Technické zajímavosti a služby

Obsah této rubriky může naplňovat charakter sdělení vymezeného Kodexem reklamy (Rada pro reklamu, březen 1997) označeného jako INZERÁT-REKLAMA ve smyslu Zákona O regulaci reklamy a doplnění Zák. 468/91 Sb (Sb. 40/95).

Zájemci o publikování technických novinek jsou vítáni ať již to budou odborníci, kteří ze své praxe něco chtějí pochválit, nebo firmy, které se chtějí pochlubit.

Pokud není k dispozici ve Vašem výtisku CHL odpovědní pohlednice, použijte, prosíme korespondenční lístek, nebo E-mail na adresu mblahova@iic.cas.cz.

Nová "ekonomická" verze UV-VIS spektrofotometru Hewlett-Packard HP 8453E

Nová ekonomicky výhodná verze UV-VIS spektrofotometru s diodovým polem (diode-array) HP 8453E spojuje zlepšené optické vlastnosti se snadnou obsluhou prostřednictvím ručního ovládacího modulu. Spektrofotometr HP 8453E umožňuje pracovat v rozmezí vlnových délek 190-1100 nm při šířce štěrbiny 1 nm s méně než 0,03% rozptýleného záření. Technologie diodového pole (diode-array) se 1024 diodami přináší výhody rychlého snímání spekter, rychlých kinetických měření, vysoké citlivosti a reprodukovatelnosti výsledků a co je nejdůležitější, spolehlivosti. Vzorek je umístěn v otevřeném prostoru. Ovládací modul umožňuje uživateli měřit na jedné nebo více vlnových délkách současně, provádět kvantifikaci, jednoduchá kinetická měření, tisk spekter a mnoho dalšího. Uživatel ukládá parametry metody a spektra na PCMCIA karty, což zaručuje snadný přenos metod mezi laboratořemi. Společnost Hewlett-Packard nabízí ke spektrofotometru HP 8453E širokou škálu spotřebního materiálu (kyvety, držáky na kyvety, multicell transport, "sipper" systém pro opakovaná měření kapalných vzorků a.j.). (#98415)

CCCC Direct

Od letošního roku nabízí časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications další bezplatnou službu pro širokou chemickou veřejnost. Zájemci, kteří mají e-mailovou adresu, si mohou nechat automaticky zasílat obsah nejnovějšího čísla časopisu ve formě elektronické pošty. Dostává se jim tak příležitosti být okamžitě informováni o nejnovějších publikovaných článcích v době, kdy klasická "papírová" verze časopisu je teprve v tiskárně. Bližší informace a registraci lze nalézt na http://cccc.uochb.cas.cz/, nebo si je vyžádat e-mailem na adrese cccc@uochb.cas.cz (jako Subject uvádějte prosím CCCC Direct).

Bohumír Valter

Katalog CAS

Nový katalog Chemical Abstracts Service je k dispozici na URL www.cas.org/catalog.html jako pdf a html soubory, ale i v tištěné formě na vyžádání. (#98416)

Ceník software a databází

Společnost SciTech nabízí stovku titulů software a databází pro chemiky a příbuzné obory. Ceník zašle na vyžádání. (#98417)

Laboratorní lyofilizace

Kompletní linku "CFC-free" lyofilizačních jednotek nabízí americká firma Labconco (MO) pod názvem linie FreeZone. Základní typy lyofilizačních zařízení jsou buď stolní, nebo se samostatným podstavcem o objemu 4,5-18 litrů, s chladiči na -50 oC, který může být teflonovaný, s kapacitou lyofilizace 2-12 litrů vody za 24 hodin, s modulárním připojovacím zařízením a řadou sušících komor vč. zátkovacích zařízení. Na českém a slovenském trhu budou lyofilizační linky Labconco prodávány přednostně s hybridními čerpadly (Chem. Listy 91, 913 (1997)) a manometry německé fy Vacuubrand. K dispozici je úplná škála příslušenství, sklenic, viálek, krimpovacích kleští, vakuových zátkovačů, ampulí, zatavovacích hořáků, speciálních vakuových hadic a pod. Další informace na vyžádání, nebo na URL http://www.labconco.com. (#98418)

Rotační koncentrátory CentriVap

Bohatou linku "CFC-free" centrifugačních odpařovacích jednotek nabízí americká firma Labconco (MO) pod názvem linie CentriVap. Základní typy jsou opět stolní a s vlastním podstavcem, upravené pro zakoncentrování vzorků rozpuštěných v kyselině, vodě, organickém rozpouštědle a vzorků DNA. Jednotky jsou vybaveny vlastním vymrazovacím zařízením. Na českém a slovenském trhu budou koncentrátory Labconco prodávány přednostně s membránovými čerpadly (Chem. Listy 91, 895 (1997)), hybridními čerpadly (Chem. Listy 91, 913 (1997)) a manometry německé fy Vacuubrand. K dispozici je úplná škála příslušenství, a pod. Další informace na vyžádání, nebo na URL http://www.labconco.com. (#98419)

Alchymie pro příští tisíciletí

Firma Tripos z St. Louis je známa jak svým programem softwarového vybavení pro stolní počítače, tak programy pro počítače sálové. Seznamme se s jejím nejpopulárnějším balíčkem nazvaným Alchemy 2000. Tento balíček byl uveden na trh jako komprehensivní systém pro úspěšné molekulární výpočty na stolním počítači. Balíček umožňuje budování, analýzu a obměny chemických modelů, vizualizaci molekulárních struktur včetně polymerů a bílkovin v rychlém prostředí v reálném čase, převedení vašich dvourozměrných struktur do přesných trojrozměrných reprezentací, výpočet energií, stereochemických vlastností, vlastností molekul a jejich vynášení do grafů, použití dávkových analýz k provedení sérií výpočtů na stovkách molekul, uspořádání výsledků ve vlastní tabulkové databázi a jejich export do Excelu, přípravu vynikajících prezentačních pomůcek s vysoce kvalitními možnostmi tisku a nakonec i přizpůsobení celého systému vašim specializovaným potřebám pomocí nástrojů na predikci vlastností z trojrozměrných struktur a mnoho dalšího.

Alchemy 2000 je řešením, které plně využívá soudobé možnosti stolních počítačů. Nabízí při tom zcela neobvyklou úroveň flexibility a možností inovativních aplikací, za což si zasluhuje přívlastek "chemical discovery system" (viz. http://www.tripos.com/products/alchemytop.html).

Zobrazení atomů používá všechny běžné možnosti (rendering) včetně stužek s tím, že atomy je možno rozlišovat nejen barvami, ale i textovým označením. Sekvence proteinů mohou být velmi snadno editovány. Prvé přiblížení z 2D na 3D strukturu používá program CONCORD vyvinutý profesorem Robertem Pearlmanem na Univerzitě v Texasu v Austinu. Proteinový editor umožňuje práci s alfa helixem, beta listy, ohyby a smyčkami. Struktury mohou být budovány nebo importovány z databank jako například z Brookhavenské Protein Data Bank. Vodíkové můstky jsou určovány Sanderovým algoritmem. Editor používá prvky periodické soustavy (nabízí je v běžných hybridizacích) a soustavu fragmentů, která je uživatelsky budovatelná.

Molekulární mechanika začíná u použití silového pole MM3 vyvinutého profesorem N. Allingerem z Univerzity of Georgia. Volitelně je použitelná i vlastní Tripos metoda silového pole. Semiempirické výpočty zahrnují PM3 (statické energie), Hamiltonián, PM3 optimalizaci energie, snadné propojení umožňuje použití programu MOPAC. Standardní výpočty nabízejí dipólový moment, úhrnnou energii, elektronickou energii, molekulovou hmotnost, molekulový vzorec, váhové složení, LUMO, HOMO, povrchy, deformační energie a mnoho dalšího.

Snadno použitelné propojení umožní používání jiných programů, na které jste zvyklí, jako Sybyl (.sln), ChemPrint (.chp), ISIS (.skc, .tgf), ChemDraw (.cd2), Brookhaven (.ent), HyperChem (.hin), SMILES (.smi) a mnoha dalších (.mol, .sdf,.pir, .sci, .seq, .sw, .tsw). Soubory stvořené v těchto prostředích mohou být importovány do Alchemy 2000, modifikovány, analyzovány, ba i uschovány v mnoha formátech (kromě výše uvedených i .eps, .hpg, .wpg, .cgm aj.).

Vytváření korelačních polí vlastností jako struktura - aktivita či struktura - vlastnosti (QSAR/QSPR) je usnadněno programem SciQSAR umožňujícího použít snadno uchopitelné sady molekulových deskriptorů (topologie, náboj, geometrie, elektronová energie, hmotnost, a statistických parametrů s mocnou vlastní regresní analýzou a výsledky exportovatelnými přímo do Excelu.

Podobně moduly SciPolymer a SciProtein poskytují unikátní nástroje pro zacházení s těmito svébytnými skupinami látek. SciProtein je obsažný nástroj umožňující přemostění mezi novými strukturami proteinů a známými 3D reprezentacemi. Pomocí vyhledávání homologických sekvencí, identifikátorů strukturních motivů, mapování sekvenčních vlastností a s konstrukcí sekundárních struktur je SciProtein nepostradatelnou pomůckou pro studium proteinů. SciPolymer je predikční nástroj založený na QSPR umožňující sledovat vlastnosti známých polymerů a předpovídat vlastnosti nových. Extrapolaci QSPR umožňuje vlastní zabudovaná databáze vlastností 650 polymerů. SciPolymer je ideální nástroj na hledání polymerů s určitými vlastnostmi či na jejich reinžinýring.

Modul SciLogP dále pak umožňuje použití hodnot Log P, logaritmu rozdělovacího koeficientu oktanol/voda, založených na korelovaných 3D molekulárních deskriptorech a nemolekulárním fragmentovém přístupu vyvinutém Bodorem a Huangem. Pomocí SciLogP lze předpovídat LogP hodnoty pro široké spektrum komplexních molekul, používat interaktivní datový displej k vyhledání trendů. Pro seznámení se s programem slouží vlastní databáze hodnot LogP.

ChemPrint je nový, flexibilní vědecký editor chemických struktur s otevřenou databází struktur a fragmentů. Jeho přímé propojení do Alchemy 2000 učiní přechod od dvoudimenzionální chemie na papíře k třídimenzionálním strukturám v prostoru procházkou růžovou zahrádkou (viz. http://www.tripos.com/products/ tri225p1. html#chemprint).

Další informace lze nalézt na URL http://www. webcom.com/~tripos2/, www.tripos.com. (#98420)

Nové číslo časopisu Solutions

Časopis Solutions, distribuovaný zdarma firmou SGE, přináší kromě rubriky New Products, Pyrolysis of Paint Polymers, GC Liner Evaluation, RP HPLC, Multidimensional Chromatography, Analysis of Organic Acids, BPX-1 SIM D Capillary Columns, FAME Analysis, Laboratories with Autosamplers. Napište si o vlastní kopii (vepište níže uvedené číslo do vytrhávací pohlednice, to stačí). (#98421)

Katalog zboží pro laboratoře

Pokud jej ještě nemáte, napište si o pomůcku pro Vaši laboratorní práci, katalog Laborbedarf, Chemikalien, Life Sciences firmy Carl Roth. Dodávky zajišťuje firma SciTech. (#98422)

Časopis CS Catalyst zdarma

Prvé číslo šestého ročníku časopisu je k dispozici všem zájemcům, kteří jej ještě nedostávají. Z obsahu Remodeling Chem3D, ChemOffice Ultra, Visualizing Gaussian Results with Chem3D, Lessons from Chemistry Education - Basic Organic Chemistry, Resurfacing the Chemical Information Superhighway, Comparison of Chemical Databases, Chemical Catalogs Go Electronic, Conformer Conformational Search and Analysis Program, Chemistry Suite is Intelligent, Product News, Free Demos. Napište si o vlastní kopii, kterou budete dostávat zdarma. K dispozici jsou, na zvláštní vyžádání, i některá starší čísla časopisu. (#98423)

Letošní verze balíku ChemOffice

CS ChemOffice 98 ve všech kategoriích, Ultra, Pro a Std přináší nové verze známých programů, popsaných v Chem. Listy 92, 82 (1998). Napište si o podrobný leták. (#98424)

Nový fluorimetrický detektor Hewlett-Packard

Extrémně citlivý detektor, s xenonovou lampu o vysoké životnosti, pracuje jako součást automatizovaného systému HP 1100 HPLC nebo jiné sestavy LC až na čtyřech excitačních a emisních vlnových délkách. Uspořádání optických prvků snižuje úroveň rozptýleného záření pro optimalizovanou stabilitu základní linie, a tak přispívá k vysoké citlivosti (10fgantracenu/mlLOD). Detektor poskytuje excitační nebo emisní spektra a kvantitativní data současně, zobrazuje spektra bez přerušení chromatografie. Excitační nebo emisní spektra jsou snímána v desetinách sekundy. Uživatel si může vytvářet vlastní spektrální knihovny standardů a ověřovat své výsledky.

Pro ovládání fluorimetrického detektoru lze použít HP ChemStation nebo ruční ovládací modul. (#98425)

Kreslení grafů a analýza dat

Populární balík programů KaleidaGraph umožňuje jak na platformě Macintosh, tak Windows interaktivní tvorbu grafů, matematický převod komplexních souborů dat do elegantních a smysluplných zobrazení. Vlastní tabulkový procesor o rozměrech 256 sloupců x 32 000 řádků v každém z 160 datových oken znamená téměř 8 milionů zpracovávaných hodnot. Balík užívá svých 100 vnitřních nástrojů, makra, kreslí všechny užívané typy grafů, může přímo použít tabulky MS Excel, počítá a znázorňuje statistické hodnoty, umožňuje interaktivní změny, užívá šablony, kreslí, prokládá křivky, pracuje s rovnicemi a operátory a co víc - je rychlý. Jeho cena překvapí každého, kdo si napíše o informace. Za důležité lze považovat i to, že firma zaručuje jeho funkci i po roce 2000, a to s daty zadanými kdykoliv předtím (http://www. synergy.com/ yr2000.htm). Seznámit se s ním můžete na URL http://www.synergy.com/, nebo z brožur či dema (download na URL http://www.synergy.com/pricing.htm), ale zejména na základě českého překladu úvodní příručky k použití programu. (#98426)

Produkty fy Jandel na našem trhu

Známé programy fy Jandel Scientific / SSPS, jako například SigmaPlot nebo TableCurve jsou přímo na našem trhu. URL: http://www.spss.com/software/science/. Kompatibilita produktů SSPS s datem 1/1 2000 se diskutuje v Bílé publikaci na URL http://www.spss.com/cool/ papers/sci2000.htm. Napište si o brožuru a ceník. (#98427)

Servisní balíčky Accord/Synopsys

Firma Synopsys nabízí pro všechny uživatele svých produktů balíček Accord 2.x Service Pack 1 na URL http://www.synopsys.co.uk/custserv/download.html. (#98428)

Peptidy, jejich komponenty a biochemikálie

Letošní verzi katalogu nabízí známá švýcarská firma Bachem. Dodávky zajišťuje společnosti SciTech, informace na URL http://www.bachem.com. Napište si o nový 1 160 stránkový katalog. (#98429)

Nový katalog SGE

Australská firma SGE nabízí katalog 98/99 zahrnující mikrostříkačky, HPLC a GC kolony, chromatografické příslušenství i celou řadu přístrojů. Katalog je na URL http://www.sge.com/, vyžádat si je možno jej i v tištěné formě. (#98430)

Daily Vacuum

Společnost Vaccubrand nabízí zájemcům o využití vakuové techniky novou brožuru Daily Vacuum, popisující nejnovější výrobky firmy. (#98431)