Chemické granty Grantové agentury České republiky

Grantová agentura České republiky udělila celkem 66 grantů v oborech Chemie a Technická chemie, které budou zahájeny v r. 1997. Jak je patrno z jejich níže uvedeného přehledu, většina grantů byla udělena pracovníkům akademie věd nebo vysokých škol, popřípadě projektům, na nichž se podílejí pracoviště těchto dvou resortů. Řadu grantů se zajímavými chemickými aspekty lze nalézt i v dalších oborech, např. biologických, lékařských, ekologických atp. Pro naše čtenáře může být zajímavý i dále uvedený výběr grantů na komplexní projekty, jejichž řešení bylo zahájeno v roce 1996 a o nichž jsme v tomto časopise dosud neinformovali. Úplný seznam všech udělených grantů lze nalézt na internetovské adrese http://www.cuni.cz/gacr, http://dec59.ruk.cuni.cz/gacr/question22.html. Grantovou agenturu České republiky lze kontaktovat na e-mailové adrese na grantcr@gacr.cas.cz.

Seznam grantových projetů zahájených GA ČR v roce 1997 v oborech Chemie a Technická chemie

Jan Kupec, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická-Zlín: Výzkum progresivních fyzikálních a chemických postupů zneškodnění toxických a nebezpečných průmyslových odpadů zejména solidifikací.

Jiří Rais, Ústav jaderného výzkumu, a.s.: Pokročilé metody extrakční separace dlouhodobých radiotoxických radionuklidů.

Jiří Cakl, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická: Zpětné promývání permeátem při membránové cross-flow mikrofiltraci - vliv na intenzitu průtoku permeátu a retenci membrány

Jaroslav Šesták, AV ČR, Fyzikální ústav: Výpočet kinetických a přidružených termodynamických dat ve vybraných anorganických systémech zaměřených na studium krystalizace při přípravě cílených materiálů.

Milan Kubíček, VŠCHT-Praha, Fakulta chemicko-inženýrská: Dynamika prostorových teplotních a koncentračních profilů v monolitických reaktorech a adsorbérech - matematické modelování a experimenty.

Petr Sáha, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická-Zlín: Elektroreologie suspenzí polymerů s řízenou elektrickou vodivostí.

Libor Červený, VŠCHT-Praha, Fakulta chemické technologie: Studium přípravy a vlastností rutheniových katalyzátorů, možnosti jejich využití při syntéze speciálních chemikálií.

Egon Eckert, VŠCHT-Praha, Fakulta chemicko-inženýrská: Stacionární a dynamické modelování separačních procesů s využitím konceptu nerovnovážného stupně.

Karel Štamberg, ČVUT, Fakulta jaderná a fyz. inženýrská: Modelování a simulace procesů šíření kontaminantů v bariérových materiálech úložišť odpadů, ve vodních tocích a přehradních nádržích.

Ferdinand Šebesta, ČVUT, Fakulta jaderná a fyz. inženýrská: Vývoj regenerovatelných kompozitních měničů iontů na bázi hexakyanoželeznatanů.

Jindřich Zahradník, AV ČR, Ústav chemických procesů: Vliv fyzikálních vlastností kapalné fáze na přenos hmoty mezi plynem a kapalinou v reaktorech s ejektorovými distributory.

Vladimír Ždímal, AV ČR, Ústav chemických procesů: Experimentální studium kinetiky homogenní nukleace v přesycených parách.

Gabriela Kuncová, AV ČR, Ústav chemických procesů: Technologie biochemického odbourávání chlorovaných organických polutantů.

Josef Roček, AV ČR, Ústav chemických procesů: Kompozitní keramické membrány.

Miroslav Petrisko, VŠCHT-Praha: Porovnání vlastností kovových katalyzátorů při hydrogenační aminaci alkoholů a karbonylových sloučenin aminy.

Petr Holý, AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie: Polykarboxylové kyseliny a polyaminy s uspořádanými funkčními skupinami. Samoskladba iontovým vodíkovým můstkováním.

Pavel Hobza, AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského: Struktura a dynamika DNA.

Antonín Klásek, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická-Zlín: Příprava, reakce a biologická aktivita některých derivátů 2-chinolonu.

Bohumír Koutek, AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie: Agregační feromon bělokaza dubového (Scolytus intricatus) a možnosti jeho využití k ochraně dubových porostů.

Jiří Jiráček, AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie: Aplikace kombinatorických knihoven fosfinových pseudopeptidů při izolaci a purifikaci nových Zn-metaloproteas.

Josef P. Novák, VŠCHT-Praha, Fakulta chemicko-inženýrská: Termodynamické studium rovnováhy kapalina-kapalina v ternárních systémech. Vliv ternárních interakcí na distribuční koeficienty.

Bohumil Štíbr, AV ČR, Ústav anorganické chemie: Inserční a degradační reakce 9-12 vrcholových karboranů vedoucí k mateřským polykarbaboranům, aza- a thiakarboranům.

Pavel Peč, Univerzita Palackého, Fakulta přírodovědecká: Molekulární, strukturní a fyziologické vlastnosti rostlinných aminoxidas a cytokininoxidas.

Jan Hlaváček, AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie: Analogy endothelinů obsahující isostery cystinu.

Jan Ježek, AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie: Syntézy glykopeptidových dendrimerů s T a TN antigenními strukturami v pevné fázi a jejich biologické vlastnosti

Jiří Svoboda, VŠCHT-Praha, Fakulta chemické technologie: Látky specificky ovlivňující biotransformaci arachidonové kyseliny - perspektivní terapie zánětlivých a alergických onemocnění.

Karel Procházka, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta: Vícevrstvé koloidní struktury polymerů: modelové systémy pro studium fotoindukovaných procesů v organizovaných prostředích.

Tomáš Boublík, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta: Rovnovážné chování tekutin tvořených anisotropickými molekulami.

Ivana Císařová, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta: Studium detailů elektronové hustoty a jejích změn v pevných látkách metodou rtg difrakce.

Petr Herman, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta: Fosfinové dipeptidy. Syntéza a komplexotvorné vlastnosti.

Blanka Vlčková, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta: Vývoj nových systémů povrch-adsorbát pro aplikace SERS - spektroskopie v katalýze, biochemii a chemické analýze.

Marek Urbanský, AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie: Steroidní deriváty pro studium cholinergních receptorů.

Alice Lázníčková, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta: Studium chemismu a biologického chování 99Tc značených peptidů pro zobrazení periferních receptorů.

Bohumil Dočekal, AV ČR, Ústav analytické chemie: Charakterizace speciálních materiálů pro moderní technologie.

Karel Klepárník, AV ČR, Ústav analytické chemie: Superrychlé mapování genomu a analýza sekvencí DNA pulzní elektroforézou v krátkých kapilárách:

Ivan Stibor, VŠCHT-Praha, Fakulta chemické technologie: Perforovaná fázová rozhraní. Spontánní tvorba molekulárních porů na rozhraní dvou nemísitelných kapalin.

Zdeněk Herman, AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského: Elementární srážkové procesy kationtů a dikationtů.

Vojtech Varga, AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského: Substituční efekty v elektrochemii titanocen dichloridů.

Hubert Hřebabecký, AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie: Synthesy 4'-substituovaných karbaanalogů nukleosidů s potenciálním protivirovým účinkem.

Tomáš Ruml, VŠCHT-Praha, Fakulta potrav. a biochem. technologie: Studium struktury a funkce matrixového proteinu a proteinasy opičího imunosupresivního retroviru.

Jaroslav Holeček, Univerzita Pardubice: Studium přípravy a struktury organokovových sloučenin se specifickými dynamickými vlastnostmi.

Miroslav Janata, AV ČR, Ústav makromolekulární chemie: Syntéza nových typů rozvětvených (ko)polymerů a studium jejich vlastností.

Jiří Dybal, AV ČR, Ústav makromolekulární chemie: Struktura a obsah částečně uspořádaných oblastí v semikrystalických polymerech a kopolymerech.

Vladimír Macháček, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická: Studium bazicky katalyzovaných reakcí vedoucích k heterocyklickým sloučeninám.

Martin Hovorka, VŠCHT-Praha, Fakulta chemické technologie: Axiálně chirální tridentátní ligandy založené na 3-substituovaných binaftolech a od nich odvozené komplexní hydridy hliníku.

Blanka Králová, VŠCHT-Praha, Fakulta potrav. a biochem. technologie: Alfa-glukosidasy s perspektivou dignostických a therapeutických aplikací.

Bohumil Kratochvíl, VŠCHT-Praha, Fakulta chemické technologie: Strukturní studium neimunosupresivních cyklosporinů metodami rentgenové difrakce, NMR spektroskopie a hmotnostní spektroskopie.

Pavel Lhoták, VŠCHT-Praha, Fakulta chemické technologie: Návrh a syntéza iontového kanálu a iontově-selektivních polymerů založených na derivátech kalix(4)arenů.

Pavel Stopka, AV ČR, Ústav anorganické chemie: Interakce kyslíkových reaktivních částic s vybranými antioxidanty studované metodou spektroskopie elektronové paramagnetické resonance.

Pavel Drašar, AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie: Steroidní modulátory nervového signálu a transportu iontů (NEURION).

Pavel Pitter, VŠCHT-Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí: Chemická struktura a biodegradabilita komplexotvorných látek.

Jiří Ševčík, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta: Model plynové chromatografie s nízkou zbytkovou nejistotou.

František Liška, VŠCHT-Praha, Fakulta chemické technologie: Elektrochemické a NMR studium modelů hydrolytických metaloenzymů.

Jiří Klíma, AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského: Sonoelektrochemie: Studium vlivu ultrazvuku na elektrochemické procesy.

Alexandr Hrabálek, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta: Akceleranty transdermální penetrace na bázi derivátů kyseliny uhličité.

Jiří Toužín, Masarykova univerzita, Fakulta přírodovědecká: Studium syntézy, struktury a vazebných poměrů ve sloučeninách obsahujících současně dusík, fosfor, chalkogen a/nebo halogen.

Štěpán Vyskočil, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta: Příprava derivátů 2-amino-2'-hydroxy-1,1'-binaftylu a jejich použití v asymetrické syntéze.

Jiří Votinský, Univerzita Pardubice: Interkaláty na bázi vrstevnatých fosforečnanů.

Michael Mareš, AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie: Nepřirozené inhibitory fyziologicky významných proteinových interakčních systémů na bázi syntetických kombinačních knihoven.

Miloň Tichý, Státní zdravotní ústav, Centrum HPNP: Odhad akutní toxicity binárních směsí chemických sloučenin z jejich chemické struktury - analýza QSAR.

Lubomír Pospíšil, AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského: Supramolekulární elektrochemie.

Vladimír Král, VŠCHT-Praha, Fakulta chemicko-inženýrská: Vývoj nových senzorových systémů pro stanovení biologicky významných substrátů.

Jan Čermák, AV ČR, Ústav chemických procesů: Katalýza komplexy přechodných kovů s azinovými ligandy.

Jaroslav Včelák, AV ČR, Ústav chemických procesů: Oxidační destrukce polychlorovaných bifenylů v kapalných a pevných odpadech s využitím Fentonova činidla.

Vladimír Staněk, AV ČR, Ústav chemických procesů: Režim náplňové kolony jako zařízení se zkrápěnou a probublávanou vrstvou v serii.

Milan Hájek, AV ČR, Ústav chemických procesů: Mikrovlnná aktivace chemických reakcí na tuhých katalyzátorech a nosičích.

Výběr komplexních projektů zahájených GA ČR v roce 1996 s chemickou či pro chemiky zajímavou problematikou

Holý Antonín, AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie: Protivirová a protirakovinová léčiva se strukturou acyklických nukleotidových analogů: racionální vývoj založený na jejich zásahu do buněčného metabolismu.

Deyl Zdeněk, AV ČR, Fyziologický ústav: Kapilární elektromigrační metody a jejich využití pro separaci bílkovin a peptidů.

Strnad Miroslav, AV ČR, Ústav experimentální botaniky Olomouc: Studium molekulárních mechanismů antiproliferačních účinků derivátů růstových regulátorů - cytokininu.

Macháčková Ivana, AV ČR, Ústav experimentální botaniky Praha: Cytokininy a auxiny v regulaci vývoje rostlin.

Ulbrich Karel, AV ČR, Ústav makromolekularní chemie Praha: Nové makromolekulární systémy pro cílený transport biologicky aktivních látek v živém organizmu.

Karel Štulík a Jiří Barek