Ze zahraničních odborných společností

Integrace evropských chemických časopisů

Šest evropských chemických společností se dohodlo ukončit vydávání svých národních chemických časopisů a od roku 1998 spojit své síly do dvou prestižních médií: European Journal of Inorganic Chemistry (Eur.JIC) a European Journal of Organic Chemistry (Eur.JOC).

Touto integrací zanikají Chemische Berichte, Liebigs Annalen, Bulletin de la Société Chimique de France, Bulletin des Sociétés Chimiques Belges, Gazetta Chimica Italiana a Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas. EurJIC a EurJOC budou pokrývat široké spektrum původních sdělení, mikroreferátů a krátkých příspěvků z anorganické, bioanorganické a organometalické chemie a chemie pevných látek, resp. z organické, bioorganické a fyzikálně-organické chemie. Od obou variant bude vycházet 12 čísel ročně a publikačním jazykem bude výhradně angličtina. Předplatné pro odběratele z ČR a SR činí 1395 $ (Eur.JIC) a 1825 $ (Eur.JOC) a objednávky lze adresovat na e-mail: cs-journals@wiley.co.uk. Každý z obou časopisů bude řízen pětičlenným kolektivem šéfredaktorů z Itálie, Francie, Nizozemí, Německa a Belgie a jedním starším (Senior Editor) z Německa.

Tento revoluční čin provází určitá nostalgie, uvědomíme-li si, že některé ze zanikajících časopisů mají více než stoletou historii. Nicméně snaha čelit tlaku především amerických chemických časopisů převážila. Budoucnost ukáže, zda bude tato evropská fúze chemických časopisů životaschopná a nabalí na sebe další periodika. Zatím je od roku 1996 vydáván časopis Chemistry - A European Journal, jehož impakt faktor je 4,814. EurJIC a EurJOC jsou zřejmě dalším krokem evropské chemické integrace a podle řady kladných vyjádření významných evropských chemiků lze předpokládat jejich vysokou prestiž, protože lze počítat s jistým přílivem Evropanů publikujících zatím v časopisech vydávaných Americkou chemickou společností.

kratas

Pamětní medaile Polské chemické společnosti českým chemikům

Ve starobylém Krakově - dřívějším sídelním městě polského království - se ve dnech 21. až 26. září tohoto roku konala 17. Konference o isoprenoidech. Slavnostní zahájení se uskutečnilo v tzv. "Sukenici", bývalé radnici, kde v současnosti sídlí Národní galerie. Pod rozměrnými plátny starých polských mistrů profesor Krygowski, president Polskiego Towarzystwa Chemicznego, předal čestné medaile v "uznání příspěvku k organické chemii" dvěma českým účastníkům konference - Dr. A. Kasalovi, DrSc a Dr. L. Kohoutovi, DrSc - kteří spolupořádali tato bienale od začátku, tj. od roku 1967. Gratulujeme.

pad

Webové stránky chemických společností

Argentinská chemická společnost Consejo Profesional de Química oznámila možnost kontaktů na svoji "pagina web" www.quimica.com.ar.

FECS zřídila svoji stránku v rámci RSC http://chemistry.rsc.org/rsc/fecs.htm.

pad

IUPAC Přijal konečné doporučení pro jména transfermiových elementů

Rada IUPAC (The Council of the International Union of Pure and Applied Chemistry) přijala konečné doporučení (final recommendations) pro pojmenování prvků 101-109. Hlasováním v poměru 64 : 5 (s 12 absencemi) delegáti ze 40 členských zemí IUPAC přijali zprávu komise (Committee on Nomenclature of Inorganic Chemistry; CNIC). Tím skončilo tříleté kontroverzní období kolem pojmenovávání těchto uměle připravených prvků s krátkou dobou života.

Mezinárodní jména a symboly doporučené IUPAC jsou následující:

101 Mendelevium Md; 102 Nobelium No; 103 Lawrencium Lr; 104 Rutherfordium Rf; 105 Dubnium Db; 106 Seaborgium Sg; 107 Bohrium Bh; 108 Hassium Hs; 109 Meitnerium Mt.

Komise doporučila, aby prvky 101, mendelevium; 102, nobelium; a 103, lawrencium byly pojmenovávány běžně přijatými jmény, přestože je jasné, že původní ohlášení objevu prvku nobelium je omylem. Priority objevů prvků 104 a 105 jsou diskutabilní. CNIC přijala pro prvek 104 název navržený skupinou z Berkeley, rutherfordium, a doporučila aby prvek 105 byl nazván dubnium k poctě laboratoře z Dubny, kde byla učiněna řada zásadních pokusů spojených s tvorbou transfermiových prvků. Element 106 neměl ve svém objevu konkurenci a jméno seaborgium (Sg) bylo přijato bez problémů. Prvky 107, 108 a 109 ale také neměly v objevech konkurenční nároky a CNIC přijala návrhy Darmstadtské skupiny s jedinou drobnou úpravou, kdy bylo přijato jméno bohrium, a nikoli navrhované nielsbohrium pro 107, po konsultacích s dánskými odborníky.

Konečná doporučení jsou založena částečně na návrzích obdržených během oficiální pětiměsíční lhůty "five-month comment period" požadované ustanoveními IUPAC. Byly vzaty v úvahu připomínky chemiků z celého světa a ze 40 národních chemických společností a organizací. Nová jména nahrazují dočasná doporučení (provisional recommendations), přijatá CNIC v srpnu 1994.

Pojmenovávání "transfermianů" bylo kontroverzní zejména pro rozdílné názory na prioritu objevu některých elementů. Podle Alana Sargesona, předsedy CNIC, přijala komise závěry pracovní skupiny zvané Transfermium Working Group (TWG) z roku 1993. TWG byla vytvořena společně IUPAC a unií International Union of Pure and Applied Physics v roce 1986, jenž měla za úkol vytvoření kritérií požadovaných pro předložení nároku objevení nového chemického prvku a pro vyhodnocení soutěžících nároků. Při volbě jmen dala CNIC značnou váhu názorům samotných objevitelů, ale posuzovala otázku i z širšího hlediska.

Doporučení IUPAC pro celý široký rámec chemie nemají žádnou právní sílu, ale bývají obecně a celosvětově přijímána. President IUPAC Albert Fischli podtrhl fakt, že proces navrhování dočasných doporučení, projednávání připomínek a přijímání úprav probíhal velmi dobře. "Naneštěstí, řekl, kvůli konfliktním návrhům a nárokům nemohla být přijata doporučení, která by kompletně uspokojila všechny laboratoře angažované v tomto procesu. Věřím, že konečná doporučení téměř splňují naše cíle a že budou celosvětově přijata a používána

Další informace: Dr. John W. Jost, Executive Director, IUPAC, Telephone: 001-919-485-8700, Fax: 001-919-485-8706, E-mail: secretariat@iupac.org

pad

Letná škola chemikov

Redakce CHL/B pociťuje vhodnost informovat čtenáře také o aktualitách ze Slovenska. Podrobnosti si mohou čtenáři vyžádat od autorů.

Formálne školské prírodovedné vzdelávanie v súčasnosti neposkytuje dostatok vedomostí a nevyhnutne musí byť dop ané neformálnym mimoškolským vzdelávaním. V roku 1997 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník.

Letná škola chemikov je letné sústredenie najlepších účastníkov chemickej olympiády v kategóriách B a C. Jej zámerom je podporovať rozvoj talentovanej mládeže, umožniť účastníkom rozšírenie vedomostí a zručností nad úroveň stredoškolského štúdia, zoznámiť ich s metódami vysokoškolského štúdia a tiež umožniť im prístup k novým vedeckým poznatkom. Vyhľadávaním a usmerňovaním talentovaných detí prispieť k ich profesionálnej orientácii a pripraviť ich pre reprezentáciu v celoslovenských a medzinárodných súťažiach chemickej olympiády.

Letná škola chemikov je dvojtýždňovým sústredením. Organizačne ju zabezpečuje úsek chémie oddelenia VT IUVENTY náklady na pobyt a časť programu si hradia účastníci. Prednášateľmi sú najmä vysokoškolskí učitelia CHTF STU a PrF UK. Odbornou garanciou sústredenia je vždy poverený člen odbornej skupiny Slovenskej chemickej spoločnosti pre výučbu chémie.

Letná škola chemikov umožňuje podchytenie talentovaných žiakov stredných škôl so záujmom o chémiu a usmernenie ich záujmu tak, aby účastníci:

- získali základné chemické zručnosti a návyky pri práci v laboratóriu, ktoré nemôže poskytnúť väčšina gymnázií,

- dostali metodickú pomoc v problematike chemických olympiád a korešpondenčných seminárov pre nasledujúce roky.

- dostali metodické usmernenie pri štúdiu chémie, najmä pri prechode zo stredoškolskej úrovne na vysokoškolskú.

Koncepcia takto postaveného projektu je overená dlhodobým vývojom, počas ktorého sa skúšali rôzne varianty. Dlhodobé veľmi dobré výsledky absolventov letnej školy chemikov v kategórii A chemickej olympiády, ako aj slovenských reprezentantov na Medzinárodnej chemickej olympiáde dokazujú potrebu i úspešnosť systematickej starostlivosti o talenty. Tieto výsledky sú zadosťučinením pre organizátorov i zárukou úspešnosti ďalších ročníkov letnej školy chemikov.

Ján Reguli, Mária Reguliová

CEFIC Science Education Award na Slovensku

Chceli by sme vás stručne poinformovať o výsledkoch projektov slovenských škôl, predložených do tretieho ročníka súťaže o Cenu Európskej rady chemického priemyslu za prírodovedné vzdelávanie. Súťaž v Slovenskej republike zabezpečuje Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky. Predložené projekty vyhodnotila komisia zložená zo zástupcov Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, Chemicko-technologickej fakulty STU a Nadácie SCHOLA LUDUS.

Do súťaže sa v roku 1997 zapojili kolektívy učiteľov a študentov (žiakov) zo šiestich slovenských škôl s nasledujúcimi projektmi:

1. Neiónové tenzidy v praxi (Ing. Elena Kulichová, SPŠCH Nováky)

2. Konferencia malých chemikov o vode (Mgr. Božena Pateková, Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa)

3. SOS (Projekt Skleník) (RNDr. Eva Šestáková, Mgr. Pavlína Koršňáková, Ing. Gabriela Pavlendová, Gymnázium Matky Alexie, Palackého ul, Bratislava)

4. Projekt Ozón (Mgr. Mária Viselková, Gymnázium Púchov)

5. Tvorivé metódy pri učení sa názvoslovia chemických prvkov na základnej škole (Zlata Matláková, ZŠ Špačince)

6. Delenie katiónov 1. skupiny vzdelávací počítačový "film" (Pavel Meleg, SOUCH Šaľa)

Všetky predložené projekty predstavujú podnetné príspevky k zlepšeniu prírodovedného vzdelávania a ich autorom - učiteľom i ich žiakom patrí za ne vďaka. S ohľadom na množstvo vynaloženej námahy, aktívnu účasť študentov, výsledky i spracovanie predloženého projektu boli slovenské projekty vyhodnotené v uvedenom poradí. Do medzinárodnej súťaže postúpili prvé tri projekty.

V Bruseli, sídle Európskej rady chemického priemyslu, predložené projekty posúdila medzinárodná porota zložená z predstaviteľov výkonného výboru CEFIC, Európskej komisie, chemického priemyslu a popredných odborníkov na prírodovedné vzdelávanie. Výsledky medzinárodnej súťaže boli vyhlásené na valnom zhromaždení Európskej rady chemického priemyslu 13. júna v Ženeve.

Do medzinárodnej súťaže v tomto roku postúpilo 41 projektov. Víťazom medzinárodnej súťaže sa stala švédska základná škola s projektom približujúcim chémiu okolo nás. 24. júna 1997 sa v priestoroch ZCHFP SR v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie slovenskej účasti na treťom ročníku súťaže o cenu CEFIC. Na vyhodnotenie boli pozvaní traja zástupcovia (učiteľ a dvaja študenti) každého súťažiacehio kolektívu. Súťažiace kolektívy boli odmenené finančnou odmenou v celkovej hodnote 30 000 Sk. Odmeny súťažiacim odovzdal prezident ZCHFP SR RNDr. Jozef Kollár.

Súťaž o Cenu CEFIC za prírodovedné vzdelávanie bude pokračovať aj v budúcich rokoch. Štvrtý ročník bude vyhlásený k začiatku nového školského roku. Súťaž považujeme za významný príspevok k zlepšeniu výučby prírodných vied a najmä chémie a za jednu z mála príležitostí na ocenenie obetavej práce učiteľov nad rámec ich povinností. Na Slovensku súťaž organizuje Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky (Drieňová 24, 826 03 Bratislava) Uzávierka prijímania prihlášok je 1. 4. 1998 na adrese: Ing. Ján Reguli, CSc., Katedra fyzikálnej chémie, CHTF STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava. Na tejto adrese je možné získať všetky potrebné informácie o súťaži.

Ján Reguli