Členská oznámení a služby

Evropský chemik zaručuje mobilitu

Přinášíme překlad významného dokumentu Evropského sdružení o významu profesionálního označení EurChem. O udělení tohoto titulu může požádat člen ČSCH, splňující daná kritéria. Informace na sekretariátu ČSCH.

Písemná otázka P-4107/06 pana Michaela Eliota (PSE) Komisi z 10. ledna 1997

Předmět: Volný pohyb chemiků

Pociťuje Evropská komise, že Rada Evropských společenství pro chemii (ECCC) pomohla zlepšit volný oběh profesionálů z chemických průmyslů Evropským společenstvím (EU)? Do jaké míry, v té souvislosti, pomáhá ulehčit uznání národních diplomů o vzdělání v rámci členských států EU?

Odpověď pana Monto jménem Komise z 27. ledna 1997

Komise považuje práci Rady Evropských společenství pro chemii (ECCC) za výtečný příklad profesní samoregulace na evropské úrovni.
Přestože titul EurChem nemůže sám být považován za diplom o vzdělání podle článku 1(a) Směrnice Rady 89/48/EEC z 21. prosince 1988 o obecném systému uznání diplomů o vzdělání1, může být, nicméně, pomůckou národním orgánům, které zkoumají požadavek na uznání kvalifikace podle článku 3 Směrnice. Zápis do seznamu ECCC naznačuje, že bez ohledu na dobu trvání či obsah počátečního vzdělávání, chemik dosáhl určité konkrétní úrovně profesionální kompetence stvrzené významnými odborníky, jak na národní tak na evropské úrovni. Maje na mysli, že členské státy EU jsou povinny na základě rozhodnutí soudního dvora2 brát v úvahu odbornou praxi v době po obdržení diplomu o vzdělání v případě jednání o uznání, má Komise za to, že od chemika, který obdržel titul EurChem, by nemělo za normálních okolností být požadováno, aby absolvoval přizpůsobovací praxi nebo se podrobil zkoušce způsobilosti pro výkon povolání, ve smyslu článku 4 Směrnice 89/48/EEC.

1. OJ L 19, 24. 1. 1989.
2. CF, Případ C-240/98 Vassopolou (1989) ECR 1-2357.

Chemistry in Europe, Nov., 5 (1997).

Informace na CD ROM

Sekretariát ČSCH má k dispozici na CD ROM katalog LabTops 98/99, který obsahuje pdf LabTops Journal, spojení na webové strany členů sdružení LabTops. Sdružení LabTops je účelovým seskupením výrobců a prodejců laboratorní techniky.
Dále je na sekreatriátu k dispozici nový Springer CD-ROM katalog 97/98 Virtual Springer.

Literární služba pro členy ČSCH

Vedení ČSCH opakuje, že uhradilo poplatky přidružení Společnosti k Literárnímu a informačnímu centru RSC (LIC). Přidružení ČSCH k LIS (LIC Corporate Membership) bude znamenat otevření informačních zdrojů RSC, největších kolekcí chemických informací v UK, které zahrnují 700 periodik, 20 tisíc monografií, sbírku referenční literatury, sbírku historických materiálů, dotazovou službu k chemickému průmyslu, databázové zdroje na CD, rychlou kopírovací službu, půjčování knih a Internetové služby, pro členy ČSCH tak, jako by byli členy RSC. Přidružení zahrnuje osobní přístup členů ČSCH do centra (Burlington House, Picadilly, London) a celou řadu placených i neplacených služeb. Placené služby mají ve vztahu k sazbám pro nečleny slevu ca. 50%. Přesné částky sdělí sekretariát ČSCH. URL http://chemistry.rsc.org/rsc/library.htm. Objednávku může učinit pouze člen se zaplacenými příspěvky a výhradně pro vlastní potřebu. Na službu bude vystavena faktura proplatitelná např. z grantu a pod.

pad