Ze zahraničních odborných společností

Ruská chemická společnost

Když se v roce 1995 sešel druhý sjezd Ruské chemické společnosti D. I. Mendělejeva (PXO), čítalo shromáždění kolem stovky účastníků, kteří prakticky představovali větší část členské základny PXO. Kdysi ohromná profesionální organizace chemiků SSSR s členskou základnou několika stovek tisíc lidí se rozpadla a to, co zbylo, bylo možno označit jako klub nadšenců. Těmto nadšencům se v posledních letech podařilo zorganizovat řadu významných konferencí, XV Mendělejevský sjezd, stabilizovat vydávání Ruského chemického časopisu, podchytit styky s FECS, s evropskou federací inženýrských chemiků, s mezinárodní asociací INTAS a s celou řadou chemických společností na světě.

V rámci PXO pracuje jako samostatná složka Asociace pro chemické vzdělávání, která udržuje cenné spojení s učiteli na školách.

Poslední tři roky existence PXO proběhly ve znamení záchrany samotné společnosti za použití vlastních sil a prostředků. Do dalšího období chce PXO nabídnout členům možnost toho, aby táhli za jeden provaz a nepropadali se v propadlišti dějin po jednom. PXO chce být znovu zdrojem informací, centrem činnosti chemiků i vydavatelstvím chemické literatury. PXO chce vydávat vlastní bulletin, od ledna 1997 jako pravidelný časopis. Jeho cena je 6 500 rublů za číslo pro jednotlivce a 20 000 rublů pro firmy a organizace plus poštovné.

Novým prezidentem PXO byl zvolen akademik A. I. Rusanov ze Sankt Petěrburgské university a prvým vicepresidentem člen korespondent A. D. Sarkisov z Ruské chemicko technologické university im. D. I. Mendělejeva. Bylo zvoleno 41 členů vedení PXO a bylo tak dosaženo stavu, kdy spolu s 23 předsedy místních poboček má pravděpodobně většina členů nějakou funkci. Pro zájemce je adresa společnosti v sekretariátě ČSCH, tel. 928-13-51, fax 923-43-54.

Možnosti pobrouzdat se ruskou chemií jsou na URL http://www.chem.msu.su, http://www.chem.msu.su:80/rus/jvho/ welcome.html, http://rer.ioc.ac.ru/rer.html či http://mc.ioc.ac.ru/me/htm.

Stálé napětí mezi ECS a FECS

Je to, jako když se mezi sebou škorpí sousedi či sourozenci. Dopisy a články typu "zaslali jsme té druhé straně mnoho podnětů a nikdo neodpověděl", "celou řadu funkcionářů jsme v tomto smyslu informovali my již dříve", "chceme a vždycky jsme se chtěli setkat" atd. jsou pro zasmání. Vzdálenost mezi sídlem Evropské chemické společnosti v Louvain a sekretariátem FECS v Londýně je několik hodin jízdy autem. Kdo má zájem se dohodnout, najde si čas i prostředky. Je pochopitelné, že profesor István E. Markó šlápl na kuří oko velikému draku pospávajícímu v doupěti evropských orgánů, když si dovolil založit organizaci, o které se vedení onoho giganta domnívá, že je nadbytečná. Nicméně pan profesor Markó měl chuť, kamarády, podporu prof. J. M. Lehna a získal na zřízení ECS údajně i evropský grant. Proč ne? Náš Bulletin by rád přinesl čtenářstvu informace o tom, jak je ECS pro chemiky užitečná, tvrdí-li "We care for chemists". Zatím o jejích aktivitách víme jen to, že vybírají relativně vysoké příspěvky. Nuž alespoň kontakt: fax +32-10-478033, e-mail ecs@chor. ucl. ac. be, URL http://ecs. tu-bs. de/ecs.

pad

Evropský chemik

Naše republika se stále více přibližuje politické a ekonomické integraci s evropskými strukturami. Nejinak je tomu i ve sférách odborných. Je však užitečné a žádoucí seznamovat obyvatele této republiky s tím, co takové přibližování přináší pro ně samotné.

Koncepce tzv. profesionálního označení má v národech bývalého Rakouska-Uherska jistý negativní nádech. Působí groteskně, pokud se někdo označuje ve starých filmech za "paní soudní radovou" či pokud si starší lidé vzpomenou na kontakty se sovětskou sférou typu "jestli ten soudruh má koženou bundu, je tudíž inženýr". Mohli bychom nahlédnout do staré Anglie, kde byl každý lepší pán alespoň "majorem" jakési jednotky v Indii, či do bědné Judr-gate naší nedávné politické scény.

Na druhou stranu se však zdá užitečné, pokud existuje určitý ujednocený systém označení pracovní kvalifikace, který může, například našeho promovaného chemika, který je kandidátem chemických věd, zařadit na určitou kvalifikační profesní úroveň v celé Evropě prostě tím, že zmíněný promovaný chemik je, na základě toho, že splnil určitá pevná kriteria, zařazen např. do kvalifikační kategorie A, uznávané strukturami Evropské unie.

Podobné úvahy stály u zrození schématu "profesionálního označení" (professional designation) přijatého chemickými společnostmi sdruženými v Evropské radě chemických společností (ECCC) v roce 1992, neboť i jim se zdálo obtížné, při otevření Evropy, srovnat kvalifikaci Nora, který ukončil norskou universitu s titulem Candidatus Scientiarum a irského Bachelor of Science with 1st or 2nd class honours s řeckým Diplomatuhos Himikos Mihanikos a podobně. Evropská komise přijala proto schéma tří základních kvalifikačních stupňů, označujících profesní vzdělání. V rámci chemie pak Kategorie A označuje zhruba ty absolventy VŠ, kteří mají ze zákona splněn nárok na to, aby se mohli ucházet o studium doktorandské úrovně v chemii. Kategorie B absolventy studia chemie vysokoškolského, přibližně bakalářského typu a Kategorie C přibližně totéž, na středoškolské úrovni. Schéma se stalo typickým produktem standardizačních tendencí v Evropě. Sekretariát ECRB sídlí v budově Burlington House na Picadilly v Londýně v sídle Královské chemické společnosti.

Dvacet jedna chemických společností sdružených v ECCC se na vyzvání orgaánů EC shodlo na tom, že použijí výchozí standard pro udělení označení Evropský chemik (EurChem) Kategorii A s plnou profesionální vážností s tím, že budou požadovat splnění několika dalších nároků či závazků.

Pro posuzování splnění kriterií je v každém státě členskou organizací ECCC (či členskými organizacemi, je-li jich více) ustaven tzv. National Assesment Panel, určitá komise, která posuzuje splnění požadavků ECCC a která postupuje přihlášku každého adepta tzv. Registrační komisi evropských chemiků (ECRB). Minimální požadavky jsou splnění kritérií Kategorie A, a to i ve skladbě studia (požadovaný podíl chemických disciplin, praxe a podpůrných věd, min. 4-leté studium), osm let praxe v chemii po ukončení střední školy a tříletá postgraduální praxe.

Kandidáti na udělení označení EurChem musí být členy národní chemické společnosti, začleněné do ECCC a musí vyhovět požadavku na to, že se podrobí i v budoucnosti (bude-li to třeba) prošetření své profesionální praxe s ohledem na publikovaný etický a environmentální kodex. Setkáváme se v něm s požadavkem přispívat cti a uznání chemické profese, k uznávání veřejných zájmů, udržování vysokého standardu vlastní činnosti a projevování aktivního přístupu k ochraně životního prostředí a aspektů bezpečnosti. Doporučení kolegů z téže chemické společnosti na přihlášce jsou nejenom doporučujícími podpisy, ale i jistou zárukou, že adept je schopen použití vysoké úrovně znalostí pro plánování, rozvoj a provedení zamýšlených projektů s jistou dávkou originality. Kandidát by měl být schopen posoudit a vyhodnotit, přizpůsobit a použít existující standardní techniky práce pro svou činnost, kterou pak provádí s požadovanou zručností. Při práci dodržuje aspekty environmentální a bezpečnosti s výraznou mírou odpovědnosti ke kolegům, zaměstnancům a svému okolí. Adept musí být schopen o své práci jasně a srozumitelně referovat a v diskusi svoji práci objasňovat. Předpokládá se, že je schopen práce v týmu pod vedením, ale i že je schopen tým vést. Poplatky spojené se zápisem do Registru (ECRB) na pět let jsou například v Anglii 95 liber. Z registru je vyškrtnut každý, kdo přestane být členem národní chemické společnosti, nepožádá po uplynutí pětileté lhůty o přeregistrování, kdo nezaplatil registrační poplatky a kdo byl shledán, že porušil stanovená pravidla.

Společnosti sdružené kolem ECRB zastávají názor, že tento systém určitého ocenění kvalifikace přispívá ke zlepšování úrovně vzdělanosti, vědy i průmyslu za současného zkvalitňování spolupráce v rámci členských států. V listopadu 1996 bylo registrováno 566 udělených diplomů EurChem, která jsou každých pět let předmětem nového registračního řízení na základě žádosti příslušeného chemika. Schéma se nikterak nekříží s jinými podobnými označeními jako např. EurIng (viz zvláštní článek v tomto čísle), či s profesionálními označeními evropských specialistů v jiných oborech (medicína, zubařství, fyzika a j.). Naopak, ECRB spolupracuje například s The European Register of Physicists a dalšími.

Je více než potěšitelné, že Česká chemická společnost byla přizvána k sérii jednání, která mají prozkoumat možnost připojení se české chemické obce k tomuto schématu. Je oprávněný předpoklad, že chemici s čtyř a víceletým VŠ vzděláním a čtyřletou praxí budou moci na označení EurChem kandidovat za předpokladu, že vystudovali chemii v oboru studia splňujícím požadavky na procentuální zastoupení chemie a podpůrných předmětů. O otevření tohoto programu pro členy ČSCH bude včas členská základna informována.

Pavel Drašar

Federace "FEANI" A EUROINŽENÝŘI

FEANI - Fédération Européenne d' Assotiations Nationales d' Ingénieurs (Evropská federace národních inženýrských asociací) je nevládni mezinárodní organizace působící na evropském kontinentu. V současné době má 27 členů. Přijeti České republiky za člena znamená pro naše inženýry možnost ucházet se o titul EUR ING (evropský inženýr).

Titul EUR ING je udělován výkonným výborem FEANI kandidátům, kteří splňují náročná kritéria vyjadřující vysokou odbornou úroveň vzdělání a kvalifikační kompetenci, projevující se přesvědčivě schopnostmi inženýrské práce. Dále je kladen důraz na znalost cizích jazyků a komunikační schopnost v evropském prostředí. Nedílnou součástí kvalit požadovaných pro udělení titulu je morální stránka osobnosti. Nositel titulu je zanesen do Registru a může se prokazovat uděleným diplomem a certifikátem.

Titul EUR ING je významným činitelem usnadňujícím uznání kvalifikace a odborné kompetence uchazeče o zaměstnání, zejména v zemích Evropské unie, kde je tento titul uznáván a právně chráněn. Umožňuje proto rovné uplatnění bez ohledu na státní příslušnost a zamezuje případné diskriminaci v odměňování.

Podmínky pro získání titulu.

1. Úspěšné absolvování akreditované inženýrské vysoké školy a inženýrského studijního oboru v délce studia definované v Indexu FEANI.

2. Úspěšná inženýrská praxe v uznávaném oboru, jejíž délka musí splňovat podmínku, že součet délky studia na vysoké škole a délky inženýrské praxe je minimálně 7 let.

3. Aktivní znalost nejméně jednoho evropského cizího jazyka. Preferuje se jazyk anglický, případně německý a francouzský.

4. Prohlášení o přijetí etického KODEXU FEANI definujícího zásady profesionální etiky inženýra a morálky. Zdůrazňuje se odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí.

Titul EUR ING byl udělen celkem více než 21 000 inženýrům.

Svojí neutuchající aktivitou a zejména důrazem na kvalitu inženýrské obce, kterou reprezentuje, se FEANI stala nejvýznamnějším mluvčím inženýrské komunity v Evropě. Dosáhla též oficiálního uznání a respektu Evropské komise, která považuje FEANI za příklad účinné profesionální identifikace a autoregulačních aktivit evropských inženýrů. De facto tak byla FEANI přijata jako kompetentní partner s vysokou odbornou autoritou a morální prestiží. Je proto též zvána ke konzultacím a diskusím při tvorbě evropské politiky a má poradní hlas.

Na základě předběžných kontaktů zástupců ČSVTS s representací FEANI a po vzájemných konzultacích v roce 1994 byl počátkem roku 1995 ustaven Český národní komitét (ČNK) pro FEANI, který tvoří zástupci celkem 23 organizací sdružených v ČSVTS a Asociace strojních inženýrů jako nezávislá organizace. Současně byla ustavena Česká monitorovací komise (ČMK) složená z představitelů inženýrských společností, významných podniků, výzkumných ústavů a vysokých škol. Bezprostředně po svém zvolení podal Český národní komitét FEANI oficiální přihlášku za člena Federace. Na své valné hromadě v září 1995 v Budapešti byla inženýrská obec České republiky přijata za člena FEANI a byla vyzvána k součinnosti při akreditaci českých inženýrských škol Evropskou monitorovací komisí.

Postup akreditace proběhl ve třech fázích. V první fázi byly vybrány inženýrské školy, které svými učebními osnovami nejvíce odpovídaly požadavkům akreditace. Protože byl počet kandidujících škol vysoký, rozhodl Český monitorovací komitét FEANI vybrat jako první školy s pětiletým studiem. Byla vypracována souhrnná zpráva charakterizující vzdělávací systém v České republice a představující navržené školy a jejich studijní programy. Zpráva obsahovala též základní statistická data o vývoji a stavu výchovy inženýrů a všeobecné informace o České republice, zvláště hospodářského a kulturního charakteru. Zpráva byla přednesena před Evropským monitorovacím komitétem na jeho pařížském zasedání v lednu 1996 a úspěšně obhájena zástupci Českého národního komitétu Doc. Ing. D. Hanusem, CSc. a Doc. Ing. V. Vinšem, CSc. Okamžitě byla jmenována tříčlenná pracovní skupina tvořená třemi členy Evropské monitorovací komise (EMC) pány Didierem Sarfats z Francie jako předsedou komise, Rolandem Schmidtem z Rakouska a Achilem Canwenberghem z Belgie, která předložila Českému národnímu komitétu podrobně specifikované požadavky na vypracování dokumentace obsahující údaje o jednotlivých školách a studijních plánech studijních oborů, včetně sylabů přednášek a další údaje o pedagogických pracovnících, studentech, způsobu kontrol a hodnocení studia i vědecké činnosti a další. V našem konkrétním případě obsahovala dokumentace údaje o 27 fakultách osmi vysokých inženýrských škol České republiky. Vypracovaný materiál byl připraven pod vedením zástupců škol v ČMK FEANI na jednotlivých školách a jejich fakultách v požadovaném termínu a byl koncem března 1996 předán pracovní skupině FEANI. Dodejme pro zajímavost, že hmotnost písemného materiálu byla téměř 10 kg.

Poslední fáze procesu akreditace zahrnovala jednání pracovní skupiny Evropského monitorovacího komitétu FEANI se zástupci škol a fakult a osobní návštěvu vybraných škol (VUT Brno, TU Liberec a ČVUT Praha). Během týdenního pobytu pracovní skupiny koncem května 1996 byly projednány všechny otázky týkající se hodnocení škol a jednotlivých oborů inženýrského studia předložených k akreditaci a vypracovaná dokumentace byla na místě doplněna o požadované údaje. Součástí akreditace škol bylo i jednání celého Evropského monitorovacího komitétu v Praze, návštěva fakulty strojní a fakulty elektrotechnické ČVUT a jednání s vedením fakult a školy.

Na základě dalšího posouzení a projednání v EMC FEANI a ve výkonné radě FEANI bylo na výroční valné hromadě FEANI v září 1996 konané v Palme de Mallorca přijato usnesení o udělení akreditace následujícím školám v České republice a následujícím studijním oborům:

1. ČVUT v Praze, Fakulty stavební; strojní; elektrotechnická; dopravní,
2. Vysoká škola báňská (Technická univerzita) v Ostravě, Fakulty hornicko-geologická; metalurgie a materiálového inženýrství, strojní, elektrotechniky a informatiky,
3. Vysoké učení technické v Brně, Fakulty stavební; strojní; elektrotechnického inženýrství a informatiky; chemická; technologická ve Zlíně,
4. Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Fakulty chemické technologie; potravinářské a biochemické technologie; technologie ochrany životního prostředí; chemicko inženýrská,
5. Vojenská akademie v Brně, Fakulta vojenské technologie,
6. Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická,
7. Technická universita v Liberci, Fakulty strojní; textilní; mechatroniky a interdisciplinárních inženýrských studií,
8. Západočeská universita v Plzni, Fakulty elektrotechnická; strojní; aplikovaných věd.

Tyto akreditované školy a studijní obory jsou zaneseny do INDEXU FEANI ve formě dodatku za rok 1996.

Na základě udělení akreditace školám se mohou nyní absolventi těchto škol, kteří již mají za sebou nejméně dvouletou inženýrskou praxi po absolvování 5letého inženýrského studia a kteří ovládají aktivně alespoň jeden z hlavních evropských jazyků (angličtina, němčina, francouzština), ucházet o udělení titulu EUR ING. Uchazeči o titul se mohou obrátit buď na školy, kde absolvovali inženýrské studium, nebo přímo na sekretariát Českého monitorovacího výboru FEANI, kontaktní adresa: Ing. Zdenka Dahinterová, Novotného lávka 5,116 68 Praha 1. Tel. číslo: 210 82 265. Uchazeč obdrží formulář žádosti v anglickém jazyce. Vyplněnou žádost s přílohami pak vrátí do sekretariátu ČMK FEANI. Při převzetí žádosti se vybírá nevratný správní poplatek 5 000 Kč.

Žádost posuzuje nejprve Český monitorovací komitét, který v případě splnění všech podmínek předává žádost s doporučením Evropskému monitorovacímu komitétu ke konečnému posouzení. Na základě schválení výkonným výborem FEANI je uchazeč zapsán do REGISTRU nositelů titulu EUR ING a je mu slavnostně předán diplom a certifikát o diplomu. Udělení titulu EUR ING je významným oceněním odborných kvalit jeho nositele a vytváří podmínky pro rovnocenné profesní uplatnění v mezinárodním měřítku. V rámci členských zemí FEANI má nositel titulu nárok na přiznání jeho kvalifikace bez ohledu na státní příslušnost a z toho vyplývající finanční ohodnocení jeho práce. Pro akreditované vysoké školy je jejich uvedení v INDEXU FEANI potvrzením vysoké úrovně školy a je jedním z faktorů zvyšujících atraktivitu školy pro studenty.

Ing. Daniel Hanus, CSc. generální sekretář národního komitétu pro FEANl, prezident Odborné společnosti letecké.

Who is who in analytical chemistry in Europe

Na své plenární schůzi v Bologni se Divize analytické chemie Federace evropských chemických společností (DAC FECS) rozhodla sestavit seznam pracovišť a jednotlivců splňujících všechna kriteria pro úspěšnou výchovu pregraduálních i postgraduálních studentů analytické chemie. Seznam příslušných pracovišť, označovaných jako Centers of competence, by sloužil nejen studentům při volbě místa jejich pregraduálního či postgraduálního studia, ale i řadě dalších institucí, hledající potřebné kontakty pro mezinárodní spolupráci v oblasti analytické chemie, či pracoviště ochotná a schopná vyřešit jejich analytické problémy. Základním kriteriem pro zařazení do tohoto seznamu je kvalitní publikační činnost a ochota akceptovat studenty pro další výchovu a odbornou přípravu. Příslušný formulář, jehož pečlivé vyplnění je nutnou podmínkou pro zařazení do tohoto atraktivního seznamu, byl již rozeslán na řadu renomovaných pracovišť z oblasti analytické chemie. Další zájemci si tento formulář mohou vyžádat na adrese: Doc. RNDr. Jiří Barek,CSc. , Katedra analytické chemie PřF UK, Albertov 2030, 128 40 Praha 2, fax: 24913538, e-mail: Barek@prfdec.natur.cuni.cz.

Jiří Barek