Ze života chemických společností

Vyhodnocení korespondenčních voleb ČSCH - zpráva volební komise

Na základě platných stanov Společnosti a volebních pravidel byly vypsány na jaře 1997 volby do předsednictva.

Z rozeslaných volebních lístků se zpět vrátilo 33,6%. Termín pro ukončení voleb byl 15.5.1997 (rozhodující pro včasnost a tím uznání platnosti lístku bylo datum poštovního razítka). Po tomto datu byly volby uzavřeny a došlé volební lístky vyhodnoceny. Volební komise označila 25 hlasovacích lístků, což je 1,1%, za neplatné. (3 lístky jsou kopie hlasovacího lístku, 2 jsou nedovoleným způsobem upraveny - záměna jména kandidáta, 1 je zcela nevyplněný, 19 má zatržen větší počet kandidátů. Na platných volebních lístcích obdrželi kandidáti hlasy v tomto pořadí:

RNDr. Pavel Drašar, CSc. (546), Prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, (518), Prof. Ing. Josef Horák,DrSc. (517), Prof. Dr. Ing. Otakar Červinka, DrSc. (449), Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. (448), Ing. Františka Pavlíková, CSc. (415), Ing. Ladislav Cvak, (378), Doc. RNDr. Tomáš Trnka, CSc. (366), Prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc. (366), RNDr. Pavel Zachař, CSc. (348), Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. (338), Ing. Jan Tříska, CSc. (336), Ing. Martin Fusek, CSc. (320), Ing. Ivo Paseka, CSc. (294), Prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc. (290), Doc. RNDr. Miroslav Holík, CSc. (281) [16 zvolených členů];

Doc. Ing. Petr Pánek, CSc. (275), Prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc. (265), Prof. Ing. Miloš Nepraš, DrSc. (260) [3 náhradníci],

Doc. RNDr. Jiří Barek, CSc. (232), Prof. RNDr. Zdeněk Deyl, DrSc. (228), Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. (226), Prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. (217), Doc. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (206), Prof. Ing. Stanislav Kotrlý, CSc. (200), Ing. Jan Šmidrkal, CSc. (185), Prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc. (183), Prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc.(127), [nezvolení].

Do revisní komise skončily volby takto: Doc. Ing. Karel Kefurt, CSc. (457), Ing. Petr Sedmera, CSc. (453), [zvolení] a Doc. Dr. Ing.Zdeněk Kučera, CSc. (346). Ve volbách do revisní komise byl stejný celkový počet hlasů , ale pouze 6 neplatných (0.25%).

Volební komise blahopřeje všem zvoleným členům a děkuje všem kandidátům za účast v korespondenčních volbách. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali všem členům Společnosti za aktivní účast ve volbách.

Volební komise

Pojmenování ceny udělované redakcí Chemických listů za nejlepší otištěnou práci roku

Redakce CHL již řadu let vyhodnocuje nejlepší práci otištěnou v kalendářním roce v časopise, což čtenáři CHL dobře vědí. Cena je spojena s udělením diplomu a finanční odměnou. K uctění památky zakladatelů a tradice Chemických listů bude cena nadále pojmenována po Karlu Preisovi. Karel Preis, čelný představitel "Spolku chemiků českých", na jehož tradici z let 1872-1903 ČSCH navazuje, redigoval "Listy chemické" od založení v r. 1875 a od roku 1882 je vydával po jistou dobu i vlastním nákladem. Prof. Preis (1846-1916) byl redaktorem Listů chemických po 20 let. Redakce i vedení ČSCH chce tímto pojmenováním každoroční ceny přispět m.j. i k zdůraznění významných tradic naší společnosti, která patří k nejstarším na světě.

pad

Návrhy členů ČSCH na "síň slávy"

Aniž by vedení ČSCH chtělo jakkoliv uzavírat nominace do "síně slávy", je zajímavé podívat se na jména vyskytující se ve významné četnosti. Jména uvedeme ve vypsaných kategoriích, bez pořadí (podle abecedy).

Významný český chemik celé historie (žijící i nežijící): Bláha K., Brauner B., Brdička R., Čůta F., Heyrovský J., Lukeš R., Šorm F., Votoček E., Wichterle O.

Významný český chemik současnosti (tj. žijící): Červinka O., Exner O., Ferles M., Hanuš V., Holý A., Koštíř J., Protiva M., Wichterle O., Zahradník R.

Významný český chemik žijící v zahraničí: Ernest I., Hudlický M., Michl J., Tureček F., Ruzicka J.

Významný český chemický podnikatel: Bader A., Ettel V., Fragner, Lebl M., Wichterle O.

Český chemik, který se zasloužil o ČSCH: Bláha K., Červinka O., Čůta F., Drašar P., Ferles M., Hanč O., Horák J., Pick J.

Je pravděpodobné, že se naše soupiska návrhů bude i dále rozrůstat a sílit k významnosti reprezentace a signifikanci četnosti nominací. Vedení ČSCH proto vyzývá členy ČSCH k tomu, aby neustávali v zasílání svých názorů jak na celou akci, tak na české chemiky. Za stovky odevzdaných hlasů členstvu děkuje.

pad, mab

Anglické a německé ekvivalenty některých termínů používaných v ČSCH

Často se vyskytuje potřeba komunikovat na určité administrativní úrovni se zahraničím. Anglické i německé termíny, které naši členové používají, se často liší, což není dobré. Dovolujeme si proto zopakovat tento minislovníček důležitých termínů. Cizí výrazy nesledují ani tak přesný překlad českého termínu, ale spíše převod na termín, jemuž je v příslušném jazyce rozumět.

Česká chemická společnost - Czech Chemical Society, Gessellschaft Tschechischer Chemiker
předseda - President, Präsident
místopředseda - Vice-president, Vizepräsident(stellvertretend Präsident)
hospodář - Treasurer, Schatzmeister
hlavní výbor - Council, Vorstand
komise - Committee, Kommission
předsednictvo hlavního výboru - Board of Directors,Präsidium
sekretariát společnosti - Society Office, Geschäftstelle
odborná skupina - Division, Fachgruppe
místní pobočka - Local Section, Ortsverband
výbor (pobočky, skupiny) - Division/Section Committee, Vorsitzende
pracovníci sekretariátu - CCS Staff, Sekretariat
vedoucí sekretariátu - CCS Office manager,Sekretariatleiter/in
sjezd - Congress, Kongress
redakce - Editorial Office, Redaktion

pad

Česká společnost průmyslové chemie a její aktivity

ČSPCH je vědecko-technická společnost se sídlem v Praze 1, Novotného lávka. Její tradice sahají až do roku 1893, kdy byla založena Společnost pro průmysl chemický v Království českém. V současné době se hlásí k Českému svazu vědeckotechnických společností a v současné době má více než 1000 členů. Společnost je nezisková, nevládní organizace a představuje "stavovský spolek" inženýrů, chemiků a techniků, působících v chemickém průmyslu i jeho výzkumu a vývoji. Hájí jejich zájmy a je jim odborným garantem. ČSPCH je partnerem vládním, legislativním a dalším institucím, např. Svazu chemického průmyslu ČR při jednáních o postavení chemie a chemických odborníků ve společnosti.

Cíle a úkoly ČSPCH:
- Podpora technickému pokroku v oblasti chemických technologií a biotechnologií včetně ochrany životního prostředí a bezpečného řízení chemických procesů v průmyslu.
- Podpora výzkumu, vývoji a efektivní výměně informací a zkušeností při rozvoji chemického průmyslu.
- Snaha zlepšit výchovu odborníků v chemických oborech a organizovat jejich další vzdělávání.
- Usnadnění mezioborové spolupráce mezi chemickými inženýry a techniky s odborníky v přírodovědných oborech.
Hlavní aktivity ČSPCH:
- Organizace odborných akcí - konference, symposia, např. APROCHEM, Organické pigmenty a barviva a pod.
- Spoluúčast na pořádání pravidelných výstav CHEMTEC, PLAST a pod.
- Pořádání kursů a seminářů, např. o historii chemického průmyslu u nás, podpora vydávání publikací a učebnic.
- Spolupráce s partnerskými společnostmi v oblasti chemie, Českou společností chemickou a Českou společností chemického inženýrství.
Výhody členství v ČSPCH:
- Aktivní účast na vědeckovýzkumné spolupráci, získání a navázání kontaktů v odborných sekcích.
- Pravidelný odběr Bulletinu chemických společností jako přílohy časopisu Chemické listy.
- Aktuální informovanost o odborných akcích, novinkách v literatuře a databázích.
- Slevy na účastnických poplatcích odborných akcí.
Přihlášky ke členství a další informace:
Ing. Markéta Bláhová, Kancelář České společnosti průmyslové chemie, Novotného lávka 5, Praha 1, telefon: 02-21082383, fax: 02-24314215.

mab

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRŮMYSLOVÉ CHEMIE

Výroční valné shromáždění České společnosti průmyslové chemie se uskutečnilo dne 5. června 1997 v Pardubicích. Shromáždění bylo uspořádáno Fakultou chemickotechnologickou University Pardubice a bylo první příležitostí k setkání zástupců členské základny z průmyslu, výzkumu a vysokých škol po nedávných volbách nových orgánů Společnosti. Proto byla na programu zasedání přednesena zpráva volební komise a další zprávy funkcionářů Společnosti o stavu, aktivitách a hospodaření v období 1993 až 1996.

Výroční shromáždění ČSPCH pozdravil jménem Svazu chemického průmyslu ČR jeho místopředseda, generální ředitel Prechezy Přerov, Ing. Antonín Mlčoch, CSc., který také přednesl hlavní přednášku na téma "Problémy střednědobé strategie chemického průmyslu v České republice".

Velký zájem přítomných vzbudil rovněž příspěvek Ing. Luďka Holuba o vzniku a historii chemických společností v Českých zemích.

Valné shromáždění bylo pečlivě připraveno díky pochopení rektora University Pardubice prof. Ing. Oldřicha Pytely, DrSc. a za pomoci doc. Ing. Ladislava Koudelky, DrSc., kterým patří náš dík.

J. Hanika

Spolupráce ČSCH s Polskou chemickou společností

Na 50. sjezdu chemických společnosti proběhla jednání mezi předsedou Polské chemické společnosti, prof. Tadeuszem Markem Krygowskim a vedením ČSCH o prohloubení vztahů mezi oběma společnostmi. K platné dohodě o spolupráci přistupuje v současné době nutnost větší spolupráce při organizování odborných akcí, spolupráce v evropských strukturách a společně koordinovaný krajně uvážlivý postup v reakci na integrační tlaky na sjednocení národních chemických časopisů.

pad

Komise pro názvosloví

Jak jsme již informovali, stav komisí pro názvoslovné problémy není ve všech "chemiích" dobrý. Vedení ČSCH proto vyzývá ty členy, kteří by měli v komisích pro chemickou nomenklaturu zájem pracovat, aby se přihlásili v sekretariátu ČSCH. Předpokladem je, že by se komise začaly konstituovat po sjezdu chemických společností.

pad

Volby do OS Organická a farmaceutická chemie

Do konce roku proběhnou volby do odborné skupiny OFCH. Členové skupiny se tímto vyzývají k podávání návrhů na kandidáty. Návrhy posílejte k rukám stávajícího předsedy, prof. Ing. Oldřicha Palety, CSc., VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6 do 15. listopadu 1997.