Technické zajímavosti a služby

Obsah této rubriky může naplňovat charakter sdělení vymezeného Kodexem reklamy (Rada pro reklamu, březen 1997) označeného jako INZERÁT-REKLAMA ve smyslu Zákona O regulaci reklamy a doplnění Zák. 468/91 Sb (Sb. 40/95).
Zájemci o publikování technických novinek jsou vítáni, ať již to budou odborníci, kteří ze své praxe něco chtějí pochválit, nebo firmy, které se chtějí pochlubit.
Pokud není k dispozici ve Vašem výtisku CHL odpovědní pohlednice, použijte, prosíme korespondenční lístek, nebo E-mail na adresu drasar@uochb.cas.cz.

Nové číslo časopisu Solutions

Číslo vydané v květnu 98 přináší informace o novinkách v produkci SGE, Elektronové násobiče v MS detektorech, Analýza nezákonných drog, Rychlá GC analýza pro Total Petroleum Hydrocarbon (TPH), Analýza benzenu v benzínech pomocí multidimenzionální GC, Výpočty průtoků v GC, Analýza totálního oxidovatelného uhlíku aj. Napište si o vlastní výtisk zdarma. (#98701)

Scintilační koktaily

Firma C. Roth nabízí v rámci svého programu Life Sciences celou škálu scintilačních koktailů, které zahrnují jak systémy pro lipofilní a hydrofilní vzorky, univerzální koktaily a koktaily sestavené s ohledem na životní prostředí. Scintilační roztoky C. Roth mají v ČR rostoucí oblibu pro svou kvalitu i příznivou cenu. (#98702)

Nový nůž na kapilární kolony od společnosti Hewlett-Packard

Přesné zaříznutí kolony je důležité pro dosažení reprodukovatelných výsledků, bezproblémového nástřiku do kolony a snížení výskytu netěsností v systému. Kapilární kolony se skládají ze tří vrstev (vlastní křemenné kapiláry, vrstvy polyimidu a vrstvy stacionární fáze), které mají odlišné vlastnosti a nerovný řez může způsobit např. nežádoucí chemické interakce vzorku s křemennou kapilárou. Fragmenty polyimidu a křemenné kapiláry mohou ucpávat konec kolony. Nový nůž na kapilární kolony společnosti Hewlett-Packard tyto nepříjemnosti odstraňuje a nahrazuje dříve používané techniky řezání kolon. Kolona se vsune do nožíku a po upevnění je čistě a přesně zaříznuta diamantovým ostřím. Nožík lze použít pro kapilární kolony o průměru 0.10-0.53 mm. (#98703)

CHIS

Concentrated Headspace Injection Systém (CHIS) je základem velmi elegantního provedení analýz GC s problematickými vzorkovými matricemi. Příkladem takového stanovení je přímé stanovení vzorků rozpouštědel v krvi atd. Brožura popisuje jak metodiku, tak konkrétní provedení. (#98704)

HP 4500 Plus ICP-MS

ICP-MS je analytická technika, která umožňuje elementární analýzu s vynikající citlivostí. Přístroj používá jako ionizační zdroj plazmu (ICP) a hmotnostní detektor (MS) k detekci produkovaných iontů. Nový stolní ICP-MS HP 4500 Plus provádí simultánní stanovení většiny prvků periodické tabulky a umožňuje určit koncentraci analytů až v ppt množstvích. Nanášení vzorku je prováděno peristaltickým čerpadlem, které bylo konstruováno tak, aby mělo co nejnižší pulzaci a mrtvý objem. Vzorek je vnesen do zmlžovací komůrky, jejíž teplota je regulována na principu Peltierova chlazení. Pro HP 4500 Plus ICP-MS byly vyvinuty nové typy zmlžovačů. Nabídka možných součástí pro nanášení vzorku zahrnuje např. automatické dávkovače, systém pro elektrotermální odpařování (ETV), ultrazvukový zmlžovač, diskrétní vzorkovací systém a systém pro generaci hydridů. Aerosol ze vzorku je vnášen do plazmy, kde dochází k rozkladu na ionizované atomy analytu. Teplota plazmy je v rozmezí 6 000-10 000 K. Plazmová hlavice HP 4500 Plus ICP-MS je adjustovatelná a automatické ladění šetří čas a snižuje možnost chyb způsobených operátorem. Tzv. HP Shield Torch systém, pracující v podmínkách normálního nebo chladného plazmatu, eliminuje výskyt polyatomových iontových sloučenin (vznikajících reakcemi nosného plynu s kyslíkem, uhlíkem a vodíkem ze vzduchu nebo ze vzorku) a je doporučen pro ultrastopovou analýzu analytů jako jsou např. Fe, K a Ca. Ionty produkované v plazmě jsou odváděny do hmotnostního detektoru, který pracuje ve vysokém vakuu (10-4 Pa). K fokusaci iontů je použito patentovaného systému OMEGA čoček. Hyperbolický kvadrupólový separátor iontů pomáhá dosahovat nízkých detekčních limitů a vysokého rozlišení. Jako detektor je použit násobič elektronů s dynamickým lineárním rozsahem řádově 108. Detektor je automaticky chráněn proti poškození způsobeném vysokým tokem iontů.
HP 4500 Plus ICP-MS se ovládá pomocí HP 4500 ChemStation. Grafický uživatelský interface pracuje v prostředí Windows 95. Software umožňuje provádět kvalitativní, kvantitativní a semikvantitativní analýzu, vyhodnocovat poměry izotopů, jejich ředění atd. V průběhu sekvence lze zadat prioritu vzorků. Automatické ladění zabezpečuje kalibraci molekulové hmotnosti, nastavení plazmové hlavice, optimalizaci polohy čoček a plazmy.
Nový stolní HP 4500 Plus ICP-MS lze použít pro analýzu stopových prvků v kontrolních laboratořích v průmyslu, při výrobě polovodičů, v klinické biochemii, kontrole vzorků životního prostředí atd. Spojuje vysokou výkonnost s robustností a snadností použití, což ho činí vhodným nástrojem jak pro rutinní, tak pro speciální analýzy. (#98706)

RTL software firmy Hewlett-Packard - reprodukovatelnost retenčních časů v tisícinách minuty

Software RTL (Retention Time Locking) umožňuje reprodukovat retenční časy až v tisícinách minuty z jednoho plynového chromatografu HP 6890 (5890) GC na druhý. Tato schopnost je dána EPC s jedinečnou kontrolou tlaku a průtoku a vynikající kontrolou teploty. Výsledky z různých HP 6890 (5890) GC s EPC jsou identické nezávisle na použitém nástřikovém zařízení, detektoru, operátorovi nebo místě měření. RTL je užitečnou pomůckou při rutinních analýzách, při vývoji nové metody, instalaci nové kolony, ověřování výkonnosti přístroje, změnách konfigurace systému nebo údržbě systému. Kalibrace s RTL software se stává kalibrací podobnou kalibraci IČ spektrofotometru na polystyren nebo UV-VIS spektrofotometru na oxid holmia. Uživatel může používat standardy, které si dříve zvolil pro svou metodu a které jsou pro něho dostupné.
Jak RTL pracuje? Po vývoji metody se zvolí jedna sloučenina ze standardů, tzv. "locking", a proměří se závislost retenčního času na průtoku (tlaku) nosného plynu pro tuto sloučeninu v RTL software. Tato závislost se používá k úpravě metody v jakémkoliv systému HP GC s EPC. Při přenosu metody na jiný chromatograf se měří jedna kontrolní analýza a zadá se retenční čas "locking" sloučeniny do software. RTL software pak vypočte nový tlak nástřiku. Uživatel si aktualizuje stávající metodu na nový tlak při nástřiku, může také vytvářet vlastní knihovny retenčních časů a porovnávat výsledky analýz - retenční časy - s těmito knihovnami. Tímto porovnáním je možné i v klasické plynové chromatografii s RTL software identifikovat neznámé sloučeniny. K RTL software je k dispozici knihovna, která zahrnuje retenční charakteristiky 567 pesticidů, jejich metabolitů a látek ovlivňujících endokrinní systém v organismech. Spolu s knihovnou je dodávána metoda a kolona pro jejich stanovení. (#98705)

Mikrochromatografie biologických vzorků

Mikroanalýza biologických vzorků pomocí metody LC/MS je popsána v brožuře nabízené fou SGE. Brožura popisuje výběr mikrokolon pro LC ale i elektroforézu. Mikrokolony s malým vnitřním průměrem mají vysokou hmotnostní citlivost pro malý mrtvý objem, excelentní analytické rozlišení a velmi malou potřebu mobilní fáze. (#98707)

Přihlaste se k odběru novinek u ACD

Firma ACD nabízí internetové noviny pro své produkty. Objednat je možno je na adrese www.acdlabs.com/feedback/mailing.html.

Simulovaná destilace v GC

Brožuru o vysokoteplotních kapilárních kolonách BPX1 nabízí firma SGE. Tyto kolony jsou k dispozici pro metody Extended Petroleum Crude (HTSD) prováděnou podle ASTM D2887. (#98708)

Know-how pro vážení a měření

Firma Mettler Toledo, známý výrobce vah, vydal užitečnou mini příručku, která popisuje výrobní program firmy. Kromě toho, co téměř každý chemik ví, že MT vyrábí váhy pro laboratoře, průmysl i obchody, se čtenář dozví o vyráběných analytických přístrojích a měřících systémech. Příručka přináší stručný přehled vyráběných modelů. Informace též na www.mt.com. (#98709)

SHIMADZU představuje novinky

Společnost SHIMADZU, jeden z největších výrobců analytických přístrojů na světě, představila na výstavě Analytica v Mnichově dvě novinky. První je diferenční skenující kalorimetr DSC-60, který nahradil stávající typ DSC-50. Oproti DSC-50 je vybaven novým typem detektoru, který umožňuje redukovat časovou konstantu, tedy zvýšit rozlišení a S/N poměr. Nová je také vlastní pec se standardně instalovaným zásobníkem na kapalný dusík. Díky této technologii je možné dosahovat nejenom velmi rychlého ohřevu, ale i extrémně rychlého chlazení. Standardně je instalována funkce čištění detektoru. Nový DSC-60 je plně podporován 32-bitovou technologií. (#98710)
Druhým přístrojem, který byl uveden na trh, je stolní zkoušečka EZ Test [í:zi].Umožňuje pracovat se zátěží do 100/500 N s rychlostí od 0,5 do 500 mm/min. EZ Test pracuje jak stand-alone, tak i přes RS 232C pod PC/Win95 kontrolou. Pro širokou škálu využití EZ Testu jsou k dispozici různé nástavce pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, kde je potřeba stanovit fyzikální vlastnosti látek. (#98711)

Computing

Časopis Computing@ITP je k dispozici zdarma pro zájemce. Z obsahu: grafika, Java, Internet, certifikace, sítě, programování, Unix atd. Napište si o něj. (#98712)

Nové číslo časopisu Catalyst

Číslo 2 (roč. 6 (98)) časopisu CS Catalyst, Chemists with Computers přináší informace o programech Endnote, WinMOPAC, NamExpert and Nomenclator, SpecInfo, Statistical discovery software JMP, články: Z papíru na web a CD-ROM, ChemInfo a ChemFinder Web Server, ChemOffice, Desktop modeling, Drug discovery, Krystalografie s Chem3D, Gausian 98W a Chem3D aj. Pokud nedostáváte vlastní výtisk zdarma, dejte nám vědět na odpovědní pohlednici. (#98713)

Elsevier

Napište si na www.elsevier.nl/locate/ContentsDirect o to, aby vám na váš osobní počítač chodily poštou obsahy časopisů tohoto nakladatelství. Služba je zdarma.

Detektory pro hmotovou spektrometrii

Firma ETP nabízí serii tzv. Active Film Multipliers vhodných jako detektory pro Time-Of-Flight hmotnostní spektrometrii. Brožura o detektorech je na požádání k dispozici. (#98714)

Nová hvězda na obloze HPLC D-Star

D-Star Instruments, energická a agresivní společnost z Virgínie (USA) založená pro konstruování a výrobu analytických přístrojů. Na dnešním, bezesporu komplikovaném trhu, D-Star vidí určitý nedostatek kvalitních, avšak cenově dostupných produktů. Mnoho malých firem, státem financovaných laboratoří, grantových projektů či škol dnes na celém světě zažívá období utahování opasků. D-Star vyvíjí stále rostoucí řadu přístrojů s uznávanou kvalitou, které se cenově blíží přístrojům, vyráběným např. v ČR. D-Star nechce soutěžit s nákladnými analytickými systémy, nicméně tím, že poskytuje seriózní výrobky své technické kategorie, má i v náročné konkurenci dynamický obchodní úspěch, ať již se jedná o školní laboratoře, nebo laboratoře kontroly životního prostředí či jiné. Moderní design, vycházející svými ideovými kořeny ze stejného podhoubí jako známé výrobky Linear/Spectra-Physics, přinášejí ekonomická řešení v případě potřeby celých přístrojů, tak komponent pro HPLC, HPCE, HPLC, a SFC. Příznivé cenové relace jsou dány m.j. i tím, že Společnost D-Star není součástí nadnárodních finančních celků a chce přinášet i zákazníkovi v ČR přístroje za "americké ceny". Společnost D-Star vyvinula také unikátní serii ručních a stolních spektrofotometrů pro nejrůznější použití v průmyslu, zkoušení potravin, v diagnostice, analýzách životního prostředí a j. Přesvědčte se sami na www.d-star.com (#98715)

D-Star DDW-10 detektor s dvojí vlnovou délkou

Za cenu, která je hluboko pod polovinou běžných "dual wavelength" HPLC UV-Vis detektorů, DDW-10 představuje alternativu, jak napsal jeden časopis "dual za cenu single wavelength". DDW-10 je ideální pro takové aplikace jako analýza proteinů, peptidů a aminokyselin, vč. ninhydrinové detekce. Většina takových analýz je prováděna při 214 a 280 nm. DDW-10 používá deuteriovou a wolframovou lampu s 12.5 mm interferenčními filtry (spektrální šíře pásu 10 nm) zvolenými uživatelem (standard 214 a 280 nm, ostatní na objednávku) na jedné optické ose s děličem. Detektor kombinuje specificitu přístroje pracujícího se dvěma vlnovými délkami s citlivostí klasického jednokanálového stroje. Dva nezávislé datové kanály produkované duálními UV-VIS křemíkovými fotocelami zobrazují data na zvolených vlnových délkách. Tak jsou zobrazeny obě absorbance najednou, což umožňuje zkušenému analytikovi přímo vyhodnocovat chromatografickou informaci. V ceně přístroje je zahrnuta měřící cela (2mm/4ml preparativní, 7 mm/10 ml analytická). Šum menší než 10 % škály u 0.005 AUFS (5 x 10-4 AU/h). Citlivosti 0.005-1 AUFS pro 10 mV zapisovač. Výstupy 10 mV zapisovač a 1V/AU integrátor. (#98716)

D-Star DFW-20/21 detektory s pevnou vlnovou délkou

DFW-20/21 jsou vysoce citlivé detektory s nízkým šumem, používající pevně nastavenou vlnovou délku prodávané (s celou) za ceny od 1290 USD. DFW-20 je standardně dodáván s 254 nm Hg lampou a DFW-21 s 280 nm luminoforem potaženou Hg lampou. Jiné vlnové délky jako 365, 420, a 505 jsou k dispozici na úrovni přídavných zařízení. Tento detektor je ideální pro rutinní analýzy v řadě aplikací. Jeho malá váha a rozměry předurčují jeho použití i v provozech s prostorovými omezeními, jako např. v digestořích. DFW-20/21 se rutinně používá jako detektor pro HPLC i u běžné LC. Běžné specifikace přístroje jsou takové, že vyhoví i pro podobná zařízení na trhu s dvojnásobnou cenou. Detektor má 8 absorbančních rozsahů, funkci autozero. Výstup je analogový, přizpůsobený pro zapisovače, integrátory a PC se software a převodníkem A/D. Cely 2.5mm/44ml 2mm/4ml, 7mm/10ml. Linearita >> 2%, šum +/- 0.5 x 10-4 AU (5 x 10-4 AU/h). Citlivost 1-0.005 AUFS. Výstupy pro integrátor a zapisovač. (#98717)

D-Star detektor DVW-10 s proměnnou vlnovou délkou

Skvělá cena, zahrnující měřící celu, činí z DVW-10 výtečnou investici. Vysoce kvalitní UV-Vis detektor s nastavitelnou vlnovou délkou od 195 do 800 nm může být připojen téměř na jakýkoliv HPLC systém. Přímé ovládání detektoru je usnadněno použitím kvalitních displejů. Dálkové ovládání umožňují příslušné přípojky. DVW-10 používá deuteriovou lampu v intervalu 195-360 nm. Pro interval 360 až 800 nm je použita wolframová lampa. Unikátní design s novým pojetím optické lavice přístroje umožňují nejen snadné použití v běžných HPLC sestavách, ale i v přístrojích vlastní konstrukce či OEM strojích. Všechna "mokrá místa" v PEEKu, Teflonu, Tefzelu atp. Cely 13ml/7mm, 4ml/2mm. Linearita >> 2%, přesnost vlnové délky 2 nm, reprodukovatelnost 1 nm, spektrální rozlišení 5 nm, šum +/- 2,5 x 10-5 AU/254 nm (2,5 x 10-4 AU/h 254 nm a konst. teplota). Citlivost 1-0,005 AUFS. Výstupy pro integrátor (1V/AU do 2V) a zapisovač (10mV). (#98718)

D-Star Isokratický HPLC System DLC-10/11

DLC-10 a DLC-11 jsou kompletní HPLC systémy s integrovaným UV-Vis detektorem (s pevnou vlnovou délkou) pro 254 nm (DLC-10) a 280 nm (DLC-11). Ostatní vlnové délky k dispozici u zakázkových přístrojů. DLC-10 a DLC-11 představují dnes kvalitní přístroje s nejnižší cenou na trhu v dnešních USA, cenou, která v dnešní době příjemně pohladí. DLC-10/11 je vybaven LED displejem. K dispozici jsou přídavná zařízení umožňující zobrazení tlaku na koloně a "shutdown" automat vypínající čerpadlo při překročení nastaveného tlaku. Instrument je dodáván s PEEKovou analytickou celou. K dispozici je preparativní cela a zařízení pro práci při 365 nm, 420 nm a 505 nm. Linearita >> 2 %, šum +/- 5 x 10-4 AU/254nm (2,5 x 10-4 AU/h 254 nm a konst. teplota). Citlivost 1-0,005 AUFS. Výstupy pro integrátor (1V/AU do 2V) a zapisovač (10mV). Analogový výstup detektoru, přípojky dálkových ovládání a RS232 čerpadla umožňují široké použití. Přístroj je bio-kompatibilní s tím, že neobsahuje žádné smáčené části z kovu. Čerpadlo DLC-10/11 je moderní pumpa se zabudovaným tlumičem pulzů, s pozitivním omýváním těsnících kroužků. Přístroj používá dvoustupňový injektor se standardní 20 ml smyčkou. Specifikace čerpadla jsou rychlost 0.01 ml/min až 10.0 ml/min, limitní tlak 2500psi, přesnost 2% 0,2 %RSD. Cely 13 ml/7 mm, 4 ml/2 mm. (#98719)

D-Star Isokratický HPLC systém DLC-20

DLC-20 je kompletní HPLC systém s proměnnou vlnovou délkou zabudovaného detektoru s cenovou úrovní detektoru samotného. Kombinuje přednosti detektoru pracujícího při 195-800 nm s prověřenou konstrukcí moderního čerpadla. Přístroj je předurčen např. pro rutinní QC analýzy. Několik DLC-20 může vytvořit dedikovanou laboratoř pro rutinní analýzy s větší přesností a účinností než jeden stále přestavovaný drahý gradientový systém již proto, že většina QC analýz je isokratická již pro svoji reprodukovatelnost. Tak jako DLC-10/11, je i DLC-20 totálně biokompatibilní. Systém je dodáván s analytickou celou. Dva LED segmenty zobrazují absorbanci, vlnovou délku a stav čerpadla. injektor se standardní 20 ml smyčkou. Specifikace čerpadla jsou rychlost 0,01 ml/min až 10,0 ml/min, limitní tlak 170 at (2 500 psi), přesnost 2% 0,2% RSD. Cely 13 ml/7 mm, 4 ml/2 mm. Přídavná tlaková jednotka umožňuje zobrazení tlaku na koloně a "shutdown" automat vypíná čerpadlo při překročení nastaveného tlaku. Linearita >> 2 %, přesnost vlnové délky 2 nm, reprodukovatelnost 1 nm, spektrální rozlišení 5 nm, šum +/- 2,5 x 10-5 AU/254 nm (2,5 x 10-4 AU/h 254 nm a konst. teplota). Citlivost 1-0,005 AUFS. Výstupy pro integrátor (1V/AU do 2V) a zapisovač (10 mV). (#98720)

Ruční a přenosné Spektrofotometry D-Star

Spektrometry série DHS jsou robustní konstrukce, přesné, absorbanční spektrofotometry ideální pro použití v terénu, továrnách i laboratoři. Jsou provedeny jako ruční, přenosné přístroje pro širokou škálu použití. Spektrometry DTS jsou analogické přístroje stolního provedení. Oba přístroje jsou určeny pro průmyslové použití, využití v biotechologii, klinické praxi, QC, geologii, hornictví, zpracování potravin, petrochemii a environmentálních analýzách, vodohospodářství i zemědělství. Podívejte se na www.d-star.com. (#98721)

Vybavení pro lyofilizace

Společnost Labconco nabízí malé lyofilizace s připojením na několik baněk přes zařízení pro poloprovozy až po zařízení pro farmaceutické výroby s bohatým příslušenstvím. Chladicí zařízení jsou ohleduplná k životnímu prostředí. Mnohastránková brožura popisuje lyofilizační program i celou produkci fy Labconco. (#98722)

Farmaceutické analýzy

Kolony RP-C18 pro problémové farmaceutické analýzy nabízí fa SGE. Kolony plněné do klasických ocelových, ale zejména do sklem potažených (technologie GLT) plášťů s náplní Wakosil splní nejnáročnější očekávání. Napište si o brožuru. (#98723)

Hyperchem

Firma Hypercube (Florida) je společnost zabývajícím se vědeckým software, formulovaná na úrovni našich sro v roce 1985. Ze současné nabídky lze vytknout HyperChem Standard, nenáročný výpočetní a zobrazovací nástroj pro molekulární modelování na 32 bitech v W95/NT. Program umožňuje ab initio výpočty, simulace molekulární dynamiky, semiempirické výpočty a čtyři metody molekulové mechaniky. Dynamické nástroje umožňují tvorbu "filmů". HyperChem Professional přidává Chemist's Developer Kit pro uživatelské rozhraní k C/C++, Fortranovým či Visual Basic programům a obsahuje poslední verzi TCL/TK jazyka pro pokročilé programátory. To umožňuje pokročilým uživatelům ovlivňovat pracovní prostředí, analyzovat data a mnoho dalšího. HyperChem Suite přidává ChemPlus s bohatou nabídkou ad on modulů jako Raytrace, QSAR, Crystal builder, Sugar Builder, Conformational Search ad. (#98724)