném v čísle 4/98. Adresy jsou doplňované a kontrolované, takže při každé nové návštěvě doporučujeme "reload".

pad

S pirátskou vlajkou na stožáru

Jak uvedl ChipWeek (20/98), je naše země zařazována po významných pozitivních změnách již mezi "slušnější společnosti", pokud se týče prokazatelného softwarového pirátství. Může to být i tím, že řada institucí vede své pracovníky k tomu, aby potvrdili, že na svých služebních počítačích mají a budou mít pouze legální kopie programů a dat či sami jinde kontrolují, zda se tak opravdu děje.
Je na pováženou, pokud člověk prezentuje výsledky výpočtů, grafy, účetní uzávěrku, publikaci či diapozitivy vytvořené pomocí ukradeného programu. Málokdo by si totiž troufnul prezentovat měření NMR spekter získaných na ukradeném spektrometru. Snad to, že vstupujeme do Evropy, světa a i jinam má své pozitivní rysy i tady.

pad