Ze života chemických společností

Udělení Hanušovy medaile prof. Ing. K. Štulíkovi, DrSc. za průkopnické práce v oblasti elektroanalytických měření v průtokových systémech

Česká společnost chemická udělila Hanušovu medaili prof. Ing. K. Štulíkovi, DrSc. z katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Prof. Štulík je české i mezinárodní chemické veřejnosti znám jako autor více než 200 publikací v renomovaných zahraničních časopisech, 5 monografií v češtině, angličtině, ruštině a čínštině, řady univerzitních skript v češtině a angličtině, učebnice analytické chemie pro gymnázia a průmyslové školy. Jeho rozsáhlá vědecká činnost je zaměřena na elektroanalytické metody a jejich kombinaci s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií a průtokovou analýzou, a na jejich aplikace na složky životního prostředí, klinickou a farmaceutickou analýzu a zemědělství. Více než 15 vyžádaných plenárních přednášek na mezinárodních konferencích v ČR, Německu, Itálii, Japonsku, Maďarsku, Velké Britanii a Rusku svědčí o jeho mezinárodním renomé. Je titulárním členem komise V.5 IUPAC, řadu let působil jako zástupce České společnosti chemické v pracovní skupině pro analytickou chemii Federace evropských chemických společností a byl předsedou výboru odborné skupiny analytické chemie ČSCH. Je členem poradních či edičních rad mezinárodních časopisů Talanta, Analyst, Electroanalysis a Fresenius J. Anal. Chem., členem pracovní skupiny chemie Akreditační komise vlády ČR, předsedou Grantové Agentury České Republiky, členem komise pro DrSc. dizertace a děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Jiří Barek

Udělení Hanušovy medaile Doc. Ing. F. Vláčilovi, CSc. za přínos k rozvoji separačních analytických metod

Česká společnost chemická udělila Hanušovu medaili Doc. Ing. F. Vláčilovi, CSc., který více než 40 let pracoval na Ústavu analytické chemie VŠCHT v Praze. Doc. Vláčil je uznávaným odborníkem v oblasti separačních metod a stopové analýzy. V 50. a 60. letech se intenzivně věnoval výzkumu chelatotvorných vlastností organických činidel a jejich vlastností. V habilitační práci z roku 1966 nazvané "Analytické extrakce thiosemikarbazonem salicylaldehydu" se již výrazně profiloval jako odborník na separační analytické metody a stopovou analýzu. Jeho další práce zaměřené na teoretické studium extrakce, sorpce a iontové chromatografie anorganických látek a na jejich fotometrické či radiometrické stanovení mají bezesporu světovou úroveň a dobře se uplatnily v praxi průmyslových závodů, ve stopové analýze vod a potravin a v různých analýzách souvisejících s ochranou životního prostředí.
Naší chemické veřejnosti je Doc. Vláčil znám zejména jako vedoucí autorského kolektivu učebnice "Příklady z chemické a instrumentální analýzy", která je dodnes používána prakticky na všech vysokých školách chemického zaměření v České republice. Mezi další významné aktivity doc. Vláčila patří i jeho mnohaleté působení v redakční radě časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications a ve funkci tajemníka názvoslovné komise pro analytickou chemii při České společnosti chemické. Dodnes se aktivně podílí na práci odborné skupiny analytické chemie České společnosti chemické.

Jiří Barek

Návštěva z USA

Na své cestě do ČR se zástupci Národní akademie věd a National Research Council, z USA, pánové Stephen G. Deets a Glenn E. Schweitzer, setkali s představiteli ČSCH. Zajímali se o financování společnosti, její vztah k Radě vědeckých společností, o nově vzniklou Asociaci. Kritizovali fakt, že zákony a vyhlášky, týkající se chemie, nejsou rutinně dávány Společnosti či Asociaci ke konzultaci před jejich přijetím. Po prostudování časopisu Chemické listy vyslovili uznání celé redakci i autorům.

Nově jmenovaní vysokoškolští profesoři z řad členů ČSCH

Prezidentem ČR byli jmenováni profesory:

Prof. Ing. Václav Bouda, CSc., ČVUT pro obor Materiály pro elektrotechniku
Prof. Ing. Michal Ilavský, CSc., UK Praha pro obor Molekulárních a biologických struktur
Prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc., ÚAnCH AV ČR Praha pro obor Anorganické chemie
Prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc., UP Olomouc pro obor Anorganická chemie
Prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc., VŠCHT Praha pro obor Analytické chemie