Ze života chemických společností

Doklad o zaplacení příspěvků do ČSCH, IUPAC a předplatného CHL

Sekretariát ČSCH vystaví na požádání a předložení útržku složenky, potvrzující zaplacení příspěvků do ČSCH a IUPAC , ale i předplatného CHL, řádný doklad o zaplacení s uvedením IČO, který může v případě potřeby sloužit jako "daňový doklad" k zaúčtování. Nicméně ti, kteří chtějí tyto platby zaúčtovat, mohou poslat příslušný obnos přímo na účet ČSCH uvedený na složence bankovním převodem.

Roční příspěvek do ČSCH

Častým tématem jednání předsednictva i Hlavního výboru společnosti je otázka výše členského příspěvku. Také na stránkách Bulletinu se naši čtenáři setkávají s různými názory na výši členského příspěvku. Skutečnost je taková, že současný roční příspěvek 100 Kč se již šest let neměnil, což při inflaci minimálně 8% ročně znamená, že skutečná hodnota tohoto příspěvku činí dnes již jen 60 Kč. Pokud by členský příspěvek měl sledovat výši inflace (jak to dělá většina cen a poplatků v této zemi), měl by být již 160 Kč/rok.

Předsednictvo ČSCH podniká všemožné kroky, aby vzrůstající nároky na finanční pokrytí činnosti byly hrazeny hlavně z jiných zdrojů, než jsou individuální členské příspěvky, jak to ukazuje struktura příjmů naší společnosti (viz obr.). Nezanedbatelným finančním přínosem pro naší činnost je příspěvek od státu, který společnost dostává prostřednictvím Rady vědeckých společností, v níž je ČSCH sdružena s ostatními odbornými společnostmi. Rada při přiznávání výše státního příspěvku jednotlivým vědeckým společnostem porovnává jejich výši členských příspěvků, objem dotace, dosažený hrubý zisk a aktivitu všech žadatelů. Zejména požaduje, aby ten, kdo od státu peníze žádá na určitou členskou základnu, také v jisté míře požádal své členy o finanční spoluúčast formou příspěvků. Úroveň příspěvků v ČSCH považuje rada za nízkou a již v roce 1996 krátila státní dotaci naší společnosti. Jakkoliv naše "non-profit" organizace má stále hluboko do kapsy, je jasné, že cesta k ekonomické soběstačnosti nevede zvyšováním příspěvků. Nelze ani očekávat, že se státní příspěvek zvýší a vyvede ČSCH z finančních starostí. Nicméně vzhledem k objemu financí v obou těchto kategoriích je nutno říci, že jde o důležité, ale nejde o stěžejní finanční kapitoly.

Zvýšení členských příspěvků, pokud k němu ČSCH bude nucena přistoupit, bude provedeno pouze tak, aby výše nového členského příspěvku sledovala růst výše příspěvků ostatních společností sdružených v Radě a abychom tím neztratili možnost získání státního příspěvku alespoň v dosavadní výši.

Vedení Společnosti, a doufám, že můžeme mluvit i za nový Hlavní výbor ČSCH, který vzejde z letošních voleb, se maximálně vynasnaží, aby členové za "svoje peníze" dostali maximum, a to jak ve službách pro členy, tak v materiálech a informacích, které dostávají zdarma nebo se slevami. Bohužel tak, jak se ekonomické tendence a tlaky promítají do celé společnosti a tím i do ČSCH, je tendence k číselnému zvyšování cen neoddiskutovatelným objektivním faktorem. Je to však ČSCH, která za peníze členů nabízí stále více a více. A tak bychom chtěli problém příspěvků řešit do budoucna.

ipa,pad

Sekce mladých chemiků ČSCH založena

Dne 27. ledna 1997 byla založena Sekce mladých chemiků ČSCH, která bude pracovat organizačně na úrovni odborné skupiny. Možnost podílet se na činnosti SMCH je dána všem členům ČSCH ve věku do 35 let.

Sekce plánuje organizovat setkání mladých lidí se zájmem o chemii a příbuzné obory. Tato setkání by měla vyvrcholit v celostátní konferenci plánovanou na rok 1999. Sekce chce využít všech možností kontaktů ČSCH i vlastních k navázání širokého spektra mezinárodních spoluprací. Mimo jiné by to mohlo vést k usnadnění a zprostředkování zahraničních pobytů.

Z aktivit plánovaných na nejbližší budoucnost lze uvést: návštěvu veletrhu ACHEMA 97, společné vyhodnocení SOČ a odborných prací některých středních škol pardubického regionu, odborné setkání v oblastech anorganická, organická, fyzikální chemie a biochemie, X. Mezinárodní konference o organické chemii a biochemii v Liblicích r. 1998, účast na Dnech české chemie atd. atd.

Kontakt na SMCH buď via sekretariát ČSCH, či přímo David Balarin, Synthesia as, Pardubice 040-6824105, Dušan Drahoňovský Smetanova 8, 737 01 Český Těšín.

David Balarin a Dušan Drahoňovský

Aktuální osobní údaje

Někdy se na redakci čtenáři zlobí a píší či telefonují. Pan doktor Tatatak je již třetí týden docentem a vy mu to v rubrice naši jubilanti nepíšete. Sekretariáty ČSCH i ČSPCH mají bohužel k dispozici jen ty údaje, které jste jim sami poskytli. Prosíme, vyžívejte "pohlednice" v Chemických listech a pište nám vše, co by mohlo být důležité.

Členové ČSCH hledají práci

Zaměstnání hledá kandidátka věd v oboru organické chemie (syntéza fyziologicky aktivních sloučenin - pesticidy, farmakologické preparáty) s praktickými zkušenostmi i v aplikaci metod AAS a AES a řadou kontaktů ve vědě a průmyslu v Rusku. Vítána je i externí spolupráce v oblastech vývoje metod, literární rešerše, navrhování postupů, odborné překlady RJ-ČJ, NJ-ČJ. Nabídky do redakce Bulletinu pod zn. organika.

Zaměstnání hledá VŠ v oboru rentgenová fluorescenční analýza s praxí v oboru, se zájmem o analýzu těžkých kovů ve vodě a roztocích, rtg mikroanalýzu slitin a keramických materiálů. Nabídky do redakce Bulletinu pod zn. X-RAY FA.

Zaměstnání hledá Ing, 33 let, SPŠCH, ČVUT FSI obor chemické, potravinářské a spotřební stroje hledá místo managera, obchodního zástupce, QA managera (ISO9000, GMP) v Praze a okolí (do 30 km). Dosavadní praxe v chem., farm. průmyslu, biotechnogiích, ŘP sk. B, AJ, NJ, RJ, certifikáty z managerského kursu G. Käser Training Inl. v Praze. Nabídky do redakce Bulletinu pod zn. Manager.

Nabídka pro studenty

Pražským studentům, kteří se zajímají o organickou chemii a chtěli by se jako studentská vědecká síla zapojit do řešení zajímavého syntetického projektu, je určena tato nabídka. Informace na tel. 02-20183-220.

Chemik rektorem University Pardubice

Je radostné, že se člen naší ČSCH stal rektorem University Pardubice. Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. byl koncem roku 1996 zvolen do této vysoké funkce. Dovolujeme si mu popřát mnoho zdaru a pracovních i osobních úspěchů.

Jazykový koutek

Jak již bylo řečeno mnohokrát, jsou redakce Bulletinu a Chemických listů často na rozpacích, zda mohou být, za situace, kdy o normy odborného českého názvosloví téměř nikdo nepečuje, tím, kdo se ujme spravedlivého boje za čistotu jazyka. Čistotu jazyka relativní, podívejme se kolem sebe na termíny jako automobil, fotbal, hokej, disketa, lunární modul, pirožek, boršč a podobně. Přesnost cizího termínu v kontrastu k neustálenému "čistému" českému slovu a snaha o jednoznačnost zkratkovitého textu vede k použití nečeského termínu. Jazyk má schopnost vytvořit poetické české termíny ako zavináč (at-sign) anebo brouzdat (browse). Jazyk má i samočistící funkce. Termín, ze kterého jsme si dělali úsměšky "mezitvář" (interface), nalezl český ekvivalent rozhraní, málokdo dnes řekne (na rozdíl od starších generací) šnuptychl a raději si vezme kapesník. Není pravda, že by si redaktoři nevážili českého jazyka a nebyli tak trochu také staromilci. Jejich pozice v "odboji" proti modernistickým anglo-germanistům má určitá omezení - redaktor je odpovědný i za to, že příspěvek úpravami neutrpí na obsahové stránce a že autor bude s úpravami souhlasit. Je odpovědný i za to, že redakční proces se odehraje někdy během pouhých několika dní. O to víc redakce vítá diskusi na toto téma.

Dostali jsme hezký dopis od dr. Karla Micky a jeho kolegů, kteří si dali práci a podrobili poslední "samostatný" bulletin Podzim 1996 hluboké jazykové kritice. Hezké je i to, že jejich kritika přináší návrhy na řešení. Doporučují používání řady termínů, které uvádíme a k nimž, ale i dalším, očekáváme další diskusi.

downloadovat - přetáhnout si
designovati - navrhnouti
utilita - obslužný program
spelling - hláskování
performance - výkonnost
upgradovatelný - povýšitelný
predikce - předpověď

Dr. Micka se přimlouvá za to, abychom se všichni zamýšleli nad jazykovými podivnostmi a zrůdami a o stanovení mezí naší tolerance nad jejich používáním.

pad