Ze zahraničních odborných společností

Generální shromáždění FECS ve Vídni

Generální shromáždění FECS ve Vídni proběhlo ve dnech 11.-12. září 1997 za účasti zástupců EC3, vedoucích odborných skupin a divizí, pod předsednictvím Prof. Lauri Niinisto, presidenta FESC. Shromáždění se zabývalo celou řadou rutinních bodů, prací odborných skupin a divizí, projednalo podrobně stav Rakouské chemické společnosti a Rakouské společnosti analytické chemie, přijalo za člena FECS Chemickou společnost bývalé jugoslávské republiky Makedonie, vyslechlo zprávy o přípravě nového časopisu FECS/EC3 European Chemist, o výstavbě webové stránky FECS/EC3 a stanovilo místo příští schůze na návrh Turecké chemické společnosti Istambul. K mimořádně důležitým bodům programu patřila práce s mladou generací chemiků, které chce napříště FECS věnovat mimořádnou pozornost. Podobně významným bodem bylo i projednání stavu spolupráce a kontaktů s Evropskou chemickou společností prof. Marka. Českou chemickou společnost reprezentovali prof. V. Šimánek a dr. P. Drašar, slovenskou pak dr. D. Gyepesová.

pad,pvs

Akce století - FRONTIERS OF CHEMISTRY

V roce 1999 se od 14. do 19. srpna uskuteční chemický podnik, který pravděpodobně neměl a nemá v Evropě předchůdce. Jak oznámil jednatel Německé chemické společnosti prof. H. tom Dieck na generálním shromáždění FESC/EC3 ve Vídni (11.-12. září 97), proběhne v Berlíně spolu s kongresem IUPAC i 27. valné shromáždění Německé chemické společnosti a Rakouské chemické společnosti pořádané k oslavě 50. výročí poválečného obnovení činnosti GDCH. GDCH předpokládá, že k tomuto krystalizačnímu jádru se připojí specializovaná bilaterární setkání jakési německo-xxx konference na specializovaná témata. Půjde o nevídanou presentaci evropské chemie na níž se očekává 7 000 až 8 000 účastníků. Očekávána je masivní ekonomická podpora mladých chemiků a studentů ze strany pořadatelů i národních společnosti. V jednání je i připojení generálního shromáždění FECS a EC3.

Titul Frontiers of Chemistry naznačuje, že půjde o presentaci netoliko klasických oborů chemie representovaných například strukturou odborných skupin GDCH ale zejména o presentaci všeho, co by z ostatních oborů mohlo prospět dalšímu pokroku v chemii samotné.

Vedení ČSCH očekává od svých členů, odborných skupin a místních poboček, kteří pochopili význam takové události obratem vypracování návrhů na návrhy česko-německých symposií, která by mohla proběhnout na tomto superkongresu. Návrhy (v jazyce anglickém) by měly obsahovat tema, jeho několikařádkové rozvedení, osobu garanta z ČR a návrh garanta z SRN, návrhy plenárních řečníků a očekávaný počet účastníků, případně další podrobnosti. Vzhledem k stavu příprav kongresu je nutné předat návrhy sekretariátu ČSCH nejpozději do 15. listopadu 1997.

pad,pvs

Cena Paula Bungeho

Německá chemická společnost vyzývá české chemiky k přihlašování do konkursu o cenu Paula Bungeho. Cena je udělována každoročně za práce o historii vědeckých přístrojů. Udělení ceny je spojeno s prémií 10 000 DEM. Soutěž probíhá vždy v únoru. Zájemci se hlásí u GDCH, (Prof. Dr. Heindrik tom Dieck) E-mail htd@gdch.de.

huá

Journal of Chemistry

Francouzská CNRS a britská RSC začnou vydávat od ledna 1998 nový časopis New Journal of Chemistry (NJC), který bude orientován na všechna odvětví chemie. Spolu s Chem. Commun. a Chem. Soc. Rev. vytvoří skupinu časopisů Essential Chemistry. Časopis nebude mít poplatek za publikování prací, bude dávat 25 separátů, bude publikovat mezinárodně posuzované práce. Autoři NJC budou požívat všech výhod vztahujících se na všechny časopisy RSC včetně Journals Grants for International Authors: http:// chemistry.rsc.org/rsc/jgrant.htm, grantu zaměřeného na podporu publikování v časopisech RSC. Spojení Dr. Adrian Kybett, Managing Editor NJC, RSC T.Graham House, Science Park, Milton Road, Cambridge, UK CB4 4EF, UK.

huá

Dvacet pět časopisů ACS zdarma na webu

ACS zřídila pro svých 25 časopisů domovské stránky, ale otevřela zdarma jejich obsahy, které jsou na webu vystaveny ještě dříve, než časopis spatří světlo světa. Hledejte pod Journal Home Pages na URL http://pubs.acs.org.

huá

Přihlášky do zahraničních chemických společností

Sekretariát ČSCH má k dispozici přihlášky do Královské chemické společnosti (RSC), Americké chemické společnosti (ACS), Německé chemické společnosti (GDCh) a IUPAC. Členem IUPAC se může stát pouze člen ČSCH.

pad

AllChemE zpráva na webu!

Text zprávy AllChemE Chemistry: Europe and the future, která je jedinečným argumentačním zdrojem pro snahu o posílení postavení "chemie" ve společnosti, je konečně na webu. Podívejte se na URL http://www. cefic.be/allcheme. Zpráva je dosažitelná i přes domovské stránky ECCC a FECS http://chemistry.rsc.org/ rsc/fecs.htm a http://chemistry.rsc.org/rsc/eccc.htm a je k dispozici v tištěné formě v sekretariátu ČSCH.

pad

Je chemická veřejnost připravena na neodborné a neetické chování svého okolí?

Královská chemická společnost (RSC) vydala Bulletin č. 113, který se příkladně jmenuje Questionable Behaviour. RSC má již po dlouhou dobu kodex a řadu pravidel i postupy, jak doporučit a kontrolovat u svých členů chování odpovídající chartě společnosti a odborným, morálním i etickým standardům. Jakékoliv nařčení z "misconduct" je následováno projednáním případu podle stanovených pravidel.

Bulletin 113 přináší základní pravidla jak postupovat, kdy je z takového špatného chování vůči členovi RSC nebo chemické společnosti samé obviněn nečlen chemické společnosti, jednotlivec nebo právnická osoba. Zejména se jedná o případ, kdy je člen chemické společnosti nucen účastnit se nebo provést akci, která je v konfliktu s jeho profesionální integritou a etickými principy, jež jsou vyžadovány RSC od jejích členů.

pad