Odborná setkání

"15th International Symposium on Fluorine Chemistry", 2.-7. srpna 1997, Vancouver, Canada.

Po tříletém intervalu se symposium konalo v areálu University of British Columbia ve Vancouveru, kde se rovněž uskutečnilo desáté symposium v r. 1982. Obě symposia byla velmi úspěšná a stojí za porovnání: Desátého se zúčastnilo 233 chemiků z patnácti států, zatímco na patnáctém participovalo 447 chemiků z dvaceti tří států. Na desátém symposiu bylo předneseno 171 přednášek a předvedeno 21 posterů, na patnáctém 223 přednášek a 171 posterů.

Universitní městečko, kde se odehrávaly všechny aktivity symposia, je umístěno v parku na západním konci města, zcela odděleně od Vancouveru, a na břehu moře, které je bohužel vidět jen z některých míst pro vysoké stromy parku.

Symposium bylo zahájeno plenárními přednáškami Neala Bartletta, objevitele fluoridů vzácných plynů, a George A. Oláha, nositele Nobelovy ceny za chemii a dále dvěma vzpomínkami na nedávno zesnulé fluorové velikány - George Cadyho a Harryho Eméleuse.

Přednáškový program byl rozdělen do čtyř paralelních sekcí a zaplnil neděli, pondělí, úterý a čtvrtek, dopoledne a odpoledne, a k tomu dva večery byly věnovány posterům. Středa byl den zájezdů a odpočinku, obzvláště vítaný a potřebný pro ty, kteří vydrželi poslouchat po celou dobu přednášky: Uskutečnil se zájezd na ostrov Vancouver s hlavním městem Victoria a se světoznámými Butchart Gardens, výlet po moři a železnici a rovněž turistický výlet do hor s túrou ca. 15 km. Sjezd byl ukončen banketem v přírodě v prostoru antropologického musea s kulisami obrovských totemů původního indiánského obyvatelstva.

Vědecký program symposia zahrnoval anorganickou, organickou a fyzikální chemii, biochemii, průmyslovou chemii, katalysu, chemii polymerů a medicínské aplikace fluorovaných sloučenin. Novinkou tohoto symposia bylo jedno odpoledne, zcela věnované památce dvaceti dnes již nežijících fluorových chemiků, a ca. hodinové promítání obrázků fluorových chemiků, jak byly zachyceny na světových a evropských symposiích a zimních fluorových konferencích v USA od r.1962. Tento příspěvek byl zajímavý tím, jak se za těch 35 let rozrostly řady fluorové chemie, ale i postavy jejích budovatelů.

Od doby zrušení komunismu se značně zvýšila účast chemiků z bývalého Sovětského Svazu: 23 letos, 3 v roce 1982. Fluorová chemie v České republice byla výborně representována Oldřichem Paletou, který měl dvě přednášky (jednu dodatečně vyžádanou) a se svými spolupracovníky uvedl více posterů než kdokoli jiný.

Letošní Mezinárodní symposium o chemii fluoru prokázalo, že fluorová chemie pokračuje ve svém růstu a že se stále objevují nová, vysoce selektivní činidla k zavádění fluoru a fluorových skupin do organických molekul, nové nečekané reakce fluorových sloučenin a nové aplikace v průmyslu a medicíně.

Jednotlivé státy na symposiích 1982 a (1997):

Velká Británie 14 (44), Austrálie 1 (0), Belgie 0 (1), Česká republika 0 (1), Čína 1 (9), Dánsko 0 (1), Francie 28 (19), Chorvátsko 0 (1), India 2 (0), Izrael 1 (3), Itálie 8 (8), Japonsko 34 (98), Kanada 19 (23), Korea 0 (2), Maďarsko 0 (2), Německo 22 (69), Nizozemsko 0 (1), Norsko (1) 0, Polsko 0 (2), Rakousko 5 (1), Rusko 0 (19), Singapore 1 (1), SSSR 3 (0), Slovinsko 0 (2), Taiwan 0 (1), Ukrajina 0 (4), USA 98 (128).

Miloš Hudlický

EUROPEAN COOPERATION IN CHEMISTRY THROUGH EUCHEM CONFERENCES

EUCHEM (European Chemistry) was formed in with the aim of establishing a programme of high level conferences in Europe devoted to chemical topics. Since then, about 250 EUCHEM conferences have taken place in various European countries. They have contributed notably to development of chemistry in Europe, and to the strengthening of scientific relations between European chemists.

An EUCHEM Committee, whose members come from national committees or research organisations of Chemistry, co-ordinates and promotes the EUCHEM programme, which covers all branches of chemistry, with particular emphasis on newly evolving fields and interdisciplinary subjects. The EUCHEM Committee is at present an integral part of the Federation of European Chemical Societies. A main priority for this Committee is to ensure the high quality of EUCHEM conferences. Through the efforts of many distinguished chemists who have organised and chaired the conferences, the label EUCHEM has attained exceptional prestige in Europe and has become a guaranty of quality.

Some of the EUCHEM conferences are included within series with a running title: Stereochemistry, Bio-organic chemistry, Molten salts, Electrochemistry, Inorganic chemistry. Many others, the majority, have been devoted to specific new topics of growing interest in chemistry. In all cases the conferences are intended as a way to exchange ideas, contrast opinions and promote scientific advancement in frontier domains of chemistry through European cooperation. The label EUCHEM has become synonymous with joint European effort in chemistry.

Another important objective of EUCHEM is to select fields where an industrial need for better scientific knowledge exists. Bringing together chemists who are doing research at industrial establishments and universities is an excellent way of achieving mutual benefits and the initiation of fruitful cooperation. The European dimension can add a remarkable value to such cooperation.

Interdisciplinary subjects are also carefully considered to analyse and possibly increase the role of its chemical component.

EUCHEM conferences are deliberately kept small (about a hundred participants). To allow complete freedom of expression, their proceedings are not published. The presentations are informal and several hours per day are set aside for free discussion of the topics selected, normally introduced through a few invited speakers, complemented as necessary with posters contributed by the participants. It is also aimed to balance younger and senior workers, as well as academic and industrial participants where this is relevant.

The organisation of the conferences is simple and effective. The EUCHEM Committee meets every year in the third week of October to consider proposals and select those of scientific interest, avoiding any unnecessary duplication with other meetings on similar themes. Proposals include a short description of the intended conference, some background information on the proposed chairman and possible names of scientists engaged therein, perhaps as invited speakers and/or as members of a small conference committee.

The financial support required for a conference is normally low. It is usually sought by the organiser in his/her own country or in European organisations. The label EUCHEM is often found to be helpful when applying for funds. The EUCHEM Committee may be able to make a small initial grant to assist in promoting the conference.

Guidance to Organisers of EUCHEM Conferences

- The Conferences are intended primarily to stimulate new topics of growing interest in chemistry; however series of conferences with a running title may also be included, provided that advanced domains are emphasised.

- The Conferences should provide a way to exchange ideas, contrast opinions and promote scientific advancement in frontier fields of chemistry through European cooperation.

- The location should be such that participants meet in a relaxed atmosphere at modest cost without unnecessary additional expenses.

- Attendance should normally be limited to about 100 participants, a smaller number being often preferable.

- The programme should be arranged in such a way that the main topics selected, normally introduced by a few invited speakers, can be thoroughly discussed. Time should also be allotted for informal group discussions. The presentation of too many formal papers is to be discouraged, though poster sessions with discussion maybe included.

- Speakers are selected on the basis of their known ability to contribute to the subject of the conference. It is unadvisable to have too many speakers.

- Normally, nothing is written or published. It is an accepted principle that information presented is not to be used elsewhere without the approval of the speaker concerned.

- A small committee should be appointed (normally with members from more than one country) to plan each conference, under a chairman who makes the final decision on the programme.

- The participants should include a balance of younger and more senior workers, as well as academic and industrial ones where this is relevant, and with a reasonable spread among the different European countries. This spread of participants should also normally be reflected in the list of contributors. Some contributions may also come from outside Europe.

- The total cost charged to participants should be kept as low as possible, and participation in social events should be optional at an extra charge. Some reduction of fees for younger participants may be desirable.

- The Committee for EUCHEM Conferences may be able to make a small initial grant to assist in promoting a Conference, but such grant should be returned when the Conference get a surplus.

- Proposals to organise EUCHEM Conferences can be sent to the Secretary of the EUCHEM Committee, Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, F-75007 Paris, France (tel.: 33 (1) 42346862; FAX: 33 (1) 43256812); or, preferably, be submitted through national representatives on the EUCHEM Committee.

Česká chemická obec zatím nemá žádného zástupce v orgánech EUCHEM. (pozn.red., pad)

28. Zasedání Divize analytické chemie Federace Evropských chemických společností

V Divizi analytické chemie Federace Evropských chemických společností (DAC FECS) je v současné době zastoupeno 38 chemických společností z 32 evropských zemí a 10 pozorovatelů (IUPAC, USA, Austrálie, Brazílie, Čína, Egypt, Japonsko, Tunisko, Ukrajina a Jihoafrická republika).

28. Zasedání DAC FECS proběhlo 14. června 1997 v Bordeaux a bylo ve znamení 25. výročí založení Working Party on Analytical Chemistry (WPAC FECS), která byla právě v loňském roce transformována na DAC FECS. Účast českého zástupce na zasedání tohoto orgánu má význam pro posilování pozice české analytické chemie v mezinárodním měřítku, a to jak z hlediska výzkumu, normalizace a standardizace rutinních analytických postupů a výměny pracovníků, tak i z hlediska výuky a výměny pregraduálních i postgraduálních studentů. Aktivní členství v této organizaci má zásadní význam pro prezentaci činnosti a výsledků české chemie, prosazování našich zájmů, podporu mezinárodní výměny a spolupráce vědců, pedagogů i studentů a ovlivňování i zavádění standardizačních a akreditačních programů, což má přímý dopad i na náš mezinárodní obchod a začleňování do mezinárodních ekonomických struktur.

Divize analytické chemie divize patří bezesporu k nejaktivnějším článkům FECS. Jak vyplynulo z podrobné zprávy o její činnosti projednávané na 28. zasedání, je v současné době její činnost zaměřena do čtyř hlavních směrů.

V oblasti výuky divize vypracovala tzv. Eurocurriculum základní i pokročilé výuky analytické chemie a v současné době je v tisku učebnice analytické chemie založená na tomto programu, který by měl umožnit snadnou mobilitu studentů analytické chemie v rámci celé Evropy. Dále se podílí na organizaci tzv. Eurokursů, zaměřených zejména na vybrané moderní analytické metody a na otázky řízení a kontroly kvality.

V oblasti kontroly a řízení kvality a akreditace analytických laboratoří spolupracuje s organizací Eurachem, přičemž vychází z představy, že spolehlivost QA/QC systémů v analytických laboratořích nejrůznějšího zaměření je především určena úrovní výuky, výchovy a praktické přípravy pracovníků v těchto laboratořích. Proto je nutno zajistit i určitou komptabilitu výuky analytické chemie na mezinárodní úrovni.

Třetí oblastí je organizace analytických konferencí, zejména kongresu EUROANALYSIS, který se má v roce 1998 konat v Basileji a v roce 2000 v Lisabonu. DAC FECS se však podílí i na řadě specializovaných analytických konferencí pořádaných jednotlivými členskými společnostmi, regionálních konferencích či sympoziích.

Poslední oblastí je pak výměna zkušeností, rozšiřování informací zajímajících analytické chemiky v jednotlivých evropských zemích a snaha o zpracování historie evropské analytické chemie. Příkladem těchto aktivit může být připravovaný materiál Who is Who in analytical chemistry in Europe, o němž autor tohoto článku na stránkách Bulletinu již informoval, či připravovaná historie činnosti WPAC. Účast českého zástupce na zasedáních Divize analytické chemie FECS by měla rozšířit možnosti české analytické chemie při organizování mezinárodních konferencí s analytickou tématikou na území naší republiky, usnadnit účast našich vysokoškolských pracovníků a studentů na širokém spektru aktivit organizovaných touto organizací (výměnné programy studentů i pedagogů, mezinárodní pedagogické i vědecko-výzkumné programy, koordinace vysokoškolské výuky analytické chemie v evropském měřítku atp.). Veškeré materiály DAC FECS jsou k dispozici u autora tohoto článku.

Účast zástupce České společnosti chemické na práci DAC FECS byla umožněna grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci programu PREZENTACE (projekt PG 97336 Reprezentace české analytické chemie ve Federaci evropských chemických společností (FECS)), a laskavou podporou firem Merck s.r.o. Praha, Janssen-Cilag ČR, Výzkumný ústav organických syntéz, Pardubice-Rybitví, Ekoline s.r.o. Brno, ScanLab Systems Praha, Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Ústí nad Labem a ChromSpec Praha. Je milou povinností autora poděkovat výše uvedeným firmám za jejich pochopení a podporu aktivit České společnosti chemické a odborné skupiny analytické chemie.

Jiří Barek, zástupce České společnosti chemické v DA C FECS, Katedra analytické chemie PřF UK, Albertov 2030,128 40 Praha 2, tel: 2195 2295 , fax: 24913538, E-mail: Barek a@prfdec.natur.cuni.cz

Eurocarb 9 - Utrecht, 9.-11. 7. 1997

V pořadí již devátý Evropský sjezd byl tentokrát pořádán v městě, které patří mezi nejvýznamnější centra "cukrářského" výzkumu. Je to hlavně díky Bijvoetově centru (Prof. J. M. Bijvoet 1882-1980), kde v současnosti pracují významné osobnosti jako Prof. H. Kamerling, Prof. H. Vliegenthart a další.

Znamenitě vybraní plenární řečníci přitáhli na svá vystoupení vždy většinu z téměř pěti set účastníků. V úvodní přednášce Margaret A. Clarke ze Sugar Processing Res. Inst. (LA) poukázala na význam sacharidů v ekosféře (sacharidy - celulosa, chitin - jsou největší částí biogenních organických látek v přírodě) a dále hlavně ve výživě lidstva. Jsou připravována stále nová potravinářská aditiva z derivátů polysacharidů, např. náhražky tuků na bázi esterů sacharosy, aj. Mnoho těchto látek má všeobecně příznivé vlastnosti na zdravotní stav, takže je pro ně v současnosti používán nový termín nutraceuticals (nutrition - pharmaceuticals), Např. komplex polysacharidů z ovesných otrub byl potvrzen FDA jako první "potravina s léčivými účinky" (snižuje hladinu cholesterolu v krvi). Pro průmyslové využití přírodních sacharidů jako obnovitelných zdrojů je předvídán značný rozmach.

Další sdělení, které ukazuje nové směry, byla přednáška Prof. René Roye z Ottawy o glykodendrimerech. Syntéza neoglykokonjugátů je jedním ze způsobů prezentace sacharidických antigenů lektinům. Překvapivé biologické aktivity těchto látek jsou odvozeny ze znásobení specifických, ale slabých interakcí mono- a oligo- sacharidů s lektinovými proteiny. Tyto látky jsou prototypem syntetických vakcín založených na sacharidech, ale jsou využitelné i ve výzkumu, např. při selektivní precipitaci lektinů ze směsí.

Prof. Wong ze Scripps Inst. v La Jolla (CA) prezentoval recentní výsledky chemoenzymatických syntéz glykosidů, především z oblasti selektinů a glykomimetik. Ve svém vystoupení doložil, že enzymové syntézy sacharidů jsou více než komplementární metodologií k chemickým syntézám. Enzymy umožňují často bez složitých protekčních/deprotekčních kroků syntetizovat složité, biologicky aktivní sacharidy. Je to trend, který je intenzivně rozvíjen s objevy nových enzymů a metodik, které jsou dobře přístupné i syntetickým chemikům.

Poslední den kongresu zazněla přednáška, která vzbudila neobyčejnou pozornost, a to hlavně svými očekáváními do budoucna. Dr. Herman Spaink (Leiden University) hovořil o NOD faktorech, což jsou deriváty lipochitooliogomerů. Tyto látky jsou vylučovány Rhizobii (hlízkaté bakterie) při kolonizaci kořenového systému vikvovitých rostlin a indukují diferenciaci kořenových buněk na noduly (hlízky), v kterých pak tyto bakterie v symbióze fixují vzdušný dusík. Jedná se tedy o diferenciační faktory. Podobné látky byly na počátku letošního roku identifikovány jako faktory hrající roli při embryogenezi u ryb a je zřejmé, že další analoga se vyskytují jako diferenciační faktory i v jiných živých systémech. Zdá se, že jde zřejmě o rozšířený diferenciační systém, který se konzervoval v průběhu fylogeneze. Do tohoto schématu zapadají i výsledky laboratoře autora tohoto sdělení (Laboratoř biotransformací, MBÚ AV ČR), kde byly připraveny chemoenzymaticky nové deriváty chitooligomerů a ve spolupráci s Dr. Bezouškou z PřF UK demonstrována jejich role při diferenciaci leukocytů. To dále potvrzuje univerzalitu těchto látek v živých systémech.

V posterových sekcích bylo prezentováno celkem přes 400 plakátových sdělení od cca 1 500 autorů. Zde převládaly syntetické práce, kdy se syntézy komplexních penta-, hexa- sacharidů stávají již zcela běžnými. Nemalou část zaujímala též sdělení o biologických aktivitách sacharidů. Zatímco v předchozích letech byly "hot topic" deriváty (a jejich syntéza) kyseliny sialové, nyní se pozornost překlání k derivátům kyseliny ketodeoxyoktulonové (KDO).

Ani tak zkušení organizátoři se však nevyhnuli malým pochybením, jako to, že část účastníků bydlela v hotelích tak vzdálených od centra Utrechtu, že blíže by bylo z Amsterodamu nebo snad i z Belgie. Kongresová turistika je asi též omezována - snad z nedostatku peněz - protože např. "ladies' program" musel být pro nezájem zrušen, stejně tak jako většina plánovaných výletů.

Kongresu se účastnilo mnoho vědeckých pracovníků ze zemí střední a východní Evropy - částečně též díky podpoře EU. Velmi početné byly delegace z Polska, Maďarska a Slovenska a dále několik účastníků z Rumunska, Ukrajiny a Ruské federace s překvapivě profesionálně provedenými postery a vystoupeními. O to více zaráží minimální účast českých badatelů - kromě autora tohoto sdělení se neúčastnil tohoto ani minulého Eurocarbu v Seville nikdo další z České republiky. Snad to nesignalizuje ústup ze světové scény druhdy tak úspěšných cukrářských skupin u nás.

Na kongresu se prezentovalo v malé výstavce několik menších firem prodávajících speciality, jako biologicky aktivní sacharidy, lektiny a biochemikálie - a to hlavně ze Skandinávie a samozřejmě firma Dionex se svým dokonalým chromatografickým systémem na analýzu sacharidů s ampérometrickou detekcí.

Již na minulém Eurocarbu v Seville byla založena databáze CARBCONNECT, která poskytuje členům informace o aktualitách, konferencích a novinkách z oblasti sacharidů, udržuje profesionální databázi členů s možností přístupu a od letošního roku bude též vydávat elektronické noviny a publikovat on-line publikace a postery. V Utrechtu byla databáze rozšiřována na místě o další zájemce. Do databáze je možno se zaregistrovat na webové stránce http://www.carbconnect.com/ - za správnou registraci obdrží členové zdarma náramkové hodinky s logem Carbconnectu. Další literární zajímavostí, která byla distribuována na kongresu je nový časopis Carbohydrates in Europe, který publikuje kromě informací ze společnosti velmi zajímavé přehledné články, abstrakta disertací z oblasti sacharidů atp. Časopis vychází 4x ročně a bližší informace je možno získat na webové stránce: WWW.ZESTEC.NL/CRF/CIEUR/REGCARB.HTML.

Příští Eurocarb10 se koná v Irské republice na University of Galway 11.-16.7. 1999. Předsedkyní organizačního výbory, je Dr. Angela Savage a podrobnější informace je možno získat e-mailem: eurocarb@ucg.ie nebo na webové stránce http://www.ucg.ie/eurocarb. Takže krajané - nashledanou za dva roky v Irsku!(?)

Vladimír Křen, Laboratoř biotransformací,MBÚ AV ČR, 142 20 Praha 4

7th International Seminar on Inclusion Compounds

Seminář se konal od 1. do 6. června 1997 pod záštitou Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické a pardubické pobočky České společnosti chemické. Organizačně seminář zajišťovaly Katedra obecné a anorganické chemie a Společná laboratoř chemie pevných látek Univerzity Pardubice a ČAV, kde jsou inkluzivní sloučeniny - konkrétněji interkaláty studovány již 15 let. Čtrnáct pozvaných přednášejících, kteří představují špičky tohoto oboru v Evropě, USA a Japonsku, se presentovalo plenárními přednáškami. Pozvání přijali např. prof. Abraham Clearfield (Texas A & M University, USA), prof. Gen-etsu Matsubayashi (Osaka University, Japonsko), prof. Robert Schölhorn (Technische Universität Berlin, SRN), prof. Jürgen O. Besenhard (Technische Universität Gratz, Rakousko) a prof. Umberto Costantino (University di Perugia, Italie), kteří patří mezi přední odborníky v chemii interkalátů, tj. sloučenin, v nichž hostitelská mřížka je dvoudimenzionální. Plenární přednášky z oblasti inkluzivních sloučenin, jejichž základem je trojrozměrný hostitel, přednesli např. prof. Janusz Lipkowski (Akademie nauk Warszawa, Polsko), prof. Toshitake Iwamoto (Iwaki Meisei University, Japonsko), prof. József Szejtli (Budapest Cyclolab R&D Ltd., Maďarsko) a prof. Vitalij I. Kalčenko (National Academy of Sciences, Kiev, Ukrajina). Odpolední program probíhal v sekci chemie interkalátů a v sekci třídimenzionálních inkluzivních sloučenin a zahrnoval jak přednášky, tak i postery. Tohoto poměrně úzce specializovaného semináře se zúčastnilo 65 účastníků z 11 zemí celého světa a především pro nejmladší členy Katedry obecné a anorganické chemie bylo mimořádnou příležitostí i poctou aktivně na tomto semináři vystupovat.

Při příjezdu do Pardubic byli účastníci přijati v krásném reprezentačním sále pardubické radnice náměstkem primátora doc. RNDr. Václavem Černým, CSc. a všichni dostali darem obrazovou publikaci o Pardubicích. Toto přijetí bylo účastníky semináře velmi oceněno zvláště proto, že doc. Černý byl na tomto setkání nejen zástupcem města a hostitelem, ale jako dlouholetý člen katedry pořádající tento seminář byl i účastníkem odborných diskusí.

Seminář se konal ve velmi příjemném prostředí JUNIOR centra na Seči, kde jsou mimo jiné k dispozici výborně vybavené posluchárny (včetně klimatizace). Jediné odpoledne v tomto týdnu bylo odpočinkové a bylo věnováno skansenu na nedalekém Veselém kopci.

J. Kalousová