Ze života chemických společností

Nové vedení ČSCH
Dne 13. 10. 1997 zasedl Hlavní výbor zvolený v korespondenčních volbách a potvrzený Sjezdem ve Zlíně. Hlavní výbor zvolil nového předsedu Společnosti, kterým se stal Prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. Dále zvolil předsednictvo ČSCH, ve kterém budou pracovat, vedle nově zvoleného předsedy, pp (bez titulů) Jiří Barek (kooptován z HV jako pokladník ČSCH a CHL), Pavel Drašar, Martin Fusek, Josef Horák, Bohumil Kratochvíl (nevolený člen, šéfredaktor CHL), Františka Pavlíková, Tomáš Trnka. Náhradníky předsednictva byli zvoleni pp. Otakar Červinka a Miroslav Holík. Prof. Červinka byl pověřen koordinací práce všech oborových komisí pro názvosloví. Působnost členů předsednictva byla rozdělena takto: Barek - hospodář, Drašar (místopředseda) - mezinárodní styky, Fusek - marketing, Horák (místopředseda) - odborné skupiny a místní pobočky, Kratochvíl - CHL, Pavlíková - spolupráce s odbornými společnostmi se vztahem k chemii, Trnka - péče o mladou generaci chemiků. Hlavní výbor zřídil pro předsedu minulého výboru, pokud nebude dále volen předsedou, funkci "odstupující předseda" (past president). Funkce byla zřízena pro přiblížení se strukturám obvyklým v členských západoevropských společnostech EC3 a FECS, její zřízení však má za cíl zkvalitnit práci nového předsedy a předsednictva a zlepšení kontinuity v jejich práci. Po ustavení všech povolebních struktur ČSCH bude vydán adresář. Prozatím je možno adresovat všechnu korespondenci na sekretariát ČSCH.

pad

"Cena Alfreda Badera" za rok 1997 udělena

Již po čtvrté byla Cena udělena, a tak klub jejích nositelů, budoucích pilířů české organické a bioorganické chemie, se utěšeně rozrůstá. Prestižní cenu České společnosti chemické za tvůrčí přínos v organické a bioorganické chemii získal Ing. Pavel Lhoták, CSc., věk 34 let, z Ústavu organické chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Předložený soubor prací se týkal chemie luminoforů a kalixarenů. Slavnostní předání Ceny, spojené s dotací 100 000 Kč, se tradičně uskutečnilo na 32. konferenci "Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice 97" (10.-12. 11.), kde se čerstvý laureát odborně představil přednáškou s názvem "Calix[n]areny - historie, dnešek a budoucnost jedné chemické zvláštnosti".

Nový nositel Ceny získal diplom inženýra chemie (s vyznamenáním) na ústavu organické chemie VŠCHT v Praze (1986), kde rovněž absolvoval doktorandské studium (1986-91) a obhájil disertační práci s názvem "Syntéza a výzkum vlastností nových organických luminoforů". Na stejném místě pak nastoupil jako odborný asistent. V letech 1994-1996 mu bylo uděleno postdoktorandské stipendium japonského ministerstva školství (Prof. Shinkai). Odborné výsledky Ing. Lhotáka byly také oceněny dříve - předdiplomní práce získala 1. místo v celostátním kole SVOČ (1985) a diplomová práce (1986) získala ocenění ČSCH v "Soutěži nejlepších diplomových prací". Celkový souhrn odborných výsledků Ing. Lhotáka představuje šestnáct původních sdělení, čtyři přehledné referáty (dva publikované v zahraničí), 5 patentů a spoluautorství skript "Molekulární design". Nositel Ceny je ženatý a má dva syny (1993, 1996).

Rozhodování Komise pro Cenu Alfreda Badera je stále obtížnější, protože nejIepší soubory prací mají z roku na rok vyrovnanější úroveň a Cena se uděluje jen jedna. Vlastně se stalo pravidlem, že nositel se již o Cenu ucházel v některém z předchozích ročníků. Autoři nejIepších kolekcí, kteří nebyli oceněni, mají nadále privilegium permanentní přihlášky (do věku 35 let); pak postačuje, aby v roce, kdy se hodlají opět soutěže zúčastnit, poslali pouze doplněk předchozího souboru, případně jej aktualizovali dle svého uvážení.

Uzávěrka přihlášek do konkursu o Cenu v roce 1998 byla stanovena na 15. červen 1998 (datum poštovního razítka). Hlavní částí přihlášky jsou jako dříve separáty publikovaných prací a k nim zpracovaný autorův komentář k dosaženým výsledkům v rozsahu 4-6 stran; přiložený životopis by měl zachytit odborný vývoj, mj. téma diplomové a doktorské (kandidátské disertace), získaná ocenění, stáže a jejich tematické zaměření, získané granty apod. Řada publikací vzniká týmovou činností a v takových případech je potřebné vyjádření spoluautorů o podílu uchazeče na publikovaných výsledcích. Počínaje příštím ročníkem Komise požaduje, aby uchazeči uvedli, jak se na publikaci a jejím zveřejnění podíleli (např. se jedna1o o diplomovou práci, zadané téma doktorské práce, řešení grantu získaného uchazečem, samostatně řešená část projektu, vlastní projekt, vedení diplomanta nebo doktoranda apod.; publikaci zpracoval školitel resp. vedoucí, uchazeč do publikace přispěl určitou částí (např. experimentální, teoretickou), zpracoval celou publikaci, byl korespondujícím autorem apod.). Uchazeči o Cenu se mohou přihlásit na sekretariátu Společnosti jednak sami, jednak návrh mohou podat kolegové, instituce a rovněž vědecké rady a senáty.

Oldřich Paleta

Nově jmenovaní vysokoškolští profesoři z řad členů naší Společnosti

Presidentem ČR byli jmenováni profesory

Prof. RNDr. Pavel Mader, CSc., Česká zemědělská Universita Praha, pro obor kvalita rostlinných produktů

Prof. RNDr. Milan Potáček, CSc., PřF Masarykova Universita Brno, pro obor organická chemie

Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc., PřF Karlova Universita Praha, pro obor fyzikální chemie

Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc., PřF Masarykova Universita Brno, pro obor fyzikální chemie

Prof. Ing. Ivan Stibor, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická Praha, pro obor organická chemie

Prof. RNDr. Emanuel Šucman, CSc., Vysoká škola veterinární Brno, pro obor veterinární chemie a biochemie

Prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc., PřF Karlova Universita Praha, pro obor organická chemie

Prof. Ing. Kamil Wichterle, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR Praha, pro obor chemické inženýrství

mab

Místní pobočka ČSCH U.S.A.

Místní pobočka v Tucsonu (Arizona, USA) byla založena na počátku roku 1996, kdy bylo jasné, že vysoká lokální koncentrace českých chemiků v Tucsonu může začít difundovat i do jiných územních celků. Místní odbočka si vzala za úkol mapovat výskyt českých chemiků pracujících v zahraničí, zvláště pak ve Spojených státech severoamerických.

Místní pobočka je otevřena všem, kdo se cítí dostatečně Čechem (či Moravanem, či Slovákem - pro členství v pobočce České společnosti chemické je přesné určení národnosti nevýznamné, důležité je, že se tito chemici mohou domluvit v jazyce, který není ve světě zcela běžný) i po víceletém pobytu mimo rodnou hroudu. Hlavní částí "domácí stránky" této pobočky (http://www.5z.com/cchs/) je tedy databáze chemiků, kteří se mohou domluvit společným jazykem. Po delším pobytu v zahraničí je celkem příjemné, když do místa působení toho kterého chemika-krajánka zavítá stejně mluvící chemik, ať již při výletu z rodné hroudy, či při služební cestě z jiného pracoviště, a najde si čas na popovídání nad sklenici plzeňského či jiného. Druhou situací, při které znalost kontaktu na místní spřízněnou duši je výhodou, jsou rozpaky vyplývající z neznalosti prostředí čerstvě přicestovavšího chemika. Často rychlý telefonát pomůže vyřešit zapeklité problémy.

Proč právě místní odbočka Tucson? Asi je pravdou, že v tomto městě vznikla shodou okolností velmi vysoká hustota česky mluvících chemiků - vyšší hustota, než kdy existovala v hlavním městě české americké komunity Chicagu. Tucson nebyl cílem českých chemiků proto, že v něm existuje česká restaurace pana Kletečky, ale proto, že zde byla v roce 1991 založena firma Selectide. Tato firma v začátcích neměla příliš mnoho peněz a najímala proto "lacinější" chemiky. Shodou okolností byl za budování oddělení chemie zodpovědný český chemik, právě tak jako za budování oddělení biochemie český biochemik. V roce 1994 zde pracovalo třináct českých chemiků a biochemiků, tři Rusové, jeden polský chemik a zbytek osazenstva byl tvořen vědci z dalších sedmi zemí světa včetně samozřejmě Američanů. V místní základní škole bylo v předmětu "Angličtina jako druhý jazyk" tolik českých dětí, že škola ve své ročence publikovala část ve dvou jazycích - češtině a vietnamštině. V roce 1995 byla firma Selectide prodána Marion Merrell Dow (MMD) a pak byl znovu celý MMD prodán Hoechstu. Několik českých chemiků odešlo, nicméně ještě dnes pracuje v Tucsonu osm českých chemiků - proto tedy místní odbočka Tucson.

Členové této pobočky České společnosti chemické platí roční příspěvek $ 3,50, za který získávají řadu požitků - Bulletin České společnosti chemické, slevy na akcích pořádaných ČSCH a její místní pobočkou, právo volit a být volen do orgánů společnosti a právo na přednostní vydání kufru na letišti Ruzyně při cestách do Prahy.

Michal Lebl