Odborná setkání

Redakce časopisu Chemické listy i Bulletinu se shodly na tom, že příliv rukopisů pro rubriku Odborná setkání převyšuje kvantitou publikační možnosti časopisu a zavedly proto pravidla pro přednostní zveřejnění rukopisů. V nejbližším možném termínu bude zveřejněn rukopis, který redakce obdrží dva měsíce před plánovaným vydáním čísla (tj. např. č. 1 20. ledna, č. 2 20. února atd.) jenž u oznámení akcí budoucích nepřekročí 1/2 rukopisné stránky 30x60 (tj. cca. 900 znaků) a u hodnocení dvojnásobek (1 strana 30x60, 1800 znaků). Rukopisy nesplňující toto pravidlo budou "v záloze" bez ohledu na termín akce. Výjimky jsou možné pouze po dohodě s redakcí. Redakce uvítá jakýkoliv příspěvek v tištěné podobě a na disketě.

Setkání analytických chemiků

Ústav analytické chemie VŠCHT v Praze spolu s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické připravuje setkání analytických chemiků u příležitosti 100. výročí narození prof. Františka Čůty. Setkání se uskuteční v pátek 20. listopadu 1998 na VŠCHT v Praze. Organizátoři uvítají účast všech absolventů oboru od r.1949 do současnosti. U příležitosti setkání bude uspořádána také celostátní soutěž odborných prací současných studentů oboru analytická chemie. Zájemce o účast na setkání prosíme o písemné sdělení předběžného zájmu na adresu Ústavu analytické chemie VŠCHT co nejdříve. Závazná přihláška spolu s programem bude zájemcům zaslána v průběhu října. Adresa: Ústav analytické chemie VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6, (tel. 2435 4043, fax 311 2828, E-mail: Jaroslav.Fogl@vscht.cz).

Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice 1998

Konference se uskuteční již tradičně v Liblicích v době 16. až 18. 11. 1998. Sborník konference vyjde jako příloha čísla 11/98 Chemických listů. Plenární přednášky budou mít možnost zveřejnění plného textu (po příslušné redakční úpravě) jako článku v Chemických listech. Organizátoři vyzývají zájemce ze všech oborů, které souvisejí, byť hraničně, s tématem vyjádřeným v názvu, aby se včas spojili s tajemníkem organizačního výboru konference dr. P. Drašarem, ÚOCHB AV ČR, Flemingovo 2, 166 10 Praha 6, telefon 02-20183-220, fax 02-24310090, E-mail drasar@uochb.cas.cz. Protože je na základě loňské zkušenosti očekáván zájem převyšující kapacitu zámku v Liblicích, přistoupili organizátoři k tomu, že budou vybírat příspěvky jak podle data přihlášky, tak podle jejich kvality a zajímavosti. Podrobné pokyny pro přihlášení, účast a abstrakt budou zaslány všem předběžně přihlášeným bez závazku z obou stran. Taktéž se vyzývají všichni, kteří si chtějí pouze objednat zmíněné číslo Chemických listů 11/98 a konference se nezúčastní, aby tak učinili včas. Cena tohoto čísla za 1 kus je stanovena na 62 Kč plus 38 Kč za balné a poštovné v ČR; do zahraničí bude cena za balné a poštovné specifikována na žádost. Konečná uzávěrka všech přihlášek a příjmu abstraktů je 11. září.

Pavel Drašar

2nd European Symposium on Antimicrobial Agents: Mechanisms of Action and Structure - Activity Relation-ships., July 1-4, 1998, Hradec Králové Czech Republic

Scientific Scope

Attention will be focused on the mechanisms of action of antimicrobial agents and structure - activity relationships (SARs and QSARs). The meeting should therefore be of interest to those who deal with the various aspects of antimicrobial activity: chemists, microbiologists, biochemists and pharmacists.

Scientific Programme

The scientific programme will include plenary lectures, short talks, and posters. The official language will be English.

Invited lectures:

E. Borowski (Gdansk, Poland): Molecular Aspects of Rational Design of Novel Antifungal Agents of Low Toxicity; A. Holý (Prague, Czech Republic): Antivirals. Upgrade 1998; P. A. Lambert (Birmingham, U.K.): Beta-lactamase Inhibitors; R. Kaliszan (Gdansk, Poland): New Chromatographic Methods of Determination of Hydrophobicity of Antimicrobial Drugs; S. Rádl (Prague, Czech Republic): History and New Trends in the Research into Antibacterial Quinolones; J. K. Seydel (Borstel, Germany): The Folate Synthesizing Enzyme System as Target for New Inhibitors and Inhibitor Combinations against Candida albicans; H. D. Stachel (Munich, Germany): Possible Mechanism of Biological Activity of Pyrrothin Antituberculotics; M. F. G. Stevens (Nottingham, U. K.): From Pyrimethamine to Novel Chemotherapeutic Products; V. Šimánek (Olomouc, Czech Republic): Antimicrobial Activity of Plant Components Used in Oral Hygiene; K. Waisser (Hradec Králové, Czech Republic): Differences in the Relationships between the Structure and Activity of Potential Antimycobacterial Compounds; B. Wiedemann (Bonn, Germany): The Interaction of b-Lactam Antibiotics with the Peptidoglycan Metabolism: Antibacterial Effect and b-Lactamase Induction

Further Information

A choice of accommodation at various rates (from first-class hotels to student dormitories) will be available in Hradec Králové. The registration fee will be 450 DM (250 DM for students). The fee includes participation and a Book of Abstracts. It will not include the accommodation.

Symposium Secretariat

Antimicrobial Symposium Secretariat, Dept. of Inorganic and Organic Chemistry, Faculty of Pharmacy, Charles University, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Czech Republic. Fax (420)-49-5210002, Tel (420)-49-5067-343 or 377, e-mail palat@faf.cuni.cz, http://www.faf.cuni.cz/antimicr

Dny chemie podruhé

V loňském roce se prvního ročníku Dnů chemie aktivně zúčastnilo přibližně 1050 dětí, mládeže, dospělých i seniorů pardubického regionu. V denním tisku se objevilo více 25 článků a fotografií. Návštěvnost internetovských stránek pořadatele - podniku Synthesia a.s. stoupla na dvojnásobek. Proběhly ankety na základních školách o vztahu k chemii a dalo by se ve výčtu pokračovat. Mnohem lepší je však podívat se na program letošního druhého ročníku, který právě probíhá a jenž si klade za cíl popularizovat chemii a ukázat ji v jiných souvislostech. Partnery, kteří chtějí veřejnosti připomenout, že bez chemie nebylo by života, jsou především Synthesia a.s., Česká společnost chemická, VŠCHT Praha, Univerzita Pardubice - FCHT a SPŠCH Pardubice. Jaké tedy jsou Dny chemie 1998 ?

25. 3. Životní prostředí a chemie

- tisková konference a.s. Synthesia k životnímu prostředí a Dnům chemie

26. 3. Chemie na základních školách

- II. společné setkání Synthesie a SPŠCH s učiteli chemie základních škol

1. 4. Cesta k úspěchu

- konference pro studenty Univerzity Pardubice a středních škol

8. až 9. 4. Basketbalový maraton

- 27 hodin basketbalu - turnaj družstev SPŠCH

9. až 11. 4. Synthesia Internet párty

- prázdninové brouzdání Internetem nejen světem chemie

15. 4. Jak se mluví o chemii

- pracovní setkání tiskových mluvčích a pracovníků PR chemického průmyslu

16. 4. Mezikulturní rozdíly

- klubový večer na kolejích Univerzity Pardubice

22. 4. Cesta k úspěchu

- konference pro studenty VŠCHT Praha

22. 4. Den Země

- ekologický průvod žáků základní školy ve Staňkově ulici

23. až 24. 4. Víš, co dýcháš?

- besedy s žáky základních škol a prohlídka měřicích vozů ovzduší

25. 4. Pro čistou řeku

- den otevřených dveří v Biologické čistírně odpadních vod Synthesie

28. 4. až 29. 4. Víš, co dýcháš?

- besedy s žáky základních škol a prohlídka měřicích vozů ovzduší

Vzhledem k redakčním uzávěrkám může dojít ke změnám. Máte-li tedy zájem o některou z uvedených akcí, kontaktujte garanty projektu za Synthesii, kterými jsou Ing. M. Makarová, vedoucí oddělení vzdělávání a personálního marketingu (tel. 040/6824369) a Mgr. A. Mokren, vedoucí oddělení komunikace a vztahů s veřejností (tel. 040/6824018).

Inspiroval vás výše uvedený výčet? Pořádáte podobné akce? Chcete se připojit k letošním nebo spolupracovat na přípravě Dnů chemie 1999, kdy se organizátoři zapojí do celosvětové akce? Dveře jsou vám otevřeny zejména v Synthesii, Sekci mladých chemiků České společnosti chemické a redakci Chemických listů.

- am -

Cukerný seminář

OS Chemie a technologie sacharidů a obilovin a Ústav chemie a technologie sacharidů VŠCHT pořádají již 4. přednášku na téma Náhrady sacharosy a tuků v čokoládových a nečokoládových cukrovinkách, která se koná dne 3. června 1998 v 17,30 h opět v posluchárně B02, VŠCHT, přízemí budovy B, Technická 3, 166 28 Praha 6. Informace: Ing. Jana Čopíkova, CSc., tel 2435 3114, e-mail: copikovj@vscht.cz.

jčo

Letní školu hmotnostní spektrometrie

pořádá ve dnech 22. až 24. června 1998 Katedra teoretické a fyzikální chemie PřF MU Brno pod záštitou firmy Pragolab a brněnské pobočky České společnosti chemické.

Program: principy hmotnostní spektrometrie, aplikace v chemii při strukturní analýze, analýze směsí a při sledování průběhu reakcí, v biochemii, toxikologii a farmacii, v potravinářství a při ochraně životního prostředí. Přednášky budou doplněny praktickými cvičeními na přístrojích. Kursovné: 2 000 Kč zahrnuje skripta a režijní náklady na cvičení včetně analýz přinesených vzorků. Přihlášky do 30. 4. 1998 přijímá odborný garant akce prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc., KTFCH PřF MU, Kotlářská 2, CZ 61137 Brno, e-mail: vrestal@chemi.muni.cz. Na základě závazné objednávky uvedené v přihlášce je možno zajistit ubytování a stravování účastníků.

Miroslav Holík

Mezinárodní kongres o analytické chemii v Moskvě, 15. 6.-21. 6. 1997

Kongres se konal v moderní budově Ústavu bioorganické chemie Šemjakina a Ovčinnikova Ruské akademie věd pod záštitou Ruské akademie věd, Moskevské státní univerzity, moskevského starosty Ju. Luškova a za podpory analytické divize Federace evropských chemických společností. Předsedou kongresu byl významný představitel ruské analytické chemie akademik Ju. A. Zolotov. Na tomto velikém kongresu bylo přítomno na 500 účastníků, převážně ze Společenství nezávislých států, ale i ze zahraničí. Bylo předneseno na 500 přednášek v plénu i ve 13 sekcích, které doplňoval velký počet posterových sdělení. Obsahem kongresu byly prakticky všechny aktuální oblasti analytické chemie s převládajícím zřetelem k praktické aplikaci. Z plenárních přednášek uvádím: Chirální rozlišení enantiomerů v chromatografických systémech s výměnou ligandů (V. Davankov, Moskva), Kapilární elektroforéza malých molekul (H. Engelhardt, SRN), Evropské životní prostředí-výzva pro analytickou chemii (M. G. Tasserbauer, Rakousko), Pokroky v hmotnostní spektrometrii prvků(G. Hieftie, U.S.A.) a Analytická chemie v Rusku (Ju. Zolotov, Moskva). Náplní rozsáhlejších sekcí byly: Environmentální analýza, spektrometrie atomů a molekul, ISE a senzory, hmotnostní spektrometrie, analytická chemometrie, bioanalytické a průtokové metody, chromatografické techniky, analytická činidla aj. Z přednášek v sekcích mě zaujaly: Spektrochemie s diodovými lasery, Kapilární elektromigrace a ICP, aplikace totálně-reflekční rentgenové spektrometrie, kombinace hmotnostní spektrometrie s doutnavým výbojem, ICP, lasery nebo kapilární zonální elektroforézou v anorganických a organických systémech, analýza speciací v objektech životního prostředí a biosystémech, hodnocení senzorů a biosenzorů, pokroky v ISE.

Veliká převaha aktivních účastníků z Ruska a spřízněných republik reflektovala ovšem současné trendy analytické aktivity v těchto státech. Tak např. tradiční studium organických činidel a komplexotvorných reakcí vyústilo v rychlé a selektivní detekce a stanovení minoritních obsahů prvků (test metody) a v přípravě a aplikaci modifikovaných sorbentů pro prekoncentrace prvků a také v kombinaci s fyzikálními metodami. Enormně vzrostl zájem o instrumentální a chromatografické metody. Převážné úsilí analytiků se ovšem soustřeďuje na tíživé problémy modernizace průmyslové a zemědělské produkce v Rusku a monitorování kontaminantů životního prostředí (vedle tradičních přístupů je to aplikace GC, GC-MS, FIPLC, IC a selektivních sorbentů, použití imunologické analýzy, vývoj senzorů). V této souvislosti jsem si všiml velikého zájmu o stanovení stop platinových kovů v objektech životního prostředí a biologickém materiálu. Z optických metod převládá zájem o molekulární spektrofotometrii, AAS, ICP- AES a lasery, z elektroanalytických metod o ISE a voltamperometrické metody. Tradičně jsou aplikovány nukleární analytické metody, poměrně malý počet prací byl věnován elektromigračním metodám.

Abstrakta kongresových materiálů jsou k dispozici ve dvou objemných sbornících, o publikaci příspěvků na kongresu projevil zájem také časopis Fresenius J. Anal. Chem. V kongresové budově byly také stánky některých špičkových světových firem, které nabízely podle prospektů analytickou instrumentaci. Součástí kongresu byly bohatě dotovaná uvítací recepce, kongresový banket a větší počet exkurzí do ústavů a pamětihodností v Moskvě a blízkém okolí. V průběhu kongresu bylo mnoho příležitostí k neformálním setkáním a diskusím mezi odborníky i starými přáteli. Bylo jen s podivem, že se kongresu zúčastnil jediný analytik z České republiky, a to ještě člen mezinárodního vědeckého komitétu tohoto kongresu.

Lumír Sommer

13. Mezinárodní konference o vlastnostech vody a vodní páry; Fyzikální chemie vodných systémů pro potřeby průmyslu

se bude konat v Torontu, Ontario, Kanada od 12. do 16. září 1999 pod patronací Kanadského národního komitétu mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS), Kanadské elektrotechnické asociace (CEA) a Kanadské národní rady pro výzkum (NRC).

13. ICPWS je pokračováním série mezinárodních konferencí o vlastnostech vody a vodní páry, které započaly v roce 1929. Konference pojednávají o fyzikálních a chemických vlastnostech vody, vodní páry a vodných roztoků. Tradičně poskytují vědecké základy pro přesné termofyzikální vlastnosti a údaje o chemických vlastnostech vody pro tepelnou energetiku, které se rozšiřují dále do nových oblastí teoretického a aplikovaného výzkumu souvisejícího s vodou a vodnými roztoky za extrémních teplot a tlaků. Významné oblasti základního výzkumu zahrnují spektroskopii, kalorimetrii, PVT měření, molekulární simulaci vody a rozpuštěných složek ve vysokoteplotní nebo podchlazené vodě.

Oblast aplikace zahrnuje chemii elektrárenských cyklů, vysokoteplotní vodné technologie použitelné v nových parních cyklech, použití vysokoteplotní vody a nadkritické páry v chemických a metalurgických procesech, nadkritickou destrukci toxických odpadů, hydrotermální geochemii a hydrometalurgii.

Vědecký program konference zahrnuje následující témata: Nová vědecká a průmyslová formulace vody a vodní páry. Termofyzikální vlastnosti. Nadkritická a podchlazená voda a vodné roztoky. Binární systémy plyn-voda. Termodynamika roztoků v blízkosti kritického stavu. Stavové rovnice směsí pro široké oblasti parametrů. MD a Monte Carlo simulace. Rozpouštění a spojování iontů. Rozpustnost a transport spinelsů a mědi. Organické a anorganické reakce za hydrotermálních podmínek. Nukleační jevy. Ukládání a uvolňování částic v obězích parních elektráren. Nové měřicí techniky pro hydrotermální tekutiny. Pokroková chemie parních cyklů. Hmotnostní transport minerálů v hydrotermálních systémech Nadkritická oxidace. Chování koloidů a rozhraní v horké vodě.

Bližší informace na Internetu: http://www.nrc.ca/confservi/icpws99/welcome.html.

O. Šifner

Letní školu blízkoinfračervené spektroskopie

pořádá ve dnech 7. až 9. září 1998 Katedra teoretické a fyzikální chemie PřF MU Brno pod záštitou firmy SIB Brno a brněnské pobočky České společnosti chemické. Program: podstata infračervené a blízkoinfračervené spektroskopie, metody matematického zpracování velkého množství dat, aplikace v chemii a farmacii při kontrole kvality vstupních surovin, meziproduktů a produktů, při sledování průběhu reakcí, při analýze potravinářských surovin a v zemědělském výzkumu a praxi. Přednášky budou doplněny praktickými cvičeními na přístrojích. Kursovné: 1 200 Kč zahrnuje skripta a režijní náklady na cvičení včetně analýz přinesených vzorků. Přihlášky do 30. června 1998 přijímá garant akce Doc. RNDr. Miroslav Holík, CSc., KTFCH PřF MU, Kotlářská 2, CZ 61137 Brno, e-mail: holik@chemi.muni.cz. Na základě závazné objednávky uvedené v přihlášce je možno zajistit ubytování a stravování účastníků.

Miroslav Holík

Rozmach DNA laboratoří v Čechách a na Moravě.

Ve dnech 15. a 16. prosince se konala v Lékařském domě v Praze první celostátní konference o DNA diagnostice, do které se transformoval původně jednodenní seminář ve svém 10. výročním opakování. Důvodem přeměny byl vzrůstající počet přihlášených příspěvků, související s přibývajícím počtem laboratoří a pracovníků, kteří se DNA diagnostikou zabývají, a pochopitelně i s nárůstem konzumentů jejich produkce. Dávno již není analýza nukleových kyselin jen oblastí výzkumu, vyhrazeného skupince nadšenců, ale potřeba informací o stavu genomu a nejen lidské buňky se stala samozřejmou součástí klinické medicíny. Z tohoto hlediska bylo a je hlavním cílem konference zlepšení vzájemné informovanosti a vytvoření platformy pro vzájemnou komunikaci jak mezi těmi, kteří se aktivně DNA diagnostikou zabývají, tak mezi nimi a ostatními převážně klinickými. pracovníky.

Vyhlášenými tématy konference byla 1) identifikace individuálních genómů, kterou se zabývají především laboratoře věnující se problematice soudního lékařství, ale i např. otázka transplantací. Zájemcům o tuto oblast byly věnovány především přednášky zahraničních hostů: prof. Brinkmana, Dr. Aunliskasové a Dr. Collemana., 2) hodnocení výsledků "předkola" zaváděné mezilaboratorní kontroly kvality. Konečně 3) nejobsáhlejší počtem přednášek byla skupina volných témat naplněná jednak otázkami identifikace příčin dědičných onemocnění, jednak vyhledáváním a průkazem genetických dispozic, které hrají významnou roli především u tzv. civilizačních chorob, jakými jsou např. vysoký krevní tlak, kornatění cév a další, a diagnostikou získaných chorob, podmíněných do značné míry změnami v genomu somatických buněk, které dominují vzniku a rozvoji nádorů. Konference předvedla bohatství technik, kterými současná DNA diagnostika disponuje, ať už při sledování genetických polymorfismů, tak při detekci mutací.

Většina přednášek je zveřejněna ve formě abstrakt v Internetové síti na domovské stránce Ústavu hematologie a krevní transfúse a bude zájemcům k dispozici nejméně do konce října 1998 (http://www.uhkt.anet.cz). Na stejném místě lze najít informace i o příští konferenci, která se uskuteční 9. a 10. prosince 1998.

Radim BrdičkaÚstav hematologie a krevní transfúse, Praha

XII. FECHEM konference o organokovové chemiiv Praze, 31. srpna až 5. září 1997.

V uvedeném termínu se v areálu České zemědělské univerzity v Praze uskutečnila další z řady evropských konferencí s dvouletou periodou, jejímž pořadatelem byl tentokrát Ústav chemických procesů AV ČR ve spolupráci s ÚACH AV ČR, ÚFCHJH AV ČR a Univerzitou Pardubice. Tato série konferencí datuje svůj vznik do roku 1976, kdy byla v Jablonné v Polsku pořádána z iniciativy Pracovní skupiny organokovové chemie (WPOC) Federace evropských chemických společností (FECS) první FECHEM konference o organokovové chemii. Stojí za zmínku, že Česká republika se po Spolkové republice Německo a Itálii stala třetí zemí, ve které byla konference pořádána podruhé - před 14 lety se IV. FECHEM konference konala v Liblicích. Konference se účastnilo 382 aktivních účastníků a 81 doprovázejících osob. Bylo prosloveno 14 zvaných hodinových plenárních přednášek a 5 kratších rovněž zvaných přednášek spolu s 25 krátkými ústními sděleními.

Ve dvou posterových sekcích pak byla celkem prezentována neuvěřitelná 352 plakátová sdělení. Pražská konference tak zaznamenala nový rekord série, a to jak v počtu účastníků, tak i v počtu sdělení.

Organizátoři konference se snažili, aby kromě tradičních témat jako katalýza a organická syntéza s použitím organokovů či chemie klastrů byl dán prostor i tématům dosud tak výrazně neprofilovaným, jako jsou bioorganokovová chemie, environmentální aspekty organokovové chemie či spektroskopie organokovů, která, přestože je všudypřítomná, je zřídka na konferencích tohoto typu pojednávána samostatně.

Prvý den konference, tradičně s časově nejnáročnějším programem, byl věnován katalýze, která je pravděpodobně nejdůležitější aplikací organokovové chemie. Účastníci vyslechli úvodní přednášku prof. W. Keima (Aachen, SRN) "Impact of Organometallic Chemistry on Homogeneous Catalysis" a plenární přednášky profesorů J. H. Teubena (Groningen, Holandsko) , A. Haalanda (Oslo, Norsko) a C.J. Elseviera (Amsterdam, Holandsko), kteří téma homogenní katalýzy dále rozvinuli na konkrétních příkladech. Druhý den byl věnován spektroskopii, především spektroskopii NMR. Nejprve prof. R. Harris (Durham, Velká Británie) seznámil účastníky s pokroky NMR spektroskopie organokovových sloučenin v pevné fázi. Prof. B. E. Mann (Sheffield, Velká Británie) pak přednesl brilantní přednášku na téma dynamického chování organokovových sloučenin na příkladu karbonylových komplexů železa a molybdenu a plenární přednášky toho dne uzavřel prof. B. Wrackmeyer (Bayreuth, SRN) přehledem NMR spektroskopie sloučenin cínu. Třetí den konference patřil organické syntéze s využitím organokovů a vrcholem dne byla přednáška prof. G. Erkera (Münster, SRN) o stechiometrických a katalytických reakcích zirkonocenů. Další den zahájila přednáška prof. G. Jaouena (Paříž, Francie) zabývající se bioorganokovovou chemií. Strukturní bohatství organokovové chemie pak dosvědčily přednášky Dr. K. Jurkschata (Dortmund, SRN) o kruhových a sloupcových strukturách sloučenin cínu a Dr. J. D. Kennedyho (Leeds, Velká Británie) na téma chemie metalaboranů, oplývající nepřeberným množstvím rentgenových struktur. V závěrečný den stojí především za zmínku poslední plenární přednáška konference prof. V. Sokolova (Moskva, Rusko) pojednávající o moderní (a módní) organokovové chemii fullerenů.

Organizační výbor dává k dispozici posledních několik výtisků sborníku případným zájemcům za poštovné.

Česká věda byla na konferenci zastoupena kromě četných posterů také třemi ústními sděleními Dr. B. Štíbra a dvou "krajánků" Dr. A. Vlčka (Londýn, Velká Británie) a Dr. M. Kotory (Sapporo, Japonsko).

Mnohé příznivé ohlasy, které organizační výbor po konferenci obdržel, svědčí o vysokém hodnocení především odborné úrovně setkání. Dobře hodnocen byl však i společenský program, zvláště koncert v chrámu sv. Šimona a Judy a společná večeře ve Francouzské restauraci Obecního domu.

Závěrem této reminiscence dovolte jeden postřeh určený mladším účastníkům konference, kterých, jak bylo s radostí konstatováno, bylo v jednacím sále hodně, ale nejen jim. Prof. Keim, který byl, jak známo, vedoucím výzkumu firmy Shell, popisoval v úvodu své přednášky, jak po příchodu do USA mu coby mladému pracovníkovi byla určena pracovní náplň slovy: "Do something useful for Shell ". Představil jsem si při těchto slovech, jak asi upřímně zděšen by při takovém zadání pracovních úkolů byl leckterý dnešní absolvent vysoké školy hrdě prohlašující, že chce dobře dělat svou práci, a domnívající se, že už proto se o něj zaměstnavatelé poperou.

Jan Čermák

AICHE Annual 1997 Meeting

Výroční konference Americké společnosti chemických inženýrů (The American Institution of Chemical Engineers) se konala v Los Angeles v době od 16. do 21. listopadu 1997. Tato odborná akce je každoročně jednou z nejvýznamnějších událostí, neboť se jí zúčastňují také významní odborníci ze západní Evropy, Japonska a Austrálie. O rozsahu konference svědčí 4 723 účastníků, kteří přednesli 2 643 přednášek v 284 zasedáních, probíhajících paralelně v 35 přednáškových sálech v hotelech Bonaventure a Sheraton. Odborná sdělení zahrnovala prakticky vše, co souvisí s chemickým inženýrstvím: termodynamika a přenosové vlastnosti systémů, fluidní mechanika a přenosové jevy na fázovém rozhraní, disperzní systémy, míchání a přenos tepla, materiálové inženýrství, ochrana životního prostředí, počítače, paliva a petrochemie, elektrochemické inženýrství, reaktorové inženýrství, vzdělávání, procesní inženýrství, biomateriály atd.

Mezi nejvýznačnější účastníky patřili "legendy" chemického inženýrství - profesoři Levenspiel, Aris, Doraisvamy, Epstein, Churchil, Carbery a další. První z nich, profesor Octave Levenspiel byl při této příležitosti oceněn prestižní cenou Warren K. Lewise, která mu byla udělena za jeho celoživotní zásluhy v oblasti výuky chemického inženýrství.

Je zajímavé, že profesor Levenspiel se narodil v Šanghaji (Čína), zde chodil do německé základní školy, na anglické gymnázium a na francouzskou univerzitu. Diplom v chemii získal na Kalifornské univerzitě v Berkley, chemické inženýrství studoval jednak na Oregonské univerzitě, kde získal doktorát, a dále na Univerzitě v Lorraine (Francie). Publikoval více než 100 původních vědeckých prací, ale největšího věhlasu získal svými učebnicemi z oboru chemického reaktorového inženýrství. Jeho první učebnice Chemical Reaction Engineering se dočkala více než 40 vydání a byla přeložena do řady jazyků, mj. i do češtiny. Tuto verzi vydalo SNTL v Praze v roce 1967. Další jeho monografie a učebnice dokládají obdivuhodnou šíři jeho záběru: The Chemical Reactor Omnibook, Fluidization Engineering, Engineering Flow and Heat Exchange, Understanding Engineering Thermo. Zvláště první z těchto jeho dalších učebnic si získala celosvětový věhlas svojí netradiční grafickou podobou.

Podle zahraničního pramene zpracoval J. Hanika

První setkání analytických chemiků v Olomouci

Ve dnech 10. až 11.února 1998 úspěšně proběhlo setkání analytických chemiků. Organisačně se na setkání podílela Sekce mladých chemiků ČSCH a katedra analytické chemie PřF Univerzity Palackého, na jejíž půdě proběhly odborné přednášky a soutěž studentských prací v analytické chemii. Program byl zahájen blokem přednášek našich předních profesorů analytické chemie (prof. Churáček, prof. Stránský a prof. Štulík), kteří se zabývali vývojem analytické chemie a její výuky v následujících letech a přednáškou firmy Spectronex (Pokroky v instrumentaci a použití spojení metod LC-MS a CE-MS). Vlastní akce byla rozvržena do dvou dnů a vystoupilo v ní celkem 12 účastníků z vysokých škol ČR. Soutěžní práce studentů se zabývaly nejrůznějšími oblastmi analytické chemie; všechny měly vysokou úroveň jak prací samotných, tak i způsobu presentace. Na 1. místě se umístil Vlastimil Dohnal z PřF MU Brno, na 2. místě Zdeněk Švagera z PřF UP Olomouc a na 3.místě Jan Šíma PřF UK Praha. Souběžně se soutěží probíhala diskuse vysokoškolských pedagogů o výuce analytické chemie. Po ukončení soutěže následovalo setkání se zástupci chemických podniků a diskuse s vysokoškolskými pedagogy. Z živé diskuse vyplynula skutečnost, že se často dost odlišují postoje k tomu, co a jak by mělo být zařazeno v analytické chemii a jak by mělo být vyučováno.

Oceněným studentům přejeme hodně dalších úspěchů a nezbývá než doufat, že setkání najde svoje místo mezi pravidelnými akcemi, které ve spolupráci s vysokými školami organizují odborné složky naší Společnosti.

Dušan Drahoňovský