Technické informace, zajímavosti a služby

Elektronické separáty v Collection

V letošním roce přichází časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications opět s další novinkou. Touto novinkou je zasílání elektronické verze článku autorovi, který má e-mailovou adresu. Kromě obvyklých tištěných třiceti kusů separátů, které dostává autor publikace zdarma, obdrží nyní autor svůj článek též ve formě souboru. Elektronický separát je ve formátu PDF (Portable Document Format), který se stává pro podobné účely světovým standardem. Pro práci se soubory uvedeného formátu je zapotřebí mít instalován na svém počítači program Acrobat Reader. Tento program uvolnila firma Adobe k volnému používání a tím umožnila jeho masové rozšíření. Acrobat Reader 3.0 pro počítačové systémy Windows, Mac, UNIX je možné získat na Internetu www.adobe.com. Obrovskou výhodou daného systému je jeho nezávislost na používaném typu operačního systému a na aplikaci, ve které byl původní "separát" vytvořen. Autor má tak možnost si na svém počítači publikovaný článek prohlížet nebo si ho vytisknout na své tiskárně. Vytištěný separát přitom bude mít vzhled stánky odpovídající časopisu Collection. Další výhodou, kterou elektronické separáty přinášejí, je úspora času a peněz. Autor dostává PDF soubor v době, kdy se teprve rozbíhá klasická tisková příprava časopisu. Tedy o několik týdnů dříve, než obdrží klasické papírové separáty. Protože PDF separát představuje účinně komprimovaný soubor, lze ho bez problémů zasílat zájemcům o separát pomocí e-mailu jako připojený soubor (attachment). Tedy bez finančních nároků na poštovné, o rychlosti ani nemluvě. V rámci zachování publikačních pravidel jsou elektronické separáty zasílány pouze korespondenčnímu autorovi a nejsou jiným zájemcům v redakci časopisu dostupné.

Podrobnější informace o elektronických separátech naleznete na internetovské stránce časopisu Collection (http://cccc.uochb.cas.cz/).

Bohumír Valter

Jak zasílat soubory pomocí elektronické pošty?

Se stále se rozšiřujícím používáním elektronické pošty (e-mail) dochází i k rostoucímu požadavku na zaslání souborů adresátovi. Odesilatel tím nejenom šetří stále rostoucí náklady na poštovné, ale značná je i časová výhoda uvedeného způsobu komunikace. Přitom se může jednat o soubory nejrůznějších formátů. Je však třeba si uvědomit, že původně nebyla elektronická pošta navrhována tak, aby uvedeným účelům sloužila. Pro přenos souborů z jednoho počítače na druhý se používal FTP protokol. Naštěstí tlak uživatelů přiměl softwarové firmy přizpůsobit se požadavkům, a tak dnes e-mailové aplikace Netscape, Eudora a Internet Explorer zasílání souborů umožňují. Uvedené aplikace připojený soubor zakódují ve formě použitelné pro Internet (např. uuencode nebo MIME) a po příjmu e-mailu adresátem tento soubor automaticky dekódují. Pro uživatele počítačů Mac se doporučuje změnit standardní kódování binhex na Internetové standardy MIME nebo uuencode, chtějí-li mít zaručen přenos bez ohledu na počítačový systém adresáta.

Můžete se však setkat s případem, kdy se Vám připojený soubor objeví přímo ve vlastní e-mailové zprávě. To se stává v případě používání poštovních systémů jako je Notes nebo cc:mail. Připojený soubor snadno identifikujete, protože vypadá jako souvislý text s náhodně přeházenými písmeny. V tomto případě máte dvě možnosti. První je požádat odesilatele o opětovné zaslání souboru za použití standardní kódovací metody. Pokud se toto nepodaří, můžete se pokusit o druhou variantu. Souvislý text vloženého souboru zkopírujte a uložte jako nový soubor. Potom lze použít některý z komerčních produktů pro dekódování (PKZIP pro PC*(asi spíše něco jako Wincode nebo XFerPro-pozn.R.L.) nebo Stuffit pro PC i Mac).

Závěrem je třeba připomenout, že e-mailové systémy mají obvykle nastaven limit maximální velikosti zprávy, kterou lze přijmout. Posílat proto 10 MB soubor bez předchozí domluvy s adresátem se tudíž nedoporučuje.

Bohumír Valter

Nové mechanické a elektronické dávkovače v katalogu fy Eppendorf

Německý výrobce přichází s ucelenou řadou vícenásobných dávkovačů pro objemy kapalin od 1 l do 50 ml dle použitého nástavce. Automatické rozpoznávání nástavců odstraňuje nebezpečí jejich špatného nastavení. Elektronické - síťové i akumulátorové verze navíc umožňují opakované přesné ředění dvou kapalin a míchání, jakož i ovládání přes program z PC při použití v průmyslových aplikacích.Mnoho dalších novinek v katalogu na rok 1997. (#7402)

Fokusované mikrovlny Prolabo: Nová energie do chemické laboratoře

Firma Merck nabízí z produkce francouzské firmy Prolabo přístrojové zařízení pro environmentální a syntetické laboratoře využívající energie fokusovaných mikrovln MICRODIGEST, MAXIDIGEST a MCS-950. Uvedené přístroje jsou mikrovlnná rozkladná zařízení pro plně automatizovaný rozklad kapalných a pevných vzorků s následnou spektromerickou detekcí (AAS, ISP atp.), případně pro stanovení dusíku dle Kjeldahla. Účinně jsou mikrovlny využívány při extrakci PAH, PCB a pesticidů s pomocí SOXWAVE s možností několikanásobné úspory času. Exklusivní novinkou je SYNTHEWAVE v organických syntetických laboratořích s celou řadou aplikací včetně reakce mezi kapalinou a pevnou látkou bez použití rozpouštědel. (#7403)

Chemical Market Intelligence ICIS-LOR

Společnost ICIS-LOR, založená roku 1980, je jednou z vedoucích firem operujících v komoditě chemických obchodních informací. Základem jejího úspěchu, který umožňuje poskytovat nezávislé informace o chemii špičkové kvality, je přes 40 vlastních specialistů, pracujících na plný úvazek po celém světě. ICIS-LOR poskytuje informace jako "na míru ušitou" službu. Zákazník má v ruce 100% kontroly nad rozsahem, frekvencí a formátem poskytovaných zpráv. Spolu se světovým vývojem trhu v oblasti chemických látek se služby ICIS-LOR staly jakýmsi standardem v chemickém průmyslu. ICIS-LOR poskytuje nejen informace aktuální, ale její databáze mohou posloužit všemi změnami na trhu přibližně 80 komodit za minulých 10 let. Jistě zajímavé jsou i geograficky orientované informace zpracované pro každou továrnu a produkt na podkladě map oblasti či země. Profily produktů uvádějí týdně kvalifikovaný odhad ceny, zásob, popis komodity, konečné použití, aktivitu na daném segmentu trhu, cla a poplatky, výrobce, majitele výroby, efektivitu výroby a výhledy a plány do budoucna. Služby jsou poskytovány i jako ICIS On-Line přes Internet. Možnost spojení s touto společností je jednoduchý - vyplňte a odfaxujte jim v tomto čísle CHL otištěný dotazník, nebo je kontaktujte na e-mail adrese sales.uk@isislor.com. (#7404)

Zahřívací zařízení

Firma C. Gerhardt z Bonnu nabízí brožuru popisující její výrobní program v oblasti zahřívacích zařízení. Z konkrétní nabídky jde o kompaktní kulaté a čtvercové zahřívací plotýnky, a to i v provedení s přesnou regulací teploty, kovová hnízda, předchozí jednotky kombinované po čtyřech a šesti v řadě, příslušenství jako extrakční nádobí, zařízení pro stanovení hrubé vlákniny dle Leppera, klasické jednoduché zařízení na zahřívání kjeldahlizačních baněk, sestavy na sériové destilace z kjeldahlizačních baněk, pískové lázně a rychlosušák laboratorního nádobí. (#7405)

Laboratorní třepačky a rotační třepačky

Známý Bonnský výrobce laboratorního vybavení se 150ti-letou tradicí C. Gerhardt nabízí brožuru popisující jeho lineární reciproční stolečkové a orbitální třepačky na lahve, děličky, baňky a podobné nádoby se širokým spektrem příslušenství a dopňků. Třepačky nabízí i v inkubátorovém provedení s regulovanou teplotou. Nejvyspělejším modelem je rotační třepačka s rotující komorou. Rotující komora je opatřena posuvnými průhlednými dvířky a bezpečnostním zámkem. Konstrukce umožňuje pohyb komory i velmi pomalou rotací. (#7406)

Přehledný minikatalog C. Gerhardt

Celková nabídka Kjeldahlizačních zařízení, přístrojů na destilaci s vodní parou, soxhlety, zařízení na mineralizaci pro stanovení těžkých kovů, třepačky a zahřívací jednotky najdou všichni, kteří se o tyto výrobky zajímají, v minikatalogu C. Gerhardt Product Range. (#7407)

Aplikační brožury pro potravinářskou chemii

Australská firma SGE, známá nejvíce svým programem mikrostříkaček a chromatografických kolon, nabízí serii aplikačních brožur propagující produkty firmy certifikované ISO9002. (#7408)

BP21 Zakotvená fáze pro analýzu kyselých sloučenin

Nabízí pevnou fázi pro analýzu nederivatizovaných organických kyselin, mastných kyselin a alkoholů jako pomůcku pro analytiky životního prostředí, vodohospodáře a nemocniční laboratoře. (#7409)

FAME analýza - identifikace píků pomocí ECL čísel

Použití ECL čísel zrychluje identifikaci píků při FAME analýze. Použití BPX kapilárních kolon pro MS je zdůrazněno jejich vynikajícím "low bleed" charakterem. Metoda nachází použití v potravinářském průmyslu, zemědělských laboratořích, zejména při analýze zrna, obilnin a masných a rybích výrobků. (#7410)

Analýza monosacharidů na kolonách BPX70

Extrémní "low bleeding" charakter kolon BPX70 z nich činí ideální analytický nástroj pro analýzu cukrů i při vyšších teplotách m. j. ve výrobě potravin, chuťových látek, pivovarech a sodovkárnách, ale i ve výzkumných laboratořích. (#7411)

Použití kapilárních kolon BPX70 pro analýzu mastných kyselin v olejích

Kolony BPX70 pro maximální reprodukovatelnost výsledků analýz za vyšších teplot se jeví jako nepostradatelný pomocník pro analýzu tuků a olejů. (#7412)

Kolona BPX5 v analýze triglyceridů

Potravinářské, tukařské a mlékařské laboratoře se těžko obejdou bez kapilárních kolon typu BPX5, které jsou vyvinuty m. j. i pro analýzy triglyceridů. (#7413)

Novinky ze softwarového domu Synopsis

Zájemci mohou získat verzi Accordu pro MacIntosh na URL http://www.synopsis.co.uk/ pro soukromé, universitní, akademické a registrované podnikové použití. Instalační disketa se stand-alone programem a dalšími informacemi může být vyžádána na adrese sales@synopsis.co.uk či u dr. Glena Hopkinsona u Synopsis Scientific Systems Ltd., 175 Woodhouse Lane, Leeds LS2 3AR, UK. Vzor obrazovek k dispozici pro členy na sekretariátu ČSCH. (#7414)

Kapalinová chromatografie s jinanovým listem

Značný zájem českých a slovenských chemiků podnítil zveřejnění povšechné informace o nové firmě na českém a slovenském trhu. Firma Gynkotek (GKT) byla založena v roce 1977 jako firma zaměřená na instrumentaci v HPLC. Spolu s firmou Softron, která je jejím vlastníkem, mající stejné sidlo v Germeringu u Mnichova, představují štiku v oblasti přístrojové techniky a programového vybavení pro HPLC. Jedním z výsledků jejich spolupráce jsou HPLC systémy, které mohou spolupracovat navzájem v reálném čase systémem client-server nejen v lokálních, ale i v mezinárodních sítích. Ocení to nejen firmy s mnoha pobočkami po celém světě, ale i vědečtí pracovníci spolupracující s pracovišti doma i v zahraničí, neboť tato zařízení umožňují řešit chromatografickou úlohu ze dvou i více míst na světě. Současná nabídka firmy se soustřeďuje na čerpadla, autosamplery, detektory, programové vybavení a datové systémy, které se neomezují pouze na výrobky Gynkotek (GKT) ale i nadstavbové prvky jako například datovým programem ovládaný systém recyklování mobilní fáze. Produkty splňují požadavky GLP, ISO9000+ a CE. (#7415)

Čerpadla GKT

Základní modely M300CS (isokratické), M480 (isokratické, programovatelné), M480G (nízkotlaký gradient, programovatelné, P580 (nízko- či vysokotlaký gradient, programovatelné)

Všechny GKT pumpy mohou pracovat jako "stand-alone" samostatné jednotky či pod ovládáním z datastanice. Všechny modely jsou k dispozici v normální, analytické, inertní (Ti) a semipreparativní verzi. Přednost pump GKT spočívá v kompaktním designu, patentované čerpací technologii s nízkou pulsací, nepominutelnou předností jsou tisíce instalovaných jednotek po celém světě. (#7416)

Detektory GKT

Základní modely UVD160S (UV, dvoukanálový), UVD170S (UV-VIS, dvoukanálový), UVD320S (UV s diodovým polem) a UVD340S (UV-VIS s vysokým rozlišením a diodovým polem).

Detektory GKT nemohou pracovat jako "stand-alone" samostatné jednotky, ale pracují výhradně pod ovládáním z datastanice se softwarem Gynkosoft či Chromeleon. Protože jsou založeny na stejné konstrukci diodového pole, jsou detektory GKT přestavitelné na vyšší typ bez technických komplikací. Základní modely 160S a 170S jsou programovatelné dvoukanálové detektory s určitou možností aplikace programu kontroly "čistoty píku". Jednotky 320S 340S jsou pravé DAD detektory umožňující použití programů čistoty píků, 3D-záznamy, spektra, prohledávání knihoven atd. Významným rysem GKT detektorů je citlivost, neboť patří k nejcitlivějším UV-VIS detektorům s diodovým polem na trhu a dosahují hodnot šumu pod 10-5 AU, a to i ve vysoce rozlišujícím modu, kdy detektor rozliší ve spektru benzenu typické "prsty". 32 Bitový processing umožní takovou rychlost zpracování informace, že například prohledávání knihovny spekter se děje rychlostí 500 spekter za sekundu. (#7417)

Autosamplery GKT

Základní modely GINA50 (50 vzorků, rutinní) a GINA160 (160 vzorků, dokonalejší).

Oba GKT autosamplery mohou pracovat jako "stand-alone" samostatné jednotky či pod ovládáním z datastanice. Oba mohou být vybaveny termostatovacím zařízením pro ovládání teploty analytických vzorků. GINA160 může provádět předkolonovou derivatizaci a přípravu vzorků i v stand-alone modu. Oba autosamplery mohou být použity i jako samostatné pipetovací dispensery pod softwarovou kontrolou datastanice. Předností autosamplerů GKT je vysoká přesnost <<0.3% RSD a reprodukovatelnost. (#7418)

Software GKT-Softron

Základní modely: GynkoSoft (32 bitový pro DOS a W3. xx), Chromeleon (32 bitový pro W95 a NT)

GynkoSoft je modulární software skládající se z jednotky zpracování dat (PCx), jednotky zpracování dat a ovládání systému (PCSx) a jednotek pro přiřazení dalších chromatografických systémů (tzv. časové základny), pro připojení DAD, pro připojení k síti a j. Hlavní přednosti GS jsou ovládání HPLC a GC přístrojů téměř jakéhokoliv výrobce (homogenní i smíšené přístroje), "preemptivní" multitasking, 32 bitová architektura i na DOSových PC, dvousměrné ovládání přístrojů v reálném čase (real time audit trail), plná podpora DAD aplikací, přímý převod výsledků do tabulkového procesoru "report publisher", významná rychlost systému ve srovnání s podobnými produkty na trhu způsobená pravým 32 bitovým zpracováním dat.

Chromeleon není další vývojovou verzí GS, je to nový program napsaný pro W95/NT tak, aby vstoupil do "rodiny" programů Microsoft jak svým chováním, tak OLE a dalšími projevy. Výsledný efekt je ten, že téměř každý, kdo dokáže napsat dopis v programu MS-Word, bude schopen obsluhovat kapalinový chromatograf či GC pod systémem Gynkosoft. Chromeleon může ovládat až 6 chromatografů v reálném čase. Zpracování dat do 16 kanálů, z GKT detektorů s digitálním přenosem z detektorů jiných výrobců přes A/D konvertor. Počet simultánních procesů v multitaskingu je téměř neomezený, simultánní obsluha téměř všech běžných externích aplikací a až 4 tiskáren. HW požadavky: nejméně 486DX2/Pentium, 16MB (32 pro NT), 800 ö 600 či 1024 ö 768/256 barev, 200Mb HD, W95/NT. Chromeleon je dodáván opět jako modulární program CM-PC1 pro jeden chromatograf, 16 kanálů a A/D převodník, CM-PC2 dtto pro 2 chromatografy, CM-PCD jeden chromatograf s DAD, CM-PCS1 pro ovládání a zpracování dat z 1 přístroje, 16 kanálů s digitálním přenosem dat, CM-PCS2 dtto pro dva přístroje, jako další moduly jsou dodávány další časové základny, report publisher, vzdálený ovladač klient-server, drivery pro non-GKT přístroje. Jako speciální HW k CM je dodáván A/D-konvertor, MultiCom-RS232 karta, karta ovládání pumpy, karta pro ovládání vnějších relé (externí události) a D/A konvertor. (#7419)

Brožura adaptérů UPCHURCH

Napište si o brožuru popisující adaptéry pro konus Luer, závit M6 a 1/428 z populární dílny na nejkvalitnější plastikové chromatografické díly Upchurch. (#7420)

Inteligentní recyklování mobilní fáze GKT-Softron

Moderní ad-on modul pro uživatele software GynkoSoft. Modul používá data systému v reálném čase k monitorování vymývaných chromatografických složek. Uživatelem definované prahové hodnoty a kritéria, stejně jako možnost monitoringu při několika vlnových délkách, umožňují signifikantní zvýšení kvality on-line recyklovacího procesu s minimalizováním odpadu a zajištěním maximální čistoty mobilní fáze. Souprava obsahuje i vzorové datové soubory. (#7421)

Náhradní díly pro HPLC přístroje Waters

Plastikářská jednička Upchurch nabízí knížečku popisující vše, co se z její dílny dá v "první národní lize" koupit pro vaše HPLC přístroje Waters - Fitinky, ferule, šrouby, filtry, ventily k pumpám, písty, flangeless fitinky, spojky s nulovým mrtvým objemem, regulátory zpětného tlaku, adaptéry na kapiláry a trubice a kapiláry z PEEKu a teflonu. (#7422)

Ferule, fitinky a "low bleed" septa pro plynové chromatografy CE (Fisons) řady 8000

Společnost SGE uvedla na trh sadu dílů, které umožní zefektivnit provoz plynových chromatografů fy CE (Fisons) řady 8000. Sada umožní používání běžných a mnohem lacinějších grafitových a grafitovaných vespelových ferulí. Doplňuje svoji nabídku vysoce kvalitními 17mm septy s extrémně nízkými parametry "low bleed". Spolu s úplnou řadou nástřikových vložek (injection liners) deaktivovaných při vysoké teplotě může tak SGE nabídnout všechen potřebný materiál potřebný pro tento chromatografický přístroj. (#7423)

Kapesní katalog SGE

Firma SGE vychází vstříc všem, kteří chtějí mít její katalog stále po ruce, ale centimetr silná knížka A4 je jim na nošení nepohodlná. Vydala tedy tzv. Chromatography Product Guide, který kromě toho, že je katalogem mikrostříkaček, kapilárních a HPLC kolon, spotřební bižuterie a přídavných zařízení, přináší i užitečné tabulky. (#7424)

Široká řada GC kolon z dílny SGE

SGE dále nabízí znamenitou kolekci GC kolon, kam patří nepopulárnější typ BPX, nepolární BPX5 použitelné do teplot 360-370 ÉC zejména na stopovou analýzu a pro GC/MS, BPX35 středně polární (360-70 ÉC) pro stopovou analýzu zejména v farmaceutické chemii a BPX70, polární kolona (260-90 ÉC) pro stopovou analýzu a zvláště FAME. Kolony s karboranovou fází, unikátní na trhu s oblastí teplot použitelnosti 0-400 ÉC jako HT8 pro analýzu PCB, nitroaromátů, polycyklických aromátů, pesticidů a herbicidů a dalších. Další v řadě jsou klasické kolony BP a kolony Cydex-B na bázi permethylovaného b-cyklodextrinu pro separace enantiomerů přírodních sloučenin a podobně. SGE nabízí i nepolární methylem deaktivované kapiláry, nízkopolární fenylmethyl-deaktivované kapiláry i kapiláry bez jakýchkoliv úprav. Ochranné předkolony SGE (0.22-32 a 0.53mm) prodlouží životnost Vašich GC kolon. (#7425)

Databanka pracovních příležitostí

Americká chemická společnost udržuje databanku pracovních příležitostí, z nichž čerpá pro podobnou rubriku C&EN. Databanka je přístupná na URL http://pubs.acs.org via C&ENews.

Literatura k dispozici členům ČSCH

V sekretariátu ČSCH je k dispozici "Complete Catalogue Fall 1996 - Natural Sciences" nakladatelství dr Gruyter. Pro počítačové brouzdaly URL http://wwwdeGruyter.de. Dále je k nahlédnutí i poslední Books Catalog American Chemical Society (URL http://www.chemcenter.org/).

Elektronický organizátor ZDARMA

Každý, kdo si objedná u firmy SciTech kteroukoliv 25, 30, 50 nebo 60m kapilární kolonu SGE, nebo kterékoliv dvě 12 či 15m kolony SGE, nebo kterékoliv dvě HPLC kolony SGE obdrží zdarma Elektronický organizátor SHARP. Nabídka platí pro objednávky, které se odvolají na tuto zprávu z Bulletinu CHL do data poštovního razítka 31. května 1997. Nabídku nelze kombinovat s jinými slevami a akcemi.

Záložky do vašeho browseru

Skvělou URL pro brouzdání na Internetu je http://www.fiz-karlsruhe.de/fiz/science/chemie/1pagegif.htm, která přináší přehršli informací z chemie. Je to do jisté míry i evropská adresa pro spojení s některými medii ChemCentra URL http://www.chemcenter.org/. Přístup k takovému množství chemické informace je již zajímavý. Zajímavá je i obecně užitečná záložka "stopař" http://pathfinder.com/@@KbRE3gUAYn9Tv2C8/welcome/. Brouzdněte si! Redakce uvítá Vaše zajímavá sdělení.

Jak hledat v CA

Sekretariát ČSCH má k dispozici pro členy příručku a diskety s výukovým materiálem How to Search Printed Chemical Abstracts.

Možnost placení peněz do ciziny

Řada z nás je někdy postavena před nutnost zaplatit v určité době danou sumu do ciziny na adresu, kterou známe. Účetní sféry jsou někdy tomuto našemu přání necitlivě hluché a vyžadují údaje, které nemáme, jako swiftovou adresu, variabilní symbol, číslo účtu a jiné zvláštnosti. Pokud zajdeme do spořitelny na odbor deviz, můžeme požádat o vystavení IMO (Internalional Money Order), mezinárodní peněžní poukázky. Spořitelna vystaví IMO na danou částku a daného příjemce a účtuje nám 50-100 Kč za kus. IMO, které vypadá asi jako šek, prostě dáme do dopisu a pošleme danému adresátovi, ať již se jedná o organizátora konference, nebo agenturu předplatného za časopis. Příjemce pak za IMO dostane ve své bance v téměř všech zemích světa hotově příslušnou částku, po odečtení výloh banky příjemce. Můžeme ovšem chtít, aby nám IMO v bance nebo na poště koupila účtárna našeho podniku. Pak se vyhneme eventuelním potížím s proplacením. Jakkoliv se toto placení jeví snadným, dovolujeme si upozornit p.t. chemiky, aby takto neplatili za zboží, pokud nemají vyjasněno, jak je dostanou do ČR a kdo jim zboží proclí. Mohlo by se jim stát, že zboží uvázne na celnici bez možnosti dalšího postupu.