Volby do orgánů ČSCH v roce 1997

V letošním roce proběhnou volby do všech orgánů ČSCH. Podle pokynů sekretariátu Společnosti již probíhají volby do místních poboček a odborných skupin společnosti. Podle usnesení Hlavního výboru ČSCH proběhnou v následujícím období volby do Hlavního výboru a volby revizorů Společnosti. Členové, kteří byli navrženi a souhlasili stát se kandidáty voleb byli Hlavním výborem zařazeni do kandidátky. Kandidátka obsahuje chemiky z vědecké sféry, školství, chemické výroby i chemického podnikatelství. Je proto žádoucí, aby se co nejvíce členů Společnosti zúčastnilo voleb, které i jako v předchozích obdobích proběhnou korespondenčně. Volební lístek dostanou poštou pouze členové ČSCH. Pro získání statisticky významnějších čísel pro tvorbu Síně slávy ČSCH mohou všichni hlasující členové ČSCH přispět na hlasovacím lístku k její tvorbě.

Podotýkáme, že hlasují pouze členové ČSCH. Ostatní čtenáři nám mohou svůj názor na volby napsat formou dopisu, uvítáme jej. Volí se 16 členů HV, tři náhradníci. Sedmnáctým členem "z funkce šéfredaktora CHL" je doc. Kratochvíl. Dále se volí dva revizoři a jeden náhradník.

Hlavní výbor ČSCH zvolil dne 20. února 1997 volební komisi ve složení doc. Jan Staněk, ing. Markéta Bláhová a RNDr. Václav Kašička.

Návrhy kandidátů do voleb hlavního výboru
Kandidáti na funkce členů HV

Doc. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc. (je členem z titulu šéfredaktora Chem. Listů)

Kandidáti na funkce revizorů:

Profily kandidátů do HV a RK ČSCH

Doc. RNDr. Jiří Barek, CSc.,

Narozen 1949. Člen ČSCH od roku 1977. Zaměstnán na katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze. Autor a spoluautor více než 150 publikací z oblasti elektroanalytické chemie v našich i zahraničních časopisech, spoluautor 4 cizojazyčných monografií z oblasti analýzy a destrukce chemických karcinogenů, autor či spoluautor 4 kapitol v monografiích z oblasti instrumentální analytické chemie a 3 vysokoškolských skript.

Hlavní směry výzkumné práce: Polarografické a voltametrické stanovení stopových množství biologicky aktivních organických látek se zaměřením na látky významné z hlediska environmentálního (chemické karcinogeny, pesticidy, barviva a barvářské meziprodukty) toxikologického (genotoxické látky) či klinického (cytostatika). Vysokoúčinná chromatografie výše uvedených typů látek s polarografickou a voltametrickou detekcí.

Člen redakční rady časopisů Chemické listy a Bulletin ČSCH, člen hlavního výboru ve funkčním období 1994-1997. Associate Member of Royal society of Chemistry (Great Britain), od roku 1988 tajemník odborné skupiny analytické chemie ČSCH.

Ing. Ladislav Cvak

Narozen 1949. Členem ČSCH od roku 1974. Absolvent VŠCHT Praha (1975), katedra organické chemie.

Zaměstnán u přední farmaceutické firmy as. Galena Opava od r. 1975. Dlouhá léta se aktivně zabýval rozvojem a aplikací chemie přírodních látek v ČR. Odborné zaměření - chemie přírodních látek, zvláště námelových alkaloidů, cyklosporinů, flavonoidů a dalších.

Autor a spoluautor cca 40 vynálezů (většina využita ve výrobním procesu v Galeně), 30 původních vědeckých prací (zabývají se převážně isolací nových přírodních látek) a řady přednášek. Poslední funkční období člen předsednictva Společnosti.

Prof. Dr. Ing. Otakar Červinka, DrSc.

Narozen 1925. Členem ČSCH od roku 1958, od roku 1995 čestný člen. Člen Švýcarské chemické společnosti, člen šíršího okruhu navrhovatelů Nobelových cen za chemii.

Realné gymnasium v Brandýse nad Labem ukončil 1944 maturitou. 1945-1949 VŠCHT Praha, 1950 doktorát technických věd, DrSc. 1990 - jmenován profesorem, 1969-1971 vedoucí katedry organické chemie, 1992 - odchod do důchodu. Na VŠCHT v Praze přednášel 35 let organickou chemii a mechanismy organických reakcí. Přednášky v zahraničí: 1957 Maďarsko, 1973, 1979 Polsko, 1962 Německo-Halle, Universita Mohuč, 1985 Regesburg, 1969, 1980 Bonn, 1980, 1989 Bochum, 1980 Saarbrücken, 1991 Cáchy. 1969, 1990 Švédsko Lund. Švýcarsko konference o stereochemii Bügenstock. Francie 1978 Universita v Orsay, 1978 Ústav přírodních látek Giv sur Yvette, Anglie 1966 přednáškové turné na universitách. Řada přednášek u farmaceuticky zaměřených firem.

Autorem a spoluautorem 26 skript, monografií či vysokoškolských učebnic, doma i v zahraničí publikace více než 200 odborných původních prací. Zakládající předseda skupiny organické chemie 1970-1989. Předseda pražské pobočky 1989-1993. Místopředseda skupiny organické a farmaceutické chemie 1993 dosud. V roce 1971 založil na VŠCHT "Publikum organické chemie", organisoval od založení konference organických chemiků Pokroky v organické a farmaceutické chemii na zámku v Liblicích. Byl garantem organických sekcí na sjezdech společnosti. 1976 Hanušova medaile, 1978 Medaile College de Frace, 1990 Medaile F.Štolby, 1995 Medaile E.Votočka.

Prof. RNDr. Zdeněk Deyl, DrSc.

Narozen 1934. Členem ČSCH od roku 1978. Dlouholetý předseda skupiny chromatografie a elektroforesy.

1957 VŠCHT Praha Organická chemie, 1969 KU Praha RNDr. Fysiologie, 1960 CSc. VŠCHT Praha Technologie odpadních vod, 1974 DrSc. VŠCHT Praha Výživa a analysa potravin, 1983 Doc.VŠCHT Pardubice Analytická chemie.

Výzkumné a vědecké zkušenosti: Chromatografické a elektroforetické methody se zvláštními důrazem na kapilární elektroforesu. Mechanismy stárnutí se zvláštním zřetelem na na procesy v extracelulární matrici. Po mnoho let členem redakční rady Mechanisms of Ageing and Development, Connective Tissue Research a Journal of Chromatography. V současné době jeden z pěti koeditorů posledně jmenovaného časopisu. Autor a spoluautor 2 monografií o chromatografických a elektroforetických metodách a dvou monografií o bílkovinách pojiva. Editor jedné monografie o methodách fysiologického výzkumu. Pracoval na MIT v Dept. Biology 1964-1966, Dept. Biochemistry, Boston Univ. School of Medicine 1968-1969 a 1983-1984, na Dept. Biochemistry University v Oulu 1982 a 1986. Editor "Topical Volumes" a symposiálních svazků J. Chromatogr. editor dalších symposiálních proceedings. Člen výboru České Biochemické společnosti, zakládající člen Společnosti Evropských klubů pro výzkum pojiva, dlouholetý předseda skupiny chromatografie a elektroforesy ČSCH, od roku 1966 vedoucí oddělení pro fysiologii extracelulární matrice (posléze oddělení pro analysu biologicky aktivních látek), Fysiol. ústav AV ČR Praha (dosud). Od 1990 do 1992 ředitel odboru mezinárodních vztahů MŠMT ČR Praha. Od října 1992 převzal zpět Oddělení pro analysu biologicky aktivních látek v FgÚ AV ČR, od 1994 učí jako docent na Analytickém ústavu VŠCHT Praha, přednáší pravidelně na Universitě ve Veroně a pracuje jako poradce pro firmu Glaxo Richerche.

RNDr. Pavel Drašar, CSc., CChem, FRSC

Narodil se r. 1948. Členem ČSCH od roku 1974. Vystudoval organickou chemii na Přírodovědecké fakultě v Praze, kde pracoval v oboru chemie cukrů. Poté ukončil aspiranturu ve specializaci chemie komponent nukleových kyselin na ÚOCHB AV ČR též v Praze. Na tomto ústavu pracuje od roku 1971. V současné době se zajímá nejvíce o oblast chemie steroidů s nehormonálními biologickými aktivitami. Přednášel na řadě konferencí a zahraničních institucí. Zabývá se také HPLC a laboratorními technikami. Je spoluautorem více než 75 prací, 70 konferenčních sdělení, 20 přednášek na významných pracovištích v zahraničí, 20 patentů a kolem 10 knížek. V zahraničí pracoval v Rize, Tempe a Minsku. Externě přednáší na VŠCHT v Praze a na TU-VŠB v Ostravě. V nehojných okamžicích volného času se věnuje práci na zahradě a jako koníčka má, kromě chemie, studium psychologie hraničních situací. Je zakládajícím členem Světové rady porkanové chemie. Kromě práce vědeckého pracovníka vykonává řadu dalších funkcí, z nichž pro svoji kandidaturu do HV ČSCH k nejdůležitějším počítá funkce ve vedení ČSCH, ve vedení odborné skupiny organické a farmaceutické chemie, členství v nomenklaturní komisi pro organickou chemii a komise pro udělování ceny Alfreda Badera. Důležitá je i funkce redaktora Bulletinu ČSCH a Chemických listů, jeho kontakty v ČR i mimo ni s vědeckými pracovníky, ve firemní sféře i s funkcionáři partnerských chemických i jiných odborných společností.

Do HV ČSCH kandiduje proto, že by chtěl pokračovat v započaté práci na zlepšení všeho, čím může být ČSCH užitečná svým členům v rámci rozšiřování spektra členských služeb a zahraničních styků a jejím přetváření na skutečnou profesní organizaci. Za významný důvod pro svoji kandidaturu považuje i fakt, že se mu dostalo cti, ale i potěšení, že se mohl stát drobným kolečkem ve fungujícím mechanizmu vedení ČSCH, ze kterého podstatná část kandiduje do nového období jako skupina, která rozpracovala určitou politiku a cítí, že k jejímu dalšímu rozvinutí má před členskou sférou i jisté závazky. Priority, které chce sledovat po svém případném zvolení, vidí v dalším zkvalitňování úrovně Chemických listů a Bulletinu, zvyšování odborné i společenské prestiže ČSCH a otevření možnosti pro české chemiky ucházet se o profesionální označení "European Chemist" (EurChem).

Ing. Martin Fusek, CSc.

Členem ČSCH od roku 1988. Narodil se v roce 1958 a po ukončení gymnázia začal v roce 1978 studovat chemii na VŠCHT v Praze. Studium ukončil obhajobou diplomové práce v laboratoři prof. Červinky na katedře organické chemie v roce 1983. V laboratoři prof. Červinky pracoval na různých typech syntéz chirálních, opticky aktivních látek. V roce 1984 zahájil postgraduální studium v oboru biochemie na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (dále ÚOCHB) v laboratoři Dr. Turkové. Jeho disertační práce byla věnována imobilizacím biologických molekul a afinitní chromatografii. Po obhajobě disertace v roce 1988 odjel na roční studijní pobyt do USA - laboratoř prof. J. Tanga v Oklahoma Medical Research Foundation (OMRF), kde se věnoval studiu aspartátových proteináz. Tomuto oboru se věnoval i po svém návratu do ÚOCHB. Podílel se na výzkumu retrovirálních proteináz a potom především na roli cathepsinu D a jeho prekursorů v rozvoji rakoviny. Během ročního pobytu v European Molecular Biology Laboratory (1991) dokončil práce na třídimenzionální struktuře lidského cathepsinu D a v roce 1992 odjel znovu do USA do OMRF, kde se dál věnoval výzkumu aspartátových proteináz a jejich úloze v lidské fyziologii a patologii. Po návratu z USA v roce 1995 nastoupil do firmy Sigma-Aldrich, kde je v současnosti na pozici zástupce ředitele pro marketing a prodej. Kromě této práce stále vede semináře v základním kurzu biochemie na VŠCHT a věnuje se také výzkumu úlohy procathepsinu D v rozvoji lidské rakoviny. Publikoval nebo byl spoluautorem 40 původních sdělení a práci na aspartátových proteinázách dovršil spoluautorstvím monografie Aspartic proteinases - Physiology and Pathology, CRC Press 1995. Je ženatý a má dvě děti.

Doc. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc., CChem, FRSC

Narozen 1947. Členem ČSCH od roku 1966. V roce 1971 ukončil studium na Katedře organické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Diplomová práce, vedená Prof. Ing. Milanem Kratochvílem, CSc., byla věnována kinetickému studiu dehydrohalogenačních reakcí chlorovaných tetrahydrofuranů. Pokračováním tématu diplomové práce byla práce rigorosní, která byla podána v roce 1971 a obhájena v roce 1972.

V letech 1971-1974 pracoval jako výzkumný pracovník v a.s. LACHEMA Brno. Koncem roku 1974 nastoupil interní aspiranturu na Ústavu organické chemie a biochemie AVČR v Praze, kde pracoval do roku 1978 pod vedením Prof. Ing. Dr. Otto Exnera, DrSc. v oblasti fyzikálně organické chemie a v roce 1979 obhájil disertační práci Elektrostatické efekty při rovnovážných reakcích.

Po ukončení aspirantury přešel na Katedru organické chemie CHTF Slovenské Technické Univerzity v Bratislavě, kde působil jako odborný asistent do roku 1991. V letech 1978-1983 vedl detašované pracoviště KOCH při a.s. SLOVAKOFARMA Hlohovec. Obsahem jeho práce byla jak syntéza bioaktivních organických sloučenin, tak zejména teoretické a spektroskopické (NMR) studium reaktivity organických látek.

V letech 1983-1984 absolvoval studijní pobyt na The University of Alberta v Edmontonu. Zde pracoval společně s Prof. Heplerem a Prof. Kebarlem na problematice thermodynamiky rovnovážných reakcí v roztoku a plynné fázi. V roce 1987 přednášel postgraduální kurz Advances in NMR Spectroscopy na Havana University, Havana.

V roce 1991 nastoupil k firmě TESSEK Ltd. Praha, kde pracoval jako vědecký pracovník v oblasti separačních a elektromigračních metod. V roce 1993 přešel na znovuobnovenou Chemickou fakultu VUT v Brně a v roce 1994 obhájil habilitační práci Elektrostatické efekty na ionizační rovnováhy na Přírodovědecké fakultě MU v Brně.

V současnosti pracuje jako vedoucí oddělení organické chemie a technologie Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí, kde přednáší základní předmět Organická chemie a v rámci předmětu Instrumentální analytická chemie NMR spektroskopii. V letech 1993-1996 působil ve funkci proděkana pro vědu & výzkum a zahraniční styky. Od roku 1997 je senátorem AS Chemické fakulty a AS VUT v Brně.

Od roku 1994 pracuje ve výboru brněnské pobočky.

Prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc.

Narozen 1936 v Horkách nad Jizerou u Ml. Boleslavi. Členem ČSCH od roku 1968. Zaměstnání: CHTF, Universita Pardubice, dříve VŠCHT, od r. 1961 dosud, stále katedra obecné a anorganické chemie. Oblast výzkumu: anorganické materiály, polovodivé amorfní, chalkogenidy, fotoindukované změny struktury a vlastností. Dosud: předseda odborné skupiny anorganické chemie ČSCH, člen předsednictva České společnosti průmyslové chemie, člen subkomise pro chemii GA ČR.

Doc. RNDr. Miroslav Holík, CSc.

Narozen 1938. Člen ČSCH od roku 1964, od roku 1978 člen výboru brněnské pobočky, od 1981 místopředseda brněnské pobočky, od 1987 člen hlavního výboru ČSCH, od roku 1994 člen předsednictva HV ČSCH. Členství ve společenských organizacích: od 1969 ČSVTS Společnost průmyslové chemie, od 1978 člen výboru pobočky Lachema Brno, 1978-1988 vědecký tajemník pobočky Lachema Brno, 1982-1988 člen ÚV SPCH ČSVTS, 1985 až 1994 předseda pobočky Lachema Brno; od 1975 Československá spektroskopická společnost (nyní Spektroskopická společnost J.M.Marci), odborná skupina Magnetická resonanční spektroskopie, 1981-1987 člen hlavního výboru ČSSS, od 1987 předseda odborné skupiny MRS; od 1990 Česká statistická společnost, od 1993 Gesellschaft deutscher Chemiker, od 1994 Eurachem-ČR, člen revisní komise.

1956-1961 Přírodovědecká fakulta, Masarykova Universita, Brno promovaný chemik, RNDr. 1963-1966 Vysoká škola chemicko-technologická, Praha CSc. 1996 až 1967 Výzkumný ústav čistých chemikálií, Lachema, Brno, Oddělení analytické chemie, NMR spektroskopie, 1967-1968 University of New hampshire, U.S.A., postdoctoral fellowship, 1968-1977 Výzkumný ústav čistých chemikálií, Lachema, Brno, Oddělení analytické chemie, IR a NMR spektroskopie, 1972 Skriptum NMR spektroskopie pro chemiky, 1977-1978 Universität Regensburg, Spolková republika Německo Humboldt Stiftung - dynamická NMR spektroskopie, 1978-1980 Výzkumný ústav čistých chemikálií, Lachema, Brno, vedoucí odboru analytické chemie, chemometrie.

1983 Skriptum Čtyři lekce z NMR spektroskopie, 1989 Skriptum Další čtyři lekce z NMR spektroskopie, 1993 Docent, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Universita, Brno, 1994 katedra teoretické a fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Universita Brno, chemická konstituce, NMR spektroskopie, chemometrie.

Prof. Ing. Josef Horák, DrSc.

Narozen 1934. Členem ČSCH od roku 1970. Vystudoval VŠCHT v Praze, na níž pracoval s výjimkou kratších stáží na zahraničních universitách (1962 Institut für Heterogene Katalyse Berlin, 1972 department of MCHT Moskva, 1973 FCHI Northen University Evanston U.S.A.) až do současné doby (1960-1966 asistent, 1966 habilitace, 1977 DrSc., 1979 jmenován profesorem). Je profesorem na Ústavu organické technologie, vyučuje předměty Toxikologie a ekologie, Bezpečnost chemických výrob a Chemické reaktory. V současné době spolupracuje i na projektech souvisejících s ochranou životního prostředí proti vstupu chemických látek. Autor a spoluautor více než 150 odborných prací (i zahraničních), a několika skript. Je dosavadním předsedou ČSCH - dvě funkční období. Člen ČSPCH a ČSCHI, člen redakční rady Chemického průmyslu.

Prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc.

Narozen 1930. Členem ČSCH od roku 1957. 1957 VŠCHT Pardubice, 1966 VŠCHT habilitace, 1975 DrSc. VŠCHT Praha, 1981 jmenován profesorem pro obor analytické chemie, 1967 - vedoucí katedry analytické chemie, 1989 člen akademického senátu, později místopředsedou na VŠCHT - Universita Pardubice, 1960 delegován do předsednictva Rady vysokých škol a v letech 1994-1996 členem užšího předsednictva a místopředsedou, 1994-1996 prorektor University Pardubice. Autor a spoluautor 17 monografií a učebnic, 166 publikací uveřejněných v převážně zahraničních odborných časopisech, přednášky na mnoha konferencích a symposiích doma, v Evropě a USA. Nejvyšší ocenění v roce 1995 byl zvolen za člena Učené společnosti ČR. Dlouholetý předseda pobočky Pardubice.

Prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.

Narozen 1944. Člen ČSCH od r. 1977. 1962 Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, 1967 Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích, 1977 hodnost CSc. v analytické chemii VŠCHT v Pardubicích, 1989 hodnost DrSc. v analytické chemii VŠCHT v Praze, 1990 habilitace, 1992 profesor pro obor analytická chemie, 1977 ČSCH - člen celostátních výborů skupiny pro analytickou chemii a skupiny pro chromatografii a elektroforesu. Člen komisí pro obhajoby doktorských a kandidátských disertačních prací z oboru analytické chemie. Národní zástupce v IUPAC komisi V.3. pro separační metody v analytické chemii. V roce 1988 udělena cena Cvětovy nadace (za práci v oboru chromatografie). Člen edičních rad časopisu "Journal of chromatography" (Amsterdam, Nizozemí) a časopisu "Egyptian Journal of Analytical Chemistry", stálý recensent časopisů "Chromatographia" (Wiesbaden) a "Analytical Chemistry" (Washington, D.C.). 1967-1969 studijní pobyt na katedře analytické chemie VŠCHT v Pardubicích, 1969-1970 asistent, 1970-1990 odborný asistent, 1990-1992 docent, 1992 - profesor tamtéž, 1977 Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Německo, oddělení aplikované fyzikální chemie (prof. I. Halász), 1980 École polytechnique, Laboratoř analytické a fyzikální chemie, Palaiseau, Francie (prof. G. Guiochon), 1990-1991 University of Tennessee, oddělení chemie, research Profesor, Knowville, TN, U.S.A. Pedagogická činnost: přednášky z oboru organické analysy, spektrálních a chromatografických metod, stopové analysy. Vedení diplomových a kandidátských prací. Hlavní vědecko-výzkumné zaměření: Chromatografie - teorie, instrumentace a aplikace, hlavně ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii (HPLC). Teorie retenčního mechanismu, kalibrace, předpovědi a optimalisace retence v HPLC, teorie gradientové eluce, aplikace chromatografických technik ve stopové analyse, HPLC-MS, teorie preparativní kapalinové chromatografie. Vývoj separačních metod (oligomery, povrchově aktivní látky, sulfokyseliny, pesticidy, aminy, organické meziprodukty). Kapilární elektroforesa - pracovní pufry, přísady, vývoj metod.

Přehled publikační činnosti: Spoluautor monografie "Liquid Column Chromatography", Elsevier 1975 a tří dalších knižních monografií, autor osmi kapitol do zahraničních monografií , 110 původních prací a přehledných referátů, více než 100 příspěvků na symposiích, konferencích a seminářích, z toho 31 zahraničních a mezinárodních konferencích, 7 autorských osvědčení na přihlášky vynálezů a 10 skript pro řádné a postgraduální studium.

Granty 94036 Nelineární chromatografie (1994-97) U.S.-Czech S&T program; 203/94/1397 Studie vlivu prac. parametrů na separaci při HPLC (1994-1996), GA ČR.

Prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc.

Narozen 1941. Členem ČSCH od roku 1965. 1955-1959 Střední průmyslová škola chemická. 1960-1965 VŠCHT Praha, katedra organické technologie, 1969 vědecká kandidatura VŠCHT Praha, 1988 obhajoba doktorské disertace VÚT Brno, 1965-1969 Katedra lékařské chemie LF Universita Palackého Olomouc, 1975 - habilitace na PřF UP Olomouc, 1976 - VÚT Brno technologická fakulta Zlín, katedra technologie životního prostředí a chemie, docent, 1986-1986 vedoucí katedry, 1985-1989 děkan, 1989 - profesor, 1997 - proděkan pro vědu a výzkum. Autor a spoluautor 103 prací v časopisech (63 zahr.), 11 učebních textů (6 cizojazyčných), autor a spoluautor 5 patentů, 45 příspěvků na konferencích a symposiích. Člen vědecké rady FT VÚT Zlín 1976 - dosud, vedoucí rady VÚT Brno 1985-1989, člen vědecké rady VÚGPT Zlín 1986-1989, školitel aspirantů a doktorandů, člen zkušebních aspirantských komisí, člen komise pro obhajoby CSc. FT VÚT a ÚMCH AV ČR Praha, předseda a člen různých habilitačních a jmenovacích komisí, oponent habilitačních prací, člen atestační komise rektora VÚT, vedoucí řešitel vědeckých grantů. Soudní znalec Krajského soudu v Brně. Místopředseda skupiny makromolekulární chemie.

Prof. Ing. Stanislav Kotrlý, CSc.

Narozen 1928. Členem ČSCH od roku 1957. 1952 VŠ technická Dr. Edvarda Beneše v Brně, 1964 CSc. VŠCHT Pardubice, 1965 habilitace VŠCHT Pardubice, 1993 jmenován profesorem, přednáší Instrumentální metody analytické chemie, Chemická termodynamika, Anorganická stopová analysa, Atomová spektrometrie. Vědecké zaměření anorganická mikroanalysa s aplikacemi, instrumentální mikrotitrace, metalochromní indikátory a AAS. Zahraniční stáže 1959-1962 Universita Bagdad, 1969 - Universita Aberdeen (dr. A. Chalmers), 1976 - Universita Amsterodam. Autor a spoluautor 3 vysokoškolských učebnic, 4 monografií, asi 70 původních prací, řada přednášek na konferencích a pobytech. V minulosti byl členem komise pro nomeklaturu analytické chemie.

Doc. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc. nevolený člen

Narozen 1949. Člen ČSCH od roku 1972. Vedoucí Ústavu chemie pevných látek VŠCHT Praha. Renomovaný odborník v oblasti rentgenové strukturní analysy. Autor či spoluautor více než 100 publikací z oblasti strukturní analysy anorganických i organických sloučenin v našich i zahraničních časopisech, autor či spoluautor 4 monografií z této oblasti, 3 kapitol v monografiích a 8 vysokoškolských skript.

Vedoucí redaktor časopisu Chemické listy, člen předsednictva hlavního výboru ČSCH v minulém funkčním období.

Prof. Ing. Miloš Nepraš, DrSc.

Narozen 1933. Členem ČSCH od roku 1958. 1957 VŠCHT Pardubice, 1963 CSc. VŠCHT Pardubice, 1983 DrSc. VŠCHT Praha, 1991 habilitace doc. VŠCHT Pardubice, 1992 jmenován profesorem University Pardubice. V letech 1957-1990 VÚOS Pardubice Rybitví, vedoucí výzkumné skupiny, 1991 - dosud Universita Pardubice, vedoucí katedry organické technologie. Zahraniční stáže: 1963 Universita Toruň Polsko, 1967 Universita Würzburg SRN, 1968-1969 Universita Mnichov SRN, 1989-1990 Universita Austin, Texas, U.S.A. Oblast věd. zájmu a činnosti: synthesa, struktura a vlastnosti org. barviv a meziproduktů, UV/VIS absopční a emisní spektroskopie, fotochemie a fotofyzika organických slpoučenin, aplikovaná kvantová chemie.

Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Narozen 1952, Členem od 1994, 1967-1971 Střední průmyslová škola sklářská, obor chemie-technologie skla Nový Bor, 1971-1976 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, obor všeobecná farmacie, 1979 RNDr. FarmF UK v oboru farmaceutická chemie, 1985 CSc., FarmF UK v oboru farmaceutická chemie, 1995 Doc. FarmF UK v oboru farmaceutická botanika, 1976 pracuje na Farmaceutické fakultě na katedře farmaceutické botaniky a ekologie, 1988 pracoval na isolaci kardioaktivních glykosidů, 1990 koordinátor výzkumného prajektu katedry, 1990 sekretář stálé pracovní konference Kadiso zahrnující řadu institucí základního a aplikovaného výzkumu. Člen České botanické společnosti při AV ČR, člen lékopisné komise sekce farmakognosie, školitel postgradualního studia společného PGS uzavřeného mezi FarmF UK Hradec Králové a School of pharmacy and biomedical sciences University of Portsmouth. Vyučuje předměty: fytochemické metody, farmaceutická botanika, fytoterapie. Je autorem a spoluautorem jedné monografie, 30 experimentálních prací, na 40 přehledných, populárních článků a zpráv, 73 referátů na konferencích, 4 vynálezů a 1 skript.

Ing. Petr Pánek, CSc.

Narozen 1950. Člen ČSCH od roku 1983. Odborný asistent na katedře chemie Ostravské University, obor analytická chemie. Odborné zaměření: analytická chemie, aplikace na studium struktury kaustobiolitů uhelné řady a analytiku životního prostředí.

Člen místní pobočky ČSCH Ostrava.

Ing. Ivo Paseka, CSc.

Narozen 1933. Člen ČSCH od roku 1959. Absolvoval VŠCHT v Praze v roce 1957. Od téhož roku působí na Ústavu anorganické chemie AV ČR, nyní jako vedoucí vědecký pracovník. Zabývá se elektrochemií, elektrokatalýzou, chemií tuhé fáze. Publikoval přes 70 původních všdeckých prací. V ČSCH působil hlavně ve skupině elektrochemie, kde od roku 1983 pracuje ve funkci vědeckého tajemníka. Členem předsednictva hlavního výboru je od roku 1990, v posledním volebním období působí ve funkci hospodáře.

Ing. Františka Pavlíková, CSc.

Narozena 1954. Členka ČSCH od roku 1969. Po ukončení SPŠCH v Hranicích na Moravě vystudovala VŠCHT. Zde, pod vedením Prof. Ing. J. Kuthana, DrSc. na FCHT obhájila r. 1981 kandidátskou disertační práci v oboru fyzikální organická chemie. Pak nastoupila v ÚVVVR, kde až do r. 1986 pracovala v syntéze značených látek. V letech 1986-1989 pracovala v laboratoři NMR spektrometrie v Centrálních laboratořích VŠCHT. Publikovala 14 odborných prací. Od roku 1991 pracuje ve společnosti Merck, spol. s.r.o., Praha jako manažerka divize REAG. Hovoří anglicky, německy a rusky.

Ve volných chvílích se ráda věnuje lyžování, turistice a filmu.

Prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc.

Narozen 1938. Členem ČSCH od roku 1975. Absolvoval r. 1962 VŠCHT v Praze, silikáty, 1967 CSc., chemie a fyzika pevných látek. PhD. USA 1970 Keramické inženýrství, 1990 VŠCHT DrSc., 1991 docent pro obor anorganické chemie Universita Pardubice, 1993 jmenován profesorem pro obor materiálového inženýrství VŠCHT Praha. 1969, 1970 vysokoškolské přednášky USA, 1981 Norsko, 1989 Itálie, 1991 Argentina. Je autorem a spoluautorem téměř 200 vědeckých prací, napsal a redigoval několik knih ( i cizojazyčné). Přednesl cca 200 vědeckých sdělení. Je členem řady radakčních rad zahraničních časopisů. Spolupracoval při organisaci řady odborných konferencí. Aktivně se účastní sportů (košíková , horolezectví a lyžování).

Prof. RNDr. MUDr. Vilím Šimánek, DrSc.

Narozen 1942. Člen ČSCH od roku 1968. Přednosta Ústavu lékařské chemie, Lékařská fakulta University Palackého Olomouc. Přednáší biochemii, zabývá se chemií a biologickou aktivitou obsahových látek léčivých rostlin. Autor nebo spoluautor 145 původních vědeckých prací, tří patentů, 22 přehledných článků a kapitol v monografiích. Zvaný přednášející na řadě evropských universit.

Předseda oborové rady biochemie na LF UP, člen redakční rady časopisů Heterocycles, Chemické listy a Biomedical papers, Faculty of Medicine, UP. Člen oborové komise GA ČR. V současném volebním období místopředseda ČSCH.

Ing. Jan Šmidrkal, CSc.

Narozen 1947. Členem ČSCH od roku 1971. Vystudoval r. 1970 VŠCHT Praha, 1979 VÚFB Praha CSc., 1978 VÚTP Rakovník ve výzkumu tenzidů. Stále se věnoval a věnuje syntéze alkaloidů. Od r. 1997 nastoupil na VŠCHT Praha v oboru chemie a technologie tenzidů. Autor a spoluautor 12 publikací, více než 50 patentů, 60 přednášek na odborných konferencích a seminářích.

Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.

Narozen 1941. Člen ČSCH od roku 1970, vedoucí katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze. Autor více než 200 publikací, většinou v zahraničí. 5 monografií v češtině, angličtině, ruštině a čínštině, řady universitních skript v češtině a angličtině, učebnice analytické chemie pro gymnasia a průmyslové školy. Překladatelská činnost, včetně česko-anglického a anglicko-českého slovníku. Více než 15 vyžádaných plenárních přednášek na mezinárodních konferencích v ČR, Německu, Itálii, Japonsku, Maďarsku, Velké Británii a Rusku.

Titulární člen komise V.5, IUPAC. Zástupce ČSCH v pracovní skupině pro analytickou chemii FECS. Předseda výboru odborné skupiny analytické chemie a člen hlavního výboru ČSCH ve funkčním období 1994-1997. Člen poradních či edičních rad mezinárodních časopisů Talanta, Analyst, Electroanalysis a Fresenius J. Anal. Chem. Člen pracovní skupiny chemie Akreditační komise vlády ČR. Předseda Grantové Agentury České republiky. Předseda oborové rady doktorandského studia analytické chemie na VŠCHT Praha. Člen oborové rady doktorandského studia na FJFI ČVUT. Člen komise pro DrSc. disertace. Vědecko pedagogická specializace: Elektroanalytické metody, HPLC, průtoková analysa, aplikace na složky životního prostředí, klinickou a farmaceutickou analysu, zemědělství. Některé obecné otázky analytické chemie.

Ing. Jan Tříska, CSc.

Narozen 1944. Členem ČSCH od 1979. 1968 VŠCHT FTPV, 1973 CSc., koncem sedmdesátých let se začal zabývat analytickou chemií , zvláště plynovou chromatografií uhlovodíků, jejich derivátů a xenobiotik na křemených kapilárních kolonách, pracoval na vývoji analytických metod pomocí kapalinové chromatografie a řešil problematiku předseparačních postupů pro GC a HPLC. 1987 pracoval v analytické laboratoři analytické chemie, která byla součástí Společných laboratoří Jihočeského biologického centra ČSAV, jako vedoucí laboratoře a zástupce ředitele centra, 1983 dosud Oddělení biochemie a chemie ŽP Ústavu ekologie krajiny AV ČR, zabývá se analysami biologicky aktivních látek a xenobiotik v životním prostředí chromatografickými a spektroskopickými metodami. Autor a spoluautor 67 původních prací, 21 přednášek doma i v zahraničí a 17 patentů. absolvoval zahraniční stáže v USA, Německu, Švédsku a Kanadě. Je zakládajícím členem Inženýrské akademie České republiky. Pedagogická činnost : přednášel a vedl cvičení na VŠCHT v Praze, podílel se na výchově řady diplomantů a doktorandů, nyní přednáší vybrané kapitoly z analytické chemie na ZF JU v předmětu Fytofarmacie a Analytická chemie a přednáší předmět "Monitorovací analytika" na BF JU.

Doc. RNDr. Tomáš Trnka, CSc.

Narozen 1944. Členem ČSCH od roku 1976. Absolvent PřF UK, obor organická chemie (1966). 1972 Aspirantura PřF UK, 1986-1987 Institut für Organische Chemie der Freien Universität Berlin. 1978 Budapest, Debrecen, 1983 Universita Hamburg, 1992 Strasbourg, 1993 Uppsala, 1994 Wroclav, 1995 Upton NY, účast na 35 koferencích (25 mezinárodních). V současnosti působí na PřF UK jako vedoucí katedry organické chemie. Vědecké zaměření: chemie sacharidů, synthesy glykopeptidů, enantioselektivní separace. Pedagogická činnost : Základní organická chemie, Organická synthesa, Separační metody. V ČSCH pracuje jako člen výboru odborné skupiny organické a farmaceutické chemie.

Prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.

Narozen 1944. Členem ČSCH od roku 1972. 1966 VŠCHT Pardubice, 1979 CSc. VŠCHT Pardubice, 1991 DrSc. Universita Pardubice, 1992 profesor pro obor analytické chemie. Odborná specialisace a předměty které přednáší: Elektroanalytická chemie, Instrumentální metody analytické chemie, Chemické rovnováhy v roztocích. Zabývá se výzkumem iontově selektivních elektrod s plastickými membránami. Je autorem a spoluautorem asi 100 odborných prací (více než 360 citací SCI). Zahraniční stáže a pobyty: 1976-1977 universita Oslo (prof. F. J. Langnyhr), řada vyžádaných přednášek na zahraničních universitách a konferencích. Je členem hlavního výboru ČSCH.

RNDr. Pavel Zachař, CSc.

Narozen 1945. Členem od roku 1983. Absolvent PřF UK Praha obor fyzikální chemie katalysa 1969. Je zaměstnán na VŠCHT Ústav analytické chemie jako odborný asistent. Vědecko pedagogická specialisace: analytická chemie, hmotnostní spektrometrie, separační metody (GCMS), analytika životního prostředí - ropné látky, PAU, PCB, dibenzodioxiny, pesticidy, herbicidy - stanovení ve vodách, půdách a v ovzduší. Další odborné zájmy - výuka chemie a historie přírodních věd. V ČSCH dlouhou dobu zastával funkci tajemníka skupiny pro historii chemie, od roku 1994 předseda skupiny, členem hlavního výboru ČSCH. Autor a spoluautor řady původních článků v odborných časopisech (i zahraničních).

Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.

Narozen 1928. Členem ČSCH od roku 1947. Absolvent VŠCHT v Praze. Fyzikální a teoretický chemik, hlavní obory zájmu chemická reaktivita a spektroskopie. Autor a spoluator více než 350 sdělení a několika knih z aplikované kvantové chemie. Předseda AV ČR, předseda Učené společnosti ČR, člen redakční rady Chemických listů, Dr.h.c. Drážďany, Pardubice, Freibourg, Washington D.C. a člen několika zahraničních učených společností. Člen hlavního výboru ČSCH.

Ing. Petr Sedmera, CSc.

Narozen 1942. Člen ČSCH od r. 1983. Absolvent VŠCHT Praha (1964, organická chemie). Zaměstnán byl v Laboratoři speciální anorganické chemie ČSAV v Řeži u Prahy (1964-1967), v Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV v Praze (1964-1971); nyní v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Praze. V současné době je vedoucím Laboratoře fyzikálních a matematických metod. Zabývá se určováním struktury přírodních látek spektroskopickými metodami a aplikacemi NMR v organické chemii, fyzikální organické chemii a při studiu biosynthesy. Je členem Spektroskopické společnosti a American Society for Pharmocognosy. Autor nebo spoluautor 196 prací, 14 patentů a 4 kapitol v knihách. 1970 Karl-Marx-Universität Leipzig; 1991 CSc. (Příspěvek NMR spektroskopie ke studiu námelových alkaloidů). Pedagogické aktivity: UNESCO courses "Modern Problems in Biology, on site training of undergraduate and postgraduate students as NMR operators", pozvané přednášky o NMR na univerzitách v ČR (2-3/rok), řada vyžádaných přednášek na vědeckých setkáních.

Doc. Ing. Dr. Zdeněk Kučera, CSc.

Narozen 1925. Člen ČSCH or roku 1957. V současné dob ě ve výslužbě, dříve docent Ústavu analytické chemie VŠCHT Praha. Odborné zájmy: analytická chemie, instrumentální analýza, elektroanalytické metody. V minulosti člen výboru odborné skupiny analytické chemie ČSCH.

Doc. Ing. Karel Kefurt, CSc.

Narozen 31. března 1936 v Praze. Studium na VŠCHT Praha ukončeno r. 1959 (specializace technologie laboratorních výrob - prof. R. Lukeš), kandidátská disertační práce "Stereochemie trans-hydroxylace parasorbové kyseliny" obhájena r. 1964. Vědecký pracovník IIb - IIa v Laboratoři monosacharidů VŠCHT (prof. J. Jarý) 1963-1992. Habilitace pro obor organická chemie přírodních látek r. 1992. Od tohoto roku docent v Ústavu chemie přírodních látek VŠCHT, přednášky ve specializačních cvičeních, laboratoře v organické syntéze v bakalářském studiu. Obory zájmu: syntéza a transformace sacharidů a příbuzných látek, parciální reaktivita hydroxylových skupin na cukerném řetězci, enzymová katalýza, stereochemie, strukturní analýza. V poslední době hlavně aminodeoxyaldonové kyseliny, syntéza a stereochemie jejich cyklických derivátů. Celkem 50 publikací a patentů, z toho 9 publikací v období 1991-96, přednášky na symposiích a konferencích. Člen vědecké rady FPBT a oborové rady pro PGS v oboru organická chemie. Dlouholetý hospodář odborné skupiny organické a farmaceutické chemie ČSCH.