Granty GA ČR udělené v prvním kole soutěže pro absolventy doktorandského studia jejichž financování bude zahájeno od 1. 1. 1998 a jež se týkají chemických věd

102/97/P143 Ivan Kašík, AV ČR, Ústav radiotechniky a elektroniky: Studium nových technologických postupů přípravy křemenných optických vláken se speciálními profily indexu lomu pro chemické senzory

104/97/P019 Juraj Kosek, VŠCHT - Praha, Fakulta chemicko-inženýrská: Studium dynamiky katalytických reakčních systémů v 2D a 3D

104/97/P025 Květoslava Stejskalová, AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského: Studium vlivu vybraných příměsí na reaktivitu sody 1. generace (NaHCO3 prekursor) vůči plynné směsi oxidů síry a dusíku

104/97/P030 Tomáš Moucha, VŠCHT - Praha, Fakulta chemicko-inženýrská: Příspěvek k zobecnění metodiky návrhu aerovaných nádob s více míchadly

202/97/P077 Karel Mašek, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta: Studium vlivu struktury tenkých vrstev na jejich fyzikálně chemické vlastnosti

202/97/P079 Jakub Pšenčík, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta: Optická spektroskopie fotoaktivních pigmentů ve fotosyntetických anténách

203/97/P002 Petr Bouř, AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie: Teoretické metody pro výpočet Ramanovské optické aktivity

203/97/P004 Leoš Bláha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta: Studium selektivity azacyclických ligandů s methylfosfinovou pendantní skupinou

203/97/P011 Dana Nachtigallová, AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského: Teoretické studium vlastností kationtů mědi a jejich katalytické aktivity pro rozklad oxidů dusíku v závislosti na struktuře komplexu Cu-zeolit

203/97/P031 Jarmila Peterková, AV ČR, Ústav makromolekulární chemie: Využití difrakčních metod při studiu struktury makromolekulárních a oligomerních materiálů v atomárním rozlišení

203/97/P045 Svetlana Pakhomova, VŠCHT - Praha, Fakulta chemické technologie: Enklatrace malých molekul ve strukturách cyklických peptidů

203/97/P062 Pavel Matějka, VŠCHT - Praha, Fakulta chemicko-inženýrská: Využití sebeskladných monovrstev pro analytické aplikace FT Ramanovy spektroskopie

203/97/P095 Jiří Kulhánek, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická: Studium ortho-disubstituce v anilinové řadě

203/97/P103 Zbyněk Zdráhal, AV ČR, Ústav analytické chemie: Využití nových extrakčních technik v analýze organických polutantů v tuhých matricích

203/97/P130 Patrik Španěl, AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského: Kinetika reakcí kationtů s molekulami

203/97/P149 Jiří Damborský, Masarykova Univerzita, Fakulta přírodovědecká: Studium molekulárních mechanismů biodegradačních reakcí - konstrukce QSBR modelů a proteinové inženýrství dehalogenas

206/97/P039 Karel Doležal, Univerzita Palackého, Fakulta lékařská: Isolace a identifikace N6-substituovaných derivátu adeninu z fotoautotrofní buněčné struktury chemopodium rubrum

307/97/P029 Jana Kašpárková, AV ČR, Biofyzikální ústav: Molekulární mechanismus působení protinádorově účinných bis platinových komplexů

pad