Programové prohlášení vedení České společnosti chemické

Česká společnost chemická (dále ČSCH) je nejstarší odborná společnost v historických zemích, která reprezentuje zájmy a aktivity chemiků v České republice. Jedním z hlavních důvodů její existence je pomáhat svým členům průběžně si rozšiřovat své profesionální znalosti a udržovat jejich vysokou úroveň, rozšiřovat nové poznatky ze všech chemických oborů a tyto poznatky propagovat. Podávat široké veřejnosti objektivní informace o chemii a jejím vlivu na životní prostředí. Tisková media ČSCH, Chemické listy a Bulletin, které jsou respektovanými periodiky jak v naší republice, tak v zahraničí, slouží k vzájemné komunikaci chemické obce. ČSCH se podílí prostřednictvím svých regionálních poboček a odborných skupin na organizaci konferencí, seminářů a pracovních setkání, které jsou nezastupitelnou platformou pro národní i mezinárodní komunikaci chemické obce. V současné době patří ČSCH k jedné z největších odborných společností v České republice a její členové reprezentují různé specializace a obory chemie. Vedle chemiků různých profesí tvoří významnou část jejich členů studenti chemických a příbuzných oborů, pensionovaní členové a zahraniční odborníci. Cílem ČSCH je, aby pro všechny své členy byla vyhledávaným fórem pro jejich prezentaci, otevřené a kritické diskuse o chemii a aby všichni členové vytvářeli tvůrčí a účelně fungující organizaci, která je respektována jak u naší veřejnosti, tak i v zahraničí. ČSCH jako jedna ze zakládajících společností Federace evropských chemických společností (dále FECS) chce v této organizaci zaujímat odpovídající postavení a být přirozeně uznávána mezinárodním společenstvím.

Členové, regionální pobočky a odborné skupiny.

Základním zájmem volených orgánů ČSCH jsou její členové. Členství má být zajímavé pro všechny věkové skupiny, přinášet výhody ve formě kontaktů, informací či možností konzultačních služeb. Pokud budeme úspěšní, pak naší prioritou v tomto směru je udělat z Chemických listů regulérní členský časopis. Otevřenou otázkou je výše členského příspěvku. Vedení ČSCH použije všechny dosažitelné prostředky k tomu, aby výši členského příspěvku udrželo na úrovni loňského roku s běžným inflačním nárůstem. Nevidíme v členských příspěvcích hlavní zdroj financování chodu Společnosti. Pro rok 1999 chceme navrhnout příspěvek ca 130 Kč. Ke zvýšení prestiže členství v ČSCH navrhne vedení změnu stanov, která zakotví princip tzv. strukturovaného členství, kdy pro nejvyšší členské kategorie, podobně jako např. profesionální označení EurChem, se budou vyžadovat kvalifikační nároky, osobní doporučení a splnění řady etických podmínek. Regionální pobočky a odborné skupiny jsou v našem pojetí základem fungujícího systému celé ČSCH. Významnou formou spolupráce mezi Společností a hospodářskými, vzdělávacími a výzkumnými subjekty v České republice je kolektivní členství v ČSCH. Prospěch jak pro kolektivního člena, tak pro ČSCH by měl být samozřejmostí. Vytvoření aktuální členské databáze je podmínkou pro efektivní práci s členskou základnou. Byla založena nová OS chemie sacharidů a místní pobočka ČSCH v Tucsonu (USA).

ČSCH a její role vůči veřejnosti, jiným odborným a vědeckým společnostem v ČR, státním a místním orgánům.

ČSCH je členkou RVS, po právní stránce je občanským sdružením. To že reprezentuje chemiky ji zmocňuje k tomu, aby v pozitivním smyslu ovlivňovala postoj veřejnosti, státní a místní legislativy k chemii, kvalifikovaně prezentovala jak dobré, tak i špatné dopady chemie na každodenní život člověka. ČSCH prostřednictvím svých tiskových medií, konferencí a seminářů má účinné prostředky jak působit na utváření veřejného mínění o chemii. Jedinečnou úlohu může mít ČSCH při propagaci odborného i laického vzdělávání zejména na úrovni středního a vysokého školství a postgraduálního studia.

Asociace českých chemických společností.

AČCHS, která vznikla společnou vůlí ČSCH a České společnosti pro průmyslovou chemii (dále ČSPCH) v lednu tohoto roku z důvodů uvedených v zakládající smlouvě, je jednou z cest k posílení postavení chemiků v naší zemi. V její očekávané funkčnosti vidíme možnost jak účelně spojit vedle sebe probíhající procesy diferenciace dané odbornou specializací a nutností integrace informací poskytovaných široké veřejnosti.

Postavení ČSCH v mezinárodním kontextu.

Přestože ČSCH je jedním ze zakládajících členů FECS, nebyla do roku 1990 její účast na činnosti této organizace výrazná. V současné době je naše společnost členem aktivním, jsme přidruženým členem Evropského komitétu pro chemii (ECCC) a plným členem Registrační rady evropských chemiků (ECRB), někteří členové jsou individuálními členy Unie pro čistou chemii (IUPAC) a v roce 1997 byly poprvé členům ČSCH uděleny tituly EurChem. Dobrá je spolupráce s Americkou chemickou společností, Německou chemickou společností a Královskou chemickou společností. Tradičně dobrými jsou kontakty se Slovenskou a Polskou chemickou společností. Ve spolupráci s těmito a dalšími partnery vidí vedení ČSCH jednu z priorit, které vedou ke zvyšování prestiže chemie v České republice. Našim cílem je navrhovat na bázi členství v ČSCH representanty české chemie do vrcholných orgánů a komisí mezinárodních organizací. Pro krytí takto vzniklých nákladů využijeme zejména účelově získané prostředky.

Chemické listy a Bulletin.

Vydávání Chemických listů patří mezi hlavní činnosti ČSCH. Kladný ohlas členské základny na spojení Bulletinu s Chemickými listy v roce 1997 potvrdil, že to bylo správné rozhodnutí a ČSCH v tom pokračuje i v letošním roce. Vznikem AČCHS se Chemické listy stávají společným periodikem ČSCH a ČSPCH. K tomu, aby se tento časopis stal časopisem členským, nelze postupovat cestou zvyšování členských příspěvků nebo ceny časopisu. Vedení ČSCH vidí možnosti ve zvýšení objemu placené inzerce, příspěvcích kolektivních členů a získáváním finanční podpory od státních a nevládních organizací. Zda takto získáme prostředky závisí na iniciativě vedení, redakčních rad, individuálních členů, poboček a OS. Růst předplatitelů z řad fyzických osob je také ukazatelem dobré práce týmu lidí, kteří tento časopis dělají. V loňském roce výrazně vzrostl počet příspěvků zasílaných do Chemických listů. To je znamením zájmu autorské, ale i čtenářské základny. Usilujeme o to, aby Chemické listy byly periodikem otevřeným pro chemiky všech oborů, všestrannou spolupráci nabízíme chemicky orientovaným výrobním a obchodním společnostem, včetně publikování informací o jejich aktivitách, pro středoškolské a vysokoškolské učitele chemie mohou být fórem odborným, didaktickým a diskusním. Pro ČSCH a ČSPCH jsou Chemické listy a Bulletin prostředky k informování členské základny, nabízíme je i jiným odborným společnostem, Slovenská chemická společnost je využívá pravidelně. Od roku 1993 jsou některá čísla věnována národním sjezdům, jsou publikovány příspěvky i z dalších významných konferencí. Tato koncepce bude i nadále pokračovat. Redakční kruh usiluje o další technické a grafické zlepšení časopisu, byly zavedeny statuty regionálního redaktora a stálého externího pracovníka. Redakce připravuje i elektronickou formu Chemických listů. Časopis se profesionalizuje a zůstává otevřený všem návrhům, které povedou ke zvýšení jeho ohlasu mezi odbornou veřejností.

ČSCH ve vztahu k mladým členům.

Významnou složkou členské základny jsou studenti a mladí chemici. To je podstatná změna ve srovnání se stavem před čtyřmi roky. Studenti do doby ukončení svého vysokoškolského vzdělání neplatí členský příspěvek. Práce s touto skupinou je orientována do soutěže o nejlepší diplomovou práci, aktivní spoluúčasti členů ČSCH na organizaci Chemické olympiády, aktivní pomoci při organizování konferencí mladých chemiků ať již v rámci ČSCH nebo jiných subjektů. V loňském roce zahájila činnost sekce mladých chemiků na úrovni OS. Hlavní výbor rovněž podnikl konkrétní kroky k obnovení klubu ISIS. Tento klub se stane sdružením nejlepších studentů a absolventů chemických škol, kteří splní kvalifikační a etická kriteria. Založením klubu ISIS pověřilo vedení ČSCH členy klubu nositelů ceny Alfreda Badera.

ČSCH ve vztahu k výrobním a obchodním společnostem.

Spolupráce v této ekonomicky důležité oblasti má krátkou, ale ne neúspěšnou tradici.V letošním roce ji chceme dát určitý formální rámec. Březnové setkání ve vile Lanna bude prvním krokem tímto směrem.

Ocenění ČSCH

ČSCH oceňuje své členy a jiné osobnosti Hanušovou medailí, která je udílena za vynikající vědecký přínos v oboru chemie, za mimořádný přínos Společnosti je udíleno čestné členství. Vedení ČSCH připraví pro Bulletin přehled dosavadních nositelů ocenění ČSCH a od letošního roku budou v Bulletinu ČSCH zveřejňovány CV laureátů. Cena Alfreda Badera je určena vítězi každoročního konkurzu organických a bioorganických chemiků do věku 35 let, v Chemických listech je udílena cena Karla Preise za nejlepší publikaci ročníku.

Uskutečňování jednotlivých bodů předloženého programu je dáno jejich nezbytným plněním. Co zůstává otevřené je změna stanov ČSCH. Dosavadní stanovy nejsou vyhovující v mnoha směrech. K tomuto tématu navrhujeme hlavnímu výboru otevřít širokou diskusi a vyzýváme k ní naše členy, pobočky a OS. Termínem, kdy vedení ČSCH chce předložit návrh nových stanov, je rok 1999.

vedení ČSCH