Nová redakční politika časopisu COLLECTION

Od ledna 1998 byla v časopise Collection of Czechoslovak Chemical Communications (Collection) podstatným způsobem změněna redakční politika. Tento článek si klade za cíl stručně seznámit čtenáře s nejdůležitějšími změnami, jakož i pokusit se tyto změny zdůvodnit.
Jak jste si jistě všimli, situace národních chemických časopisů v Evropě se na přelomu loňského roku dramaticky změnila. Pět národních chemických společností (SRN, Nizozemsko, Francie, Belgie a Itálie) spojilo své multidisciplinární národní chemické časopisy do dvou mezinárodních monodisciplinárních časopisů (Eur. J. Org. Chem. a Eur. J. Inorg. Chem). Pro chemickou veřejnost je to samozřejmě užitečný projekt - tyto nové monodisciplinární časopisy budou jistě mnohem sledovanější a kvalitnější než původní národní časopisy. Na druhé straně ovšem toto sloučení probíhalo postupně jako "nabalování" slabších časopisů na tradičně silné německé Liebigs Ann. a Chem. Ber. a přineslo téměř monopolní postavení vydavatelství Wiley-VCH v Evropě. Collection je v podstatně jiné situaci. Především není časopisem národní chemické společnosti, ale komerčním mezinárodním časopisem (i když většina prací pochází z České či Slovenské Republiky). Collection byl vždy tradičně multi- a interdisciplinární a vzhledem k tomu, že budoucnost vědy je v prolínání jednotlivých oborů a v mezioborových disciplínách, jsem přesvědčen, že i takovýto typ časopisu má budoucnost a může být dobrou alternativou pro publikaci mezioborových prací proti úzce specializovaným časopisům. Je však zřejmé, že chce-li Collection v konkurenci nových časopisů uspět a být komerčně úspěšný, musí výrazně zlepšit kvalitu publikovaných vědeckých informací bez snížení stránkového rozsahu a současně se ještě více "zinternacionalizovat". Proto tedy došlo k následujícím změnám:
Zlepšený recenzní proces a přísnější redakční politika. Každý rukopis vhodný k posuzování je zaslán k recenzi minimálně dvěma recenzentům, z nichž alespoň jeden je cizinec. Využití zahraničních recenzentů nám umožní najít odborníka, zabývajícího se specializací co nejbližší tématu rukopisu, který bude schopen přínos práce opravdu posoudit. Rukopisy jsou velmi přísně posuzovány. Větší důraz je kladen na kvalitu a originalitu - příspěvky popisující pouze rutinní rozšíření či aplikaci známých výsledků bez výraznějšího přínosu nejsou akceptovány. Každý rukopis musí obsahovat v úvodu věrohodné zdůvodnění studie a uvedení do problematiky doplněné relevantními citacemi a v závěru zhodnocení přínosu práce oproti známým výsledkům. Redakce si pro svou potřebu provádí průběžnou citační analýzu jednotlivých prací publikovaných v posledních letech, aby mohla zpětně posoudit účinnost a kvalitu recenzního řízení.
Angličtina jako jediný jazyk. Rukopisy jsou nyní obecně přijímány pouze v angličtině. Hlavními důvody jsou: zahraniční recenze a zbytečné prodlužování publikační lhůty způsobené překladem. Samozřejmě všechny rukopisy procházejí korekcí angličtiny v redakci. Rukopisy v češtině či slovenštině ještě po omezený čas mohou být ve speciálním případě posuzovány (na základě rozhodnutí redaktora) a přeloženy do angličtiny (před recenzí). Rovněž žádáme všechny recenzenty, aby psali posudky zásadně anglicky (i český recenzent rukopisu českých autorů). Důvodem je, kromě snahy o větší anonymitu recenzentů, i možnost případného zaslání rukopisu i s oběma recenzními posudky třetímu, rozhodujícímu recenzentovi v případě dvou protiřečících si posudků.
Reorganizace oborových sekcí. Důvodem reorganizace sekcí bylo zrušení zbytečné fragmentace na velmi úzké obory. Nová verze rozdělení sekcí je následující: 1. General, Theoretical and Physical Chemistry, 2. Analytical Chemistry, 3. Inorganic and Organometallic Chemistry, 4. Organic, Bioorganic and Medicinal Chemistry, 5. Biochemistry and 6. Applied and Materials Chemistry. Proti minulému systému došlo k logickému sloučení několika sekcí a chybí dřívější sekce Chemical Engineering and Bioengineering a Macromolecular Science. U oboru chemického inženýrství došlo k jistému omezení. Nyní jsou přijímány pouze rukopisy, které řeší chemickou tématiku (jsou publikovány v sekci Applied and Materials Chemistry), zatímco práce čistě hydrodynamické nebo strojírenské přijímány nejsou. Důvodem tohoto omezení byla velmi nízká citační odezva takovýchto prací, která svědčí o tom, že i případné zajímavé práce tohoto typu nejsou v časopise typu Collection vyhledávány a sledovány. U "makromolekulárních" prací lze snadno rozdělit rukopisy mezi fyzikální, organickou nebo materiálovou chemii.
Accelerated Communications. Od letošního roku může mít již dříve praktikovaný urychlený rukopis skutečně tvar předběžného sdělení (communication) - tzn. ve velmi zhuštěné formě jsou prezentovány velmi urgentní a důležité výsledky, které musí být urychleně publikovány. U tohoto typu prací není nutno uvádět kompletní experimentální data, ale je nutno uvádět charakterizaci alespoň jednoho příkladu z každého typu nových sloučenin a dostatek informací pro reprodukci experimentů. Tyto rukopisy jsou obvykle publikovány během 2-4 týdnů po přijetí a předpokládá se jejich pozdější republikace v úplné a rozšířené formě.
Notes. Notes (dříve Short Communications) musí být samonosnými a kompletními pracemi s výsledky omezeného rozsahu, nikoli pouhými fragmenty logického celku. Důrazně nedoporučujeme např. publikovat zvlášť přípravu či izolaci látky, zvlášť její spektroskopickou studii a zvlášť krystalovou strukturu.
"Author-friendly" přístup redaktorů. Na rozdíl od zpřísnění politiky co do obsahu prací, nová politika umožňuje autorům určitou volnost ve způsobu prezentace výsledků. Collection byl v minulosti pověstný svou politikou velmi striktních formálních požadavků, hraničících se zbytečným "šikanováním" autorů. Nyní již redaktoři tolik nelpí na tradičních formách a v odůvodněných případech umožní i jinou formu, pokud bude výstižná, přehledná a jednoznačná (např. způsob prezentace spektrálních dat, poznámky v citacích, členění rukopisu atd.). Rovněž se snažíme minimalizovat požadavky redaktorů na formální úpravy, které mohou být provedeny technickou redakcí. Toto uvolnění ovšem neznamená, že by rukopisy neměly být psány podle Instrukcí pro autory!!! Je třeba si uvědomit, že čím více se autoři odchýlí od těchto pravidel, někdy i v dobré víře připraví pomocí textového procesoru rukopis tak, aby "vypadal jako v Collection" (např. dnes velmi rozšířený nešvar vkládání obrázků a tabulek do textu), tím více času zabere technické redakci zpracování takového rukopisu a zbytečně se tím prodlužuje publikační lhůta.
Přehlednost a srozumitelnost článků. Kromě kvality vědeckého obsahu je kladen větší důraz i na přehlednost a srozumitelnost. Přílišné zhuštění a zestručnění na úkor srozumitelnosti nedoporučujeme. Autoři by měli používat co nejpřehlednější formy prezentace výsledků (reakční schémata, grafy). Naopak není třeba zbytečně tabelovat data, která se nediskutují a mohou být uvedena v textu experimentální části (např. body tání, elementární analýzy atd.). Souhrn práce (abstrakt) musí být výstižný a srozumitelný sám o sobě (bez přečtení práce). Klíčová slova, která jsou automaticky přebírána CC i SCI databázemi, musí být co nejinformativnější a co nejlépe charakterizovat výsledky práce (doporučujeme zvolit 2-3 obecnější a 2-3 konkrétnější).
Kromě těchto změn v redakční politice, redakce pokračuje v zavádění nových služeb autorům i čtenářům (např. PDF "separáty", CCCC direct, zasílání rukopisu do redakce e-mailem, Internet atd.), o kterých již byla veřejnost informována v minulých číslech Bulletinu. Na letošní rok plánujeme např. úplnou on-line verzi Collection na Internetu a řadu dalších zajímavých novinek. Technická redakce již běžně zpracovává rukopisy k tisku během několika týdnů a celý proces se ještě urychluje používáním e-mailu pro zaslání korektur, takže většina prací vyjde 1-2 měsíce po přijetí. V případě odůvodněného požadavku autorů jsme schopni rukopis zpracovat individuálně ještě rychleji. Rychlost určující kroky v našem publikačním procesu jsou samozřejmě recenzní řízení, které nelze urychlit, a potom rychlost, s jakou autoři provedou požadované úpravy. V ideálním případě, kdy se recenzní řízení nezdrží nad limit a autoři provedou úpravy obratem, bývá celková doba od obdržení rukopisu v redakci do zveřejnění práce cca 2-3 měsíce, což je srovnatelné s nejrychlejšími konkurenčními časopisy.
Chtěl bych doufat, že nová redakční politika významně přispěje ke zvýšení kvality časopisu a spolu s technickými novinkami a zvýšenou rychlostí zpracování rukopisů vytvoří z Collection médium, kde se bude autorům dobře publikovat a které bude ve světě s respektem čteno a citováno. Je k tomu zapotřebí pouze jedné věci - aby autoři publikovali v Collection dostatek kvalitních prací. Rostoucí počet a stoupající kvalita příspěvků by měly vést ke stabilizaci stoupajícího trendu úrovně časopisu, jak si to všichni přejeme a k čemuž nás tradice zavazuje. Dovoluji si Vás pozvat k tomu, abyste se s námi tohoto snažení zúčastnili. My uděláme vše pro to, abyste byli spokojeni. Collection s novou politikou je tu pro Vás - přesvědčte se.

Michal Hocek, šéfredaktor