Odborná setkání

Organické, farmaceutické a bioorganické Liblice 97

32. konference pořádaná jako tradiční forum českých a slovenských chemiků, POKROKY V ORGANICKÉ, BIOORGANICKÉ A FARMACEUTICKÉ CHEMII - LIBLICE '97, se bude konat ve dnech 10.-12. listopadu 1997 v Liblicích. Organizační výbor jedná o zajištění následujících hlavních přednášek (názvy jsou předběžné): Prof. O. Červinka (dříve VŠCHT), Chiralita a stereochemická terminologie; Doc. D. Dvořák (VŠCHT), Palladium v organické syntéze; Ing. R. Hrabal (VŠCHT), Moderní metody v NMR organických látek; RNDr. A. Hrabálek (FaF UK, H.K.), Chemie látek pro transdermální aplikace léčiv; RNDr. J. Jindřich (PřF UK), Cyklodextriny; Doc. L. Kniežo (VŠCHT), Cykloadice a syntézy pseudosacharidů; Ing. P. Lhoták (VŠCHT), Calixareny - historie, dnešek, budoucnost; Ing. V. Pešata (dříve VCHZ Synthesia), Výbušniny a jejich výroby; přednáška nositele "Ceny Alfreda Badera" pro rok 1997. Přihlášky a informace P. Drašar, ÚOCHB AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6, tel. 02-20183-220, E-mail drasar@uochb.cas.cz.

ACHEMA 97

Achema 97, 25. mezinárodní výstava a setkání pro chemickou techniku, ochranu životního prostředí a biotechnologie proběhla ve Frankfurtu nad Mohanem od 9. do 14. června 1997. Pro všechny chemiky, kteří se jí zúčastnili, ať již jedním ze zájezdů organizovaných pro členy ČSCH a ČSPCH či individuálně se stala obtížně dokumentovatelným Babylónem informací a dojmů. Výstava a doprovodné akce se staly symbolem inovací, kooperací a globalizace techniky a vědeckých disciplin, ale i barometrem trendů jejich rozvoje do třetího tisíciletí. Společenská úroveň výstavy byla taková, že sklenice vody na výstavišti stála pět marek, o jídle ani nemluvě, záchody však, byly zdarma a v naprosté čistotě (jakoby natruc pořadatelům podobných výstav v ČR).

Přes 3000 vystavovatelů, z toho na 1200 nováčků představovalo kolos, který ukázal světovou chemii v nejlepším světle, a to i z hlediska jejího zájmu na udržení a zlepšení životního prostředí. Na kvalitní seznámení se s výstavou a exponáty bylo potřeba několik dní, dobré boty, pár náhradních nohou a příruční vozík typu RVHP na prospekty a informace. Jenom katalog výstavy vážil přes 2 kg. Tři firmy, Maihak AG, Hamburg vystavující chemické přístroje, nakladatelství VCH, včleněné vloni do firmy J.Wiley-VCH a Sartorius AG, Göttingen představující světoznámou firmu vyrábějící váhy a přístroje na chemické rozbory (jako např. membránové adsorbéry pro adsorptivní separace a nové povrchově modifikované "low protein adsorption" membrány pro crossflow systémy), obdržely uznání za nepřerušenou vystavovatelskou aktivitu po celých 77 let trvání výstavy.

Na výstavě byla rozdána řada medailí a poct, jako nejvyšší vyznamenání DECHEMY prof. H. J. Rehmovi a dr. R. Ehrtovi, šest cen studentům za výtečné výsledky a tři titanové medaile DECHEMY - Dr. Trevoru J. Evansovi, Rugby/UK, profesoru Panu Lianshengovi, Peking/Čína a řediteli Frohmuthu Vollhardtovi, Oberhausen/SRN.

Během akce proběhla řada setkání, přednášek, panelů a konferencí. Z nich lze vyjmout panelovou diskusi The Chemical Industry in Eastern Europe: Fresh Beginnings after Radical Change a panel Sustainable Development - A Perspective for our Future.

Výstava s tradičně vzornou německou precizností skutečně představila to, co lze na světě v oblasti vidět nejlepšího. Organizátoři předložili dokonce přehledy dvaceti oblastí s určitým vytyčením trendů pro odbornou i novinářskou veřejnost. Redakce CHL se pokusí tyto materiály otisknout tak, aby poskytly čtenářům ucelenou informaci o vývoji v oblasti.

Smutný pohled byl na téměř prázdný stánek reprezentující naší republiku, pod jehož "patronací" hrálo na Achemě za náš národní tým 10 (pouhých deset) firem. ASK, s.r.o., Kravaře - armatury, Heiler a spol., s.r.o., Blovice - umělé hmoty, Kavalier Glassexport a.s., Liberec - sklo, MSA a.s., Dolní Benešov - armatury, Opavské armatury a.s., Opava - armatury, Scan-Lab a.s., Český Brod - diagnostické materiály, Severočeská armaturka a.s., Ústí nad Labem - armatury, Sigma pumpy Hranice - čerpadla, SPP Bohemia a.s., závod Armaturka Rohatec - armatury a poslední, podle abecedy, VÚCHZ a.s., Brno - chemická zařízení.

Jako by českou chemii představovala zejména obslužná a konstrukční sféra bez účasti hlavních protagonistů. Obtížně se našemu chemickému průmyslu hledá cesta k exportu a kooperacím, pokud není vidět. Vysvítá to i z toho, že se hledal jako jehla v kupě sena kdokoliv, kdo by organizátorům české výstavy poskytl jakýkoliv materiál pro německý a mezinárodní tisk, popisující kterýkoliv atribut české chemie. Jinými slovy - defensivní strategie, která hledá štěstí systémem "sedávej panenko v koutě - nikdo tě nenajde". Český element nebyl k nalezení ani mezi vydavateli knížek, ani mezi desítkami vědeckých a vývojových institucí, které předkládaly praktické výsledky své práce. Jako by snad měl pan premiér pravdu, že česká věda představuje výsledky úrovně nižšího řádu a nezaslouží si ani tak mizernou podporu, jakou měla za minulého režimu. Realizátor výstavy se pokusil napravit tento pokřivený stav alespoň tím, že přinesl v oficiálním katalogu několik reklam firem, které nevystavovaly a z nichž některé se svojí aktivitou i chemie dotýkaly. V porovnání s tím, kolik se aktivně i pasivně účastnilo Achemy 97 například Indů a dalších nám ekonomickou úrovní podobných zemí, je naše účast na obou stranách k pousmání. Snad tedy příště.

pad

12. Ulm-Freibergské kalorimetrické dny

Ve dnech 19.-21. března se konaly tradiční, v pořadí již dvanácté kalorimetrické dny v saském městě Freibergu, letos pod novým názvem "12.Ulm-Freiberské kalorimetrické dny". Přesunem těchto tradičních kalorimetrických konferencí z Ulmu do Freibergu se stává Technická univerzita, Hornická akademie Freiberg novým centrem německé kalorimetrie, což je především zásluha dynamického vedoucího Ústavu fyzikální chemie a zároveň děkana přírodovědecké fakulty prof. Dr. G. Wolfa.

Konference se zúčastnilo 130 pracovníků převážně z Německa. Bylo předneseno 42 přednášek (9 zahraničními účastníky) a diskutováno 42 posterových sdělení (5 ze zahraničí). Součástí konference byla prezentace 11 německých a zahraničních firem vyrábějících laboratorní techniku pro termickou analýzu a pro kalorimetrii. Organizace konference měla vysokou úroveň a bylo zřejmé, že konference sama je prestižní akcí celé univerzity a města Freibergu, což potvrdil starosta města na závěrečném večeru v historickém sále radnice.

S potěšením a velkým zájmem jsem sledoval přednášky a postery, které měly vysokou odbornou úroveň a svědčily o tom, že k tradičním centrům německé kolorimetrie a termické analýzy stále přibývají nová pracoviště. Poněkud jsem byl zklamán skutečností, že z České republiky se konference zúčastnili pouze tři pracovníci. Jedná se sice o národní konferenci s jednacím jazykem němčinou, ale přednášky a postery byly přijímány i v angličtině. Letošní konference splnila svůj účel a k její úrovni je třeba organizátorům blahopřát. Příští, v pořadí třináctá konference se bude konat opět ve Freibergu za dva roky.

V. Velich

Chemistry: Europe & The Future, Brusel, 24. dubna, 1997

Přestože bez chemie si dnešní život lze těžko představit, řada lidí si tuto skutečnost neuvědomuje. Přitom chemie nám pomáhá zajistit naše zdraví, výživu, bydlení i zábavu. To pozitivní, co získáváme od chemie, se většinou promítá do řady jiných oborů, jako je např. zdravotnictví, které jsou pak společností vnímány příznivě. Chemii jsou nakonec přisuzovány často pouze negativní projevy, jako jsou následky nekontrolovaného a neodborného používání jejích produktů, průmyslové havárie nebo znečišťování životního prostředí. Důsledkem těchto skutečností je pokles zájmu společnosti o chemii, o její studium, o základní i aplikovaný výzkum a v neposlední řadě o její odpovídající podporu.

Proč tomu tak je?, jaká jsou možná řešení?, jaká je budoucnost chemie? jsou otázky na které chtěla najít odpověď konference s názvem "Chemistry: Europe & the Future", která se konala 24. dubna 1997 v Bruselu, centru Evropské unie. Konference byla pořádána Aliancí pro chemické vědy a technologie v Evropě (Alliance for Chemical Sciences and Technologies in Europe, AllChemE), která koordinuje aktivity pěti evropských chemických organizací reprezentujících evropské chemiky European Chemical Industry Council (CEFIC), Chairmen of the European Research Councils Chemistry Committees (CERC3), European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research: Technical Committee for Chemistry (COST), European Communities Chemistry Council/Federation of European Chemical Societies (ECCC/FECS), European Federation of Chemical Engineering (EFCE). Jednání se zúčastnilo na šedesát chemiků z celé Evropy, kteří spolu se zástupci sdělovacích prostředků a oficiálních institucí Evropské unie včetně představitelů Evropského Parlamentu hledali odpovědi na výše položené otázky. Motto konference "Vědou a technologií ke zlepšení kvality života v Evropě" se prolínalo celým jejím programem. Již úvodní přednáška nositele Nobelovy ceny prof. R. R. Ernsta "Chemistry, The Future Science" přehledně prezentovala přínosy chemie pro náš život a svět kolem nás, vztah mezi vědou, technikou a veřejností, ale i současné a očekávané problémy evropské chemie ve srovnání s ostatním světem, zejména únik kvalifikovaných technologií z Evropy, postupná ztráta postavení evropského chemického průmyslu v celosvětovém měřítku nebo také přesměrovávání investic mimo Evropu. Možnosti řešení těchto problémů nastínil ve své přednášce Dr. D. Wagniére, který vidí jako jednu z nezbytných podmínek úspěchu dobře fungující zpětnou vazbu mezi výukou, vědou, průmyslem a státními institucemi. V následujících přednáškách byly ve čtyřech odborných sekcích - Life Processes, Mastering Molecular Matter, Energy & Processing and Caring for our Planet představeny slibné výsledky současného chemického bádání. Závěrečné přednášky opět otevřely problematiku vztahu chemie a společnosti a staly se východiskem k následné široké diskusi. Základní teze odborného programu jsou zajímavou formou prezentovány v reprezentační publikaci vydané u příležitosti konference.

Během konference probíhala řada neformálních setkání všech účastníků. Zajímavé byly konfrontace různých pohledů vědeckých pracovníků, učitelů, manažerů, novinářů a politiků na řešení nastolených problémů. Těchto setkání, odborného programu i plenární diskuse se zúčastnili se svými názory a pohledem na možná řešení diskutovaných problémů i mladí reprezentanti České chemické společnosti, autoři tohoto článku, učitelé Palackého univerzity v Olomouci.

Z jednání konference vyplynuly nezbytné kroky vedoucí ke zlepšení postavení chemie ve společnosti a evropské chemie v celosvětovém kontextu. Významnou podmínkou je srozumitelná popularizace chemie předními odborníky podpořená chemickými společnostmi, představiteli chemického a farmaceutického průmyslu ve spolupráci se zástupci sdělovacích prostředků. Tato věta by neměla být obyčejnou frází, ale měla by vést k zamyšlení, co tato vzájemně provázaná spolupráce všem přináší. Chemii a chemikům větší prestiž ve společnosti, průmyslovým podnikům příznivější ohlas ve veřejnosti, novinářům nová zajímavá témata. Výsledkem vzájemného pochopení zájmů zúčastněných partnerů by také měly být podněty pro cílenou výzkumnou práci, širší možnosti finanční podpory, inovace výrobních programů nezbytná pro ekonomický růst, omezování škodlivých vlivů na kvalitu životního prostředí. S tím úzce souvisí i způsob výuky chemie na všech stupních škol včetně vědecké výchovy, přičemž je nezbytná úzká spolupráce odborné veřejnosti a vládních orgánů. Organizování podobných pracovních setkání chemiků s politiky významně přispívá k tvorbě odpovídající legislativy slučitelné v rámci Evropy, jakožto i k hledání finančních zdrojů pro výuku i nezbytný rozvoj vědy. Věda je potřebná pro ekonomický růst respektující účinnou ochranu životního prostředí. Na financování se však musí podílet i nadnárodní, národní a regionální výrobní a obchodní společnosti.

Ke změně předpovídaného negativního vývoje chemie v Evropě je potřeba změnit myšlení nejen široké veřejnosti, politiků, představitelů průmyslu a investorů, ale i nás chemiků.

Chemik se musí aktivně zapojit do získávání podpory pro svůj obor formou představování výsledků své práce a její popularizací (formou konferencí, otevřených dveří, populárními články, filmovými šoty, zatraktivněním výuky), aktivním vyhledáváním finančních zdrojů (spolupráce s průmyslem, grantová politika, státní podpora vědy) a organizováním obdobných setkání, jaké proběhlo v Bruselu. Takováto setkání umožňují bezprostřední výměnu názorů a požadavků všech vybraných partnerů spojenou s formulací společných cílů a zisků. Výtěžnost takovýchto setkání je vysoká a projeví se v bezprostřední budoucnosti.

Karel Lemr a Juraj Ševčík