Jubilanti

Zivotni jubilea clenu Spolecnosti v 1. ctvrtleti 1996

90 let

Doc.Ing. Artur Stoy, (16.2.), UMCH AV CR Praha, nyni v duchodu Praha

75 let

Ing. Miloslav Lemarie, (16.1.), Chemopetrol Spolana, nyni v duchodu Neratovice
Ing. Josef Pitra, CSc., (23.1.), VUFB Praha, nyni v duchodu Praha
Prof. Ing. Jan Hampl, CSc., (28.1.), VSCHT, nyni v duchodu Praha
Doc. Ing. Jiri Toms, CSc., (31.1.), Universita Pardubice, nyni v duchodu Hradec Kralove
RNDr. Jiri O. Jilek, DrSc. (17.3.), VUFB Praha, nyni v duchodu; Praha
Prof.Ing.Dr.Vlastimil Herout,DrSc., (17.3.), UOCHB nyni v duchodu Praha

70 let

Prof. RNDr. PhMr. Vladimir Jokl, DrSc., (18.1.), FaF UK Hradec Kralove
Ing. Dr. Zdenek Zlamal, CSc., (23.1.), UMCH AV CR Praha
Doc. RNDr. PhMr. Jiri Volke, DrSc., (24.2.), UFCH J.H. AV CR Praha
Prof. RNDr. Miroslav Simek, DrSc., (27.2.), PedF MU katedra chemie Brno
Doc. Ing. Zdenek Sobotka, DrSc., 13.3.), Matematicky ustav AV CR Praha
Ing. Jiri Czerny, CSc., (18.3.), SVUM, nyni v duchodu Praha
Ing. Karel Dlouhy, (21.3.), Spolchemie Usti nad Labem
Prof. Ing. Jiri Gasparic, DrSc., (24.3.), FaF UK, Hradec Kralove
RNDr. Miroslav Knitl, (24.3.), Gymnasium, nyni v duchodu Nymburk
Ing. Dr. Jan Trojanek DrSc., (24.3.), Narodni technicke muzeum Praha, nyni v duchodu
Doc. RNDr. PhMr. Robert Kalvoda, DrSc., (28.3.), UFCH J.H. AV CR Praha
Prof. Ing. Jiri Zajic, DrSc., (29.3.), VSCHT, nyni v duchodu Praha
RNDr. Milos Borovicka, CSc., (30.3.), Leciva Praha

65 let

Ing. Vojtech Vanecek, CSc., (4.1.), VUANCH Usti nad Labem
Ing. Jan Kloubek, CSc., (2.2.), Tessek Ltd. Praha
Ing. Jan Ruzs, CSc., (2.2.), VU masneho prumyslu Praha
Ing. Frantisek Kepak, DrSc., (11.2.), UJV AV CR Rez u Prahy
Ing.Gabriel Ruttkay-Nedecky,CSc., (21.2.), Virologicky ustav SAV, Bratislava
Ing. Josef Sobr, CSc., (4.3.), VSCHT Praha
Ing.Milos Krejci, DrSc., (19.3.), UIACH AV CR Brno
Ing. Vaclav Zimerman, (29.3.), Chemoprojekt, nyni v duchodu Praha

60 let

RNDr. Sona Strbanova, CSc, (14.1), Ustav teorie a historie AV CR Praha
Ing. Dr. Vladimir Gut, CSc., (16.1.), UOCHB AV CR Praha
Ing. Jaroslav Matous, CSc., (23.1.), VSCHT Praha
Ing. Marie Metalova, (23.1.), UMCH AV CR Praha
RNDr. Vladimir Masin, (1.2.), Severoceske tukove zavody,Lovosice
Prom. chem. Karel Vokac, (1.2.), UOCHB AV CR Praha
Ing. Jiri Hetflejs, DrSc., (10.2.), UCHP AV CR Praha
Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc., (14.2.), FaF UK Hradec Kralove
Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc., (19.2.), Mendelova zemedelska a lesnicka Universita Brno
Doc. RNDr. Zdenek Pavlicek, CSc., (28.2.), PrF UK Praha
Ing. Jiri Madlik, (4.3.), Severoceske tukove zavody Usti nad Labem.
Ing. Bohumil Nadeje, (4.3.), Vyzkumne a zkusebni stredisko Praha
Miloslava Svobodova, (4.3.), SPN, nyni v duchodu Praha
Ing. Pavel Vavra, CSc., (13.3.), VUPCH VCHZ Synthesia Pardubice - Semtin
Prof. RNDr. Jaroslav Podlaha, CSc., (15.3.), PrF UK Praha
Ivan Kronbauer, (16.3.), VUANCH Usti nad Labem
Mariana Repkova, (16.3.), Obvodni bytovy podnik Decin
Ing. Jaroslava Dvorakova, CSc., (24.3.), VSCHT Praha
Ing. Zdenek Borovec, CSc., (27.3.), PrF UK Praha
Doc. Ing. Karel Kefurt, CSc., (31.3.), VSCHT Praha