Centrum analytické chemie molekulárních struktur, Univerzita Palackého

V roce 1996 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky veřejnou soutěž na návrhy projektů orientovaných na vytvoření vědeckovýzkumných pracovišť při vysokých školách v rámci programu "Posílení výzkumu na vysokých školách". Hlavním cílem této soutěže bylo investičně vybavit nová pracoviště a dát jim takový vědecký program, který by po dobu trvání projektu, pěti let, vedl k vytvoření týmů schopných řešit náročné výzkumné úkoly. Takto koncipovaný program byl zahájením cílené podpory vědy a výzkumu na českých vysokých školách. Jeho vyhlašovatel dal najevo, že investice do vědy a vzdělání patří k nezbytným podmínkám pro dosažení úrovně vyspělých evropských zemí. Program není zaměřen pouze na vybavení vysokoškolských pracovišť potřebnou přístrojovou technikou, ale sleduje i řešení snad ještě zásadnějšího problému, a to přivést do výzkumných vysokoškolských týmů mladé pracovníky. Při optimálním využití prostředků poskytnutých z uvedeného programu je reálné vytvořit dělný tým, jeho pracovníkům nabídnout zajímavou práci na špičkových přístrojích a v rámci možností i přiměřenou mzdu.

Společný projekt, který byl v loňském roce přijat, podala tři olomoucká pracoviště a jedno pracoviště brněnské, katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty, Ústav lékařské chemie Lékařské fakulty, Laboratoř růstových regulátorů Přírodovědecké fakulty a Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Ústav analytické chemie AV ČR. Cílem projektu bylo vytvoření Centra analytické chemie molekulárních struktur. Byly zakoupeny nové přístroje: sestava kapalinový chromatograf-hmotnostní spektrometr, kapalinový chromatograf, přístroj pro kapilární elektroforézu a ultracentrifuga. Jednotlivá pracoviště do projektu vložila část svého stávajícího vybavení, kapalinové a plynové chromatografy, spektrofotometry a fluorimetr. Základní tým Centra tvoří pět pracovníků ve věku pod 30 let, z nichž část ukončila doktorandské studium a část má před obhajobou svých disertačních prací. Vedle těchto pracovníků se na činnosti Centra podílí i generace třicátníků v počtu tří s částečným pracovním úvazkem. Odborné vedení zajišťují vysokoškolští profesoři a odborníci z AV ČR. Vlastní projekt počítá rovněž s dlouhodobými pobyty pracovníků Centra na domácích a zahraničních pracovištích. V roce 1996 byla instalována a uvedena do provozu veškerá zakoupená zařízení a započat výzkum na problematice chirálních separací, analytického využití ultracentrifugačních metod a dalších. Po necelém roce činnosti tohoto pracoviště se jeho pracovníci mohou vykázat několika hodnotnými publikacemi a úspěšně proběhlou konferencí věnovanou analýze chirálních látek.

Závěrem je třeba poděkovat těm, kteří moudře rozhodli poskytnout peníze na vědu a výzkum, čímž zároveň přispěli i k rozvoji tvůrčí práce mladých lidí, která není omezována nedostatečným přístrojovým vybavením.

Karel Lemr