Ze života chemických společností

Ohlédnutí za 50. Sjezdem chemických společností

Po shonu a spěchu, který provázel členy organizačního výboru při přípravě, průběhu, ale i finanční uzávěrce sjezdu, nastal i pro ně čas ohlédnout se a pokusit se o jakousi rekapitulaci.

Jubilejního sjezdu, který se konal ve dnech 8. až 11. září 1997 ve Zlíně, se zúčastnilo více než 500 členů pořádajících organizací (České společnosti chemické, Slovenské chemické společnosti, České společnosti průmyslové chemie a Slovenské společnosti průmyslové chemie), zahraničních účastníků a reprezentantů vystavujících a sponzorujících firem. Nebylo jednoduché zajistit takovému počtu účastníků ubytování a stravování v zařízeních zlínské Fakulty technologické Vysokého učení technického v Brně, jejíž celkový počet studentů přesahuje jen o necelé tři stovky počet účastníků sjezdu. Nastaly také komplikace způsobené nedodržením plánovaného termínu rekonstrukce sanitárních zařízení v jedné ze dvou kolejí. Vše se však nakonec podařilo zvládnout a doufáme, že ti účastníci, kteří byli dočasně omezeni v komfortu, již na to zapomněli a v paměti jim zůstalo jen to dobré.

Celé sjezdové jednání probíhalo v prostorách nové II. budovy fakulty technologické. Plenární přednášky a jednání největší sekce v pěkné, prostorné a dobře technicky vybavené aule, jednání dalších jedenácti sekcí pak v menších posluchárnách, plakátové sekce v nápaditě upraveném gymnastickém sále. Není možno v tomto článku podrobně rozebírat celý průběh sjezdu, ale alespoň několik připomenutí: O plenární přednášky bývá samozřejmě největší zájem; také se o nich dlouho mluví a do určité míry určují úroveň sjezdu. Snahou organizátorů jubilejního sjezdu bylo, aby na něm kromě domácích špičkových představitelů chemie vystoupili také známí čeští a slovenští chemici působících v zahraničí. A tak vedle prof. Zahradníka a prof. Exnera jsme si mohli poslechnout velmi zajímavé přednášky prof. Belluše (University of Fribourg), prof. Kopečka (University of Utah, Salt Lake City), prof. Michla University of Colorado, Boulder) a prof. Párkányiho (Florida Atlantic University, Boca Raton). Není jistě náhodou, že temata tří z těchto plenárních přednášek se pohybovala na pomezí chemie a mediciny. Seznam plenárních přednášejících doplnili prof. Bernasek z Princeton University a představitelé chemických společností z Polska (prof. Krygowski) a Slovinska (prof. Kočevar). Podle ohlasu účastníků sjezdu patřila většina prezentovaných přednášek skutečně do kategorie těch, na které se dlouho vzpomíná.

Jak již bylo uvedeno, odborných sekcí bylo dvanáct. Zdá se to být možná mnoho, ale polytematický charakter chemických sjezdů nedává příliš možností snížit tento počet, aniž by byla z účasti vyloučena určitá část chemické komunity. S tím také souvisí velikost sekcí. Vedle malých, jejichž jednání se dalo uskutečnit včetně plakátů za jediný den, probíhala prakticky po celou dobu sjezdu jednání velkých sekcí jako např. anorganické chemie nebo organické, bioorganické a farmaceutické chemie. Tato posledně jmenovaná byla největší (celkem 86 příspěvků), ukázala se však účelnost spojení dříve oddělované farmaceutické chemie s chemií organickou a bioorganickou, která umožnila interesentům poslechnout si a vidět vše z těchto vzájemně se prolínajících oblastí. Celkem bylo prezentováno 419 příspěvků, z toho 229 plakátových. Zvláštní charakter měla sekce 12, věnovaná vyžádaným přednáškám většinou firemních představitelů z oblasti analýzy biomakromolekul a sponzorovaná firmami Lambda-Biomed (která také slavnostně udělila cenu za vědecký přínos v oboru biochemie - molekulární biologie Dr. J. Jakubíkovi), Spectronex, Beckmann, Finnigan a Varian. Když už jsme u sponzorů: formou placené reklamy v různých sjezdových materiálech ale i jinak sponzorovalo sjezd celkem 44 firem, z nichž 28 prezentovalo svoje výrobky a služby na výstavě doprovázející sjezdové jednání. Hlavním sponzorem sjezdu byla firma Sigma-Aldrich a je nutno konstatovat, že bez finančního přispění firem by nebylo možné v žádném případě uskutečnit tak rozsáhlou akci na dostatečně vysoké odborné i společenské úrovni.

Dík patří garantům sekcí, kteří zajistili recenze všech zaslaných příspěvků. Byla to časově i organizačně náročná práce a zdá se, že z organizačních důvodů by bylo zřejmě jednodušší ponechat na příštím sjezdu jen jednoho garanta sekce, a to ze země, na jejímž území se sjezd koná. Všechny zaslané příspěvky byly samozřejmě zveřejněny. Původní představou organizačního výboru bylo publikovat všechny příspěvky v Chemických listech. Avšak vzhledem k tomu, že řada autorů nerespektovala požadavky redakce tohoto časopisu, zveřejněné ve 2. sjezdovém cirkuláři, bylo bohužel nutné přistoupit k selekci zaslaných příspěvků a ty, které byly pojaty jen jako abstrakta, uveřejnit v samostatném sborníku. Za odvedení ohromného kusu práce, spojené s redakcí 9. čísla Chemických listů i sjezdového sborníku patří dík především doc. Walterové. Pro eventuální zájemce: v sekretariátu ČSCh je ještě několik kusů obou materiálů k disposici.

A nakonec několik slov o společenské části sjezdu. Ta je samozřejmě nezbytná a organizační výbor si na ni musí sehnat peníze. Podle ohlasů v průběhu sjezdu i po jeho ukončení soudíme, že netradičně pojatý "zabijačkový raut" na závěr prvního sjezdového dne se ukázal jako dobrý nápad a jen stísněné prostředí menzy zabránilo jeho dokonalosti. Podle ohlasů potěšil účastníky sjezdu i slavnostní koncert Filharmonie B. Martinů se světovou premiérou Votočkovy Serenády pro lesní roh a smyčcový orchestr a pozitivní odezvu měl i společenský večer ve vinném sklepě na Velehradě a výlety do Kroměříže. Do kategorie společenských akcí vlastně patřilo i bohatě navštívené a úspěšné vzpomínkové setkání s prof. Wichterlem a několika dalšími nestory české chemie.

Chceme věřit, že členům výboru sdělované prý obecné mínění o tom, že "všechno bylo pěkné, jen ten čas nás pořád honil" bylo pravdivé. Že účastníci sjezdu si po návratu domů rychle odpočinuli a nyní vzpomínají na Zlín jen v dobrém. Že se chemikům doposud málo známá technologická fakulta ve Zlíně dostala do širšího povědomí. Že se opět ukázalo, jak je pro chemickou veřejnost pořádání pravidelných setkání potřebné. A že se už všichni těšíme na příští sjezd chemických společností a vůbec nezáleží na tom, že dosud nevíme kde.

-ás-

Nová adresa sekretariátu ČSCH

Od dubna 1998 pracuje sekretariát ČSCH na adrese Novotného Lávka 5, 100 01 Praha 1, tel/fax 02-21082383, fax: 02-7924564.

Zpráva o činnosti ČSCH

Sekretariát ČSCH nabízí všem funkcionářům a členům. kteří mají zájem o zprávu o činnosti ČSCH, zpracovanou pro RVS její kopii. Můžete si ji vyžádat buď E-mailem, bude zaslána jako attachment nebo na telefonickou žádost poštou.

mb

Asociace

Vzájemným propojením ČSCH a České společnosti průmyslové chemie vzniklo jádro nové organizace, Asociace českých chemických společností (AČCHS). Asociace je otevřena všem novým zájemcům o jednotné působení chemiků na veřejnost, legislativu i vnitřní problémy chemické obce v České republice. Asociace zatím nepřijímá individuální členy, spojuje právnické osoby, občanská sdružení i např. nadace zaměřené na chemii. Informace na sekretariátech obou společností. Asociace je řízena výborem ve složení (bez titulů) Františka Pavlíková, Vilím Šimánek, Jiří Hanika, Vratislav Ducháček, Vratislav Rábl a Pavel Drašar. Chemické listy se, po dohodě, staly orgánem Asociace. Případní zájemci o přidružení ke smlouvě, právnické osoby, mohou kontaktovat Ing. F. Pavlíkovou (via sekretariát ČSCH). Asociace působí ČSCH na adrese Novotného Lávka 5, 100 01 Praha 1, tel/fax 02-21082383, fax: 02-7924564. Co nejdříve bude zřízena domovská stránka ASČR, která bude přístupna m.j. z obou stránek zakladatelských společností.

pad

Odborná skupina pro výuku chemie ČSCH

OS pro výuku chemie zorganizovala na podzim 1997 korespondenční volby nového výboru skupiny. Voleb se zúčastnilo 42,8 % členů odborné skupiny. Na základě výsledků voleb byl sestaven nový výbor odborné skupiny v tomto složení (členové výboru jsou seřazeni podle počtu získaných hlasů):

Doc. RNDr. Jiří Banýr, CSc. (katedra chemie PedF UK v Praze), doc. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. (katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK v Praze), doc. RNDr. Pavel Beneš, CSc. (katedra chemie PedF UK v Praze), RNDr. Milan Soldán, CSc. (katedra chemie PedF MU v Brně), doc. ing. Karel Kolář, CSc. (katedra chemie VŠP v Hradci Králové), doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. (katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK v Praze), RNDr. Petr Koloros (gymnázium vTáboře), prof. ing. Milan Kraitr, CSc. (katedra chemie PedF ZU v Plzni), RNDr. Karel Lichtenberg, CSc. (gymnázium v Českých Budějovicích). Předsedkyní nového výboru OS byla zvolena doc. Hana Čtrnáctová.

Odborná skupina pro výuku chemie se chce ve své další činnosti zaměřit na organizaci konferencí, seminářů a přednášek pro členy odborné skupiny a další zájemce, na obsahové a organizační zajištění chemické olympiády v České republice, na publikační činnost členů skupiny v našich i zahraničních časopisech, na účast v Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a na spolupráci se zájemci o chemii z řad středoškoláků, na větší zapojení členů odborné skupiny do přípravy materiálů pro výuku chemie na ZŠ a SŠ i na širší mezinárodní spolupráci v oblasti chemického vzdělávání. OS uvítá zájemce o spolupráci z řad členů ČSCH i mimo ni. Zájemci o spolupráci či členství v OS se mohou hlásit v sekretariátu ČSCH.

Hana Čtrnáctová

Návrh zásad hospodaření odborných skupin a místních poboček

Na vyžádání některých poboček a skupin vzniká nyní pracovní materiál, který se dotkne v budoucnosti organizátorů odborných akcí ČSCH. Zájemci si jej mohou vyžádat v sekretariátu ČSCH nebo přímo u hospodáře, barek@mail.natur.cuni.cz.

jba

Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou práci za rok 1997

Soutěž byla v roce 1997 obeslána 30 pracemi, v oborech analytická, anorganická, organická, fyzikální chemie, biochemie a technologické obory. Práce byly vypracovány na VŠCHT Praha (15), Univerzitě Pardubice (6), Karlově Univerzitě (5), Masarykově Univerzitě (3) a Univerzitě Palackého v Olomouci (1). Je více než potěšitelné, že úroveň soutěžních prací byla velmi vysoká jak po stránce obsahové, tak i formální; o to obtížnější je práce komise. V letošním roce bylo na základě soutěžních kriterií oceněno následujících 9 prací.

Jaroslava Šperková, Validace stanovení některých kovů v biotických matricích metodou ICP-MS, VŠCHT Praha, v oboru analytická chemie,

Lukáš Richter, Síra jako syntetické činidlo, Masarykova Univerzita Brno, v oboru anorganická chemie,

Martin Prokop, Triton - vizualizační software pro studium enzymatických reakcí, Masarykova Univerzita Brno, v oboru biochemie,

Stanislav Jaracz, Aplikace nových binaftolových ligandů v asymetrické syntéze, Karlova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Praha, v oboru organická chemie,

Adrian Kollárovič, Nový způsob přípravy molekul s helikální chiralitou, Karlova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Praha, v oboru organická chemie,

Magdalena Kolínová, Rotačně vibrační stavy triatomových molekul, VŠCHT Praha, v oboru fyzikální chemie,

Martin Vik, Polymeranalogické modifikace škrobu s kyselinou fosforečnou s následným vytvořením soli železa, manganu nebo kobaltu a možné využití produktů k modifikaci plastů, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno, v oboru makromolekulární technologie,

Petr Novák, Konkurenční katalytická hydrogenace, VŠCHT Praha, v oboru organická technologie,

Roman Strnad, Biodegradace aromatických sloučenin, VŠCHT Praha, v oboru aplikovaná biologie a bioinženýrství.

Srdečně blahopřejeme všem autorům oceněných diplomových prací a zároveň bychom rádi připomněli, že pro soutěž o nejlepší diplomovou práci v chemických oborech v roce 1998 je uzávěrka 15. listopadu 1998.

Miloslav Černý

Sekce mladých chemiků nabízí pomoc

Sekce MCH ČSCH nabízí pomoc všem institucím, které mají zásoby chemických pomůcek, skla a reagencií tím, že tyto "nadnormativní" zásoby předistribuuje pro práci chemických kroužků, se kterými spolupracuje. Kontakt: dr. J. Ševčík, UP Olomouc 068-5634416, sevcik@risc.upol.cz.

pad

Uzávěrka přihlášek do konkursu na cenu Alfreda Badera

Uzávěrka kandidatur na konkurs Ceny Alfreda Badera udělované každoročně na konferenci v Liblicích mladému organickému a bioorganickému chemiku do 35 let. Udělení ceny je spojeno s prémií 100 000 Kč, kterou každoročně věnuje dr. Bader. Konkurs hodnotí komise jmenovaná Hlavním výborem ČSCH. Uzávěrka je 15. června 1998 (datum poštovního razítka).

mab