Česká chemie v českých rukou

Pavel Drašar

Je potěšitelné, když se najde originální český produkt, který je český výrobce schopen vyrábět. Bulletin by chtěl o takových iniciativních podnikatelích přinášet informace. Redakce proto uvítá, pokud ji informace poskytnou sami podnikatelé, jejich přátelé či spokojení zákazníci.

Firma IONTOSORB je typickou popřevratovou firmou své kategorie. Byla založena roku 1991 a zaměřila se na výrobu a dodávky iontoměničů a sorbentů pro analytické, biochemické a speciální aplikace na bázi makroporézní perlové celulózy pod obchodním označením IONTOSORB.

Mezi základní vlastnosti celulozové matrice sorbentů IONTOSORB patří vysoká mechanická pevnost částic sorbentu (vyšší než agarozových a dextranových gelů), dobrá přístupnost matrice i pro vysokomolekulární látky, velmi vysoká porozita celulozové matrice, vysoký obsah vody v matrici, který zaručuje hydrofilnost nosného skeletu, vysoká sorpční a desorpční rychlost, řízená velikost pórů, tj. definovaný vylučovací limit.

Základní aplikace sorbentů IONTOSORB jsou selektivní sorpce komplexotvorných kovů z různých médií, biochemické aplikace jako dělení a čištění enzymů, čištění aminokyselin, dělení sacharidů, čištění proteinů, aplikace v medicíně jako čištění léčiv, analytické separace a dělení různých stopových nečistot, iontové výměnné aplikace s vysokými nároky na čistotu (čištění chemikálii od různých doprovodných nečistot, např. těžkých kovů).

Základní velikost dodávaných částic IONTOSORBU jsou 100-250 um a 250-500 um. Drobné velikostní frakce dodávaných sorbentů jsou 30-50 um, 50-80 um, 80-100 um. Co se týče typů, patří mezi ně běžné ionexy, selektivní chelatační sorbenty s chemicky vázaným 8-hydroxychinolinem, kyselinou salicylovou, o,o'-dihydroxyazoskupinou, 1-N-bis(karboxymethyl)-aminomethyl-2-hydroxyfenylskupinou, diethylentriaminem a diethylentriamintetraoctovou kyselinou. Dále jsou to sorbenty pro afinitní chromatografii s chemicky vázaným primárním aromatickým aminem, kovalentně vázaným barvivem Procion Red HE-3B či barvivem Cibacron Blue F3G-A. Poslední skupinou jsou sorbenty se speciálním zaměřením obsahující p-toluensulfonové skupiny, s chemicky vázaným kyanurchloridem, speciální adsorbent mutagenů, sorbent s chemicky vázanými humáty a sorbent pro pěstovaní buněk in vitro.

Základní informace (včetně sorpčních vlastností) o všech sorbentech IONTO-SORB jsou uvedeny v prospektu "Sorbenty IONTOSORB - Základní vlastnosti derivátů makroporézní perlové celulózy", který firma zpracovala pro potřeby ostatních chemiků. Jako další materiál má k dispozici přehled všech publikovaných prací o vlastní perlové celulóze a jejích derivátech "Stručná rešerše ze separátů z oblasti sférické celulózy a jejích derivátů od roku 1979 do roku 1994". Podrobnější přehled o použití sorbentů IONTOSORB v biochemii je uveden v prospektu "Perloza MT a její deriváty IONTOSORB - Základní vlastnosti se zaměřením na biochemické aplikace". Veškeré tyto publikace na požádání zašle firma zdarma.

Podrobné informace, konkrétní způsoby použití těchto sorbentů včetně vlastní metodiky práce a dosažených výsledků tak, jak byly prováděny na různých pracovištích po celé republice a na Slovensku, jsou uvedeny v následujících publikacích.

Sorbenty IONTOSORB - použití v analytické a anorganické chemii; 64 str., 250 Kč. Sorbenty IONTOSORB - použití v biochemii; 82 str, 250 Kč.

Firma spolupracuje s ÚMCH AV ČR, VŠCHT a dalšími institucemi. Zájemci o přímý kontakt mohou psát na adresu ing. Oldřich Tokar, IONTOSORB, ul. Anežky České 657/33, 400 07 Ústí nad Labem.

Zdá se nám potěšitelné, že, jak již bylo řečeno na začátku, je i dnes možno spojit chytré nápady s podnikatelským duchem a v rámci české chemické firmy z nich udělat prosperující dílo. To je cosi, co by Američané nazvali "really challenging".

RNDr. Pavel Drašar, CSc. absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK. Nyní je vědeckým pracovníkem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR