Ze života chemických společností

Oznámení organizačního výboru 50. sjezdu chemických společností ve Zlíně a redakčního kruhu Chemických listů účastníkům sjezdu.

Vážená kolegyně, vážený kolego,

dovolujeme si Vám oznámit, že organizační výbor na základě posouzení došlých příspěvků provedl některé změny oproti informaci uveřejněné ve 2.cirkuláři sjezdu, kde bylo oznámeno, že příspěvky budou otištěny in extenso v Chemických listech 9/97 ve formě krátkých sdělení. Vzhledem k tomu, že část příspěvků byla pojata jejich autory jako abstrakta a nesplňuje tímto formální požadavky Chemických listů pro krátká sdělení (2. cirkulář), organizační výbor a redakce Chemických listů se rozhodli tyto příspěvky otisknout v samostatném Sborníku abstrakt 50. sjezdu chemických společností. Příspěvky, které splnily redakční požadavky na krátká sdělení, budou otištěny v Chemických listech 9/97. Sborník abstrakt bude vydán pod redakcí Chemických listů a distribuován všem účastníkům sjezdu.
Prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc. předseda organizačního výboru
Doc. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc., vedoucí redaktor Chemických listů
Doc. RNDr. Dana Walterová, CSc., redaktorka sjezdového čísla Chemických listů 9/97

Vyhodnocení korespondenčních voleb ČSPCH - zpráva volební komise

Na základě platných stanov Společnosti a volebních pravidel byly vypsány po skončení volebního období nové volby do představenstva.

Z rozeslaných volebních lístků se zpět vrátilo 38,8%. Termín pro ukončení voleb byl 30.4.1997 (rozhodující pro včasnost a tím uznání platnosti lístku bylo datum na poštovním razítku). Po tomto datu byly volby uzavřeny a došlé volební lístky vyhodnoceny. Volební komise označila 8,1% za neplatné. Na platných volebních lístcích obdrželi kandidáti hlasy v tomto pořadí:

Ing. Pavel Pavlas (81,5%), Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (80,2), Ing. Jiří Novák, CSc. (79,1), Ing. Přemysl Karásek (78,8), Ing. Karel Kočí (78,6), Ing. Petr Bezucha (78,3), Prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc. (77,7), Doc. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. (76,9), Ing. Jaromír Lederer, CSc. (76,7), Ing. Stanislav Kuchařík, CSc. (76,4), Doc. Ing. Vratislav Rábl, CSc. (76,1), Ing. Jana Kadlecová (76,1), Dr. Ing. Petr Antoš (75,9), Ing. Jaroslav Hell, CSc. (74,8), RNDr. František Franěk, DrSc. (73,9), Prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc. (72,6), Doc. Ing. Jan Vymětal, CSc. (72,0), Ing. Václav Vokřál (70,2), Ing. Luděk Holub (65,1), Ing. Irena Červená, CSc. (67,7), a Ing. Jiří Marhan, CSc. (66,7), RNDr. Vladimír Mašín (66,6). Prvních 20 kandidátů bylo zvoleno na volební období 1997-2000.

Dvacetičlenné představenstvo si na ustavující schůzi zvolilo předsedu, dva místopředsedy a dva revisory. Předseda: Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., místopředseda: Ing. Jaromír Lederer, CSc., Ing. Pavel Pavlas, revisoři: Doc. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc., Doc. Ing. Jan Vymětal, CSc.

Volební komise blahopřeje všem zvoleným členům a děkuje všem kandidátům za účast v korespondenčních volbách. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali všem členům Společnosti za aktivní účast ve volbách.

Ing.Irena Červená, CSc., Ing.Luděk Holub,
Ing.Markéta Bláhová (Volební komise)

European Chemist

Výkonný výbor FECS a ECCC (The executive committee of the Federation of European Chemical Societies and the European Communities Chemistry Council) projednal na své schůzi dne 13.-14. dubna 1997 možnost udělování titulu EurChem v České republice. Výbor podrobně zvážil materiály zpracované ČSCH a přijal ČSCH za plnoprávného člena ECRB (European Chemist Registration Board). Členové ČSCH jsou tudíž oprávněni žádat o udělení titulu. Členství v ČSCH je nepominutelnou podmínkou ze dvou důvodů. Jednak je titul udělován pouze členům společností sdružených v FECS/ECCC a za druhé ČSCH byla svěřena výborem odpovědnost za posouzení kvalifikačních předpokladů uchazeče (podrobněji viz. Chem. Listy 91, 285 (1997), Chemistry in Europe 5, 5 (1997)). Sekretariát ČSCH předpokládá, že do sjezdu budou připraveny všechny materiály v přeložených verzích i s tím, že jejich forma bude projednána se sekretariátem FECS a ECCC i s ECRB.

Školy, které mají zájem získat podrobnější informaci, zda a které jejich studijní programy splňují požadavky na udělení titulu EurChem pro absolventy, mohou požádat ČSCH o stanovisko. ČSCH k vydání stanoviska potřebuje podrobný studijní plán s uvedením kolik hodin přednášek, cvičení a seminářů je v každém předmětu programu plánováno. Jednotlivci mající zájem o přihlášku k udělení titulu mohou požádat sekretariát o materiály, které budou rozeslány, jakmile budou k dispozici.

pad

Odborná skupina chromatografie a elektroforézy ČSCH členem ICES

Rada International Council of Electrophoresis Societies (ICES) přijala na svém zasedání v Seattle odbornou skupinu CH&E za nejmladšího člena ICES. Informace a kontakty u předsedy odborné skupiny dr. V. Kašičky - ÚOCHB.

pad

Soutěž o nejlepší diplomové práce

Soutěž byla v roce 1996 obeslána 34 pracemi v oboru analytická, anorganická, fyzikální, organická chemie, biochemie a technologie. Práce byly vypracovány na VŠCHT Praha (15), Univerzitě Pardubice (6), Masarykově univerzitě v Brně (5) a Karlově univerzitě v Praze (8). Pouze dvě práce byly odmítnuty, ne však pro nízkou kvalitu, ale protože nesplňovaly kriterium soutěže, že se musí jednat o práce výrazně chemického charakteru. Bylo více než potěšitelné, že úroveň všech prací byla velmi vysoká a že se podle názoru komise nadále zvyšuje jak po stránce obsahové, tak i formální. O to obtížnější bylo rozhodování komise, která nakonec po zvážení všech kriterií soutěže ocenila jako nejlepší následujících 11 prací.

Martin Pavlišta Diamagnetické 2-(dimethylaminomethyl)ferrocenylové sloučeniny přechodných kovů, Univerzita Pardubice, v oboru anorganická chemie,
Jan Jiskra Studium glykosylace dalarginu a desmopressinu metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie a kapilární elektroforézy, Karlova univerzita, v oboru analytická chemie,
Jiří Holý Stanovení prvků elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií po elektrodeprozici na elektrodě, Masarykova univerzita, v oboru analytická chemie,
Radomíra Olbřímková Interakce DNA s interkalujícími ligandy, VŠCHT Praha, v oboru biochemie,
Marek Ingr Ab initio výpočty Hammettových delta-konstant pro amidové a thioamidové substituenty. Studium mechanismu přeměn a rozpadu radikálového kationtu C4H6+ pomocí ab initio výpočtů, Karlova univerzita Praha, v oboru fyzikální chemie,
Vít Jirásek Výpočty chemického potenciálu čistých látek a směsí pomocí Monte Carlo simulací, VŠCHT Praha, v oboru fyzikální chemie,
David Viduna Simulation of Nonradiative Energy Transfer in Micellar Cores of Block Copolymers, Karlova univerzita, v oboru fyzikální chemie,
Radek Cibulka Amfifilní komplexy odvozené od pyridinu, VŠCHT Praha, v oboru organická chemie,
Miroslav Terinek Pokus o syntézu enantiomerů Misoprostolu, VŠCHT Praha, v oboru organická chemie,
Tomáš Košek Aktivovaná aniontová polymerace epsilon-kaprolaktamu, VŠCHT Praha, v oboru technologie,
Petr Vlasák Kinetika alkalické hydrolýzy substituovaných fenylkarbazolů, Univerzita Pardubice, v oboru technologie.
Srdečně blahopřejeme všem autorům oceněných diplomových prací a zároveň připomínáme, že pro Soutěž o nejlepší diplomovou práci v chemických oborech v roce 1997 je uzávěrka 15. 11. 1997.

Miloslav Černý

Etický Kodex Inženýra

Evropská federace národních inženýrských společností (FEANI) usiluje o důsledné dodržování základních etických pravidel všech inženýrů, kteří jsou zapsáni v Registru FEANI (EUR ING), a vypracovala Etický kodex. Všichni inženýři, zapsaní v tomto registru, se mají tímto registrem řídit a dodržovat všechny závazky v něm obsažené. FEANI současně apeluje na společenskou odpovědnost při výkonu inženýrské profese a na zachovávání pravidel "dobrých mravů" a slušného chování inženýrů. Etický kodex si kromě společenské odpovědnosti všímá profesionální etiky a etiky osobnosti inženýra a bylo by proto dobré si jeho text těchto pravidel připomenout.

Etika osobnosti inženýra

Inženýr vykonává svou činnost na co nejvyšší úrovni, respektujíc zákony země, v níž působí tak, aby jím poskytované služby byly v souladu s tím, co je v jeho profesi považováno za úroveň, odpovídající současnému stavu poznání. Zachovává profesionální poctivost a intelektuální čest, jako záruku nestrannosti v analýze a úsudku a v následném rozhodování, je vázán každou, v dobré víře uzavřenou smlouvou, na kterou dobrovolně přistoupil a v souvislosti s výkonem své profese nepřijímá žádné peníze bez souhlasu svého zaměstnavatele.

Inženýr projevuje svou oddanost inženýrské profesi účastí na činnosti inženýrských organizací, a to zejména takových, které působí při ochraně profesních zájmů a přispívají k rozšiřování vědeckotechnických poznatků a k trvalému zvyšování odbornosti svých členů.

Inženýr používá pouze ty tituly a označení, na něž má právo.

Profesionální etika inženýra

Inženýr může přijímat pouze takové úkoly a pověření, která odpovídají jeho kvalifikaci a oprávnění, při zajišťování činností ležících mimo tyto hranice spolupracuje s příslušnými odborníky. Odpovídá za organizování a provádění úkolů, jejichž zajišťování převzal, zřetelně a úplně specifikuje služby, k jejichž provádění se zavázal, při plnění úkolů, jimiž je pověřen, činí veškeré nezbytné kroky k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost osob a majetku, přijímá odměnu ve výši odpovídající poskytnutým službám a převzaté odpovědnosti, pečuje o to, aby každé odměňování, které souvisí s činností, za niž odpovídá, bylo přiměřené poskytnutým službám, usiluje o dosažení vysoké kvality technických řešení a přispívá ke zvyšování jejich úrovně, pečuje o vytváření zdravého a příjemného pracovního prostředí pro své spolupracovníky.

Společenská odpovědnost inženýra

Inženýr ctí osobní práva svých nadřízených, kolegů a podřízených, přičemž bere v úvahu jejich požadavky a přání za předpokladu, že jsou v souladu se zákony a s etikou jejich profese, chápe svou odpovědnost k přírodě, životnímu prostředí, bezpečnosti a zdraví a za činnosti vedoucí k užitku lidstva a k dosažení jeho blahobytu. V rámci svého oprávnění poskytuje veřejnosti úplné a objektivní informace, aby umožnil správné chápání technických řešení dotýkajících se veřejného zájmu a v nejvyšší úctě zachovává tradiční kulturní hodnoty země, ve které vykonává své povolání.

Pokud je inženýr zapsaný v Registru FEANI - EUR ING vázán ve své vlasti jakýmikoliv pravidly chování, pak Etický kodex FEANI tato pravidla nenahrazuje, ale pouze je doplňuje. V České republice vyvíjí od roku 1995 svoji činnost Český národní výbor FEANI, prezidentem je doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc. V roce 1996 byla ověřena standardní procedura pro udělování titulů EUR ING, proběhla akreditace 25 fakult 8 vysokých škol a počátkem tohoto roku byly již uděleny první tituly českým inženýrům. Také Česká společnost průmyslové chemie bedlivě sleduje tyto aktivity, které přispívají k postupnému sjednocování pravidel v evropském měřítku.

Pobočka UNIPLAST Brno

Pobočka ČSPCH - UNIPLAST Brno pokračovala i v roce 1996 ve svých pravidelných setkáních odborníků a specialistů v oboru aplikace plastů, která umožňují účastníkům získat v praxi využitelné informace a přehledy o novinkách jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V rámci odborných akcí nabízí konzultace k dané problematice se záměrem pomáhat racionálnímu řešení problémů na žádoucí úrovni. Na výroční schůzi pobočky dne 22. března 1996 byla zhodnocena odborná činnost za uplynulá období a vytyčeny nové úkoly. Ve dnech 16.-18. září 1996 se konala v rámci doprovodného programu 38. Mezinárodního veletrhu v Brně 8. konference se zahraniční účastí STROJE '96. Organizační zajištění převzalo brněnské Kongresové středisko. Konference navazovala na tradici celostátních a mezinárodních konferencí pořádaných pobočkou UNIPLAST Brno od roku 1964. Zaměření konference: Stroje a příslušenství pro zpracování plastů - vstřikovací stroje - vyfukovací stroje - tvářecí stroje - pomocná zařízení, měření, regulace, robotika - řídící systémy strojů pro zpracování plastů. Konference měla za cíl rozšířit znalosti a informovanost o současném stavu a daných možnostech. Cíle konference bylo dosaženo. Zúčastnilo se 112 odborníků včetně přednášejících a hostů, kteří získali přehled o současném stavu a připravovaných řešeních. Bylo předneseno 23 přednášek. 3 přednášky byly uveřejněny v 8. čísle časopisu PLASTY a KAUČUK a 20 ve Sborníku z konference. V rámci 25. ročníku celoročního kursu "Plasty a jejich zpracování" byly uspořádány dva semináře a byl vydán Sborník přednášek za rok 1996. Pobočka UNIPLAST dále umožňovala aktivní činnost ve skupině FORMY, ve které se sdružují zájemci o progresivní konstrukci forem, jejich výrobu a použití, s možnostmi obchodně-technických konzultací. Pobočka spolupracovala s Ústavem strojírenské technologie VLIT Brno při realizaci internátního kursu, který se uskutečnil v 1. polovině roku 1996 a byl určen pro pracovníky na úseku zpracování plastů. Přínosem je i zavedená poradenská služba pro mladé specialisty a nastupující podnikatele. Průběžně se zajišťuje styk s významnými firmami zabývajícími se výrobou plastových materiálů, strojů a mechanizačních zařízení jak v České republice, tak i v zahraničí. Zajímavý program činnosti pobočky UNIPLAST Brno je zabezpečován i v roce 1997. Pokračuje již 26. ročník celoročního kursu PLASTY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 1. seminář se uskutečnil 28. března 1997 a 2. seminář je plánován na 21. listopadu 1997. Pobočka UNIPLAST bude i v roce 1997 aktivně spolupracovat s VUT - Ústav strojírenské technologie při realizaci kursu ZPRACOVÁNÍ PLASTU zaměřeného především na technologie vstřikováni plastů. Ve dnech 7. až 11. května 1997 proběhl zájezd na mezinárodní veletrh PLAST '97 v Miláně. Ve dnech 22.-24. září 1997 se uskuteční v rámci doprovodného programu 39. Mezinárodního strojírenského veletrhu 8. celostátní konference se zahraniční účastí FORMY '97. Je určena především technické veřejnosti ze zpracovatelských závodů z oblasti TPV, konstruktérům, technologům, ale také vývojovým pracovníkům z úseku realizace aplikací plastů. Program doplní i výstavka, která umožní seznámení se se sortimentem různých konstrukčních prvků, zařízení i s výpočetní technikou. Kontaktní adresa: Pobočka Uniplast Brno, Okrouhlá 8, 625 00 Brno, Tel/Fax: 05/353 022

Zdislav Heger

Baderova doktorandská stipendia v oboru chemie

Baderova stipendia v oboru chemie slouží již řadu let mladým českým studentům získat možnost studia na předních amerických a anglických univerzitách. Stipendia poskytují finanční podporu a pokrývají cestovní výlohy (zpáteční letenku). Kandidáti jsou vybíráni na základě jejich předchozích studijních výsledků a doporučujících dopisů. Stipendia jsou poskytována dr. Alfredem Baderem, čestným členem ČSCH, mecenášem a zakladatelem firmy Aldrich Chemicals, která je jednou z nejvýznačnějších firem na trhu s čistými chemikáliemi a laboratorními potřebami.

Harvard University

Stipendia se poskytuji každoročně na studia organické a bioorganické chemie. Tato stipendia plně hradí školné a kapesné na dva roky studii. Uchazeč musí předložit výsledky jazykového testu TOEFL a zkoušky GRE z oboru chemie. Přihlášky ke studiu, které začíná v záři 1998, se odevzdávají do 31. prosince 1997. Materiály pro uchazeče lze získat na adrese: Chairman of the Admissions Committee, Graduate Admissions Office, Harvard University, Department of Chemistry and Chemical Biology, 12 Oxford Street, Cambridge MA 02138 U.S.A. Zřetelně vyznačte, že máte zájem o Baderovo stipendium.

Imperial College of London

Tříletá stipendia v oboru organické chemie se poskytují na programy začínající v září 1998, v září 2001, v září 2004 a každý další třetí rok. Stipendista obdrží roční stipendium ve výši 5 190 liber a dále kapesné na pokrytí základních životních potřeb, školních poplatků a výdajů na výzkumy. Při výběru kandidátů hraje důležitou úlohu vynikající ústní i písemná znalost angličtiny. Přihlášky se odevzdávají do 1. června roku, v němž studijní program začíná. Příští termín odevzdání přihlášek je 1. červen 1998. Materiály pro uchazeče lze získat na adrese: Mr. A.J. Wilcox, Registry Division, Room 314, Shertield Building, Imperial College of Science, Technology and Medicine, South Kensington, London, England SW7 2AY, United Kingdom. Zřetelné vyznačte, že máte zájem o Baderovo stipendium.

University of Pennsylvania

Tříletá stipendia v oboru organické chemie se poskytují na programy začínající v září 1998, v září 2001, v září 2004 a každý další třetí rok. Stipendista obdrží roční stipendium ve výši 16 000 USD; školné a poplatky na laboratorní výzkumy platí University of Pennsylvania. Stipendista se musí zúčastnit anglického jazykového kursu a pedagogického školení na University of Pennsylvania před začátkem školního roku. Při výběru Baderových stipendistů hraje velice důležitou úlohu ústní i písemná znalost angličtiny. Přihlášky se odevzdávají do 1. února roku, v němž studijní program začíná. Příští termín pro odevzdání přihlášek je 1. únor 1998. Materiály pro uchazeče lze získat na adrese: Ms. Margaret Holman, Graduate Admissions, Department of Chemistry, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104-6323 U.S.A. Zřetelně vyznačte, že máte zájem o Baderovo stipendium.

Columbia University

Tříletá stipendia v oboru organické chemie se poskytují na programy začínající v září 1997, v září 2000, v září 2003 a každý další třetí rok. Stipendista obdrží roční stipendium ve výši 16 250 USD; školné a poplatky za laboratorní výzkumy platí Columbia University a stipendistův sponzor pro doktorandský výzkum. Uchazeči musí předložit výsledky jazykového testu TOEFL a zkoušky GRE z oboru chemie. Přihlášky se odevzdávají do začátku ledna roku, v němž studijní program začíná. Příští termín odevzdání přihlášek je 2. leden 2000. Materiály pro uchazeče lze získat na adrese: Department of Chemistry, Columbia University, 3000 Broadway, M.C. 3173, New York, NY 10027, U.S.A. E-mail gradapp@chem.columbia.edu.

Informace o katedře chemie jsou dostupné na síti www na URL http://www.columbia.edu/cu/chemistry gradapp@chem.columbia.edu. Zřetelné vyznačte, že máte zájem o Baderovo stipendium.

S dalšími dotazy ohledně studijních programů a přihlášek se obracejte přímo na jednotlivé univerzity. Uchazeči o Baderova stipendia neplatí při podání žádosti administrativní poplatek (application fee).

pad

Medicinal Chemistry

Na základě informace v Chemických listech 91, 70 (1997) si dovoluji polemizovat s někdy uváděným názvem, který neodpovídá českému překladu Medicinal Chemistry. Jedná se o oblast chemických léčiv, dříve farmaceutickou chemii (Pharmaceutical Chemistry), která se od padesátých až šedesátých let formovala mnohem více k biologickému a zejména molekulárně biologickému zaměření, později i do oblasti molekulárního designu léčiv a za pomoci výpočtové techniky s příslušným programovým vybavením. Obsahu Medicinal Chemistry o mnoho lépe vyhovuje například francouzské chimie terapeutique. Osobně bych se přimlouval za název farmakochemie. Rozhodně nemá tento obor téměř nic společného s lékařskou chemií (Medical Chemistry) a stále více se náplní odklání od klasické farmaceutické chemie padesátých let. Současné si dovoluji upozornit na 26. konferenci "Syntéza a analýza léčiv", konanou 15.-17. září 1997 v Brně. Uvítali bychom přednášky a nebo krátká sdělení právě ze zmíněné oblasti chemických léčiv-farmakochemie-Medicinal Chemistry. Prosím, máte-li možnost se zúčastnit, budeme velmi rádi.

Luděk Beneš, VFU BRNO, FarmF, Ústav chemických léčiv